Лекции.Орг
 

Категории:


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Искусственные сооружения железнодорожного транспорта: Искусственные сооружения по протяженности составляют в среднем менее 1,5% общей длины пути...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Відсотків підсумкового бала з дисципліни 1 страницаТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра „Фінанси і кредит"

ПАКЕТ ЗАВДАНЬ

ДО ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОГО

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ - КПІЗ

З ДИСЦИПЛІНИ

„БАНКІВСЬКА СИСТЕМА”

для студентів денної форми навчання

спеціальності 6.030508 „Фінанси і кредит"

Викладач: к.е.н., доц. Штефан Л.Б.

Вінниця - 2013


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

Кафедра «Фінанси і кредит»

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

до виконання комплексного індивідуального завдання – КПІЗ

з дисципліни «Банківська система»

студента 4-го курсу групи Фвн - 4_

спеціальності «Фінанси і кредит»

 

___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Викладач –к.е.н., доцент Штефан Л.Б.

Графік виконання завдання та його оцінка:

 

Етапи Зміст завдання Дата Оцінка (за 100 бал. шкалою) Підпис викладача
Перший Дати відповідь на теоретичне питання      
Другий Вибрати правильну відповідь та охарактеризувати      
Третій Продовжити терміни та визначення      
Четвертий Написати реферат      

Загальна оцінка __________________

Підпис викладача _________________

Вінниця - ВІЕ ТНЕУ - 2013


Структура залікового кредиту:

 

Заліковий модуль 1 (змістовий модуль 1) Заліковий модуль 2 (змістовий модуль 2) Заліковий модуль 3 (ректорська контрольна робота) Заліковий модуль 4 (підсумкова оцінка по КПІЗ)   Заліковий модуль 5 (іспит) Разом
Тиждень (10) Тиждень (14) Тиждень (15) Тиждень (16) Згідно графіка  

Варіанти завдань та методичні поради щодо їх виконання

Комплексне практичне індивідуальне завданняз дисципліни „Банківська система” виконується самостійно кожним студентом. КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни. Метою виконання КПІЗ є засвоєння теоретичних основ курсу, набуття практичних навичок щодо оцінки та аналізу основних фінансових показників діяльності банку та банківської системи загалом.

КПІЗ видається кожному студенту у перші два тижні навчання та виконується впродовж семестру у відповідності до встановлених графіків, дотримання яких є необхідною передумовою допуску до здачі змістових модулів.

При виконанні та оформленні КПІЗ студент може використовувати комп'ютерну техніку та стандартні аркуші паперу формату А4. Обсяг роботи не повинен перевищувати 50 сторінок.

З метою розв'язання комплексного практичного індивідуального завдання студенти насамперед повинні визначити свій варіант завдання згідно списку прізвищ групи.

 

 

Частина 1 (Змістовий модуль 1)

ВАРІАНТ 1

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Охарактеризуйте та порівняйте грошово-кредитні системи Німеччини та України. Розгляньте еволюції цих систем, проведені грошові реформи, структури кредитних систем, організаційні структури центральних банків та особливості грошово-кредитного регулювання цих країн.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Безготівковий грошовий оборот - це:

а) рух грошових коштів з використанням готівки;

б) рух грошових коштів без використання готівкових грошей шляхом списання сум за рахунками в банках чи зарахування взаємних вимог;

в) сукупність грошових розрахунків незалежно від способу і форми здійснення.

2. Що забезпечує система "клієнт-банк" при здійсненні безготівкових розрахунків:

а) безумовне виконання законів України, указів Президента України;

б) постанов уряду України, нормативних та інструктивних актів НБУ з питання регулювання обсягів і структури готівкової маси в обігу;

в) передачу повідомлень між клієнтами та банком у зашифрованому вигляді за допомогою сертифікованих засобів захисту;

г) прогнозування готівкового обігу за загальним обсягом та структурою з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики і показників економічного і соціального розвитку країни;

д) автоматизоване ведення протоколу, передавання розрахункових документів між банком і клієнтом, так і на автоматизоване робоче місце клієнта;

ж) здійснення систематичного контролю за дотриманням касової дисципліни, за економним та цільовим витрачанням готівки в господарстві;

з) автоматичне архівування протоколу наприкінці дня.

