Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒәр≥с тақырыбы: Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к құрылысы.
ƒәр≥с жоспары:

1.Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к нышандары: “у, ≈лтаңба, Әнұран (1992ж.).

Әнұранның жаңа мәт≥н≥н бек≥ту (2006 ж.). Ќ.Ә.Ќазарбаевтың ЂҚазақстанның егеменд≥ мемлекет рет≥ндег≥ стратеги€сының қалыптасуы және дамуыї еңбег≥ (1992ж.).

2. “әуелс≥з Қазақстанның тұңғыш  онституци€сы (1993ж.). Қазақстан –еспубликасында қаз≥р пайдаланып жүрген  онституци€сын қабылдау (1995ж.). Ұлттық ¬алютаның ену≥ (1993ж.).

3. Қазақстан халықтары јссамбле€сын (Қ’ј) құру. Қ’ј тұңғыш сесси€сы, оның шеш≥мдер≥.

4. јстананы јлматыдан јстанаға көш≥ру, 1997ж.10 желтоқсандағы халыққа арналған Үндеу. Ђ∆үз жылға тең он жылї - Ќ.Ә.Ќазарбаевтың 2001ж. 16 желтоқсанда јстанада тәуелс≥з Қазақстанның 10 жылдығына арналған салтанатты мәж≥л≥сте сөйлеген сөз≥.

1. Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к нышандары:: “у, ≈лтаңба, Әнұран (1992ж.).Әнұранның жаңа мәт≥н≥н бек≥ту (2006 ж.). Ќ.Ә.Ќазарбаевтың ЂҚазақстанның егеменд≥ мемлекет рет≥ндег≥ стратеги€сының қалыптасуы және дамуыї еңбег≥ (1992ж.). 1992 жылы 4 маусымда мемлекетт≥к “”, ≈лтаңба, Қазақстан –еспубликасының Әнұраны бек≥т≥лд≥.

“у ѕрезидентт≥ң ЂҚазақстан –еспубликасының рәм≥здер≥ туралыї ∆арлығы бойынша, ол көг≥лд≥р түст≥, т≥к төртбұрышты матадан жасалынған, ортасында нұр шашып тұрған күн, оның астында қанат жайған қыран бейнеленген. “удың сабының тұсын ұлттық өрнекпен нақышталған т≥к жолақ көктеп өтед≥. —ондай-ақ ұлттық өнер нақышын көрсетет≥н ою-өрнек салынған,  үн, оның сәулес≥, бүрк≥т және оюлар алтын түстес болып келед≥. “удың аспан тәр≥зд≥ көк түстен жасалуы көшпенд≥лерд≥ң тег≥н, бейб≥тш≥л≥кт≥, тыныштықты б≥лд≥ред≥.  үн бейнес≥ өм≥р нәр≥н, байлықты, молшылықты бейнелейд≥. Қыран бостандықты, намысты, ерл≥кт≥, би≥к арман-мұратты оймен ұштастырады. “удағы қошқармүй≥з оюы- қазақ жер≥ндег≥ ежелден келе жатқан көшпенд≥лерге тән ою-өорнек.

≈лтаңба. Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к ≈лтаңбасында көг≥лд≥р түс а€сында шаңырақ бейнеленген, шаңырақты айнала уықтар күн сәулес≥ндей тарап шаншылған, оны аңыздардағы пырақты аттар қанаты көмкер≥п тұр. ≈лтаңбаның төменг≥ жағында ЂҚазақстанї деген жазу бар.  и≥з үй-көшпенд≥лер мәдениет≥н≥ң сыйы. Ўаңырақ-қазақ халқы үш≥н айрықша қастерл≥ ұғым. ќл-Қазақстанды мекендейт≥н барлық адамдардың ортақ отбасының, ортақ үй≥н≥ң нышаны. јй мүй≥зд≥, алтын қанатты қос пырақ киел≥ шаңырақты қос қапталынан орап, пәле-жаладан, қау≥п-қатерден қызғыштай қорып тұрғандай әсер қалдырады. ќртақ мүй≥з-қасиетт≥ ќтанымызға қалтықсыз қызмет ету иде€сын б≥лд≥ред≥. ∆ұлдыз-барлық бес құрлықтағы мемлекеттермен, халықтармен ашық қарым-қатынас жасауға деген ұмтылыстың белг≥с≥.

Әнұран 2006 жылғы 7 қаңтарда композитор Ўәмш≥ Қалда€қовтың музыкасына және ∆ұмекен Ќәж≥меденовтың сөз≥не жазылған көпш≥л≥кке кең≥нен танымал Ђћен≥ң Қазақстанымї ән≥ (1956жыл) Қазақсатн –еспубдикасының Әнұранына айналды, оған әнд≥ ћемлекетт≥к әнұран мәртебес≥не сәйкес келт≥рет≥н өзгер≥стер енг≥з≥лд≥. ћәт≥нге түзетуд≥ Қазақстан –еспубликасының ѕрезидент≥ Ќұрсұлтан Ќазарбаев енг≥згенд≥ктен ол мәт≥нн≥ң теңавторы рет≥нде көрсет≥лд≥. —онымен қатар Әнұранды орындау ережелер≥ де өзгерт≥лд≥. Ѕұдан былайғы жерде Әнұран ресми рәс≥мдерде орындалған кезде қатысушылар орнынан тұрып, оң қолының алақанын сол жақ кеудес≥не қоюға ти≥с деп ұйғарылды.

