Лекции.Орг


Поиск:
Поняття, предмет, метод і система господарського процесуаль­ного права.
ДИСЦИПЛІНА: СУДОЧИНСТВО В ГОСПОДАРСЬКИХ СУДАХ

Лекційне заняття № 2

(теоретичне заняття - 2 години, самостійне вивчення - 2 години)

Тема № 2. Поняття господарського процесу та господарського процесуального права.

Мета: дати студентам чітке поняття предмету, методам і системі господарського процесуаль­ного права. Студенти повинні знати господарські процесуальні правовідносини. Студенти повинні орієнтуватися в стадіях господарського процесу.

План заняття:

1. Поняття, предмет, метод і система господарського процесуаль­ного права.

2. Господарські процесуальні правовідносини.

Питання для самостійного вивчення:

1. Стадії господарського процесу.

2. Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисцип­ліна.

Рекомендована література до теми:

Базова

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року N 1798-ХІІ (ВВР, 1992, N 6, ст.56) Вводиться в дію Постановою ВР N 1799-ХИ від 06.11.91, ВВР, 1992, N 6, ст.57.

3. Господарський процесуальний кодекс України: Наук.-практ. комен. - 5-тевид. - Харків: Консум, 2005.- 304 с.

4. Господарський процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Беляневич В.Е. - К., 2006 р.

5. Господарський процесуальний кодекс України з постатей­ними матеріалами. Беляневич В.Е.// - К.: Юстиніан, 2002.-СІ 1-95.

6. Господарський Кодекс України від 16.01.2003р. N 436-ІУ// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

7. Проект Кодексу господарського судочинства України від 16 вересня 2009 р.

8. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, 2003, NN 40-44, ст.356.

9. Науково-практичний коментар до Господарського проце­суального кодексу України під ред. Харитонової, 2008 р.

10.Науково-практичний коментар ЦК - Видання 2/ За ред. В.М.Коссака. - К.: Істина, 2008

11.Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України за ред. Тертишнікова. Харків - 2007.

12.Цивільний процесуальний кодекс від 18.03.2004 р. // Відомості Верховної Ради України, 2004. -№ 1618-ІУ.

13.Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар/ С.С. Бичкова, Ю.В. Білоусов, В.І. Бірюков та інші; за заг. ред. С.С. Бичкової. - К.: Атіка, 2008.

14.Законодавство України про виконавче провадження: Фурса С. Я., Щербак С. В. Наук.-практ. комент. - К.: Вид. дім "Ін Юре", 2004. - 976 с.

15.: Закон України Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 № 514-VI // Урядовий кур'єр. - 29.10.2008 р.

16.Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05. 1992 року.

17.Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 № 1576-ХП // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 49, ст. 682

18.Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон України від 15.05.2003 № 755- IV, Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 31-32, ст. 263

19.Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06. 2000 р.

20.Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 07.07.2010 р. // ВВР, 2010, № 41-42, №43, № 44-45.

21.Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року із змінами та доповненнями // (ВВР), 1993, № 39, ст.383).

22.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991р., №959.

23.Про міжнародний комерційний арбітраж: Закон України від 24.02.94 р.// Відомості Верховної Ради, 1994 р., №25.

24.Про третейські суди: Закон України від 11.05. 2004 р. N 1701-ІУ// Відомості Верховної Ради, 2004, N 35, ст.412.

25.Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06. 2004 р.

26.Указ Президента України Питання мережі господарських судів України від 12.08 2010 р. N 811/2010.

27.Єдиний державний реєстр судових рішень України // лумоу.геуе5Іх.сош1.£ОУ.иа

28.Конвенція про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах: від 18.03.1970 року // Офіційний вісник України.- 2005.- №44.- С.304-310.

29.Положення Про автоматизовану систему документообігу суду затверджене Рішенням Ради суддів України 26.11.2010 N ЗО

30.Про затвердження інструкції про проведення виконавчих дій: Наказ Міністерства юстиції від 15.12.1999 р. із змінами та доповненнями станом на 14.11.2008 р.

31.Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень: Наказ Міністерства юстиції від 20.05.2003р. із змінами та доповненнями станом на 14.11.2008р.

32.Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна: Наказ Міністерства юстиції від 15.07.1999 р. із змінами та доповнен­нями станом на 17.09.2008р.

33.Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 13, ст.ПЗ, Опубліковано: "Голос України", 12 лютого 1993 року.

Основна:

1. Балюк І.А. Господарське процесуальне право: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2002.

2. Годлевська Ю.К. Господарське роцесуальне право. Методичні вказівки до самостійної роботи і підготовки до семінарських занять. - Кривий Ріг: 2005. - 108 с.

