Лекции.Орг


Поиск:
Ойлау мәселесін зерттеген психологтары:Ж.Пиаже.Д.Гартли.А.Н.Радищев.

Ойлау процестері:33.333%анализ және синтез33.333%салыстыру және абстракциялау33.333%жалпылау және нақтылау

Ойлау тәсілдері:33.333%талдау 33.333%жинақтау 33.333%анализ

Ойлаудың анықтамасы:Адам соның арқасында заттар мен шындық құбылыстарын олардың елеулі белгілері бойынша бейнелендіретін және олардың ішінде әр түрлі байланыстарды ашатын психикалық процесс.Сыртқы дүниені бейнелеудің ең жоғарғы формасы.Сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының байланыс қатынастарының мида жалпылау және жанама түрде сөз арқылы бейнеленуі

Ойлаудың түрлеріне: 33.333%Көрнекі- іс-әрекеттік;33.333%Бейнелі;33.333%Дерексізденген;

Ойлаудың формаларына: 33.333%Түсінік,ұғым;33.333%Пікір;33.333%Сәйкестік (аналогия);

Оқу әрекеті арқылы адам:Ішкі рухани дүниесін байытады.Дүниетанымдық көзқарасын қалыптастырады.Қоғамдағы тарихи мағлұматтар мен білім қорын меңгереді.

Педагогикалық қабілеттілік компонентері:33.333%ұйымдастырушылық33.333%коммуникативтілік33.333%құрылымдық

Пікір дегеніміз:33.333%Құбылыстар арасындағы байланыстар орнату.33.333%Бір затты мақұлдау немесе оны бекерге шығаруда көрінетін ой формасы.33.333%Заттар мен құбылыстар арасындағы байланысты бейнелейтін, бір нәрсені мақұлдайтын не теріске шығаратын ойлау формасы.

Проприоцептік түйсік дегеніміз33.333%Дененің кеңістігіндегі қалпы жөніндегі ақпараттармен қамтамасыз етіп, адам қозғалысының сезімдік негізін құрап, оларды реттеп отырады;33.333%Сыртқы рецепторлары бұлшықеттермен буындарда ерекше жүйке тәндері формасында берілген;33.333%Жүйкелік тәндерде пайда болатын қозулар бұлшықеттер созылғанда, буындар қалпы өзгергенде туындайтын түйсіктерді бейнелейді;

Психика бұл: 33.333%Қоршаған объективті дүниені, оның байланыстарымен және қатынастарымен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті;33.333%Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі;33.333%Объективті шындықты түйсік, қабылдау, елестету, сезім, ерік, ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті;

Психика дегеніміз: Мидыѕ жоєары ўйымдастырылєан материя ќасиетісубъективті ќоршаєан шынайлыќты бейнелеуќоршаєан шынайлыќты бейнелейтін нерв жїйесініѕ ќасиеті

Психика:Объективті дүниенің субъективті таңдамалы бейнесі.,Қоршаған объективті дүниені оның байланыстарымен және қатынастармен бірге бейнелеуге қабілетті тірі жоғары ұйымдасқан материяның қасиеті.Объективті шындықты түйсік,қабылдау,елестеу,сезім,ерік,ойлау арқылы белсенді бейнелейтін мидың жүйелі қасиеті.

Психикалыќ тойтарыс беру формалары перцептивтіліктјртіптілік,сенсорлыќ

Психикалық бейне:Адамның өзінің ішкі, психологиялық дүниесінің де бейнесі.Механикалық енжар көшіру.Өзінен кейін із қалдырмайды

Психология ғылым ретінде дамуында xxғ 30-50 ж.ж. Аралығындағы сипаттамасы:Мәдени – тарихи теорияның пайда болуы.Психологиядағы ашық дағдарыстың болуы.Шетел ғылымында бихевиоризм, психоанализ, гештальпсихология ағымдарының пайда болуы

Психология ғылымының принциптері:33.333%детерминизм 33.333%даму 33.333%сана мен іс-әрекет бірлігі

Психологиялық-педагогикалық эксперимент түрлері:Бақылаушы,Белгілеуші.Қалыптастырушы.