3. В чому переваги безготівкового обороту над готівковим:

а) прискорюється обіг грошових коштів господарських суб'єктів;

б) сповільнюється обіг грошей;

в) значно зростають витрати обігу;

г) економляться кошти;

д) збільшуються можливості держави щодо регулювання грошової сфери;

е) рух грошей по рахунках не створює можливість контролювати його.

4. До історичних передумов виникнення банківської справи можна віднести:

а) розвиток товарного обміну, грошових і кредитних відносин;

б) розвиток сільського господарства;

в) виникнення рабовласницького ладу;

г) немає вірної відповіді.


5. Установа, функцією якої є кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян за рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних ресурсів, касове і розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та інших операцій - це:

а) центральний банк;

б) комерційний банк;

в) іпотечний банк;

г) кредитна спілка.

6. До основних принципів діяльності комерційного банку можна віднести:

а) робота в межах наявних ресурсів;

б) економічна самостійність;

в) ліквідність;

г) прибутковість;

д) поверненість;

е) платність.

7. Одержані проценти за кредити, прибутки від інвестування коштів в акції, облігації та інші цінні папери, комісійна винагорода за послуги й інші активні операції в сукупності складають:

а) доходи банку;

б) витрати банку;

в) пасивні операції банку:

г) позабалансові операції банку.

8. Оплата праці банківських працівників, затрати на експлуатацію обладнання, оренду або утримання приміщень, виплата процентів за депозитами, виплата дивідендів, оплата послуг, наданих ззовні в сукупності складає:

а) доходи банку;

б) витрати банку;

в) пасивні операції банку:

г) позабалансові операції банку.

9. Чи вірним є твердження про те, що прибуток банку обчислюється як різниця між його доходами та витратами.

а) так;

б) ні.

10. За способом формування статутного капіталу виділяють:

а) державні банки;

б) кооперативні банки;

в) приватні банки;

г) змішані банки;

д) акціонерні товариства;

е) іноземні банки.


ВАРІАНТ 2

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Банківські рахунки в грошовій одиниці України юридичних осіб, суть та призначення. Загальна характеристика їх і класифікація. Відкриття та ведення банківського рахунку в грошовій одиниці України.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. До принципів організації безготівкових розрахунків належать:

а) підприємство та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку зобов'язані зберігати свої кошти в установах банків;

б) залишки готівки в касах підприємств (підприємців) лімітуються;

банки списують кошти з рахунків підприємств тільки за розпорядженням їх власників;

в) кожне підприємство, що має касу веде одну касову книгу;

доручення підприємств на перерахування коштів приймаються банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках;

г) кожне підприємство для здійснення розрахунків повинно мати касу зарахування коштів на рахунок одержувача відбуваються після списання відповідних грошових сум з рахунків платника;

д) у строки встановлені керівником підприємства, проводиться раптова ревізія каси;

ж) банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів;

е) підприємства самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні між собою договорів;

з) дотримання встановленого порядку ведення касової та емісійної роботи; к) взаємні претензії за розрахунками між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку.

2. Які основні види банківських рахунків у національній валюті відкривають комерційні банки підприємствам та їх відокремленим підрозділам згідно чинного законодавства?

а) розрахункові;

б) поточні;

в) кореспондентські;

г) кредитні;

д) позичкові;

ж) бюджетні;

з) поточні бюджетні;

к) вкладні;

л) депозитні;

м) контокорентні.

3. Які документи підприємства подають установам банків для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків згідно чинного законодавства?