3. Науково-практичний коментар Господарського процесуаль­ного кодексу України / За ред. О.І.Харитонової. - К.: Істина, 2010.

4. Господарський процес: Практичний посібник. (4-є вид., доп. і перероб.) Роїна О.М. Видавництво - КНТ. - Київ: 2008 р.

5. Господарське процесуальне право: Підручник // За ред. О.І.Харитонової. - К.: Істина, 2008. - 360 с.

6. Грек Б. М. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. - 181с.

7. Грек Б. М., Шицький І. Б. Господарський процес України (у схемах): Навч. посіб. - К.: Прецедент, 2006. — 181с.

8. Маляренко В.Т., Притика Д.М., Захарченко Т.Г., Святоць-кий О.Д., Новікова Т.О., Шицький І.Б., Суховий В.Г., Нечай А.А. Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Податкові правовідносини.

9. Горевий В.І., Куліш А.М., Чернадчук В.Д. Господарський процес. Практикум. - Суми: Університетська книга, 2010.

10.Притика Д. М., Тітов М. І., Щербина В. С. та ін. Арбітраж­ний процес: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. - Харків: Консум, 2001. -Ч. 2. - 32 с.

11.П.Сунцов В.В., Вихватенко Н.О., Тітов М.І. Господарське судочинство в Україні: законодавство та практика застосування: Навчальний посібник. Застанем на 1 серпня 2001 р.- Харків: Консум, 2001.- 260 с.

12.Харитонов Є.О., Харитонова О.І., Старцев О.В. Цивільне право України: Підручник. - Видання 2, перероб. і доп. - К.: Істина, 2009 р.

13. Цивільне право України. Загальна частина: Підручник за ред. 1-А Бірюкова, Ю.О. Заіки. - К.: КНТ, 2008 р.

14.Цивільне процесуальне право: Навчальний посібник /За заг. ред. С.С. Бичкової. - 2-е вид., доповн. і перероб. - К.: Атіка, 2007.

15.Чернадчук В.Д. Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навч. Посіб. - Суми: ВТД Універ. кн., 2005. - 220 с.

Іб.Чернадчук В. Д., Сухонос В. В., Нагребельний В. П. та ін. Господарське процесуальне право України: Підручник / В.Д. Чер-надчук, В. В. Сухонос, В. П. Нагребельний, Д. М. Лук'янець; За заг. ред. В. Д. Чернадчука. - Суми: ВТД "Універ. кн.", 2006. - 331 с.

17.Щербина В.С. Господарське право України: Навч. посіб­ник. - К.: Юрінком Інтер. 2006. - С. 370-372.

Допоміжна

1. Абова Т. Е. Арбитражный процесс в СССР: понятие, основне принципы. - М.: Наука, 1985. - 1 с.

2. Арбитражньїй процесс: Учеб. для юрид. вузов и ф-тов / Под ред. М. К. Треушникова, В. М. Шерстюка. - М.: ООО "Городец-издат", 2002. - 80 с.

3. Асеєва Н. Правовий механізм захисту інтересів сторін у процедурі банкрутства // Право України 2005 р. № 9, стор. 37.

4. Асеєва Н. Реорганізація неплатоспроможності підприємств як спосіб відновлення економічної незалежності // Право України 2006 р. № 7, стор. 59.

5. Барбашова Н., Сгара Е. Мирова угода в процедурі банк­рутства: роль економіко-правових факторів // Право України 2003 р. № 1, стор. 42.

6. Барбашова Н., Сгара Е. Правове регулювання процедури банкрутства місто утворюючих та особливо небезпечних підприємств // Право України 2003 р. № 9, с. 65.

7. Беляневич В. Повторна касація у Господарському судочинстві: деякі проблеми правозастосування // Право України 2003 р. № 3, с. 36.

8.Бринцев О. Щодо критеріїв спеціалізації судів у аспекті рефор­мування судової системи України // Право України 2006 р. № 7, с.7.

9.Васильєв С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Зспада, 2004 -408 с.

10.Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування у господарському процесі України: Моногр. - Харків: Еспада, 2004. – 192с.

11.Головченко В. Стан і проблеми третейського судочинства // Право України 2005 р. // № 9, с. 83.

12. Господарські суди в Україні: історичний нарис, портрети, події: Наук.-попул. вид. / Д. М. Притика, А. Й. Осетинський. - К.: Ін Юре, 2006. - 464 с.

