Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.
Лекции.Орг

Поиск:


Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ

Реєстр. 73/547-15.01.13

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ „БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК” ДЛЯ СТУДЕНТІВ III КУРСУ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ:

6.030504 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

6.030508 «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» ЗА ПРОФЕСІЙНИМ

СПРЯМУВАННЯМ «ОПОДАТКУВАННЯ»

 

ФАКУЛЬТЕТУ ЕКОНОМІКИ

 

ХЕРСОН 2013

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни ”Бухгалтерський облік” для студентів III курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка і підприємництво» і 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Оподаткування»

Укладач Л.І. Бойко – Херсон: ХНТУ, 2013 – с.80.

Рецензент: Пінчук Т.А. .- к.е.н, доцент кафедри обліку і аудиту

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № від 2013р.

 

 

Відповідальний за випуск

д.е.н,, професор,

завідувач кафедри обліку і аудиту О.А.Сарапіна

 

Загальні положення

 

Відповідно до навчального плану студенти ІІІ курсу напряму підготовки 6.030504 «Економіка і пдприємництво» та 6.03508 «Фінанси та кредит» за професійним спрямуванням «Оподаткування» виконують контрольну роботу з дисципліни „Бухгалтерський облік”, що припускає поглиблення та закріплення теоретичних знань студентів при вивченні даної дисципліни. Творчий підхід до виконання контрольної роботи сприяє формуванню у студентів навичок до наукових досліджень та прикладних розробок.

У процесі підготовки контрольної роботи студенти знайомляться і вивчають діюче законодавство України, методику й організацію бухгалтерського обліку, праці вітчизняних та закордонних економістів. Це дозволяє самостійно осмислити ту або іншу проблему в області бухгалтерського обліку, намітити шляхи його розвитку й удосконалення, зробити певні висновки.

 

Мета і вимоги, які пред’являються до виконання контрольної роботи

Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною та спеціальною літературою, нормативними та інструктивними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

Після виконання контрольної роботи студент повинен вміти: самостійно складати первинні бухгалтерські документи, приймати їх до бухгалтерії, перевіряти та проводити бухгалтерське опрацювання документів, записувати їх до облікових регістрів, складати фінансову звітність згідно з Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”

Підсумковий контроль проводиться на підставі поточного обліку знань, вмінь в обсязі матеріалу, визначеного навчальною програмою.

При вирішенні контрольного завдання курсу „Бухгалтерський облік” студенти повинні оволодіти знаннями по формуванню основних показників діяльності підприємства, узагальненню їх в звітності

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

 

Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір варіанта. Варіант визначається по таблиці. Кожний студент повинен виконувати роботу тільки свого варіанту. В протилежному випадку робота не зараховується і викладач повністю змінює завдання студенту.

Робота повинна бути виконана акуратно, розбірливо. При виконанні контрольної роботи на кожній сторінці потрібно залишити поля шириною 3 см. для зауважень викладача – рецензента. Викладання теоретичних питань повинно бути детальним.

Контрольна робота повинна мати титульний аркуш. Наприкінці роботи навести список використаної літератури. На останній сторінці повинна стояти дата виконання роботи й особистий підпис студента – заочника.

Контрольна робота відповідно до навчального графіку висилається або передається в заочне відділення.

Після перевірки контрольна робота може мати такі варіанти оцінок: „на доробку” і „до захисту”. Якщо робота має оцінку „на доробку”, тобто не зарахована, то після виправлення помилок з урахуванням зауважень рецензента, студент висилає її з попередньою рецензією в заочне відділення повторно.

Якщо робота допускається до захисту, то студенту вона не повертається, залишається у викладача – рецензента до сесії і може видаватися студенту перед її захистом.

Контрольна робота виконується відповідно по варіантах що додаються. Варіанти контрольних робіт для студентів – заочників призначаються з урахуванням останніх двох цифр шифру залікової книжки (табл.1). Робота, що не відповідає шифру, не зараховується і повертається студенту без розгляду.

Таблиця 1

Дата добавления: 2016-12-06; просмотров: 223 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.