Лекции.Орг
 

Категории:


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


ОБНОВЛЕНИЕ ЗЕМЛИ: Прошло более трех лет с тех пор, как Совет Министров СССР и Центральный Комитет ВКП...


Нейроглия (или проще глия, глиальные клетки): Структурная и функциональная единица нервной ткани и он состоит из тела...

II. Праверка дамашняга задання. 1. Конкурснае чытанне песень на памяць.1. Конкурснае чытанне песень на памяць.

2. Расказаць пра купальскія песні, якія знайшлі ў бібліятэцы.

— Што ёсць агульнага ў вясновых і летніх песнях? Чым яны вас зацікавілі?

III. Паведамленне тэмы ўрока

Увазе вучняў прапануюцца наступныя папяровыя фігуры:

Э

К

 

 

А

 

 

Ч

Р

Задача вучняў — за 1 мінуту запомніць фігуры і літары на іх. Потым настаўнік пераварочвае фігуры літарамі ўніз і кладзе іх у той паслядоўнасці, у якой размешчаны літары ў слове:

       

Дзеці павінны ўспомніць, якія літары напісаны на якой фігуры, і назваць слова. (Рэчка.) Слова зашсваецца на дошцы.

— Адгадайце загадку:

Раздвоена бародка,

Вяльможная паходка,

Ідзе — як цар да трона,

На галаве — карона. (Певень.)

IV. Знаёмства з новай тэмай

— Назавіце памяншальна-ласкальна адгаданыя словы. (Рэчка — рэчанька, певень — певунок.)

— Ці здагадаліся вы, з якой мэтай мы рабілі гэту работу? (Адказы вучняў.)

— I рэчанька, і певунок — галоўныя героі лірычных і жартоўных песень, з якімі мы пазнаёмімся на ўроку. Гэтыя песні не адносяцца да абрадавай паэзіі. Яны могуць быць як жартоўнымі і вясёлымі, так і сумнымі.

V. Чытанне настаўнікам тэксту песні «Рэчанька» (с. 13-14)

— Якой вы ўяўляеце рэчаньку?

VI. Чытанне тэксту песні вучнямі

1. Чытанне-гудзенне. 2. Знаходжанне і чытанне ўрыўкаў да малюнка.

VII. Аналіз зместу твора

— Да каго звяртаюцца ў песні?

— Які адказ дае рэчанька?

— Як прачытаеце тэкст песні — павольна, напеўна, хутка?

Х в і л і н к а а д п а чы н к у (пад музыку)

Практыкаванні для мышцаў шыі, спіны, рук, ног, прысяданні, нахілы ўлева, управа, уперад, назад.

VIII. Чытанне настаўнікам тэксту песні «Певунок» (с. 15)

— Хто галоўны герой песні?

— Што ён рабіў? Бюро даведак:

жартоўная — смешная, забаўная.

IX. Чытанне тэксту вучнямі

1. «Буксір». (Настаўнік чытае ўслых, мяняючы тэмп чытання. Вучні чытаюць моўчкі, стараючыся паспяваць за настаўнікам.)

2. Знаходжанне і чытанне ўрыўка да малюнка.

3. Бінарнае чытанне. (Адзін тэкст чытаюць адначасова 2 вучні.)

X. Аналіз зместу твора

— Што прапанавалі зрабіць певунку?

— Ці прыслухаўся ён да парады?

— Што яшчэ зрабіў певунок?

— Чаму гэту песню завуць жартоўнай?

— Ці нагадвае яна невялічкую казачку? Чым?

XI. Абагульненне

Гульня «Жылі-былі песні».

— Знайдзіце і прачытайце назвы песень, якія жывуць у музычным куфэрку.