13.Гласова О. Проблеми, що виникають у процесі визначення підвідомчості справ за участю сільскогосподарських підприємств // Підприємництво, господарство і право. - 2004. - N8. - С. 21-24.

14.Глущенко С. Представництво у судовому процесі за новим ЦПК України та проектом ГПК України (за матеріалами конференції) // Право України 2005 р. №9, стор. 141.

15.Єфанова Н. Судова експертиза в господарському процесі // Юридичний журнал. - 2004. - N9. - С. 66-72.

16.Джунь В. В. Проблемні питання вдосконалення організації провадження у справах про банкрутство // Вісн. господарського судочинства.- 2004.- №2.- С. 184-191.

17.Джунь В.В. Інститут неспроможності: світовий досвід розвитку і особливості становлення в Україні: Моногр. - 2-ге вид., випр. І допов. - К.: Юрид. практика, 2006. - 384 с.

18.3ахарченко Г. Організаційні питання діяльності постійно діючого третейського суду // Право України 2005 р. № 4, стор. 43.

19.Кисельова Т. Підвідомчість Міжнародному комерційному арбітражу спорів за участю держави // Право України 2006 р. № 8, стор. 59.

20.Коссак В., Багун О. Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики господарського суду м. Києва). // Право України 2003 р. № 12, стор. 54.

21.Костенко Л. Строки у господарському процесі // Бизнес. -2006. - №40 (2 жовтня). - С. 41.

22.Куйбіда Р. До питання про самостійність господарської юрисдикції // Право України 2005 р. № 10, стор. 118.

23.Кузь О., Обідна І. Визнання і виконання рішень іноземних судів і арбітражів //Право України. - 2001. - № 9. - С. 71-75.

24.Литвинова А. П., Ребриста С. В. Проблеми процесуальних форм вирішення господарських спорів за відсутності відповідача у судовому процесі // Вісн. господарського судочинства. - 2005. - № 3. -С. 29-32.

25.Ніколенко Л. Поняття судових доказів в господарському процесі // Право України 2003 р. № 9, с. 48.

ЛЕКЦІЯ

Поняття, предмет, метод і система господарського процесуаль­ного права.

Предметом господарського процесуального права є юридичні процесуальні дії суду і зацікавлених осіб у ході здійснення правосуддя у справах, підвідомчих господарським судам.

Що ж стосується питання методики цієї галузі права, воно й досі є малодослідженим. Утім, на думку В. С. Щербини, о сновними методами господарського процесуального права є метод субординації (централізоване, імперативне регулювання, при якому регулювання зверху донизу здійснюються на владно-імперативних засадах) та метод координації (децентралізоване, диспозитивне регулювання, при якому регулювання визначається також знизу, на його хід і процес впливає активність учасників суспільних відносин). Останнє пояснюється тим, що, з одного боку, господарський процес є владною діяльністю господарського суду із застосування норм матеріального і процесуального права, що припускає владний початок у механізмі господарського регулювання, з іншого — процес є формою примусового здійснення суб'єктивних прав в основному в тих галузях права, які будуються на рівності, диспозитивності їх суб'єктів.

Функції господарського процесуального права можна визначити як обов’язки, встановлені законодавством у сфері підприємницької або іншої економічної діяльності.

Досліджуючи питання функціонування господарських судів, можна дійти висновку, що господарський процес – це встановлена нормами господарсько-процесуального права форма діяльності господарських судів, спрямована на захист порушених прав та охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання.

Сукупність правових норм, які регулюють порядок цієї діяльності, є господарським процесуальним правом. Тобто господарське процесуальне право регулює порядок здійснення господарського процесу. Таким чином, господарське процесуальне право можна визначити як систему правових норм, які регулюють діяльність господарського суду й інших зацікавлених осіб, пов'язану зі здійснення правосуддя у справах компетенції господарського суду.

Утім, слід зазначити, що господарський процес — це не просто сукупність дій, урегульованих нормами господарського процесуального права, а їх визначена система. Так, судовий розгляд господарських справ здійснюється в певній логічній послідовності на різних стадіях процесу. А процесуальні дії, які здійснюють учасники господарського процесу, залежно від мети їх здійснення і змісту складають стадії господарського процесу. У кожній стадії процесуальні відносини носять специфічний характер, який визначається об’єктом цих відносин, суб’єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. Таким чином, господарське судочинство, як будь-який процес, являє собою поступовий рух, що складається з ряду стадій. Кожна стадія господарського процесу має свій зміст, охоплює собою визначену сукупність процесуальних дій, спрямованих на досягнення самостійної мети.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-17; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 575 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

582 - | 566 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.