Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


‘армацевтический факультет 1 страница
јлматы, 2012

ћј«ћҰЌџ

1. ∆ұмыс бағдарламасы............................................... ......... 3
2. —иллабус........................................................ ........ 17
3. ѕрактикалық сабақтарға арналған методикалық нұсқаулық................ ........ 32
4. ќқытушының жетекш≥л≥г≥мен студенттерд≥ң өз≥нд≥к жұмыстарына арналған методикалық нұсқаулық.......................................   ........ 72
5. —туденттерд≥ң өз≥нд≥к жұмыстарына арналған методикалық нұсқаулық..... ....... 196
6. Ѕақылау-өлшег≥ш құралдары......................................................   ........ 201

 

 

Ѕек≥т≥лген

ќ“∆ жөн≥нен проректор,

ѕрофессор  .ј.“улебаев

_________________

Ђ____ї_________2012 ж.

 

∆Ұћџ— ЅјҒƒј–Ћјћј—џ

Ёлективт≥к пән:  әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылау.

ћамандық: 5¬051103 Ц Ђ‘армаци€ї

 урс: 5 —еместр: 10

ѕрактикалық (семинарлық) сабақтар: 30 сағат

ќқытушының жетекш≥л≥г≥мен студенттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысы (ќ∆—Ө∆): 14 сағат

Ѕарлық аудиторлық: 44 сағат

јудитори€дан тыс студенттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысы (—–—): 46 сағат

ќқу сағатының көлем≥: 90 сағат (2 кредит)

Ѕақылау формасы: емтихан (1 этап- тест, 2- этап-ауызша)

јлматы, 2012 ж.

∆ұмыс бағдарламасы Ђ‘армацевт- менеджерї модул≥н≥ң мәж≥л≥с≥нде қарастырылды, Ђ____ї_______________2012 жыл, хаттама є ____.

Ђ‘армацевт- менеджерї модул≥н≥ң жетекш≥с≥ Ўопабаева ј.–.

 

∆ұмыс бағдарламасы фармацевтикалық пәндерд≥ң б≥л≥м беру бағдарламалары комитет≥н≥ң отырысында талқыланды, Ђ____ї_______________2012 жыл, хаттама є ____.

ЅЅ  төрайымы, доцент —а€кова √.ћ.

 

∆ұмыс бағдарламасы Әд≥стемел≥к кеңест≥ң отырысында талқыланды

Ђ____ї_______________ 2012 жыл, хаттама є ____.

Ә  төрағасы, профессор “улебаев  .ј.


1. ∆јЋѕџ ћӘЋ≤ћ≈““≈–

∆ќќ атауы Ц —.∆. јсфенди€ров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университет≥
ћодуль Ц Ђ‘армацевт-менеджерї
ѕән   Ц  әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылау.
ћамандық Ц 5¬051103 Ђ‘армаци€ї
ќқу сағатының көлем≥ Ц 2 кредит (90 сағат)
 урс және семестр Ц 5 курс: 10 семестр

2. ЅјҒƒј–Ћјћј

 ≥р≥спе

 ез келген дамыған елдерд≥ң экономикасының нег≥з≥н бизнес құрайды. ЂЅизнесї сөз≥ дүние жүз≥не тараған, онымен барлық елдер айналысады.

Ѕизнес Ц бұл кәс≥пкерл≥к, ұйымдар, кәс≥порындар, ал бизнесмен деген≥м≥з - кәс≥пкер.  әс≥пкер болу үш≥н кәс≥пкерл≥к ≥с туралы жүйел≥, толық, ретт≥ түс≥н≥к болуы керек Ц кәс≥порынның қызмет≥н алғашқы инвестици€лаудан бастап шаруашылық жағдайына толық талдау жасауға дей≥н. ѕәнн≥ң кәс≥пкерл≥к пен шаруашылықты нарық жағдайында ұйымдастыруды б≥р≥кт≥рет≥н ерекшел≥г≥ бар пән рет≥нде, кәс≥пкерл≥к туралы түс≥н≥ктер мен оның табиғатын, экономикалық ерекшел≥ктер≥н ескерген жөн.

