Тема 15. Службове листування
Лекции.Орг

Поиск:


Тема 15. Службове листування
Робочий зошит

із дисципліни

“Українська мова професійного спрямування”

для студентів ___ курсу всіх форм навчання

всіх спеціальностей

 

 

Одеса ОНЕУ 2016

Міністерство освіти і науки України

Одеський національний економічний університет

 

 

Робочий зошит

із дисципліни

“Українська мова професійного спрямування”

для студентів ___ курсу всіх форм навчання

всіх спеціальностей

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол №7 від 26 лютого 2016 р.

 

 

Одеса ОНЕУ 2016

Робочий зошит із дисципліни “Українська мова професійного спрямування” для студентів ___ курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей

(Відп. за випуск С. М. Кіршо - Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2016.- 74 с.)

 

 

Укладачі: С. М. Кіршо, доцент, к. філол. н.

Н. Я. Купрата, доцент, к. філол. н.

З. І. Висоцька, ст. викл., к. філол. н.

Г. В. Ковальчук, ст. викл.

 

 

Відповідальний за випуск: С. М. Кіршо, доцент, к. філол. н.

 

Рецензенти: Н. Ф. Щербина, доцент, к. іст. н.

О. В. Гейна, доцент, к. філол. н.

Н. М. Шилофост, доцент, к. філол. н.

 

Робочий зошит створений із метою формування у студентів мовленнєвих компетенцій, пов’язаних із майбутньою професією, а також забезпечення самостійної роботи студентів. У кожній темі подано блок контрольних тестів, що допоможуть майбутнім фахівцям засвоїти теоретичний матеріал на належному рівні. Запропоновані у зошиті завдання сприяють удосконаленню навичок практичної роботи з текстами наукового стилю.

Рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів економічного профілю та слухачів факультетів спецпідготовки.

ТЕМА 14. УКРАЇНСЬКИЙ МОВЛЕННЄВИЙ ЕТИКЕТ

Завдання 1. Продовжіть речення.

Етикет – це…

______

Мовленнєвий етикет – це…

______

Український мовленнєвий етикет – це…

______

Ознаки українського мовленнєвого етикету – це…

______

Функціональна типологія одиниць мовленнєвого етикету – це…

______

Мовний етикет – це…

_____

Етикетні вирази науковців – це… ______

Телефонна розмова – це…

______

Резюме – це…

______

Завдання 2. Прочитайте настанови фахівця. Поясніть, із чим Ви погоджуєтесь, а з чим ні. Аргументуйте відповідь.

Основи мистецтва публічного виступу

Публічна промова повинна мати якості хорошої співбесіди з деякими поправками щодо голосу, манер і теми для повної відповідності з обставинами виступу.

Справді рушійна та спрямовувальна сила зовнішніх даних і прийомів оратора полягає в його глибокому переживанні взаємного спілкування з аудиторією. Настійна внутрішня потреба виконати свій обов’язок перед слухачами дасть для правильної зовнішньої поведінки значно більше, ніж спеціальні технічні прийоми. Усілякі хитрощі в осанці, манерах, жестах ніколи не створять справжнього обличчя оратора, натхненного могутньою ідеєю і бажанням поділитися нею з аудиторією.

Хороша промова на добру чверть сприймається чисто зоровим шляхом. Слухачі придивляються до оратора: як він стоїть, який у нього вираз обличчя, яка хода, що він робить з руками. Слухачі хочуть знати, хто він насправді. Наївно, спонукувані цікавістю, вони хочуть зразу скласти думку про оратора – позитивну чи негативну – і, самі того не усвідомлюючи, хочуть вирішити, чи будуть їх симпатії на боці оратора і чи сприймуть вони те, що він їм скаже. Виступати публічно – це значить дати слухачеві можливість познайомитись із вами.

Відповідь

__________________

Завдання 3. Перекладіть текст українською мовою. Укажіть, до якого стилю він належить.

Образование и культура

Образование – это процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных ценностей. Содержание образования черпается и пополняется из наследия культуры и науки, а также из жизни и практики человека. То есть образование вляется социокультурным феноменом и выполняет социокультурные функции.

Поэтому образование становится необходимым и важным фактором развития как отдельных сфер (экономики, политики, культуры), так и всего общества.

Рассмотрим основные социокультурные функции и развивающийся потенциал современного образования.

Образование – это один из оптимальных и интенсивных способов вхождения человека в мир науки и культуры. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. Содержание образования черпается и непрерывно пополняется из культурного наследия различных стран и народов, из разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из жизни и практики человека. Мир сегодня объединяет усилия в сфере образования, стремясь воспитать гражданина мира и всей планеты. Интенсивно развивается мировое образовательное пространство. Поэтому в мировом сообществе высказываются требования формирования глобальной стратеги образования человека (независимо от места или страны его проживания, типа и уровня получения образования).