В О С Е Н Ь С К І Я               С А М    
                                  Л        
      М                 К         Я       З
      Е   Л           Ж А Р Т О Ў Н Ы Я   І
      Ш   І             Р         І   Ч   Н   Ы   Я       М
      А   Р             О               О
      Н   Ы             Т               В
      Ы   Ч             К І Я           Ы
      Я С Н Ы Я               Ж         Я
          Ы             Л Е Т Н І        
          Я                   І            
                              Ў            
                              Н            
                              Ы            
                              Я            

XII. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія

— Назавіце песні, з якімі мы сёння пазнаёміліся.

— Якая розніца паміж вясновымі і летнімі (купальскімі, жніўнымі) песнямі?

— Як ладзяць свята Купалле?

— Якія песні вам больш за ўсё спадабаліся і запомніліся?

— Дзякуй за добрую працу.

XIII. Дамашняе заданне(с. 13-15) 1. Падрыхтаваць выразнае чытанне песень.

2. Адказаць на пытанні на старонцы 16.


Тэма: БАЙКІ «ЧАМУ КОТ ПАСЛЯ ЯДЫ МЫЕЦЦА»I «ХТО ЗАДЗІРАЕ НОС УГОРУ»

Мэты:

Ø пазнаёміць з жанрам байкі;

Ø фарміраваць уменне вызначаць жанравыя асаблівасці байкі, вызначаць пры дапамозе прыказак і прымавак галоўнуго думку твора;

Ø фарміраваць навык арфаэпічна правільнага чытання;

Ø пашыраць аператыўнае поле чытання вучняў, удасканальваць уменне чытаць выразна, працаваць у групах;

Ø ствараць умовы для фарміраванкя ў дзяцей працавітасці.

Тып урока: традыцыйны.

 

ХОД УРОКА

I. Арганізацыйны момант Гукавая размінка

Я-я-я — усё рабіць умею я.

Ю-ю-ю — кветкі на вакне палью.

Е-е-е — гэта праца для мне.

II. Праверка дамашняга задання Праца ў групах:

1 група:— Назавіце песні, якія запомніліся больш за іншыя. Абгрунтуйце свой выбар.

2 група: — У чым розніца паміж вясновымі і летнімі (купальскімі, жніўнымі) песнямі? Прачытайце выразна адну з іх.

3 група: — 3 якімі песнямі мы пазнаёміліся на мінулых уроках?

— Прачытайце выразна лірычныя песні.

III. Знаёмства з новай тэмай

— Да якога віду творчасці адносяцца песні, аб якіх мы гаварылі? (Да вуснай народнай творчасці.)

— Што яшчэ, на вашу думку, адносіцца да вуснай народнай творчасці? (Казкі, байкі.)

Байка — гэта невялікі твор, падобны да казкі. Ад казкі байка адрозніваецца тым, што мае пэўнуго мараль, вывад.

— Зараз мы з байкамі і пазнаёмімся. Пра героя адной з іх вы даведаецеся, адгадаўшы загадку.

Памяркуйце, дзеці, самі,

Хто ёсць дома ў вас з вусамі?

Малады яшчэ, дарэчы,

А ляжыць усё на печы? (Кот.) Н. Парукаў

IV. Чытанне настаўнікам байкі «Чаму кот пасля яды мыецца» (с. 17)

— Пра каго байка?

— Якім у творы паказаны кот? Бюро даведак:

палок — узвышша ў лазні для парылкі, зробленае з дошак.

V. Чытанне тэксту байкі вучнямі

1. Чытанне тэксту цалкам.

2. Чытанне ўрыўка да малюнка (с. 17).

3. «Жывы малюнак» (адзін вучань чытае, а другі мімікай рэагуе на пачутае).

VI. Аналіз твора

— Што зрабіў кот? (Злавіў мыш.)

— Што пачала рабіць мыш? Чаму?

— А ці добра, на вашу думку, хітраваць?

— Ці можна асудзіць мыш за яе хітраванне? Чаму?

— А як вы паступілі бы ў такім выпадку?