а) заяву;

б) документ, що засвідчує особу;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

г) баланс підприємства;

д) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення);

е) звіт про фінансові результати та їх використання;

ж) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

з) звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;

и) картку із зразками підписів і відбитка печатки підприємства;

к) звіт з праці;

л) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

м) звіт про фінансово-майновий стан підприємства.

4. За організаційно-правовою формою існують такі типи банків:

а) акціонерні товариства;

б) кооперативні банки;

в) товариства з обмеженою відповідальністю;

г) змішані банки;

д) універсальні банки.

5. За характером діяльності банки поділяються на:

а) універсальні;

б) змішані;

в) спеціалізовані;

г) кооперативні банки.

6. За територією діяльності банки поділяють на:

а) малі;

б) середні;

в) міжнародні;

г) національні;

д) регіональні;

е) міжрегіональні.

7. Залежно від способу відображення у балансі операції комерційних банків поділяються на:

а) пасивні операції;

б) операції з формування ресурсів;

в) активні операції;

г) операції по формуванню кредитного портфелю;

д) позабалансові операції.

8. До пасивних операцій банків відносять:

а) операції з формування власних ресурсів;

б) операції з формування інвестиційного портфеля;

в) операції з формування залучених ресурсів;

г) мобілізація позичених ресурсів;

д) операції з формування кредитного портфеля.


9. До активних операцій банківських установ відносять:

а) вкладення в державні і корпоративні цінні папери з метою подальшого продажу;

б) вкладення в основні засоби та нематеріальні активи;

в) операції з формування інвестиційного портфеля;

г) операції з формування кредитного портфеля;

д) мобілізація позичених ресурсів.

10. До основних функцій комерційних банків можна віднести:

а) акумуляція коштів;

б) посередництво в кредиті;

в) депозитна емісія;

г) емісійно-засновницька;

д) всі відповіді вірні;

е) всі відповіді невірні.

ВАРІАНТ 3

 

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Охарактеризуйте та порівняйте грошово-кредитні системи Японії та України. Розгляньте еволюції цих систем, проведені грошові реформи, структури кредитних систем, організаційні структури центральних банків та особливості грошово-кредитного регулювання цих країн.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Які документи підприємства подають установам банків для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних рахунків згідно чинного законодавства?

а) заяву;

б) документ, що засвідчує особу;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію;

г) баланс підприємства;

д) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення);

е) звіт про фінансові результати та їх використання;

ж) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік;

з) звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг;

и) картку із зразками підписів і відбитка печатки підприємства;

к) звіт з праці;

л) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

м) звіт про фінансово-майновий стан підприємства.

2. Які форми безготівкових розрахунків застосовуються в господарському обороті України згідно чинного законодавства (при відсутності в переліку — вкажіть):

а) платіжні доручення;

б) планові платежі;

в) платіжні вимоги-доручення;

г) банкноти;

д) чеки;

е) попередня оплата;

ж) акредитиви;

з) авансові платежі;

и) векселі;

к) факторинг;

л) _______________

м) _______________

3. Вкажіть відповідну послідовність документообороту при розрахунках платіжними вимогами-дорученнями:

а) платник, отримавши платіжну вимогу-доручення та інші документи, при згоді оплатити її заповнює нижню частину вимоги-доручення і здає її в обслуговуючий банк;

б) банк платника на основі першого примірника платіжної вимоги - доручення списує кошти з рахунку платника;

в) банк платника перераховує кошти в банк позичальника в день їх списання;

г) банк постачальника проводить зарахування коштів на рахунок свого клієнта;

д) постачальник відвантажує продукцію (виконує роботи, надає послуги), виписує вимогу-доручення і разом з товарно-транспортними документами, які передбачені угодою направляє платнику.

4. Перерозподіл грошових коштів, тимчасово вивільнених в процесі кругообігу фондів підприємств і грошових доходів приватних осіб відноситься до:

а) функції посередництва в кредиті;

б) функції посередництва в платежах;

в) функції депозитної емісії;

г) емісійно-засновницької функції;

д) функції надання консультативних, інформаційних та інших послуг.