Велика миссия образования в развитии у молодого поколения ответственного отношения к культуре родного языка и языков международного общения. Этому способствуют диалогические формы обучения.

Відповідь

______

____________

Завдання 4. Прочитайте текст, визначіть, до якого стилю (підстилю) він належить. Складіть анотацію. Аргументуйте відповідь.

Маркетинг і менеджмент

За ринкової економіки, де діє закон попиту і пропозиції, у збалансованості руху товарів та послуг важлива роль належить маркетингу. Маркетинг – особливий вид підприємницької діяльності, спрямованої на задоволення потреб шляхом обміну.

Із позиції сучасних уявлень про ринок маркетинг треба розуміти як процес планування і здійснення задуму товарообміну, ціноутворення, реалізацію цілей, товарів та послуг, управління їх просуванням від виробника до споживача. Маркетингова орієнтація передбачає:

- облік реальних і потенційних потреб;

- широкий асортимент виготовленої і реалізованої продукції;

- планування виробництва і збуту продукції на основі намічених цілей.

Роль підприємницького маркетингу полягає у застосуванні дій, що дають можливість зменшити ступінь ризику потенційних споживачів.

Менеджмент є узагальненням практики раціонального управління фермою в комерційних цілях. Фермер як організатор та управлінець одночасно є менеджером, тобто відповідальною і зацікавленою особою в комерційній діяльності свого підприємства.

Але повне впровадження маркетингу і менеджменту неможливе без перебудови діяльності сільського господарства України, його органів на місцях. Вони мають займатися не лише проблемами виробництва продукції, а й усім, що пов’язане з її просуванням від «поля до стану споживача».

Відповідь

__________________

 

Завдання 5. Прочитайте уривок тексту із книги Аллана Піза «Мова рухів тіла. Як читати думки інших за їхніми жестами». Викладіть Вашу думку на цю проблему. Сформулюйте тезу, наведіть переконливі аргументи, що найкраще підтвердять Вашу думку.

Психологами встановлено, що в процесі взаємодії людей від 60 до 80 % комунікації здійснюється за рахунок невербальних засобів вираження, і тільки 20- 40 % інформації передається за допомогою вербальних.

Особливістю мови рухів тіла є те, що їх вияв обумовлений імпульсами нашої підсвідомості, і відсутність можливості підробити ці імпульси дає змогу нам довіряти цій мові більше, ніж звичайному, вербальному каналу спілкування.

Коли ми говоримо, що людина чутлива і має інтуїцію, маємо на увазі, що вона володіє здатністю читати невербальні сигнали іншої людини і порівнювати ці сигнали з вербальними сигналами. Іншими словами, коли ми кажемо, що у нас передчуття, чи то «шосте чуття» підказує нам, що хтось сказав неправду, ми насправді маємо на увазі, що помітили розбіжність між «мовою» тіла і сказаними цією людиною словам.

Відповідь

______

____________

Завдання 6. Доберіть українські відповідники:

Принимать участие – _______________________________________________

Удобный случай – _________________________________________________

Сочли целесообразным – ____________________________________________

Камень преткновения – _____________________________________________

Подавляющее большинство – ________________________________________

Поднять вопрос – __________________________________________________

Приложить усилия – _______________________________________________

Согласно решению – _______________________________________________

Акционерное общество – ___________________________________________

Завдання 7. Поясніть відмінність у значенні слів. Уведіть їх у речення.

Авторитетний – авторитарний, адміністративний – адміністраторський, ціннісний – ціновий, пропорційний – пропорціональний, власник – володар.

Відповідь

__________________

Завдання 8. Перекладіть терміни українською мовою.

Общие стратегии предприятия - __________________________________________

Экономический размер заказа - ___________________________________________

Экономическая добавочная стоимость - _______________________________ _____

Внутренний коммерческий расчет - _______________________________________

Акцизный сбор - _______________________________________________________

Объем производства - ___________________________________________________

Договор снабжения - ____________________________________________________

Должностная инструкция - _______________________________________________

Личный листок по учету кадров - _________________________________________

Наложенный платеж - ___________________________________________________

Долевая собственность - _________________________________________________

Неоплачиваемые поступлення - ___________________________________________

Завдання 9. Знайдіть у тлумачному словникузначення слів. Поясніть їх відмінність. Уведіть слова в речення.

Ввічливий, вихований, галантний, ґречний, делікатний, звичайний, коректний, обхідливий, привітний, люб’язний, тактовний, шанобливий, шляхетний, чемний.

Відповідь

______

____________

Завдання 10. Позначте правильний варіант відповіді.

