Лекции.Орг
 

Категории:


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М


Экологические группы птиц Астраханской области: Птицы приспособлены к различным условиям обитания, на чем и основана их экологическая классификация...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

II. Праверка дамашняга задання1. Расказ вучняў аб тым, як прыходзіць да людзей вясна і хто з’ўляецца яе пасланцамі. 2. Конкурснае чытанне верша.

III. Паведамленне тэмы ўрока

— Што адбываецца ў прыродзе з надыходам вясны? (Абуджэнне.)

— Абуджэнне ад чаго? (Ад зімовага сну.)

— Падумайце, ці адразу пасля зімы на дрэвах з'яўляецца зялёнае лісце на дрэвах, зялёная трава?

— Як выглядаюцьпалі, лес пасля зімы? (Шэрымі, пажоўклымі.)

— I вось аднойчы... Але пачакайце, што адбылося аднойчы, мы прачытаем у апавяданні Клаўдзіі Каліны «Красавік» — гэта і ёсць тэма нашага ўрока.

IV. Чытанне апавядання настаўнікам

— Як мяняецца прырода ў красавіку?

Бюро даведак: краскі — кветкі;

фарбырус. краски;

пэзндзальрус. кисточка.

V. Чытанне апавядання вучнямі

1. Чытанне «ланцужком» па сказе.

2. Камбінаванае чытанне (настаўнік—вучні хорам).

VI.Аналіз твора

— Хто такі Красавік?

— З чаго ён пачаў сваю работу? (Расфарбаваў неба, палі, лугі.)

— Куды ён падаўся потым? Што ўбачыў?

— Каго ў лесе апошнім расфарбаваў Красавік? (Бярозку.)

— Што з гэтага выйшла?

— Чаму плакала бярозка? Якія гзта былі слёзы? Прачытайце.

Х в і л і н к а а д п а ч ы н к у (пад музыку)

Дзеці выконваюць практыкаванні для ўмацавання мускулаў шыі спіны, ног: прысяданні, нахілы ўперад, назад, управа, улева.

Гульня «Знайдзі словы»

— Знайдзіце словы, якія сустракаліся ў апавяданні. (Красавік радасць, песня, пэндзаль, мастак, ясень, бяроза, фарбы.)

VII. Работа у групах

1. група: прачытаць, што рабіў Красавік у полі, на лузе.

2 група: прачытаць аб дзеяннях Красавіка ў лесе.

3 група: прачытаць аб зносінах Красавіка з бярозай.

VIII. Са скарбонкі народнага слова

— Растлумачце выразы (запісанымі на дошцы):

1. Прыйдзе пара — будзе трава.

2. Жаваранак прылятае на праталіну, шпак — на прагаліну, жораў — з цяплом, ластаўка — з лістом.

IX. Праца над вершам Я. Коласа «Усход сонца»

— Ці змяніліся палі, лес, луг, калі іх расфарбаваў Красавік? Якімі яны сталі?

— Што адбылося ў прыродзе з надыходам цёплага Красавіка? (Прырода ажыла, заззяла рознымі фарбамі.)

— Ці назіралі вы ў такую пару за сонцам? Якое яно? (Цёплае, яркае.)

— А якое сонца ў самым пачатку раніцы?

— Аб гэтым нам расказаў Я. Колас у вершы «Усход сонца».

X. Чытанне верша Я. Коласа «Усход сонца» настаўнікам

— Які настрой выклікае ў вас верш?

XI. Чытанне верша вучнямі

1. Чытанне хорам.

2. Выразнае чытанне верша па асабістым выбары.

3. Чытанне «скачкі» праз слова.

XII. Аналіз зместу верша

— Якое неба на ўсходзе? ––Што яно робіць? Каму ўсміхаецца?

XIII. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія

— Уявіце, што ў вас ёсць магчымасць зрабіць так, як зрабіў Красавік, што б вы вырашылі зрабіць?

— Як вы адчувалі сябе на ўроку? Ці не было цяжка? Што яшчэ хацелі б пачуць?

XIV. Дамашняе заданне(с. 85-86)

Вывучыць верш на памяць.

 


Тэма: Работа славіць чалавека. РЫГОР ІГНАЦЕНКА «ПАСАДЗІЦЕ РАБІНКУ», ПЯТРУСЬ БРОЎКА «БУДЗЬ ВЕРНЫ!»

Мэты:

Ø фарміраваць уменне чытаць арфаэпічна правільна і асэнсавана, удасканальваць уменне чытаць выразна, прагназаваць змест твора, асэнсоўваць значэнне прыказак і прымавак, вызначаць з іх дапамогай галоўную думку твора;

Ø развізвіваць уменне чытаць услых з хуткасцю, якая не перашкаджае разуменню;

Ø садзедзейнічаць выхаванню ўважлівых і беражлівых адносін да прыроды роднага краю.