5. Своєчасне і повне виконання доручень своїх клієнтів на здійснення платежів відноситься до:

а) функції посередництва в кредиті;

б) функції посередництва в платежах;

в) функції депозитної емісії;

г) емісійно-засновницької функції;

д) функції надання консультативних, інформаційних та інших послуг.

6. Випуск кредитних інструментів обігу на основі створення банком вкладів у результаті видачі позики клієнту - це:

а) функція посередництва в кредиті;

б) функція посередництва в платежах;

в) функція депозитної емісії;

г) емісійно-засновницька функція;

д) функція надання консультативних, інформаційних та інших послуг.


7. Чи вірним, на Вашу думку, є твердження що комерційні банки в Україні створюються з дозволу НБУ шляхом внесення відповідного запису в Державний реєстр банків.

а) так;

б) ні.

8. Для формування статутного капіталу в територіальному управління НБУ за місцем створення комерційного банку у тижневий термін з моменту надання необхідного для реєстрації пакета документів відкривається:

а) депозитний рахунок;

б) кредитний рахунок;

в) контокорентний рахунок;

г) накопичувальний рахунок;

д) немає вірної відповіді.

9. На момент реєстрації банку статутний капітал повинен бути оплачений не менше, ніж на:

а) 100%;

б) 50%;

в) 25%;

г) 10%.

10. Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку з національним капіталом приймає:

а) Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків;

б) Правління НБУ;

в) Міністерство фінансів;

г) Кабінет Міністрів.

ВАРІАНТ 4

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Банківські рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів, суть та призначення. Загальна характеристика їх і класифікація. Відкриття та ведення банківського рахунку в іноземній валюті.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Які переваги і недоліки розрахунків гарантованими платіжними дорученнями, чеками із депонуванням коштів на рахунку "Розрахунки чеками", покритими акредитивами?

а) прискорюється обіг грошових коштів платника;

б) грошові кошти платника вилучаються з обігу;

в) забезпечується гарантія платежу постачальнику;

г) скорочуються витрати обігу.

2. Які види чеків застосовуються в безготівковому обороті країни?

а) розрахункові;

б) лімітовані;

в) грошові;


г) нелімітовані;

д) відкличні;

ж) з депонуванням грошових коштів на окремому рахунку;

з) безвідкличні;

к) без депонування грошових коштів на окремому рахунку.

3. Які з перерахованих суб'єктів вступають в економічні відносини при розрахунках чеками:

а) заявник акредитива;

б) чекодавець;

в) бенефіціар;

г) чекодержатель;

д) виконуючий банк;

е) банк-емітент;

ж) банк чекодержателя.

4. Остаточне рішення про можливість створення комерційного банку за участю іноземного капіталу приймає:

а) Комісія з питань нагляду і регулювання діяльності банків;

б) Правління НБУ;

в) Міністерство фінансів;

г) Кабінет Міністрів.

5. Порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення деяких чи всіх банківських операцій - це:

а) реєстрація банку;

б) ліцензування;

в) надання письмового дозволу;

г) всі відповіді неправильні.

6. Чи вірним є твердження, що функції та операції банку обумовлюють побудову його організаційної структури, однак не впливають на особливості побудови системи його управління.

а) так;

б) ні.

7. До органів управління комерційного банку відносять:

а) загальні збори учасників (акціонерів);

б) ревізійна комісія;

в) спостережна рада;

г) правління (Рада директорів);

д) внутрішній аудит банку.

8. До органів контролю банку відносять:

а) загальні збори учасників (акціонерів);

б) ревізійна комісія;

в) спостережна рада;


г) правління (Рада директорів);

д) внутрішній аудит банку.

9. Визначення основних напрямів діяльності банку, затвердження його планів та звітів про їх виконання, затвердження річних результатів діяльності банку, організація щорічних зборів засновників та деякі інші повноваження закріплені за:

а) загальними зборами учасників;

б) правлінням банку;

в) спостережною радою;

г) ревізійною комісією.