Психологияның міндеттері:Оқыту мен тәрбиелер,Механикалық енжар көшіру және олардың заңдылықтарын түсінуге үйрету.Психикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету.

Психологияның міндеттері33.333%Оқыту мен тәрбиелеу;33.333%Психикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету;33.333%Психикалық құбылыстарды және олардың заңдылықтарын басқаруға үйрету;

Психологияның шетел ағымдары:33.333%Психоанализ.33.333%Бихевиоризм.33.333%Гештальтпсихология

Реминисценция ұғымын ұсынған:33.333%1907 жылы33.333%серб ғалымы 33.333%В.Урбанчич

Референттік топ келесімен сипатталады: Адам оныѕ маќсаттарымен ќўндылыќтарын ќабылдайдысубъектіге артыќтау ерекше статусы бар топ, (ќўнды-баєдар ретінде)Бір маќсаты бар жјне ортаќ іс –јрекетпен бірлескен топ

Рецепторлардың орналасу ерекшеліктеріне орай түйсіктердің түрлері:33.333%Проприоцепторлар.33.333%Экстрорецепторлар.33.333%Интероцепторлар

Салыстыру бұл: 33.333%Заттардың ұқсасығы мен айырмашылығын анықтау.33.333%Заттардың ұқсастығы мен айырмашылығы айқындалады.33.333%Объектілердің арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты анықтауға негізделген ой амалы.

Сана бўл- Тек адамаєа сай, барлыќ формасын біріктіретін тойтарудыѕ психикалыќ формасы.Адамныѕ психикансыныѕ жоєары тойтарыс формасы,Адамныѕ ґз јрекеттерімен ќылыќтарын реттеу

Санаға тән: 33.333%Дүниені оның мәнді байланыстары мен қатынастарында бейнелеу;33.333%Шындықты шығармашылықпен өзгерту;33.333%Әлеуметтік жағдайлармен себептелу;

Сананың бір объектіге шоғырлануы: 33.333%зейіннің көрсеткіші 33.333%концентрация33.333%әрекет сипаты

Сананың қандайда бір затқа, көрініске шоғырлануы: 33.333%доминанта принципі 33.333%қозудың оптималдық ошағы33.333%зейін

Сангвиник дегеніміз- салмаќты,кїшті,ќўбылмалы.

Сангвиник типті темперамент иесі:33.333%ширақ, қозғалғыш33.333%нерв жүйесі күшті, 33.333%қозуы мен тежелуі тең,

Сезімдер мен эмоциялардың сапалық ерекшеліктері:33.333%қарама-қарсы, полярлық33.333%актив және пассивтік33.333%жігерлену, кернеуден босану

Сезімді сипаттаудыѕ белгілері- саналы тїрде,биіктік,ерікті

Социализация микрофакторлары- ќўрдастар тобы,ќауым,отбасы

Сөйлеу:33.333%адам сапасының басты белгісі 33.333%сана мен тіл33.333%жануарлардан ерекшелендіреді

Сөйлеудің қамтамасыз етудің перифериялық жүйелері: 33.333%Дыбыстауға қажет тыныс алу ағзалары (энергетикалық)33.333%Дыбыстауға қажет ауыз-тамақ бұлшықеттері (венераторлық)33.333%Мұрын-жұтқыншақ, бас сүйегі, тамақ, көкірек қуысы (резонаторлық)

Сөйлеудің орындайтын функциялары:33.333%сигнификативтік (белгілер)33.333%жалпылау33.333%коммуникация

Талдағыш қандай бөлімдерден тұрады:33.333%рецепторлар33.333%өткізгіш бөлім33.333%мидағы орталықтар

Темперамент арқылы психологиялық сипатты: 33.333%холерик 33.333%сангвиник33.333%динамикалық

Темперамент бўл- Даєдылыќ ерекшеліктері жїйке жїйесіндегі іс-јрекеті байланыс жјне ара-ќатынас процессі,ќозуы жјне тежелуітўлєаныѕ даєдылыќ ерекшеліктері,оныѕ ґзіндік психикалыќ ќылыєыныѕ аныќталуытўлєаныѕ ґзіндік психикалыќ дианмикалыќ процесстерініѕ бейнеленуі