12.01.2007 ж. є 224-III Қ–  әс≥пкерл≥к туралы заңымен жеке кәс≥пкерл≥к субъект≥с≥н≥ң жалпы қағидалары, олардың жұмыс жасау жағдайлары, мемлекетт≥к органдардың жеке кәс≥пкел≥кт≥ қолдауы, жеке кәс≥пкерлерд≥ң б≥р≥ккен субъект≥лер≥ мен олардың нормативт≥к құқықтық акт≥лерге экспертиза жүрг≥зу≥ туралы, жеке кәс≥пкерлерд≥ т≥ркеу мен олардың қызмет≥н жабу, мемлкетт≥к бақылау мен қадағалау жүрг≥зу кез≥ндег≥ мемлекетт≥к лауазымды тұлғаның жауапкерш≥л≥г≥, лицензи€лау мен аккредитаци€лау, сонымен қатар жеке кәс≥пкерлерд≥ң де жауапкерш≥л≥ктер≥ бек≥т≥лген. «аң Қ– мемлекетт≥к бақылау мен қадағалаудың жалпы құқығын реттейд≥, бақылау мен қадағалаудың б≥р≥ңғай принциптер≥н, сонымен қатар мемлкетт≥к органдардың, жеке және заңды тұлғалардың құқығы мен заңды ≥с-әрекеттер≥н қорғайды. 19.11.2009 ж. є742 ƒ—ћ-н≥ң бұйрығы дәр≥л≥к заттар, медицина мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техника айналымы сферасына бақылау жүрг≥зуд≥ң ережелер≥н айқындайды, фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке, заңды тұлғаларға тексеру жүрг≥зуд≥ң реттер≥н белг≥лейд≥, бақылау мен қадағалау жүрг≥зет≥н ведомстволық бөл≥мшелерд≥ң жүрг≥зет≥н тексерулерд≥ң сапасын жақсарту ережелер≥ бек≥т≥лген.

ѕәнн≥ң мақсаты:

Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї пән≥ өзге де фармацевтикалық пәндермен қатар фармацевт ассстент≥ мен фармацевтт≥ң қызмет≥н қалыптастыруда, фармацевтикалық дайындықтан өткен маман дайындауда үлкен рөл атқарады,

“еори€лық б≥л≥мд≥ қалыптастыру Ц студенттерд≥ Қ– бақылау және қадағалау туралы Қ– ∆еке кәс≥пкерл≥к туралы заңдарымен таныстыру, сонымен қатар ƒ—ћ-н≥ң є 741 бұйрығымен таныстыру. ƒенсаулы сақтау министрл≥г≥н≥ң 30.03.2011 ж. є159 және Қ– Ёкономикалық даму мен сауда министрл≥г≥н≥ң 05.04. 2011 ж. є89 б≥р≥ккен бұйрықтарымен таныстыру.

ѕрактикалық дағдыны қалыптастыру Ц студенттерге жеке кәс≥пкерд≥ң, фармацевтикалық инспектордың м≥ндеттер≥мен таныстыру;

Құқықытық дағдыны қалыптастыру - қолданыстағы фармацевтикалық қызметт≥ реттейт≥н нормативт≥к құжаттардың талаптарын тақырып бойынша игеру;

 оммуникативт≥к дағдыны қалыптастыру - оқу материалын игеру мақсатында тақырыпта бер≥лген жаңа терминдер мен түс≥н≥ктерд≥ студенттерге оқытып үйрету;

Өз≥н Ц өз≥ жет≥лд≥ру —Ө∆ - глоссарийлер, реферат, презентаци€лар, тест тапсырмаларын тақырып бойынша дайындау.

2.3 ѕәнд≥ оқытудың м≥ндеттер≥:

ѕәнн≥ң методологи€лық нег≥зг≥ түс≥н≥г≥н және теори€лық түс≥н≥г≥н игеру.

‘армацевтикалық нарықты мемлекетт≥к реттеу бағытын және құрылымын оқыту.

‘армацевтикалық қызметт≥ нормативт≥-құқықтық қамтамасық етуд≥ оқыту.

—туденттерд≥ Қ–  онституци€сымен, Қ– заңдарымен, Қ– ѕрезидент≥н≥ң және Қ– Үк≥мет≥н≥ң, Қ– ƒ—ћ нормативт≥ң акталарымен жұмыс жасауды үйрету.

—туденттерд≥ тексеруш≥ және тексер≥луш≥ субьект≥лерд≥ң орындарында болуын көрсету.

