Лекции.Орг

НДІРІСТІК ПРАКТИКА ТУРАЛЫ ЕСЕП БЕРУ ТӘРТІБІ1. Диплом алдындағы практика нәтижесін студент жазбаша күнделік-есеп формасында жинақтайды.

2. Күнделік-есеп ұйымда жазылуы тиіс және мазмұны бойынша практика талаптарына сәйкес келуі тиіс.

3. Күнделік-есеп: негізгі және қосымша екі бөліктен тұрады. Есептің негізгі бөлімінің көлемі 30-35 парақ қолжазба мәтіннен тұрады. Есептің қосымша бөлімі нақты ұйымның деректері, бастапқы құжаттары, регистрлер есептері, түгендеу актілері (студентті қатыстыра отырып жүргізілген), есептің негізгі бөлімінің мазмұнын безендіретін өзге материалдар негізінде толтырылған қосымшаны білдіреді.

4. Күнделік-есептің беттері мен оған тіркелген қосымшалар нөмерленуі тиіс. Күнделік-есептің, келтірілген үлгі бойынша безендірілетін бірінші беті бар

5. Күнделік-есепке есептің мазмұны және студенттің практикадан өту сапасы бойынша ұйымнан бекітілген практика жетекшісінің берген мінездемесі тігіледі. Мінездеменің үлгісі 1 қосымшада көрсетілген.

 

ДИПЛОМ АЛДЫНДАҒЫ ПРАКТИКАНЫ ҚОРЫТЫНДЫЛАУ

1. Практика нәтижелерін бағалау және қорытындылау үшін студент экономика және менеджмент кафедрасына қосымша мен күнделік-есеп тапсырады.

2. Экономика және менеджмент кафедрасы күнделік-есепті оқытушыға рецензияға береді. Оқытушы жақсы пікір берген жағдайда практика туралы күнделік-есеп қорғауға шығарылады.

3. Практика туралы есепті қабылдау үшін кафедра меңгерушісі: практика өтетін сабақтан курс жүргізетін оқытушыны, университеттен тағайындалған жетекшіні, мүмкіндігі болса кәсіпорыннан тағайындалған жетекшіні құрамына енгізе отырып, комиссия құрады.

4. Өткен практика нәтижелері студент білімін бағалау жүйесіне сай бағаланады.

5. Әрбір студент практика туралы есепті комиссия мәжілісінде қорғайды. Практика туралы материалдар мен қорғау нәтижелері негізінде, комиссия студенттің қатысуымен кәсіптік практикаға төрт баллдық жүйеде баға береді.

6. Практика бағдарламасын орындамаған, жұмысы туралы теріс пікір алған немесе есепті қорғау негізінде қанағаттанарлықсыз бағаға ие болған студент, қайтадан практикаға жіберіледі немесе университеттен шығарылады.

7. Есепті қорғау қорытындысы бойынша баға ведомосқа және студенттің транскриптіне жазылады.

 

 

Практика өту туралы

ЕСЕБІ

 

студента______________________________________________________

(аты-жөні, тегі)

 

Практиканы өту орны ______________________________________

 

_______________________________________________________________

 

_______________________________________________________________

(ұйымның , кәсіпорынның атауы)

 

Практика басталуы ________________________________

 

Практика аяқталуы _____________________________

 

Есеп практика жетекшісімен қарастырылды

 

___________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________

(аты-жөні, тегі, атағы, лауазымы)

 

 

Есеп қорғалды ________________________

(баға)

 

Комиссия _____________________________

(қолы)

_____________________________

(қолы)

_____________________________

 

(қолы)

«_____»_________________201__ж.

ПРАКТИКА БАЗАСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕРІ

 

 

Практиканың мерзімі «_____» _______________________ 20___ жылдан

 

«_____» ________________________ 20___ жылға дейін

 

 

Кәсіпорыннан (кәсіпорын атынан) практиа жетекшісі (аты-жөні, тегі, лауазымы, білімі, еңбек өтілі) ________

 

 

 

Университеттен (университет атынан) практика жетекшісі (аты-жөні, тегі, лауазымы, қолы) ____

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

 

Тақырыптың атауы, жұмыстың мазмұны Практика орны (бөлімі, бөлімшесі, қызметі) Жоспар бойынша орындау мерзімдері Ескерту
           
           
           
           
           
           
           
           

Кәсіпорыннан (кәсіпорын атынан) практика жетекшісі ________

(аты, жөні, тегі)

_________________________________________

(қолы)

М.О. «____» _________________________ 201__ж.