Ø

Тып урока: традыцыйны.

Абсталяванне: магнітафон, малюнкі.

 

ХОД УРОКА

I. Арганізацыйны момант

Гукавая размінка

Ра-ра-ра — стаіць добрая пара.

Жу-жу-жу — дрэўца зранку пасаджу.

Лю-лю-лю — і вадой яго палью.

II. Паведамленне тэмы ўрока

— Звярніце ўвагу на нашу гукавую размінку. Пра што, на вашу думку, пойдзе размова на ўроку. (Пра пасадку дрэў?)

— Правільна. Але толькі пра адно дрэва — рабіну. (Паказаць малюнак.)

— Аб гэтым мы прачытаем у апавяданні Рыгора Ігнаценкі «Пасадзіце рабінку» (с. 86-88).

III. Чытанне апавядання настаўнікам

— Што раіць пісьменнік?

Бюро даведак:

карункі — узоры (рус. кружева);

водар — пах;

за вярсту — далёка (мера даўжыні — 1 км 60 м);

суквецці — спалучэнне кветачак.

IV. Чытанне апавядання вучнямі

1. Чытанне-гудзенне.

2. Выразнае чытанне ўрыўка апавядання па асабістым выбары.

V. Аналіз твора

— Аб чым гаворыцца ў народнай прымаўцы?

— Што раіць пасадзіць пісьменнік?

— Прачытайце, як пісьменнік апісвае цвіценне рабіны.

— Што ёсць адметнае ў рабінкі восенню ў параўнанні з іншымі дрэвамі?

— Чым з'яўляецца рабінка для птушак? Для старых людзей?

— Ці зробіце вы так, як раіць аўтар?

— Што ён сцвярджае?

— 3 чым звязвае пісьменнік рабінку ў жыцці чалавека? (3 хараством.)

VI. Са скарбонкі народнага слова

Вучні тлумачаць выразы, запісаныя на дошцы:

1. Работа славіць чалавека.

2. Сады садзіць — жыццё харашыць.

3. Сады садзі і ў маладосці, і ў старасці.

4. Дзе няма ахвоты, там няма работы.

5. Хочаш добра жыць — павінны працу любіць.

6. Хто працуе, той і танцуе.

Х в і л і н к а а д п а ч ы н к у (пад музыку)

Практыкаванні для ўмацавання мускулаў шыі, спіны, ног, прысяданні, нахілы ўперад, назад, управа, улева.

VII. Падрыхтоўка да працы над вершам П. Броўкі «Будзь верны»

— Дзеці, ці добра паступае той, хто садзіць дрэвы?

— Ці можа такі чалавек зламаць дрэва, зрабіць дрэнна?

— Можна назваць яго надзейным, верным у яго ўчынках?

— А ў чым чалавек павінен быць верным?

— На гэта пытанне адказвае паэт Пятрусь Броўка ў сваім вершы «Будзь верны!»

VIII. Чытанне верша настаўнікам

— Да чаго заклікае паэт?

Бюро даведак:

навала — напад, нашэсце ворага;

лагчына — нізкае месца, нізіна.

IX. Чытанне верша вучнямі

1. Чытанне ўслых.

2. «Буксір». (Настаўнік чытае ўслых, мяняючы хуткасць чытання, дзеці таксама чытаюць услых, стараючыся паспець за настаўнікам.)

IX. Аналіз твора

— Што трэба рабіць, каб застацца назаўсёды верным бацькам і сваёй зямлі?

— Ці можна быць верным прыродзе?

— Як вы адносіцеся да слоў аўтара?

— Што разумееце пад словам «верны»?

— Ці можна быць верным Радзіме? Чаму?

X. Крыжаванка

                10                  
              1 Б А Ц Ь К О Ў      
              2 У З Г А Д А В А Л А
      3 Н А Р А Д З І Л А          
              4 З Я М Л Я          
                Ь                  
            5 Х В А Л Я М І        
        6 Ц Я Б Е                  
          7 Б А Р Ы                
        8 К Р Ы Н І Ц Ы            
9 Ч А Р Ў Н І Ц Ы                  

1. Каго мы павінны помніць? (Бацькоў.)

2. Што зрабіла зямля? (Узгадавала.)

3. За што мы помнім бацькоў? (Нарадзілі.)

4. Бацькі нарадзілі — ... ўзгадавала. (Зямля.)

5. 3 чым параўноўваецца зялёнае галлё? (Хвалямі.)

6. Каго ўзгадавала зямля? (Цябе.)

7. Хто даваў прытулак? (Бары.)

8. 3 чаго мы п'ём? (Крыніцы.)