Темперамент туралы алғашқы ой-пікірлер айтыла басталуы:33.333%ежелгі Греция33.333%дәрігер Гиппократ33.333%денедегі түрлі сұйық заттарға байланысты

Тїйсік- Адамныѕ есінде бґлек ґзіндік жјне сапалыќ заттардыѕ, ќўбылыстардыѕ тікелей оныѕ аєзасына јсер ететін сезім.Адамныѕ миына јсер ететін заттар мен ќўбылыстардыѕ ґзіндік жеке ми ќабыєында бейнеленуіадамныѕ анализаторына тікелей јсер ететін ќоздырєыштары.

Тілдесу тәсілі: 33.333%оптико- кинестетикалық33.333%мимика33.333%жест, пантомимика

Тўлєа бўл- Јлеуметтік жїйелік сапасы, ќызмет јрекетініѕ жјне ќарым-ќатынастыѕ ќамтылуыдара ќоєамда ґзіндік орын алатын ґзініѕ ортасына пайдасын келтіретін, ґзіне тјн даєдылыќ, јлеуметтік, психологиялыќ ќабілеттіктерімен ерекшелінеді.Айќын адам белгілі бір ќоєамныѕ жетекшісі болатын, ќызметтік тїрдіѕ наќты тїрімен айналысатын ґзініѕ айналасымен ќарым-ќатынасын жјне даєдылыќ психологиялыќ ќабілеттіліктердіѕ мойындалуы

Тўлєаныѕ ґз іс-јрекетін мен тїрлі психикалыќ процестерін детерминициялау жјне реттеу ќаситеті ерікерік баќылауысанасын баќылау

Түйсік түрлері: 33.333%Интерорецептивті;33.333%Экстерорецептивті;33.333%Проприоцептивті;

Түйсіктердің дистанттылығы...:33.333%көру33.333%есту33.333%иіс

Түйсіктің физиологиялық механизмі – арнайы жүйке тетігі талдағыш қызметі. Әр талдағыш қандай бөліктерден тұрады:33.333%Рецепторлардан;33.333%Афференттік немесе сезімтал жүйкелерден;33.333%Өңдеуші талдағыш бөлігінен;

Тұлға теориясы...:33.333%психодинамикалық33.333%социодинамикалық33.333%интеракциялық

Флегматик бўл- кїшті тип,селсоќ,салмаќты

Холерик ќалай аныќталады? Ќызба,атылєыш,кїшті тип

Холерик типті темперамент иесі:33.333%күйгелек, пысық33.333%ұстамсыз,бейқам33.333%белсенді, ашуланшақ

Холерикке психологиялыќ мінездеме- ўстамсыздыќ,ыстыќ ќанды,шамданєыштыќ

Шешімділік: 33.333%жету жолдарын ойластыру33.333%мақсаттты таңдау 33.333%жеке адам қасиеттері

Шығармашылық күш: 33.333%шабыттану33.333%психикалық кейіп33.333%қөңіл-қүй

Ырықты зейін:33.333%мақсат қоюда қажет ететін зейін33.333%саналы 33.333%маңызды

Экстероцептік түйсік дегеніміз: 33.333%Ең үлкен түйсіктер тобын құрайды;33.333%Олардың қызметі сыртқы дүние ақпаратын адам сезіміне жеткізу және қоршаған ортамен үздіксіз байланысты орнату;33.333%Шартты түрде аралық және түйісу болып бөлінеді;

Экстрорецептивті сезімдер бўл- тактикалыќ сезімдер,мимика,кґру,есту

Эмоциональды есте саќтау жјне елестету- ойлауэмоциясезім

Эмоциялыќ ес – есте саќтау жјне ќайта жаѕєырту- эмоция,сезім,ой<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | Тема: Воображение и творчество
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 565 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Не будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаются великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Никола Тесла
==> читать все изречения...

851 - | 661 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.