 

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

 

__________________________________________ кафедрасы

 

Практика өту туралы

КҮНДЕЛІГІ

 

 

_________ курсы ___________ тобы

 

_______________________________ оқу түрі

 

__________________________________ мамандығының студенті/магистранты

 

 

 

(студенттің/магистранттың аты-жөні, тегі)

 

Практиканың өту орны ________________________________________________

 

 

(үйымның, кәсіпорынның атауы)

 

Практика басталуы ________________________________

 

Практика аяқталуы _______________________________

 

АРАҒАНДЫ – 201_ж.

Күнделіктің мазмұны

 

Күні, айы, жылы Жұмыстың мазмұны Ескерту
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Кәсіпорыннан (кәсіпорын атынан) практика жетекшісі __________

(аты, жөні, тегі)

_________________________________________

(қолы)

М.О. «____» _________________________ 201__ж.

 

МІНЕЗДЕМЕ

 

Студентке

 

_______________курстың,__________тобының, мамандығы

 

(тегі, аты, әкесінің аты)

 

____________

____________________________

 

 

Кәсіпорын атынан практика жетекшісі ___________________________

(аты-жөні, тегі)

 

__________________________________

М.О. (қолы)

 

 

«____» _________________________ 201_г.

 

 

Құрметті әріптес!

 

Біздің студенттер мен түлектер үшін Сіз басқаратын ұйымның үлестік салымын біз жоғары бағалаймыз. Осыған байланысты ЖОО жетекшілігіне, біздің студенттердің дайындығының сапасы жөнінде Сіздің сараптамалық ойыңызды білу маңызды. Төмендегі сұрақтарға жауап беруіңізді сұраймыз (Сіз таңдаған жауапқа белгі қойыңыз). Сіздің жауаптарыңыз бен ұсыныстарыңыз біздің келешектегі жұмыста ескеріледі.

 

1. Ұйымның атауы ________________________________________

Аты-жөні___________________________________________________________

Лауазымы____________________________________________________

Тел.______________________

E-mail____________________

 

1. Сіздің ұйымда Қызметкерлер саны қандай?___________

2. Қазіргі жағдайда білікті персоналмен қамтылу деңгейі қандай?

1) өте жақсы

2) жақсы

3) қанағаттанарлық

4) жаман

3. Сіздің ұйымыңыз кәсіби жұмыскерді жұмысқа қабылдауда төмендегі әдістердің қайсысын қолданады?

1) Тікелей қабылдау

2) Газеттегі жарнама

3) ұйымның жеке веб-сайты

4) жұмысқа орналастыру агенттілік арқылы

5) әріптестерім арқылы

6) басқа_______________________

4. Сіздің ұйымыңызда болашақтағы 5 жыл ішінде қандай даму серпіні болжанады?

1) Жұмыс/қызмет көлемінің айтарлықтай өсуі

2) Жұмыс/қызметтің сәл ғана өсуі

3) өзгеріссіз

4) жұмыс/қызмет көлемінің төмендеуі

5. Біздің ЖОО-да түлектерді жұмысқа орналастыру бағдарламасына Сіздің қатысу дәрежеңізді қалай бағалайсыз?

1) өте жақсы

2) жақсы

3) қанағаттанарлық

4) Сіздің қатысуыңызға байланысты

6. Біздің ЖОО-ның түлектері Сіздің ұйымыңызда қандай бағыттар бойынша жұмыстар атқарады?

1) экономикалық

2) құқықтық

3) білім беру

4) техникалық

5) агрономдық

6) басқа__________________________________________________

7. Біздің ЖОО-ның кадрларды дайындау сапасын бағалаңыз:

1) өте жақсы

2) жақсы

3) орташа

4) төмен

8) Біздің ЖОО-ның кадрларды дайындау сапасын басқа ЖОО-ның түлектерімен салыстырғанда қандай екенін бағалаңыз:

1) ҚЭУ түлектері кәсіби жақсы дайындалған

2) бірдей мамандар

3) ҚЭУ түлектері басқалардан нашар дайындалған

9) Төмендегі кәсіби маңызды машықтар мен компетенцияларды бағалаңыз (шкала бойынша: 5-өте жақсы, 4-жақсы, 3-қанағаттанарлық, 2-жаман, 1-өте жаман):

 

Машықтар Баға
Компьютерлік машықтар  
Қазіргі технологиялар (қызмет бағыты бойынша)  
Проблеманы алдын-ала көрушілік  
Коммуникабельділік  
Кәсіби және этикалық жауапкершілік  
Кәсіби жетілдірілу әрекеті  
Салалық ерекшелікті білу  
Шет тілдерін білу  

 

10. Егер Біздің ЖОО-да кадрларды дайындау сапасына қатысты ескертулер мен толықтырулар, ұсыныстар болса, жазып жіберуіңізді өтінеміз: _____________________________________________

 

 

 

 

 

Қолы__________________ «___» _____________201__жыл

 

 

Сауалнамада қатысқаныңызға рахмет!

Дата добавления: 2016-12-18; просмотров: 893 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.