10. Здійснення загального керівництва діяльність банку, контроль за діяльністю правління банку, а також: виконання інших функцій, делегованих загальними зборами, закріплено за:

а) загальними зборами учасників;

б) правлінням банку;

в) спостережною радою;

г) ревізійною комісією.

ВАРІАНТ 5

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Охарактеризуйте та порівняйте грошово-кредитні системи США та України. Розгляньте еволюції цих систем, проведені грошові реформи, структури кредитних систем, організаційні структури центральних банків та особливості грошово-кредитного регулювання цих країн.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Між якими особами застосовуються чеки для здійснення розрахунків у безготівковій формі згідно чинного законодавства України:

а) між юридичними особами;

б) між фізичними особами;

в) між фізичними та юридичними особами.

2. Яка послідовність документообороту при розрахунках чеками:

а) платник на основі заяви отримує в своєму банку чекову книжку;

б) постачальник відвантажує покупцеві товар;

в) банк чекодержателя, після перевірки правильності складання реєстру і реквізитів чеків та своєчасності пред'явлення його до оплати, приймає чеки з реєстром та разом з другим і третім примірниками реєстру інкасує чек до банку-емітента;

г) банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодержателя;

д) платник подає до банку-емітента заяву для отримання чекової книжки, а також платіжного доручення для депонування коштів;

е) платник, одержавши рахунок постачальника на товар або послуги, виписує і передає постачальнику чек;


ж) постачальник здає в обслуговуючий банк чек разом з трьома примірниками реєстрів;

з) банк-емітент перераховує кошти на рахунок чекодержателя;

й) банк постачальника зараховує суму, вказану в чеку на рахунок постачальника;

к) банк-емітент депонує кошти на окремому аналітичному рахунку „Розрахунки чеками”.

3. Яких видів бувають акредитиви?

а) інкасові;

б) покриті;

в) зведені;

г) непокриті;

д) відзивні;

ж) акцептовані;

з) безвідзивні;

к) розрахункові;

л) депоновані;

м) грошові;

н) гарантовані.

4. Сукупність коштів, які є у розпорядженні банку і використовуються для забезпечення його діяльності — це:

а) ресурси банку;

б) власний капітал банку;

в) позичені кошти банку;

г) немає правильної відповіді.

5. Сукупність коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів, на рахунках громадських організацій, різноманітних громадських фондів, які розміщуються в активи з метою отримання прибутку чи забезпечення ліквідності банку - це:

а) позичені кошти банку;

б) власні кошти банку;

в) залучені кошти банку;

г) основний капітал банку.

6. Позики на грошовому ринку, які залучаються у формі міжбанківських кредитів і кредитів НБУ, операції з цінними паперами на вторинному фондовому ринку — це:

а) позичені кошти банку;

б) власні кошти банку;

в) залучені кошти банку;

г) основний капітал банку.

7. Грошові кошти, внесені акціонерами та пайовиками банку, а також кошти, сформовані в процесі подальшої діяльності банку складають:

а) позичені кошти банку;


б) власні кошти банку;

в) залучені кошти банку;

г) власний капітал банку.

8. Призначення власного капіталу виражається через його функції до яких відносять:

а) захисну;

б) перерозподільчу;

в) забезпечення оперативної діяльності;

г) регулюючу;

д) акумулюючу.

9. Регулятивний капітал, що використовується органами банківського нагляду в основному для обчислення економічних нормативів, складається з:

а) основного капіталу;

б) залученого капіталу;

в) додаткового капіталу;

г) позиченого капіталу.

10. Основний капітал банку включає:

а) сплачений і зареєстрований статутний капітал;

б) розкриті резерви;

в) прибуток поточного року;

г) субординований борг.