‘армацевтикалық тексеру акт≥лер≥н және әк≥мш≥л≥к заң бұзушылық хаттамаларын толтыруға үйрету.

—туденттерге к≥ш≥ және орташа бизнест≥ң даму принциптер≥н≥ң нег≥з≥ түс≥н≥ктер≥н көрсету.

ѕрактикалық дағдыларды игеру үш≥н Ц тақырып бойынша тапсырмалар орындату.

Құқықтық дағдыларды игерту мақсатында - тақырып бойынша қолданыстағы ауызша сұрау жүрг≥зу.

2.4 ѕәнд≥ оқытудың қорытынды нәтижелер≥:

—туденттерде б≥л≥м қалыптастыру:

Ј 12.01.2007 ж. є 224-III Қ–  әс≥пкерл≥к туралы заңын.

Ј Қ– бақылау және қадағалау туралы «аңын.

Ј Қ– ƒ—ћ 19.11. 2009 жылғы є742 Ђƒәр≥л≥к заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар,

медициналық техника айналысы сферасына тексеру жүрг≥зуд≥ң ережелер≥н бек≥туї бұйрығын;

Ј ‘армацевтикалық қызметт≥ реттейт≥н өзге де құжаттарды.

 

ѕрактикалық дағдыларды қалыптастыру:

Қ–  онституци€сын, Қ– заңдарын, нормативт≥к-құқықтық акт≥лерд≥, ƒенсаулық сақтау министрл≥г≥н≥ң бұйрықтарын басшылыққа ала отырып жұмыс жасай б≥лу;

- Қ– дәр≥л≥к заттар айналымын реттейт≥н құжаттар бойынша мемлекетт≥к фармацевтикалық бақылау мен қадағалауды жүрг≥зе алу;

- өз құз≥рет≥ шег≥нде дәр≥л≥к заттар айналымы сферасында заң бұзушылық факт≥лер≥ бойынша құз≥ретт≥ органдарға ақпарат бере алу;

- әк≥мш≥л≥к құқықбұзушылық туралы хаттама толтыра б≥лу;

- өз құз≥рет≥ шег≥нде әк≥мш≥л≥к заңбұзушылық туралы сотқа, құз≥ретт≥ органдарға материалдарды ж≥бере б≥луге, анықталған факт≥лер бойынша айыппұл салу;

- дәр≥л≥к заттар айналымы бойынша азаматтардың, жеке және заңды тұлғалардың сұрақтарын шеше б≥лу, қажетт≥ шеш≥м қабылдауды;

 

 оммуникативт≥к дағдыларды қалыптастыру:

- дәр≥хана ұйымдарында жүрг≥з≥лген тексерулер нәтижес≥ бойынша акт құрастыру (көтерме фирмалар, дәр≥ханалар, дәр≥ханалық пункттер және басқа ұйымдар).

Құқықытық компетенци€ларды қалыптастыру:

- дәр≥хана ұйымдарын аша б≥луд≥

- дәр≥хана ұйымдарындағы есеп және есеп беруд≥

- субъект≥лерд≥ң дәр≥л≥к заттар айналымындағы Қ– заңнамаларының талаптарын орындау бойынша мемлекетт≥к фармацевтикалық бақылау мен қадағалауды жүзеге асыра б≥луд≥;

- өз құз≥рет≥ шег≥нде Қ– заңдарын бұзу факт≥лер≥ бойынша құз≥ретт≥ органдарға ақпарат беруд≥;

- әк≥мш≥л≥к құқықбұзушылық бойынша хаттама құрастыра б≥луд≥;

- өз құз≥рет≥ шег≥нде әк≥мш≥л≥к заң бұзушылық туралы сотқа, құз≥ретт≥ органдарға материалдарды ж≥бере б≥луге, анықталған факт≥лер бойынша айыппұл салуды игере б≥луге;

- дәр≥л≥к заттардың айналымы бойынша азаматтардың, жеке және заңды тұлғалардың шағымын қарастыру және ти≥ст≥ шеш≥м қабылдау;

- дәр≥хана ұйымдарын тексеру нәтижелер≥н≥ң акт≥с≥н толтыру

Өз≥н-өз≥ жет≥лд≥ру бойынша:

- —Ө∆, глоссарий, реферат, презентаци€лар дайындау, тест тапсырмаларын құрастыру.