1. Своєрідним «трампліном» для аргументування із наведених етапів ділової бесіди є:

а) етап аргументування

б) етап спростування;

в) етап підведення підсумків;

г) етап передавання інформації.

2. Бесіда – це …

а) публічний виступ із будь-якого приводу;

б) спілкування двох або більше осіб з метою обміну думками, інформацією тощо;

в) прилюдне повідомлення на певну тему;

г) спільне обговорення, вирішення певних питань, вироблення та прийняття рішень у всіх сферах громадського й політичного життя.

3. Ділове спілкування регулює офіційні стосунки комунікантів у:

а) державно-правовій сфері;

б) суспільно-виробничій;

в) державно-правовій і суспільно-виробничій сферах;

г) виробничій сфері.

4. З усіх видів ділового спілкування (публічний виступ, ділова бесіда, службова нарада, переговори) вимагає сумлінної підготовки:

а) ділова бесіда;

б) публічний виступ;

в) переговори;

г) службова нарада.

5. Доповідь – це …

а) одна з найпоширеніших форм публічних виступів;

б) документ, у якому фіксується хід і результати роботи наради, засідань;

в) це обмін думками стосовно якогось питання;

г) спілкування двох або більше людей, під час якого обмінюються думками, інформацією тощо.

6. Структура ділової бесіди складається:

а) із п’яти фаз;

б) із чотирьох фаз;

в) із трьох фаз;

г) із шести фаз.

7. Недопустимим під час бесіди є:

а) коректні висловлювання;

б) переконливість викладу;

в) аргументованість поглядів;

г) повчання партнера.

8. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

а) ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я»;

б) ретельно готуватися до неї, бути уважним, тактовним, враховувати точку зору співбесідника;

в) ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, лаконічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати;

г) залучити слухачів до дискусії.

9. На підсумковому етапі використовують етикетні мовні формули:

а) схвалення, згода;

б) пропозиція, порада;

в) побажання;

г) прохання.

10. Щоб стати цікавим співрозмовником, необхідно:

а) повчати слухачів, вживати якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей;

б) говорити про те, що цікавить слухачів, мати всебічні знання;

в) мати всебічні знання;

г) усміхатися, говорити тільки про себе.

Тема 15. Службове листування

Завдання 1. Продовжіть речення.

Усне ділове мовлення – це…

______

Усна форма ділового стилю – це … ______

Загальні вимоги до публічного виступу…

______

Від діалогу монологічне мовлення відрізняється…

______

Виділяють такі основні стилі і стильові різновиди усного монологічного мовлення…

______

Полілог – це …

______

Невербальні засоби інформування – це …

______

Успіх публічного виступу залежить …

______

Завдання 2. Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він належить. Випишіть ключові слова та напишіть анотацію.

Макроекономіка

Макроекономіка наука, що вивчає закономірності функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки країни в цілому (або її частини, галузі), такі загальні процеси і явища, як інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит, економічне зростання, державне регулювання тощо.

Макроекономіка оперує поняттям ВВП, ВНП, сукупний попит, сукупна пропозиція, платіжний баланс, грошові ринки, ринки товарів і праці, використовуючи агреговані показники. Уперше термін «макроекономіка» використаний у 1933 році. Економіку вивчає багато інших економічних наук: політична економіка, мікроекономіка, маркетинг, менеджмент, галузеві та функціональні економіки та ін. Водночас макроекономіка як наука насамперед спирається на положення і висновки політичної економії про розвиток виробничих відносин, розширене відтворення, дію об’єктивних економічних законів та механізмів їх використання у практиці господарювання. Вона також має безпосередній зв'язок із математикою і статистикою, широко використовує методи економіко-математичного моделювання, що перетворює її у точну науку, дозволяє перейти від якісного до кількісного аналізу економічних явищ, процесів і закономірностей, які відбуваються в економіці. Отже, макроекономіка формує наукові уявлення про функціонування економіки на національному рівні. Вона досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї сукупності економічних суб’єктів. Внутрішній стан та функціонування економічної системи як єдиного цілого забезпечується зв’язками між елементами, що входять до її складу, і зовнішнім середовищем.

Відповідь

__________________

Завдання 3. Перекладіть терміни українською мовою.

Разделение труда – _____________________________________________________

Частная собственность – _________________________________________________

Удовлетворение потребностей – __________________________________________

Объем товара – _________________________________________________________

Производитель – _______________________________________________________

Производство – ________________________________________________________

Рыночные цены – _______________________________________________________

Конечный продукт – ____________________________________________________

Производительные силы – _______________________________________________

Производственные отношения – __________________________________________

Завдання 4. Перекладіть текст українською мовою. Укажіть, до якого стилю він належить. Випишіть ключові слова.

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.016 с.