Лекции.Орг


Поиск:
Основні етапи ВИКОНАННЯ курсової роботи
Написання курсових робіт з фінансових дисциплін

 

Методичні рекомендації

 

 

Для студентів всіх спеціальностей

усіх форм навчання

 

Суми

ДВНЗ “УАБС НБУ”


УДК 336(073)

Н27

Рекомендовано методичною радою обліково-фінансового факультету Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 2 від 07.10.2009.

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри фінансів, протокол № 1 від 31.08.2009.

Укладачі:

доктор економічних наук, професор І.О. Школьник;

кандидат економічних наук, доцент Л.Л. Гриценко;

кандидат економічних наук, доцент Н.А. Дехтяр;

кандидат економічних наук, доцент О.В. Люта;

кандидат економічних наук, доцент Н.Г. Пігуль;

кандидат економічних наук, асистент І.М. Боярко;

асистенти Д.В. Веремчук, І.М. Крайніков, Т.Г. Кубах

Рецензенти:

доктор економічних наук, професор

С.М. Козьменко;

доктор економічних наук, професор

Т.А. Васильєва

Відповідальний за випуск

кандидат економічних наук, доцент

Ю.С. Конопліна

Н27
Написання курсових робіт з фінансових дисциплін [Текст]: методичні рекомендації / [І. О. Школьник, Л. Л. Гриценко, Н. А. Дехтяр та ін.]; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 44 с.

 

Видання містить загальні положення, тематику, етапи підготовки і захисту курсових робіт з дисциплін, що викладаються на кафедрі фінансів, основні вимоги щодо їх оформлення.

Призначені для студентів всіх спеціальностей усіх форм навчання.

УДК 336(073)

© ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”, 2010


Зміст

ВсТуп............................................................................................................................. 4

Основні етапи ВИКОНАННЯ курсової роботи....................................... 5

Структура курсової роботи............................................................................. 9

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ................................................ 11

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ................................................. 15

тЕМАТИКА курсовИХ робІт............................................................................... 20

Додатки..................................................................................................................... 36


ВсТуп

Важливою формою навчального процесу є виконання курсових робіт з базових дисциплін. Курсова робота – це індивідуальне завдання науково-дослідницького, творчого характеру, що сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни, подальшій систематизації, розширенню і закріпленню отриманих знань. Таку форму навчання можна розглядати як своєрідний тренінг, за допомогою якого студент проходить стажування в напрямку:

· ведення наукового дослідження;

· грамотного і логічного викладення матеріалу;

· аргументованого і зрозумілого висвітлення власної думки;

· застосування теоретичних знань для практичного вирішення конкретних фінансово-економічних завдань тощо.

Зміст такої форми навчання, як курсова робота обумовлює її функції, базисом яких є надання студентам навичок:

· підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію в межах об’єкта та предмета дослідження;

· виявляти базові та похідні причини виникнення певних фінансово-економічних явищ, з’ясовувати їх вплив на об’єкт і предмет дослідження;

· вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

· розробляти пропозиції щодо вирішення існуючих проблем з урахуванням зарубіжного досвіду та обґрунтуванням можливостей його застосування в умовах національних особливостей і традицій.

Виконання курсової роботи є завершальним етапом вивчення дисципліни, що дозволяє виявити загальний рівень отриманих теоретичних знань і практичних навичок, вміння їх застосовувати при розв’язуванні конкретних фінансово-економічних завдань.

Беручись до виконання курсової роботи, необхідно насамперед засвоїти мову науки, яка є дуже специфічною. Від ступеня оволодіння категоріальним науковим апаратом залежить, наскільки точно, грамотно і логічно студент висловить свою думку, пояснить той чи інший факт, обґрунтує висновки та пропозиції.

Мета роботи – узагальнення, поглиблення і закріплення спеціальних знань студентів у фінансовій сфері, розвиток навичок здійснення аналітичної роботи, самостійного дослідження теоретичних і прикладних аспектів з певної теми, творчого використання літературних джерел і узагальнення практичного матеріалу та логічного викладення інформації.

Курсова робота відображає результати самостійно проведеного студентом наукового дослідження. У ній студент повинен показати вміння грамотно і належним чином висвітлювати власні думки, аргументувати запропоновані рекомендації, правильно і вільно користуватися як загальноприйнятою економічною, так і спеціальною фінансовою термінологією.