9. Як названы рэчкі? (Чараўніцы.)

— Прачытайце, што атрымалася па вертыкалі пад лічбай 10. (Будзь верны.)

XI. Актуалізацыя ведаў вучняў

— Што агульнага ў апавяданнях, якія вы чыталі дома і ў класе? (У іх апісваецца хараство дрэў вясной.)

— Прачытайце, як Красавік размаляваў у лесе дрэвы.

— Як апісана прыгажуня бярозка?

XII. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія

— Што можна сказаць пра заклік паэта? Ці добра ён робіць?

— Аб чым вы даведаліся на ўроку і што хацелі б пачуць яшчэ?

— Што спадабалася (не спадабалася) на ўроку? Чаму?

— Ці не сумавалі вы на ўроку?

— Вы добра працавалі. Дзякуй.

XIII. Дамашняе заданне(с. 86-87)

Падрыхтаваць выразнае чытанне і пераказ твора.


Тэма: «З УСМЕШКАЙ І ЎСУР’ЁЗ». ВАСІЛЬ ВІТКА «ЧАТЫРЫ ЖАДАННІ».Пазакласнае чытанне. Павел Місько «Добры чалавек»

Мэты:

Ø пазнаёміць з трэцім раздзелам падручніка;

Ø фарміраваць уменне чытаць арфаэпічна правільна і асэнсавана, з дапамогай настаўніка дзяліць тэкст на часткі, коратка пераказваць яго, удасканальваць уменне чытаць выразна;

Ø ствараць умовы для развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў;

Ø садзейнічаць выхаванню ўважлівых і беражлівых адносін да прыроды роднага краю, фарміраванню навыкаў працавітасці.

Ø

Тып урока: урок-разважанне.

 

Абсталяванне: магнітафон, малюнкі.

 

ХОД УРОКА

I. Арганізацыйны момант

— Паглядзіце адзін на аднаго, вазьміцеся за рукі, усміхніцеся, пажадайце вясёлага настрою і плённай працы.

 

II. Паведамленне тэмы ўрока

— Як вы лічыце, які чалавек можа жадаць добрага дня, вясёлага настрою? (Выхаваны.)

— Як можна вызначыць выхаванасць чалавека? (Па паводзінах, ветлівых словах.)

— Як вы думаеце, чаму я пачала ўрок з гэтых пытанняў?

— Мы будзем гаварыць аб ветлівых словах. А дапаможа нам у гэтым верш Васіля Віткі «Чатыры жаданні» (с. 92).

III. Чытанне верша настаўнікам

— Што хацеў сказаць аўтар у сваім вершы?

IV. Чытанне верша вучнямі

1. Чытанне «ланцужком», спыняючыся кожны раз на паўзах.

2. Камбінаванае чытанне (настаўнік—вучні хорам).

V. Аналіз твора

— Якімі словамі вітаюць зранку? Апоўдні? Вечарам?

— Што можна сказаць нанач сонейку, добрым людзям?

— 3 якога ўзросту чалавек павінен ведаць гэтыя словы? (Змалку.)

— Ці ведаеце вы яшчэ якія-небудзь падобныя словы?

 

П р а б л е м н а я с і т у а ц ы я

Інсцэніроўка «У гардэробе»

(Падрыхтаваць дзяўчынку Алесю і хлопчыка Міколку. Удзел прымаюць усе вучні класа.)

Празвінеў званок з урока. Вучні ідуць за вопраткай у гардэроб, становяцца ў чаргу. Алеська прыйшла крыху пазней і запытала:

— Скажыце, калі ласка, хто апошні? — і стала ў чаргу. Следам за ёй прыбег Міколка. Ён штурхануў дзяўчынку і палез з крыкамі ўперад:

— Мне трэба хутчэй! Я спазняюся на прагляд мультфільма!

— Хто з дзяцей паступіў некультурна?

— Ці можна Міколку назваць выхаваным?

— Якую параду вы далі б яму?

— Скажыце, а вы таксама як Міколка, прыйшоўшы дадому адразу глядзіце тэлевізар? Калі не, то што вы робіце? (Крыху адпачываем, робім урокі, а потым глядзім тэлевізар, ідзем гуляць.)

— А чаму вы так робіце?

— Ці падыходзіць да сказанага прыказка «Зрабіў дзела — гуляй смела»? Растлумачце яе сэнс.

 

Х в і л і н к а а д п а ч ы н к у (пад музыку)

Практыкаванні для мускулаў шыі, спіны, рук, ног.

 

 

VI. Пазакласнае чытанне. Чытанне апавядання настаўнікам

Сёння мы будзем чытаць апавяданне Паўла Місько «Добры чалавек» (с. 93-95).

— Пра каго хацеў расказаць аўтар?