Х в і л і н к а а д п а ч ы н к у(пад музыку)

Раз-два-тры-чатыры-пяць, Выйшаў коцік пагуляць. А за ім браты-блізняткі, Жыць не могуць без зарадкі. Коцікі-свавольнікі, Як малыя школьнікі, Скачуць, бегаюць, штурхаюцца. І пад стол хаваюцца. Важна шпацыруюць, Пакуль не пачуюць: «Годзе, коцікі, гуляць, Час вам байкі пачытаць».   Хадзьба. Скачкі, бег на месцы Прысесці. Хадзьба.

— Коцікі запрашаюць нас пачытаць байку.

VII. Чытанне настаўнікам байкі «Хто задзірае нос угору» (с. 18)

— Хто задраў нос угору?

VIII. Чытанне байкі вучнямі

1. Чытанне ўслых.

2. «Скачкі» (чытанне праз слова).

3. Работа ў парах «Хто хутчэй».

На дошцы запісаны сказ. На стале ляжаць карткі з тэкстамі. Па сігналу вучні шукаюць у тэкстах дадзены сказ. Перамагае тая пара, якая першай знойдзе сказ.

IX. Аналіз зместу твора

— Аб чым пытаў сын у бацькі?

— Які адказ даў бацька?

— Ці можна гэту байку суаднесці з паводзінамі людзей? У якіх выпадках? Ці добра рабіць так?

X. Абагульненне. Работа ў групах

— Падбярыце прыказкі да баек, якія прачыталі на ўроку.

1група: да байкі «Чаму кот пасля яды мыецда».

2 група: да байкі «Хто задзірае нос угору».

Прыказкі

1. Рыбка ў рацэ, ды не ў руцэ. 2. Дзе справа, там і слова.

3. Праца і рукі — моцныя зарукі. 4. Аржаная каша сама сябе хваліць.

5. Пабіла кошка мышыныя слёзкі. 6. Крукам носа не дастанеш.

7. Кошцы смех, а мышцы смерць. 8. Колас, што зярнят не мае, угару лоб задзірае

9. Каля роту ўецца, ды ў рот не пападае. 10. Не столькі ніва, колькі дзіва.

11. Кошка мышцы не таварыш. 12. Парожняя бочка звініць, а поўная маўчыць.

13. Параўнялася свіння да каня, але шэрсць не такая. 14. Фарсуна не адразу пазнаеш.

15. Дзе рукі і ахвота, там вялікая работа.

XI. Падвядзенне вынікаў урока. Рэфлексія

— Чым цікавыя байкі?

— Чаму яны вучаць?

— Які вынік можна зрабіць?

— Што вам запомнілася і спадабалася на ўроку?

— Ці былі цяжкасці ў працы?

— Вы добра сёння працавалі. Дзякуй.

XII. Дамашняе заданне(с. 17-18)

Падрыхтаваць выразнае чытанне баек.

 


Тэма: ЛЕГЕНДЫ «АДКУЛЬ УЗНІК ГОРАД МІНСК» I «ЯК УЗНІКЛА НАЗВА ГОМЕЛЬ»

Мэты:

Ø пазнаёміць з жанрам легенды і яго асаблівасцямі;

Ø фарміраваць уменне вызначаць жанравыя асаблівасці легенды;

Ø удасканальваць уменне правільна і асэнсавана чытаць тэкст уголас і моўчкі, пашыраць аператыўнае поле чытання вучняў;

Ø стварыць умовы для развіцця пазнавальнай актыўнасці вучняў;

Ø садзейнічаць развіццю цікавасці да вывучэння гісторыі роднага краю, гісторыі ўзнікнення назваў беларускіх гарадоў;

Ø выхоўвапь любоў да роднай краіны.

Тып урока: традыцыйны.

ХОД УРОКА

I. Арганізацыйны момант

— Мы старанныя, ўважлівыя і будзем добра працаваць, падтрымліваць адзін аднаго.

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 1607 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.014 с.