Основні етапи ВИКОНАННЯ курсової роботи

Основною формою ефективної організації самостійної роботи студента з підготовки курсової роботи є планування розподілу часу на виконання необхідних видів робіт з врахуванням їх трудомісткості та взаємозв’язку.

Виконання студентом курсової роботи передбачає послідовну реалізацію таких етапів:

· вибір теми і об’єкта дослідження;

· огляд літератури за темою роботи: законодавчої, нормативно-правової, спеціальної (зокрема тієї, що міститься в періодичних виданнях), підбір фактологічного та фактичного матеріалу;

· складання плану;

· аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу;

· написання й оформлення курсової роботи;

· подання роботи на рецензування;

· захист курсової роботи.

Обов’язковим є додержання студентами орієнтовного графіка виконання курсової роботи, наведеного в таблиці 1, оскільки це забезпечує можливість своєчасного виявлення та усунення недоліків і помилок щодо її змісту та оформлення.

Вибір теми і об’єкта дослідження. Тема курсової роботи вибирається студентом відповідно до проблемно-практичної спрямованості власних науково-дослідницьких інтересів згідно з переліками тем, затвердженими кафедрою фінансів у розрізі окремих дисциплін, наведених у даних методичних рекомендаціях, за погодженням з викладачем. Тематика робіт має проблемно-практичну спрямованість, періодично поновлюється і затверджується на засіданні кафедри.

З огляду на індивідуальні здібності студентів і їх схильність до науково-дослідницької роботи, набутий практичний досвід викладач має право вносити певні корективи в тематику і розподіл курсових робіт.

Таблиця 1

Орієнтовний графік виконання курсової роботи

Вид робіт Термін виконання (порядковий номер тижня в семестрі)
Вибір теми курсової роботи та її затвердження  
Огляд літератури за темою роботи (складання попереднього варіанта бібліографічного списку до курсової роботи (не менше 25 найменувань)), складання та затвердження плану  
Визначення мети та завдань курсової роботи, вибір об’єкта і предмета дослідження, пошук необхідної фінансової звітності, підготовка попереднього варіанта вступу  
Аналіз і обробка теоретичного матеріалу, написання і оформлення 1 розділу курсової роботи  
Аналіз і обробка фактичного матеріалу, написання і оформлення 2 розділу курсової роботи  
Написання і оформлення 3 розділу курсової роботи  
Написання та оформлення висновків, підготовка завершеного варіанта курсової роботи, подання роботи на рецензування  
Захист курсової роботи  

Студентам надається право вибору теми курсової роботи з наведеного переліку або можливість запропонувати власну тему, виходячи з обґрунтування доцільності її дослідження. Уточнення або зміна теми курсової роботи можливі лише в окремих випадках за достатньо аргументовані причини з дозволу викладача.

Студенти повинні вибирати і закріплювати за собою теми в установлений термін (протягом двох перших тижнів від початку навчального семестру).

Неприпустимим є вибір однієї теми декількома студентами в межах однієї академічної групи. За наявності достатньої аргументації доцільності роботи студента над темою, закріпленої за іншим студентом, – продовження попередніх досліджень, написання роботи на конкурс студентських робіт, робота над дослідженнями студентського наукового гуртка тощо, – викладач має право вносити корективи в розподіл тем курсових робіт.

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, окреслити коло завдань, які мають бути розв’язані для її досягнення, підібрати відповідну наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали з обраної тематики, фактологічний і статистичний інформаційний матеріал.

Огляд літератури за темою роботи. У процесі складання плану і написання курсової роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і складає бібліографію.

Перегляду мають підлягати всі види джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. До них належать матеріали, опубліковані в різних вітчизняних і зарубіжних виданнях, включаючи періодичні, а також статистичні збірники, закони, постанови Верховної Ради, Кабінету Міністрів України, укази Президента, а також інші нормативно-правові документи, фактичні статистичні показники та дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності, планові та прогнозні показники.

Для самостійного пошуку літературних джерел студент використовує бібліографічні каталоги (алфавітний і систематичний), бібліографічні довідники, реферативні журнали, а також автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних, на основі чого формує список літератури за темою дослідження.

При вивченні літератури не слід прагнути тільки до запозичення матеріалу. Паралельно слід осмислювати знайдену інформацію. Цей процес повинен відбуватися протягом всієї роботи над темою, тоді власні думки, що виникають у ході опрацювання зібраного матеріалу, стають основою курсової роботи та висновків.