ВАРІАНТ 6

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Депозитні операції комерційних банків фізичних осіб. Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика. Порядок здійснення депозитних операцій. Правовий режим вкладів, система страхування.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. Між якими суб'єктами виникають економічні відносини при розрахунках акредитивами:

а) заявник акредитива;

б) чекодавець;

в) банк-емітент;

г) чекодержатель;

д) бенефіціар;

е) особа, яка здійснює платіж за допомогою чека;

ж) виконуючий банк;

з) банк бенефіціара.

2. Вкажіть відповідну послідовність документообороту при розрахунках за допомогою простого векселя:


а) продавець (векселедержатель) пред'являє вексель до оплати;

б) покупець (векселедавець) вручає вексель продавцю (векселедержателю);

в) покупець оплачує вексель;

г) продавець (векселедержатель) відвантажує товар, продукцію, виконує роботи, надає послуги покупцю, замовнику.

3. Яка послідовність документообороту при розрахунках за допомогою переказного векселя:

а) векселедавець (трасант) направляє акцептований вексель ремітенту - отримувачу грошей по переказному векселю;

б) платник (трасат) повертає акцептований вексель векселедавцю (трасанту);

в) векселедавець (трасант) направляє платнику (трасату, тобто особі - боржнику) товар, а також тратту;

г) ремітент направляє вексель (платнику) трасанту до оплати;

д) платник (трасант) повертає акцептований вексель векселедавцю (трасанту).

4. До додаткового капіталу можна віднести таки елементи:

а) сплачений і зареєстрований статутний капітал;

б) розкриті резерви;

в) прибуток поточного року;

г) субординований борг;

д) результат переоцінки основних засобів.

5. Чи вірним, на вашу думку, є твердження проте, що власники звичайних акцій беруть участь в управління банку і поділяють з ним усі його доходи, збитки та ризики.

а) так;

б) ні.

6. Чи вірним, на вашу думку, є твердження, що привілейовані акції дають право їх власникам на отримання фіксованого розміру дивідендів, який не залежить від отриманого банком прибутку, однак власники таких акцій не беруть участі в управлінні банком.

а) так;

б) ні.

7. Резервний фонд створюється у порядку, визначеному зборами акціонерів, а його розмір не може бути меншим ніж:

а) 10% регулятивного капіталу;

б) 15% регулятивного капіталу;

в) 20% регулятивного капіталу;

г) 25% регулятивного капіталу.

8. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду не повинен бути меншим:

а) 5% прибутку;

б) 15% прибутку;


в) 25% прибутку;

г) 35% прибутку.

9. Резерв банку, який залишається після розподілу прибутку на сплату податків, формування резерву і виплату дивідендів власникам, призначається на капіталізацію, тобто на розширення банківського бізнесу— це:

а) спеціальні фонди;

б) нерозподілений прибуток;

в) резервний фонд;

г) резерви під стандартну заборгованість інших банків.

10. Чи вірним, на Вашу думку, є твердження, що переважна частина ресурсів банку формується за рахунок залученого капіталу:

а) так;

б) ні.

ВАРІАНТ 7

1. Дайте ґрунтовні відповіді на поставлені питання:

Охарактеризуйте та порівняйте грошово-кредитні системи Росії та України. Розгляньте еволюції цих систем, проведені грошові реформи, структури кредитних систем, організаційні структури центральних банків та особливості грошово-кредитного регулювання цих країн.

2. Виберіть правильний варіант відповідей і охарактеризуйте їх:

1. До завдань установ банків в роботі з обслуговування готівкового обігу відносяться:

а) періодичний аналіз стану збалансованості грошових доходів і витрат населення;

б) забезпечення раціональної та ефективної роботи підприємств та організацій, що надають платні послуги населенню;

в) безумовне виконання законодавчих, нормативних та інструктивних актів з питань регулювання обсягів та структури готівкового обороту;

г) вироблення пропозицій та заходів щодо стабілізації готівкового обігу;

д) забезпечення торгових організацій товарами в межах асортименту їх мінімуму;

Дата добавления: 2017-01-28; просмотров: 142 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.049 с.