Робоча програма проходження виробничої практики
Лекции.Орг

Поиск:


Робоча програма проходження виробничої практики
з дисципліни "Банківські операції" студентами груп ФК-44 (БС), ФК-45 (БС) (ФЕФ)

(денна форма навчання)

 

№ п/п   Назва теми Кількість днів Дата виконання Прізвище, посада керівників практики
1. Тема 1. Створення та організація діяльності комерційного банку Ознайомитись із: - порядком створення та реєстрації комерційного банку, документами необхідними для реєстрації банків; - документами, що надавалися банком для отримання банківської ліцензії; - організаційною структурою, операціями, функціями комерційного банку; - структурою функціональних підрозділів і служб банку; - основними операціями комерційного банку; - вимогами щодо формування капіталу банку.   Виконати: - розподіл функціональних обов’язків працівників банківської установи; - розробити схему управління комерційним банком.    
2. Тема 2. Операції банків з формування власного капіталу, залучених та запозичених коштів Ознайомитись із: - складом, структурою ресурсів комерційного банку; - структурою власного капіталу комерційного банку та її характеристикою; - структурою та видами залучених і запозичених коштів банку та їх характеристиками; - видами депозитів даного банку та основними умовами укладання договору банківського вкладу та рахунку; - методикою розрахунку регулятивного капіталу банку та відсотків за депозитами.   Виконати: - розрахунок регулятивного капіталу банку та нормативів капіталу; - розрахунок розподілу прибутку банку; - укладення договору банківського вкладу та рахунку; - охарактеризувати види вкладів даного банку; - розрахунки пасивних інвестиційних і кредитних операцій банку; - розрахунки міжбанківського кредитування і рефінансування; - нарахування відсотків за депозитом банку (методом, який використовується у даному комерційному банку).    
3. Тема 3. Розрахунково-касові операції банків   Ознайомитись із: - з роллю комерційного банку в організації безготівкового обороту грошей; - видами рахунків клієнтів банку, особливостями відкриття, обслуговування та їх закриття; - організацією безготівкових міжгосподарських розрахунків, особливостями розрахунків платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, платіжними вимогами; - специфікою обороту готівки та місце банку у його забезпеченні; - характеристикою каси банку, касових документів, їх збереження, вимогами щодо формування та пакування банкнот (монет); - з порядком роботи прибуткової, видаткової, вечірньої та валютної (обмінної) каси. - з особливостями операцій банків з платіжними картками, видами банківських платіжних карток; - операціями комерційного банку з розрахунково-касового обслуговування клієнтів.   Виконати: - відкриття рахунку в банку; - характеристику платіжних карток та операцій з ними; - проаналізувати динаміку видів платіжних карток, банкоматів, терміналів, суми та кількості операцій з використанням спеціальних платіжних засобів; - безготівкові міжгосподарські розрахунки; - міжбанківські розрахунки.    
4. Тема 4. Кредитні операції банків   Ознайомитись із: - принципами, умовами кредитування, що встановлені внутрішніми правилами комерційного банку; - механізмом здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника (юридичної та фізичної осіб); - етапами процесу кредитування, ціною банківського кредиту та характеристикою факторів, які впливають на неї; - методами управління проблемними кредитами та стягненням заборгованості за кредитними договорами; - наданням окремих видів кредитів в комерційному банку.   Виконати: - розрахунки кредитоспроможності позичальників комерційного банку (юридичної та фізичної особи); - розрахунок ціни банківського кредиту в залежності від ступеня кредитного ризику; - проаналізувати кредитний портфель комерційного банку; - нарахування відсотків за кредитом банку (методом, який використовується у даному комерційному банку).    
5. Тема 5. Операції банків з цінними паперами та векселями Ознайомитись із: - особливостями здійснення операцій комерційного банку з векселями, чеками; - кредитними відносинами, що виникають на основі вексельного обігу в комерційному банку; - оплатою і способами зберігання векселів; - діяльністю комерційного банку з цінними паперами; - з портфелями цінних паперів банку; - інвестиційною діяльністю комерційного банку.   Виконати: - розрахунки по визначенню винагороди банку за аваль; - визначити суму дисконту за векселем; - визначити поточну вартість облігацій; - заповнити заяву на видачу чекової книжки; - визначити суму резервів за цінними паперами; - розрахунки по авалюванню, акцептуванню та інкасуванню векселів; - розрахунки по заставних операціях комерційного банку; - описати професійну діяльність комерційного банку на ринку цінних паперів.    
6. Тема 6. Операції банків у іноземній валюті Ознайомитись із: - умовами відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів комерційного банку; - особливостями здійснення поточних торговельних та неторговельних операції в іноземній валюті; - операціями з приймання на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків; - переказуванням іноземної валюти за межі України та в Україну за дорученням та на користь фізичних осіб-резидентів та нерезидентів; - особливостями здійснення фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу банком; - особливостями ідентифікації, вивчення та класифікації клієнтів з урахуванням установлених банком критеріїв ризиків; - з основними формами міжнародних розрахунків: міжнародним банківським переказом, міжнародним інкасо, міжнародним документарним акредитивом.   Виконати: - розрахунки по банківському переказу, інкасо і акредитиву; - переказ іноземної валюти за межі України, в Україну та в межах України; - конвертацію готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої держави.    
7. Тема 7. Операції з надання банківських послуг   Ознайомитись із: - змістом та видами банківських послуг; - особливостями надання посередницьких, консультаційних, інформаційних, довірчих, послуг щодо зберігання цінностей у банку та інших послуг банку; - операціями з дорогоцінними металами; - банківським інжинірингом.   Виконати: - розрахунки лізингових операцій комерційного банку; - розрахунки факторингових і форфейтингових операцій; - розрахунки плати за банківські послуги.    
8. Тема 8. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку Ознайомитись із: - забезпеченням фінансової стійкості банку; - організаційною структурою ризик-менеджменту банку; - значенням резервів в діяльності комерційного банку; - фінансовими звітами комерційного банку.   Виконати: - розрахунки по формуванню резервів для покриття витрат в комерційному банку; - розрахунки виконання економічних нормативів комерційним банком; - розрахунки прибутковості комерційного банку; - розрахунки показників ліквідності та платоспроможності комерційного банку - дати оцінку діяльності комерційного банку.    
  Всього:    