Бюро даведак:

гаманіць — размаўляць;

пакаштаваць — паспрабаваць ежу;

лубянка — ручны кораб, кошык;

стомлены — змораны, абяссілены;

цярэбяць — ядуць.

 

 

VІІ. Чытанне апавядання вучнямі

1. Чытанне «ланцужком».

2. Чытанне «Першы і апошні» (чытанне першага і апошняга слова ў сказе).

3. Работа ў групах «Знайдзі мяне».

На лістках напісаны радкі літар, у якіх «схаваны» цэлыя словы. Гэтыя словы і патрэбна знайсці. Кожнай групе сваё заданне.

1 група: АЗДОБЗУРЫСІЧАВБЛАХШВЕК. (Добры чалавек).

2 група: БАУРБУЗКЛЯАВЕЦКРА. (Бабуля Вера).

VІІI. Аналіз зместу твора

— Чым можа парадаваць лес?

— Каго сустрэў аўтар у лесе?

— Як выглядала бабка Вера? Прачытайце.

— Як яна аднеслася да аўтара?

— Якія довады прывяла бабка на тое, што ў яе шмат рэчаў?

— Што прапанавала бабка аўтару?

— Якімі яму здаліся лясныя грушы? А яблыкі?

— Як растлумачыла бабка наяўнасць груш і яблыкаў у лесе?

— Якім, са слоў бабкі, здаўся вам Захарка?

— Які чалавек можа рабіць так, як Захарка?

— Ці спадабаўся ён вам? Чаму?

— Што з'ўляецца адметнай рысай характару бабкі Веры? (Уменне радавацца за другіх.)

IX. Са скарбонкі народнага слова

— Вы ўважліва чыталі апавяданне. Ці сустрэлі вы ў ім трапныя выразы? Як іх можна назваць? (Прыказкамі.)

— Я вам напомню, што прыказкі — гэта мастацкі твор, які ўтрымлівае шырокае абагульненне і ўвасабляе яго ў вельмі кароткай форме.

— Зараз назавіце выразы з апавядання, якія вы адносіце да прымавак, растлумачце іх сэнс.

1. Нагрузілася, як мурашка — многа чаго нясе.

2. За вушы не адцягнеш — вельмі смачна.

3. Дабро — яно жывучае — аб добрай справе доўга помняць.

 

X. Гульня «Вясёлы тэст»

1. Каго, згодна з прымаўкай, падкладваюць недобразычліўцу?

а) змяю; б) свінню

в) вожыка; г) мядзведзя.

2. Чым капусту не шаткуюць?

а) кулаком; в) языком;

б) нагой; г) носам.

3. Што робіць з рублём капейка?

а) вартуе; в) корміць;

б) беражэ; г) выхоўвае.

4. Чаго многа ў пустой бочцы?

а) пылу; б) смецця;

в) паветра; г) звону.

5. У каго ёсць вушы?

а) у дзвярэй; в) у сцен;

б) у дамафона; г) у замочнай дзіркі.

6. 3 кім параўноўваюць чалавека, які нясе многа рэчаў?

а) са сланом; в) з паравозам;

б) з канём; г) з мурашкай.

7. Ужываючы смачную ежу, кажуць, што не адцягнеш — за што?

а) за штаны; в) за нагу;

б) за вушы; г) за язык.

 

XІ. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія

— Ці спадабаўся вам Захарка?

— Як людзі аддзячылі Захарку за яго добрыя справы?

— А вы б змаглі зрабіць так, як Захарка? Бабка Вера? Чаму?

— Ці можна даць апавяданню другую назву?

— Ці спадабалася вам праца на ўроку?

— Чаго вам не хацелася рабіць?

— Вы працавалі добра. Дзякуй за працу!

XІІ. Дамашняе заданне(с. 93-95)

Падрыхтаваць выразнае чытанне апавядання «Добры чалавек».

Прачытаць творы пра добрыя адносіны паміж людзьмі.

 

 


Тэма: Незвычайныя фантазіі. КЛАЎДЗІЯ КАЛІНА «КАСМАНАЎТ»

Мэты:

Ø фарміраваць уменне правільна і асэнсавана чытаць уголас і моўчкі;

Ø удасканальваць уменне чытаць выразна;

Ø развіваць уменне пераказваць тэкст па плане;

Ø развіваць уменне працаваць у групах;

Ø садзейнічаць выхаванню добразычлівых адносін да людзей, стварэнню ў класе атмасферы сяброўства і ўзаемапавагі.

 

Тып урока: традыцыйны.

Абсталяванне: магнітафон, малюнкі.

 

ХОД УРОКА

I. Арганізацыйны момант

— Так, маленькія мае, маўчок —

Пачынаецца ўрок.

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 1729 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.028 с.