При викладенні матеріалу з обраної теми використовується не вся інформація, а тільки та її частка, яка безпосередньо стосується теми курсової роботи, є найбільш цінною та корисною для розв’язання поставлених завдань дослідження.

Складання плану. Попереднє ознайомлення з досліджуваною проблемою на основі літературних джерел є основою для складання плану курсової роботи. План курсової роботи наводиться в її окремому розділі, який має назву “ЗМІСТ”. Складання плану є одним із найважливіших етапів підготовки курсової роботи, оскільки на його основі формується загальне уявлення про якість виконання роботи, реалізовані напрями дослідження обраної теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну постановку окремих питань. Із складеного плану видно, наскільки студент розібрався в обраній темі, як він зрозумів проблему в цілому і зумів виділити суттєві, головні напрями дослідження. Від правильно складеного плану багато в чому залежить і кінцевий результат виконаної роботи – рівень досягнення поставленої мети.

План складається з переліку вузлових питань, пов’язаних внутрішньою логікою дослідження за темою. Формулювання назв розділів і підрозділів повинно відповідати таким вимогам: конкретність, стислість, відсутність двозначності. При складанні плану базові питання необхідно розмістити в такій послідовності, що є найбільш логічною і прийнятною для даного дослідження схемою викладення матеріалу.

План курсової роботи студент складає самостійно і погоджує його з керівником. У подальшому він може уточнюватися, залишаючи основне завдання роботи незмінним.

Позитивно зарекомендувала себе практика, коли студент перш ніж прийняти до роботи остаточний план, складає план-проспект, в якому, крім назв розділів роботи, тезово викладено їх зміст. Це дозволяє більш точно зрозуміти логіку викладу матеріалу на стадії розробки основної частини курсової роботи, оптимізувати кількісний склад розділів і підрозділів курсової роботи, уникнути дублювання інформації в різних частинах роботи.

У процесі складання плану, а також у подальшій співпраці керівник надає студенту наукову і методичну допомогу, вносить певні корективи до плану, надає рекомендації про доцільність висвітлення того чи іншого питання в контексті обраної теми.

Під час написання роботи план може уточнюватись. Уточнення додатково погоджується з керівником.

Аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу. Написання і оформлення курсової роботи. Після узгодження та затвердження плану студент береться до написання курсової роботи. Вимоги щодо структури та оформлення курсових робот з дисциплін, що викладаються кафедрою фінансів, наведені в даних методичних рекомендаціях.

У процесі написання окремих розділів студент подає їх керівнику на перевірку, виправляє та вносить доповнення у разі необхідності, звітує керівнику про готовність роботи.

Обговорення проблемних питань з викладачем – керівником курсової роботи здійснюється на індивідуально-консультативних заняттях з підготовки та захисту курсової роботи (якщо їх проведення передбачено робочим навчальним планом з дисципліни) або на консультаціях викладача відповідно до затвердженого розкладу.

Обов’язками керівників є:

· консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

· контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки курсової роботи;

· рецензування курсової роботи з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до критеріїв оцінювання.

Подання роботи на рецензування. Завершена курсова робота підписується студентом на останній сторінці списку використаної літератури із зазначенням дати завершення роботи та надається у встановлений строк на кафедру фінансів для реєстрації з подальшим переданням її керівнику, який здійснює рецензування та оцінювання якості виконання роботи, робить висновок щодо допуску її до захисту. Форма рецензії курсової роботи, критерії та порядок її оцінювання регламентуються даними методичними рекомендаціями.

Захист курсової роботи. День і час захисту курсової роботи визначає викладач-керівник згідно з графіком навчального процесу.

Готуючись до захисту роботи, студент складає тези виступу, оформлює ілюстрований матеріал, обмірковує відповіді на зауваження, вказані у рецензії керівника.

Тривалість захисту курсової роботи не повинна перевищувати 10 хвилин. Для розкриття змісту курсової роботи студенту надається не більше 5 хвилин.

У своєму виступі студент повинен відобразити: результати проведеного аналізу за обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або напрями удосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням можливості їх реалізації в реальних умовах, при цьому можна робити посилання на ілюстративний матеріал, винесений на захист. У виступі не повинно бути загальних відомостей, теоретичних положень, що містяться у літературних або нормативних документах, оскільки вони не є предметом захисту. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на власних розробках, висновках і рекомендаціях, відповідях на зауваження рецензента.

