Лекции.Орг
 

Категории:


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...

Господарські операції та їх вплив на зміни в балансіБалансова структура підприємства будується на тому, що кожний господарський факт має такі аспекти: функціональний – як елемент продуктивних сил і характеристику належності до власності підприємства (власний або залучений).

В процесі господарської діяльності підприємства відбувається безперервний рух засобів, зміна їх складу та зміни джерел їх утворення. Ці зміни відбуваються під впливом здійснення господарських операцій.

Господарська операція – це діяльність, яка призводить до змін у фінансовому стані, активах та пасивах підприємства. Господарські засоби підприємств, що беруть участь у господарських операціях, постійно змінюються і переходять з однієї форми до іншої. Тому, відповідно і стан коштів, засобів та їх джерел, що відображені в балансі на початок звітного періоду, постійно змінюються. Але ці зміни не порушують рівності між загальною сумою видів господарських засобів та їх джерел, тому що зміни різних статей балансу виражаються в однакових сумах. Збереження такої рівноваги є основним змістом балансового узагальнення. Це забезпечує у системі бухгалтерського обліку безперервний обхват усіх об’єктів спостереження і дає можливість здійснення постійного контролю за засобами підприємства та їх джерелами.

Не дивлячись на велику різноманітність господарських операцій, в залежності від впливу на зміни статей балансу, їх можна об’єднати у чотири групи (типи):

І. Викликає зміни тільки в активі балансу – одна із його статей збільшується, а друга зменшується на одну і ту ж суму господарських операцій, тобто видозмінюється склад господарських засобів, їх розміщення, а підсумок балансу не змінюються.

До операцій першого типу відносяться всі операції по використанню товарно-матеріальних цінностей у виробництві, по випуску готової продукції з виробництва, сплаті дебіторської заборгованості тощо.

ІІ. Викликає зміни тільки в пасиві балансу – одна його стаття збільшується, а інша зменшується на одну і ту ж суму, тобто видозмінюються джерела утворення господарських засобів, а підсумок балансу залишається незмінним.

До операцій другого типу відносяться усі господарські операції по створенню резервного та інших видів капіталу за рахунок прибутку підприємства, погашенню різних видів кредиторської заборгованості за рахунок кредитів банку тощо.

ІІІ. Викликає зміни у складі господарських засобів (активу) і джерел формування господарських засобів (пасиву) балансу одночасно в бік збільшення на однакову суму, тобто збільшується одна стаття активу балансу і, відповідно, стаття пасиву балансу. Підсумок балансу також збільшується на суму проведеної господарської операції.

До третього типу господарських операцій відносяться нарахування внесків на соціальне страхування, надходження товарно-матеріальних цінностей, основних засобів тощо.

ІV. Викликає зміни в активі і пасиві балансу одночасно в бік зменшення на однакову суму, тобто зменшується одна стаття активу балансу і, відповідно, стаття пасиву балансу. Підсумок балансу також зменшується на суму проведеної господарської операції.

До операцій четвертого типу можна віднести операції по погашенню усіх видів кредиторської заборгованості (постачальникам, бюджету, органам соціального страхування, робітникам підприємства, орендарям тощо).

Розглянемо докладніше вплив зміни господарських засобів та їх джерел внаслідок господарських операцій на прикладі балансового узагальнення. Для цього складемо початковий баланс підприємства (таблиця 1) і розглянемо наступні господарські операції за звітній період.

Таблиця 1.

Баланс підприємства на початок звітного періоду

Актив Пасив
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Виробничі запаси Короткострокові кредити банків
Незавершене виробництво Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Товари Інша кредиторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти Розрахунки з оплати праці
Баланс Баланс

 

Операція І типу. Повернуті на склад підприємства невикористані у виробництві матеріли у сумі 1850 грн.

Наведена операція призводить до збільшення матеріалів на складах на 1850 грн., і після збільшення залишок по статті «Виробничі запаси» становитиме 13850 грн. (12000 + 1850). Одночасно сума витрат на виробництво продукції зменшується на 1850 грн. і залишок по статті «Незавершене виробництво» складатиме 24150 грн. (26000 – 1850).

Отже, наведена господарська операція вплинула лише на активні статті балансу, після чого підсумок активу балансу не змінився і рівність між активом і пасивом не порушилася.

Таким чином, баланс підприємства після проведення операції першого типу матиме наступний вигляд і наведений в таблиці 2.

Таблиця 2.