ѕәнн≥ң пререквизиттер≥: ‘армаци€ тарихы, ћедициналық және фармацевтикалық тауартану, ‘армацевтикалық қызметт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥, ‘армаци€ны ұйымдастыру және басқарылуы.

ѕәнн≥ң постреквизиттер≥: Қ– дәр≥л≥к заттарды т≥ркеу және қайта т≥ркеу, ћедициналық және фармацевтикалық өк≥лд≥ң қызмет≥н ұйымдастыру.

 

ѕрактикалық сабақтардың тақырыптық жоспары

єє ѕрактикалық сабақтардың тақырыптары Өтк≥зу формасы Ұзақ-тығы, сағат
  ѕәнн≥ң нег≥зг≥ методологи€сы.  әс≥пкерл≥к табиғаты.  әс≥пкерл≥к қызмет≥н ұйымдастыру формалары. —еминар  
  Ўаруашылықты нарықтық ұйымдастыру. Ќарықтың түрлер≥. ‘армацевтикалық нарық. —еминар  
  Ўаруашылықты нарықтық ұйымдастыру. Ќарықтың түрлер≥. ‘армацевтикалық нарық. —еминар  
  ‘армацевтикалық қызметт≥ нормативт≥ Цқұқықтық қамтамасыз ету. ‘армацевтикалық қызметт≥ реттеу. —еминар  
  Ұйымның қаржысы. Ұйымның қаржылық есеб≥. —еминар  
  ЂҚазақстан –еспубликасындағы мемлекетт≥к бақылау және қадағалау туралыї Қ– «аңы. “арау 1. —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€  
7-8 ƒәр≥л≥к заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдар, медициналық техника айналым сферасындағы тексеру жүрг≥зу ережелер≥ї (ƒ—ћ 19.11. 2009 жылғы є742 бұйрығы) —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€  
  ћедициналық қызмет көрсету бойынша, дәр≥л≥к заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техника айналымы сферасындағы жеке кәс≥пкерлерд≥ң тәуекелдер≥н бағалау критерилер≥ (Қ– ƒ—ћ-н≥ң 30.03.2011 жылғы є158 және Ёкономикалық даму және сауда министрл≥г≥н≥ң 05.04. 2011 жылғы є 88 ортақ бұйрықтары) —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€  
  ћедициналық қызмет көрсету бойынша, дәр≥л≥к заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техника айналымы сферасындағы жеке кәс≥пкерлерд≥ тексеру (Қ– ƒ—ћ-н≥ң 30.03.2011 жылғы є159 және Ёкономикалық даму және сауда министрл≥г≥н≥ң 05.04. 2011 жылғы є 89 ортақ бұйрықтары) —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€  
  ‘армацевтикалық ұйымдарды тексеру: ƒәр≥л≥к заттарды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды өнд≥ру бойынша жеке кәс≥пкерд≥ң тексеру нәтижес≥н≥ң акт≥с≥н≥ң үлг≥с≥ мен мазмұны —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€, варианттар бойынша жазбаша бақылау  
  ‘армацевтикалық ұйымдарды тексеру: ƒәр≥л≥к заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың көтерме айналымы сферасындағы жеке кәс≥пкерд≥ тексеру нәтижес≥н≥ң акт≥с≥н≥ң үлг≥с≥ мен мазмұны —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€, варианттар бойынша жазбаша бақылау  
  ‘армацевтикалық ұйымдарды тексеру: ƒәр≥л≥к заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдардың, медициналық техниканың бөлшек айналымы сферасындағы жеке кәс≥пкерд≥ тексеру нәтижес≥н≥ң акт≥с≥н≥ң үлг≥с≥ мен мазмұны —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€, варианттар бойынша жазбаша бақылау  
  ‘армацевтикалық ұйымдарды тексеру: ∆еке менш≥к медициналық ұйымды құру кәс≥пкерл≥г≥мен айналысатын жеке кәс≥пкерд≥ тексеру нәтижес≥н≥ң акт≥с≥н≥ң үлг≥с≥ мен мазмұны —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€, варианттар бойынша жазбаша бақылау  
  “ексеру барысында анықталған кемш≥л≥ктер бойынша хаттама толтыру тәрт≥б≥ —еминар, сабақ тақырыбы бойынша ауызша сұрау, презентаци€, варианттар бойынша жазбаша бақылау  
  Ѕарлығы   30 сағат
         