Після виступу студент відповідає на питання, задані йому рецензентом, а також присутніми на захисті.

Захист курсової роботи оцінюється за критеріями, передбаченими даними методичними рекомендаціями.

По закінченні захисту виставляється оцінка, яка формується як сума балів за виконання та захист курсової роботи.

Структура курсової роботи

Курсова робота повинна містити:

· титульний аркуш (додаток А);

· рецензію на курсову роботу (додаток Б);

· зміст;

· вступ;

· основну частину;

· висновки;

· список використаної літератури;

· додатки (за необхідності).

Обсяг курсової роботи при виконанні із застосуванням технічних засобів не повинен перевищувати 35 сторінок (без додатків), а при рукописному виконанні – не більш 45 сторінок.

Зміст роботи подається на початку курсової роботи. Зміст повинен бути оформлений як розгорнутий план. Він містить назву та нумерацію усіх розділів і підрозділів (додаток В).

Гармонійне поєднання структурних частин курсової роботи суттєво впливає на її результативність. Ось чому основні розділи курсової роботи мають бути органічно пов’язані між собою: теоретичні положення повинні служити базою для виконання конкретних розрахунків і здійснення аналізу, а запропоновані заходи повинні бути всебічно обґрунтовані.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, розкривається її значення, подається огляд ступеня розробки даної проблеми без чіткої аргументації окремих позицій, підкреслюється необхідність вирішення конкретних питань теми в контексті сучасних економічних перетворень, зазначаються мета і завдання курсової роботи, об’єкт і предмет дослідження, вказуються методи, прийоми дослідження та інформаційна база, що використовуються в роботі. Мета роботи повинна бути сформульована лаконічно, але переконливо. При оформленні даної складової вказується її назва “ВСТУП”. Оптимальний обсяг вступу – 1-2 сторінки.

Визначаючи об’єкт і предмет дослідження курсової роботи, необхідно враховувати, що об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення, а предмет міститься в межах об’єкта і визначає тему курсової роботи.

Наприклад:

Об’єктом дослідження є економічні відносини між суб’єктами фінансового ринку як системи.

Предметом дослідження є фінансовий ринок України в сукупності його організаційно-економічних структурованих елементів, їх взаємозв’язку і взаємозалежності.

Основна частина передбачає безпосередній виклад змісту теми курсової роботи, глибоке і всебічне висвітлення її основних положень. Вона містить:

а) огляд літератури за темою;

б) узагальнення теоретичної та аналітичної інформації;

в) розробку основних напрямків (пропозицій) щодо удосконалення фінансових відносин.

Огляд літератури за темою курсової роботи є теоретичною основою досліджуваної проблеми і використовується для аргументації, узагальнення та поглиблення основних положень теми, конкретизації подальших пропозицій. При написанні першого розділу роботи рекомендується звертати увагу на дискусійні питання, не обмежуючись при цьому лише простим переказом існуючих в економічній літературі точок зору, обов’язково потрібно викладати власну авторську по­зицію щодо їх вирішення. Узагальнення теоретичної та аналітичної інформації передбачає, що при реферативному запозиченні думок з опублікованих праць необхідно робити посилання на використані джерела інформації.

У другому розділі основної частини роботи студент досліджує особливості практичного вирішення питань тематичної спрямованості на прикладі обраного об’єкта дослідження. Всебічний ґрунтовний аналіз повинен бути основою курсової роботи, на підставі якого формуються подальші висновки і пропозиції.

Метою третього розділу є розробка і обґрунтування пропозицій, направлених на вирішення теоретичних і практичних проблем, виявлених у попередніх розділах курсової роботи.

У висновках необхідно підбити підсумки досліджень, проведених у курсовій роботі, акцентувати увагу на пропозиціях, їх значущості для успішної реалізації питань і проблем, окреслених у курсовій роботі. Оптимальний обсяг висновків – 2 сторінки.

Список використаної літератури містить перелік літературних джерел, що використовуються при підготовці курсової роботи. Формуючи список використаної літератури, необхідно враховувати обмеження щодо його обсягу не менше 25 найменувань, але не більше 35.

Додатки складаються з громіздких таблиць допоміжного характеру, діаграм, схем, фінансової документації та нумеруються у тій послідовності, в якій на них надаються посилання у тексті.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-06; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 315 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

676 - | 598 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.