Актив Пасив
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Виробничі запаси Короткострокові кредити банків
Незавершене виробництво Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Товари Інша кредиторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти Розрахунки з оплати праці
Баланс Баланс

 

Операція ІІ типу.За рахунок короткострокового кредиту банку підприємство погашає свою заборгованість перед постачальником у сумі 10100 грн.

Наведена операція збільшить заборгованість підприємства перед банком по короткостроковому кредиту і на ту ж суму зменшить заборгованість перед постачальником. Сума заборгованості перед банком складатиме 16200 грн., перед постачальником – 3200 грн.

Отже, ця операція вплинула лише на пасивні статті балансу, після чого підсумок балансу не змінився і рівність між активом і пасивом не порушилася. Баланс після другої операції має такий вигляд (таблиця 3).

Таблиця 3.

Актив Пасив
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Виробничі запаси Короткострокові кредити банків
Незавершене виробництво Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Товари Інша кредиторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти Розрахунки з оплати праці
Баланс Баланс

 

Операція ІІІ типу.Оприбутковані товари, які надійшли від інших кредиторів, у сумі 2300 грн.

Внаслідок цієї господарської операції збільшується стаття активу «Товари» на суму 2300 грн., і залишок по цій статті складатиме 32300 грн. (30000 + 2300). Оскільки товари надійшли від кредиторів, а оплату їм не здійснено, то заборгованість перед кредиторами зростає на 2300 грн. і, відповідно залишок по статті пасиву «Інша кредиторська заборгованість» становитиме 4700 грн. (2400 + 2300).

Отже, відображення господарських операцій третього типу збільшує балансові статті господарських засобів і джерел їх утворення, а внаслідок цього збільшується підсумок активу і пасиву балансу на одну і ту ж суму, але рівність між активом і пасивом не порушується. Баланс підприємства після здійснення операції третього типу буде мати такий вигляд (таблиця 4).

Таблиця 4.

Актив Пасив
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Виробничі запаси Короткострокові кредити банків
Незавершене виробництво Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Товари Інша кредиторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти Розрахунки з оплати праці
Баланс Баланс

 

Операція ІV типу. Виплачена з каси підприємства заробітна плата працівникам у сумі 10500 грн.

Наведена операція призвела до одночасного зменшення грошових коштів підприємства і заборгованості по заробітній платі на 10500 грн. Залишки по статтям «Грошові кошти та їх еквіваленти» і «Розрахунки з оплати праці» відповідно становитимуть 7500 грн. (18000 – 10500) і 700 грн. (11200-10500).

Отже, внаслідок відображення господарської операції четвертого типу зменшуються балансові статті господарських засобів з одночасним зменшенням їх джерел на однакову суму з одночасним зменшенням підсумку балансу по активу і пасиву. Рівність між активом і пасивом не порушується.

Баланс підприємства після здійснення операції четвертого типу буде мати наступний вигляд (таблиця 5).

Таблиця 5.

Актив Пасив
Назва статті Сума, грн. Назва статті Сума, грн.
Основні засоби Статутний капітал
Виробничі запаси Короткострокові кредити банків
Незавершене виробництво Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Товари Інша кредиторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти Розрахунки з оплати праці
Баланс Баланс

 

Таким чином, можна зробити висновок, що господарські операції за їх впливом на зміни активу і пасиву балансу можуть бути поділені на чотири типи (типи балансових змін); вони мають велике значення для розуміння сутності господарських операцій та правильного їх відображення в системі бухгалтерських рахунків. Кожна господарська операція обов’язково відображується у двох статтях бухгалтерського балансу.

 

Дата добавления: 2016-12-29; просмотров: 210 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

 1. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
 2. Адресна арифметика, типи вказівників та операції над ними.
 3. Антропогенні впливи на біосферу
 4. Бюджет виступає у якості основного інструменту регулювання та впливу на розвиток економіки країни
 5. Вакуумна — вбирається всіма матеріалами і середовищами і на стан людини не впливає.
 6. Валютна інтервенція – операції щодо купівлі та продажу власної валюти або конкурентної – іншої держави.
 7. Великі реформи» царського уряду та їх вплив на соціально-економічне становище в Україні (земельна реформа, реформа місцевого самоврядування, судова реформа, військова реформа).
 8. Взаємодія і взаємовплив староукраїнської й церковнослов'янської мов.
 9. Вікові зміни в психіці людини в період пізньої дорослості і старіння умови подолання кризи на етапі старіння
 10. Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму.
 11. Вплив господарських операцій на баланс
 12. Вплив державного регулювання цінна економічні процеси


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.