ќқытушының жетекш≥л≥г≥мен студенттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысының тақырыптық жоспары Ц ќ∆—Ө∆

єє ќ∆—Ө∆ тақырыптары Өтк≥зу формасы —ағат ұзақ-тығы
  Ўаруашылықты нарықтық ұйымдастыру.  әс≥пкерл≥к табиғаты. Ѕәсекелес түс≥н≥г≥, оның ерекшел≥ктер≥ ѕрезентаци€лар, рефераттар, п≥к≥рталас.  
  ‘армацевтикалық қызметт≥ лицензи€лау ѕрезентаци€лар, рефераттар, п≥к≥рталас.  
  Өткен тақырыптар бойынша аралық бақылау.     ѕрезентаци€лар, рефераттар, п≥к≥рталас.  
  ‘армацевтикалық ұйымдарды тексеру, тексеру нәтижес≥н≥ң акт≥с≥. ѕрезентаци€лар, рефераттар, п≥к≥рталас.  
  јралық бақылау. Ѕилеттер бойынша бақылау  
Ѕарлығы: 14 сағат

—туденттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысының тақырыптық жоспары (—Ө∆)

єє —Ө∆ тақырыбы Өтк≥зу формасы —ағат ұзақтығы
  Ўаруашылықты нарықтық ұйымдастыру. ‘армацевтикалық нарықты мемлекетт≥к реттеу бағыты және құрылымы. Ќарықтың түрлер≥. ‘армацевтикалық нарық. реферат, презентаци€  
  “ексерулерд≥ ұйымдастыру және жүрг≥зу тәрт≥б≥ реферат, презентаци€  
  ‘армацевтикалық қызметт≥ нормативт≥ Цқұқықтық қамтамасыз ету. ‘армацевтикалық қызметт≥ реттеу. реферат, презентаци€  
  Ұйымды ұйымдастыру құрылымы. Ұйымның құрылымдық формалары.  әс≥пкерл≥кт≥ң өнд≥р≥ст≥к құрылымы. реферат, презентаци€  
Ѕарлығы: 46 сағат

ќҚџ“” “Ә—≤Ћƒ≈–≤

Ј ѕрактикалық сабақтар: тақырыптың нег≥зг≥ сұрақтары бойынша семинар, Ђћиға шабуылї; к≥ш≥ топтарда жұмыс ≥стеу; рөлд≥к ойындар; презентаци€ дайындау, п≥к≥рталас; жұптасып жұмыс ≥стеу; ситуаци€лық есептерд≥ шешу; қорытынды жасау.

Ј ќқытушының жетекш≥л≥г≥мен студенттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысы (ќ∆—Ө∆) Ц оқулық әдебиеттерменжұмыс жасау, тапсырмаларды орындау (сұрақтарға жазбаша жауап, тексеру акт≥с≥н толтыру, тест тапсырмаларын құрастыру, глоссарий, презентаци€лар дайындау);

Ј —туденттерд≥ң өз≥нд≥к жұмысы Ц әдебиеттермен, интернет-ресурстармен жұмыс жасау, электрондық тасымалдаушылармен, оқу және ғылыми материалдармен жұмыс жасау, презентаци€ және жасау тақырыптық рефераттар жасау.

Ѕ≤Ћ≤ћƒ≤ ЅјҒјЋј” ≈–≈∆≈—≤ ∆ӘЌ≈  –»“≈–»Ћ≈–≤

Ј јғымдық бақылау: практикалық сабақ және ќ∆—Ө∆ ауызша немесе жазбаша сұрау, сабақ нәтижелер≥н рес≥мдеуд≥ тексеру, ситуаци€лық есептерд≥ шешу және т.б. бойынша бағаланады. —Ө∆ рефераттарды, ба€ндамаларды қорғау арқылы бағаланады.

Ј јралық бақылау: билет немесе тест бойынша жазбаша немесе ауызша сұрау.

Ј Қорытынды бақылау: ағымдағы бақылау нәтижелер≥н ескере отырып тест≥л≥к емтихан.

