Лекции.Орг


Поиск:
Розділ І. Курсова робота за освітнім рівнем бакалавра
Юридичний факультет

 

 

Дніпропетровськ, 2016

Методичні рекомендації до виконання курсових за освітнім рівнем бакалавра та дипломних робіт за освітнім рівнем спеціаліста та магістра./ Укладачі: к.ю.н., доц. Юзікова Н.С., к.і.н., доц. Артеменко Л.В., д.ю.н., доц. Патерило І.В., к.ю.н., д.п.н., доц. Алєксєєнко І.Г. - Дніпропетровськ, 2016.- 55 с.

 

 

 

Методичні поради затверджено та рекомендовано для студентів спеціальності 8.03040101 Правознавство, напрямку підготовки 6.030401 Правознавство на засіданні Вченої ради юридичного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Протокол № 8 від 19 квітня 2016 р.

 

© Юзікова Н.С., Артеменко Л.В., Патерило І.В., Алєксєєнко І.Г.

© юридичний факультет Дніпропетровського національного

університету ім. Олеся Гончара, 2016 р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ І. Курсова робота за освітнім рівнем бакалавра ………… ……...5

1.1. Вимоги до курсової роботи……………………………………………...5

1.2. Структура та обсяг курсової роботи…………………………………….6

1.3. Організаційне виконання курсової роботи………………………..…..10

1.4. Оформлення курсової роботи…………………………………………..12

1.5. Наукове керівництво, рецензування та захист курсової роботи……..14

РОЗДІЛ ІІ. Атестація здобувачів вищої освіти у формі випускної кваліфікаційної роботи (проекту)…………………………………….…………16

2.1. Стандарти випускних кваліфікаційних робіт (проектів)…………......17

2.2. Вибір теми та складання плану випускних кваліфікаційних робіт (проектів)…………………………………………………………………………...182.3. Оформлення змісту випускних кваліфікаційних робіт (проектів) ……….20

2.4. Підготовка до захисту. Захист випускних кваліфікаційних робіт (проектів)…………………………………………………….………………….…23

2.5. Опрацювання нормативних та наукових джерел наукової роботи. Робота з матеріалами судової практики…………………………………………26

ДОДАТКИ 1-15. Оформлення та оцінювання курсової, дипломної роботи: зразки……………………………………………………………………..31

 

 

ВСТУП

Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента в контрольно-модульній системі полягає у переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму навчання та на організацію самоосвіти студента.

Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу навчання кладуть самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому принципі базуються і новітні, зокрема, інформаційні, технології навчання. У структурі навчального навантаження студента за системою ЄСПК індивідуальна робота також розглядається як один із основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального навантаження.

Творча (еврестична), наближена до наукового осмислення й узагальнення робота можлива лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній мети та її досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути індивідуальною з урахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність. Одним із видів індивідуальної роботи студентів в класичному університеті є написання курсових, дипломних та магістерських робіт, які мають на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, що містить елементи наукової новизни в цій галузі знань або напрямку практичної діяльності, та вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою.

Досвід роботи в університеті та в інших навчальних закладах свідчить про те, що у більшості випадків у студентів виникають труднощі при написанні курсової, дипломної та магістерської роботи. А саме при складанні плану, викладенні проблематики дослідження, вивченні та використанні літературних джерел. Студенти постійно звертаються з запитаннями, які стосуються організації наукового дослідження. Питання, головним чином, пов’язані з вибором теми, з правилами цитування та посилання на наукові та практичні джерела, що використовуються під час написання курсової, дипломної та магістерської роботи, із загальними вимогами до оформлення роботи. Саме тому, виникла необхідність розробити єдині методичні рекомен­дації та стандарти щодо написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Але ці рекомендації та поради не позбавляють можливості спілкуватись з будь-якого приводу, пов’язаного з творчою діяльністю, зі своїм науковим керівником. Рекомендації дають можливість більш самостійно працювати над обраним напрямком або проблематикою.