 

 

Керівник практики ______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)

 

 

Студент-практикант ______________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ім’я та по-батькові)


Додаток В

 

ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

 

Студент перед виїздом на практику повинен:

 

1. За два місяці до проходження практики представити на кафедру угоду на проведення практики(Додаток К)/ відношення з банку про забезпечення базою практики.

2. Ознайомитися з програмою практики та порядком її проходження.

3. Пройти організаційний інструктаж та інструктаж з охорони праці.

4. Отримати пакет документів (щоденник, робочу програму).

5. Вибрати тему індивідуального завдання, ознайомитись з порядком його виконання (для студентів заочної форми навчання).

6. Ознайомитись з графіком перевірок, консультацій.

 

Студент в період практики повинен:

 

1. Своєчасно прибути на місце практики.

2. Ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку банківської установи, з правилами охорони праці та суворо дотримуватись їх, з наказом про зарахування в число практикантів та призначення керівника.

3. Протягом двох днів скласти робочу програму проходження практики з керівником практики від організації та затвердити її.

4. Надіслати не пізніше 3 днів у ВНЗ повідомлення (Додаток Л).

5. Сумлінно ставитися до роботи, відпрацьовувати питання програми практики, індивідуального завдання.

6. Щоденно проводити записи в щоденник про виконану роботу, підбирати необхідні документи.

7. Всебічно аналізувати діяльність банківської установи, виявляти недоліки, розробляти заходи щодо їх усунення.

8. Своєчасно оформляти звітну документацію з практики згідно з вимогами.

9. Прибути в заклад для перевірки згідно графіка.

10. Про всі недоліки, зауваження, які впливають на якість практики, повідомити керівника установи та адміністрацію академії (тел. 52-36-97).

 

Після закінчення практики студент повинен:

 

1. Представити керівнику-викладачу практики відповідної кафедри звітну документацію:

- щоденник;

- звіт;

- відгук-характеристику керівника практики від установи (Додаток М), оформляється у щоденнику; договір про працевлаштування, запит;

- індивідуальне завдання (для студентів заочної форми навчання).

2. Захистити звіт про проходження практики.


Додаток Г

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник бази практики

________________________________

(назва бази практики)

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

 

____________________________________________________

підпис ПІБ

 

М.П. „____” _________________ 20 ___ р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

проходження ____________________________ практики

з дисципліни ____________________________________

________________________________________________

студентом ___________ групи _________________ курсу

_______________________________________ факультету

галузь знань______________________________________

 

_________________________________________________

 

спеціальність _____________________________________

(напрям підготовки)

________________________________________________

(ПІБ)

 

База практики __________________________

__________________________

 

Період практики

з _____________ по ____________ 20 ___ р.

 

 

Чернівці


Додаток Д

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра грошового обігу і кредиту

 

ЗВІТ

 

про проходження _____________________ практики

 

студентом _____________ групи ____________ курсу

 

 

__________________________________________факультету

 

галузь знань ________________________________

 

спеціальність ________________________________

(напрям підготовки)

 

____________________________________________

(форма навчання)

_________________________________________

(ПІБ)

 

 

База практики __________________________

__________________________

 

Період практики

з _____________ по __________ 20 ___ р.

 

Керівник практики від бази практики

М.П. ___________ ___________________________

(підпис) (П.І.П.)

 

 

Чернівці


Додаток Е

 

ЗМІСТ

 

Назва тем (розділів) Сторінка
ВСТУП……………………………………………………………………………
ТЕМА 1. Створення та організація діяльності комерційного банку…………
і т.д.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ВИСНОВКИ...............................................................................................................  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...............................................................  

 


Додаток Ж

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.