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен компетенци€лар бойынша бағалау

 

Ј 15 практикалық сабақ (1- 15) Ц б≥л≥м;

Ј 4 практикалық сабақ (5,9,10,13) Ц практикалық дағды

Ј 4 практикалық сабақ (9, 12,13, 15) Ц коммуникативт≥к дағды

Ј 4 практикалық сабақ (4,6, 7,15) Ц құқықтық компетенци€

Ј —Ө∆- өз≥н-өз≥ дамыту және ≥зден≥с

 

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен б≥л≥мд≥ бағалау парағы (максималды 100 балл)

а)-ауызша сұрауЦ максимальд≥ 80 бал

- ауызша тақырыпты талдағанда толық және дұрыс жауап бергендеЦ 74-80 бал

- ауызша тақырыпты талдағанда толық емес жауап бергенде Ц 60-73 бал

- толық жауап бермегенде,кейб≥р қател≥ктер≥мен Ц 52-59 бал

- толық жауап бермегенде, тақырыптың нег≥зг≥ көр≥н≥стер≥ бар Ц 50-51 бал

- жауап жоқ Ц 0 бал

 

б) тапсырманы тест түр≥нде орындағанда Ц максималды 20 бал

- 86 - 100 % - 20 балл

- 75 - 85 % - 15 балл

- 60 - 74 % - 7 балл

- 50 - 59 % - 3 балл

- аз 50 % - 0 балл

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен практикалық дағдыны бағалау парағы

(максималды 100 балл)

 

- ауызша тақырыпты талдағанда толық және дұрыс жауап бергенде -Ц 90-100 балл

- ауызша тақырыпты талдағанда толық емес дұрыс жауап бергенде -Ц 75-89 балл

- толық жауап бермегенде,кенйб≥р қател≥ктер≥мен Ц 50-74 бал

- толық жауап бермегенде,тақырыптың нег≥зг≥ көр≥н≥стер≥ бар Ц 0-49 балл

- жауап жоқ Ц 0 бал

 

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен коммуникативт≥к дағдыны бағалау парағы

 

ћаксимальд≥ 100 балл

є ƒағдылар балл
1. Әсерл≥ презентаци€  
2. јшық сөйлесу, сен≥мд≥ қарым Цқатынас орната б≥лу  
3. Әңг≥мелесу темп≥н сақтау,қабылдау  
4. —ен≥мд≥л≥к  
5. “үс≥н≥п қабылдай б≥лу  
6. Әңг≥мелесуш≥н≥ң көз-қарасымен,мәселерд≥ көре б≥лу  
7. Өз≥не сен≥мд≥л≥г≥н артыру  
8. “оптық дискуси€лар мен дебаттар жүрг≥зу  
9. ƒәр≥хана ұйымдарындағы көрсетк≥штерд≥ң алдын алу,және түс≥ну  
10.  ер≥ байланыс  
  Ѕарлығы:  

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен құқықтық дағдыны бағалау парағы

(максималды 100 балл)

 

- ауызша тақырыпты талдағанда толық және дұрыс жауап бергенде -Ц 90-100 балл

- ауызша тақырыпты талдағанда толық емес дұрыс жауап бергенде -Ц 75-89 балл

- толық жауап бермегенде,кенйб≥р қател≥ктер≥мен Ц 50-74 бал

- толық жауап бермегенде,тақырыптың нег≥зг≥ көр≥н≥стер≥ бар Ц 0-49 балл

- жауап жоқ Ц 0 бал

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен өз≥н- өз≥ жет≥лд≥ру, ≥зден≥с дағдысын бағалау

(—Ө∆) парағы (максималды 100 балл)

 

є  ритерилер балл
1. —Ө∆ толық барлық талаптарға сай орындау 90-100
2. “апсырма толық орындалмағанда, кейб≥р қател≥ктер ж≥бергенде 75-89
3. “апсырма толық орындалмағанда, көп қател≥ктер ж≥бергенде 50-74
4. “апсырма толық орындалмағанда, көп қател≥ктер ж≥бергенде және —Ө∆ критерилер≥не сай болмаған жағдайда 0-49

 

5 курс студенттер≥не арналған Ђ әс≥пкерл≥кт≥ ұйымдастыру нег≥здер≥. ‘армацевтикалық ұйымдарды бақылауї элективт≥ пән≥нен —Ө∆ - д≥ң пайыздық қатынасы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 628 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒва самых важных дн€ в твоей жизни: день, когда ты по€вилс€ на свет, и день, когда пон€л, зачем. © ћарк “вен
==> читать все изречени€...

492 - | 452 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.07 с.