Особливо корисними рекомендації будуть для студентів молодших курсів, які роблять перші кроки у науковій роботі, а також для слухачів магістратури щодо написання магістерських робот та проходження наукової практики.

У методичних рекомендаціях розглянуто весь науково-творчий процес: від вибору теми до захисту наукової роботи на відповідній кафедрі, наведено правила оформлення наукової роботи. Ці рекомендації є спробою комплексного викладення сучасних вимог до написання та захисту наукової роботи.

При написанні курсової, дипломної або магістерської роботи студенти користуються монографічною, навчальною літературою, статтями у періодичних виданнях, тому у методичному посібнику наведено перелік бібліотек міста та надано їх поштові та інтернет-адреси, які стануть вам у нагоді під час написання роботи.

При підготовці методичних рекомендацій було використано державні стандарти України та інструкції, які визначають порядок виконання наукової роботи і правила оформлення результатів дослідження.

РОЗДІЛ І. КУРСОВА РОБОТА ЗА ОСВІТНІМ РІВНЕМ БАКАЛАВРА

Вимоги до курсової роботи

Згідно Положення про організацію освітнього процесу в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара курсова робота (проект) – індивідуальне науково-дослідне завдання, яке є творчим або репродуктивним щодо об’єктів практичної або наукової діяльності фахівця і яке здобувач вищої освіти виконує самостійно під керівництвом науково-педагогічного працівника на основі знань та вмінь, набутих з конкретної та/або суміжних дисциплін.

За час навчання студент повинен виконати 2 курсові роботи (у 4 та 8 семестрах) з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість визначається навчальним планом.

Тематика курсових робіт пропонується відповідними кафедрами згідно зі змістом і завданнями навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно пов’язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Керівництво курсовими роботами здійснюють, як правило, викладачі зі вченим званнями чи науковими ступенями, які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи. Порядок визначення теми передбачає, що студент самостійно або спільно з викладачем (керівником) обирає тему згідно із запропонованою тематикою. Оформлюється вибір заявою на закріплення за студентом теми курсової роботи (Додаток 1).

Розробка однакової теми студентами однієї групи, а також написання колективних курсових робіт не дозволяється. Якщо студент бажає виконувати курсову роботу за темою, що відсутня в переліку запропонованих тем, але відповідає змісту навчальної дисципліни, йому необхідно з’ясувати це питання із викладачем курсу. Перелік тем курсових робіт затверджується кафедрами, він щорічнооновлюється і не є вичерпним.

Тема курсової роботи повинна бути сформульована чітко, відповідати суті обраної проблеми, вказувати на мету дослідження. Тему курсової роботи не можна формулювати як запитання.

Метою курсової роботи є систематизація та закріплення теоретичних знань студентів з основних розділів навчальних курсів, набуття знань та практичних навичок, вміння робити обґрунтовані висновки, формулювати та розробляти конкретні пропозиції. Головним завданням виконання курсової роботи є опрацювання кожним студентом навичок самостійного вивчення дисципліни, здобуття досвіду самостійного збирання, аналізу та узагальнення фактичного матеріалу, проведення наукового дослідження та одержання на його основі практичних висновків та результатів.

Підготовка до написання курсової роботи потребує поглибленого аналізу джерел, зокрема законів та підзаконних актів, аналітичних даних та узагальнення практики роботи правозастосовних органів, а також основної та додаткової літератури – навчальних посібників, монографій, наукових статей, періодичних видань, матеріалів статистичних досліджень.

Написання курсової роботи дозволить підготувати студентів до виконання дипломної роботи, а саме: придбати та розвинути навички роботи із законодавством, періодичною та спеціальною літературою, здібність логічно і чітко висловлювати свої думки; творчо застосовувати теоретичні положення з метою оцінки правових явищ, робити обґрунтовані висновки та рекомендації. Оскільки курсова робота є першим самостійним науковим дослідженням студента, то вимоги до оформлення курсової роботи аналогічні тим, які висуваються при написанні дипломних і магістерських робіт.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 407 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. © Махатма Ганди
==> читать все изречения...

625 - | 567 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.