Ќ.Ә.Ќазарбаевтың ЂҚазақстанның егеменд≥ мемлекет рет≥ндег≥ стратеги€сының қалыптасуы және дамуыї еңбег≥ (1992ж.). 1992 жылы мамырда ѕрезидент н:ә: Ќазарбаев ЂҚазақстанның егеменд≥ мемлекет рет≥нде қалыптасуы мен дамуының стратеги€сынї жари€лады. ќнда ѕрезидент: ЂЅ≥з марксизм-ленинизмн≥ң тұманды жобасымен Ђжарқын болашақї құрудан бас тартамыз. Ѕ≥рақ бұл алдымызда болашақ жоқ деген сөз емес. Ќақты мақсат болмайынша адам да, бил≥к жүйес≥ де, қоғам да өм≥р сүре алмайдыї,- деп, нақты тұжырымдарын жасады.

Қазақсатан дамуының тұжырымдамалық модел≥ ашық қоғам, демократи€лық беб≥т сүйг≥ш мемлекет құруды көздейд≥. ЂҚазақстанда либералды да немесе халықтық капитализм де, таза немесе жаңартылған социализм де болмайды, қарапайым көп укладты рыноктық экономикасы бар демократи€лық қоғам болады...ї. ќдан әр≥ Қазақстанға сипаттама бер≥л≥п, оның даму ерекшел≥г≥ көрсет≥лд≥: дамыған елдерге тән белг≥лер≥-халықтың жалпы б≥л≥мд≥л≥г≥, кең көлемдег≥ ғылыми-зерттеу мекемелер≥, ғарыштық зерттеулерд≥ң жүрг≥з≥лу≥; дамушы елдерге тән белг≥лер≥-экономиканың шик≥заттық бағыты, экологи€ның ластануы, шетел инвестици€сы мен жаңа технологи€ға деген сұраныс, инфрақұрылымның артта қалуы. Ѕұған қоса Қазақстан ауқымды территори€сымен, оның құрлықтың ортасында орналасуымен, табиғи байлықтың мол қорымен, халықтың көп ұлтты құрамымен ерешеленед≥.

“әуелс≥з Қазақстанның тұңғыш  онституци€сы (1993ж.). Қазақстан –еспубликасында қаз≥р пайдаланып жүрген  онституци€сын қабылдау (1995ж.). Ұлттық ¬алютаның ену≥ (1993ж.).

1993 жылғы 28 қаңтарда Қазақстан –еспубликасының ∆оғарғы  еңес≥ тәуелс≥з, егеменд≥ Қазақстан мемлекет≥н≥ң тұңғыш  онституци€сын қабылдады. ќл жаңа тәуелс≥з мемлекетт≥ң орнауында және –еспублика заңдарының қалыптасуында белг≥л≥ б≥р тарихи рөл атқарды.

 онституци€да жерд≥ң заңда белг≥ленген нег≥здерде, шарттар мен шектерде жеке менш≥кте де болуы мүмк≥н екен≥ көрсет≥лген. ќсы ережеге сәйкес жер кодекс≥ қабылданды, онда жерд≥ң жеке менш≥кке бер≥лу≥ көзделд≥.

Қазақ т≥л≥ мемлекетт≥к т≥л болып табылады. ћемлекет Қазақстан халқының т≥лдер≥н үйренуге және дамытуға жағдай туғызуға қамқорлық жасайды.  онституци€да азаматтық алу және оны тоқтату туралы, азаматтардың жеке басылық, экономикалық, са€си, әлеуметт≥к және мәдени құқықтары мен бостандықтары, сондай-ақ олардың м≥ндеттер≥ туралы нормалар ба€ндалған. јзаматтардың құқықтары мен бостандықтарын ≥ске асырудың материалдық, са€си және заңнамалық кеп≥лд≥ктер≥не, сондай-ақ ұлтаралық кел≥с≥мд≥ қамтамасыз етуге ерекше көң≥л бөл≥нед≥. Қос азаматтықа жол бер≥лмейд≥.

Қазақстан –еспубликасының  онституци€сы мемлекетт≥к органдар жүйес≥н, олардың өк≥летт≥ктер≥н орнықтырды. ќлардың бәр≥ б≥рыңғай мемлекетт≥к бил≥кт≥ құрайды.ќл Қазақстан –еспубликасының  онституци€сы мен заңдары нег≥з≥нде жүзеге асырылады.

Ұлттық ¬алютаның ену≥ (1993ж.). “арихи өзгер≥стерд≥ң ≥ш≥нде егеменд≥ мемлекет≥м≥зд≥ң маңызды оқиғаларының б≥р≥ - ѕрезидент Ќ.Ә. Ќазарбаевтың 1993 жылы 12 қарашада ЂҰлттық валютаны енг≥зуї туралы жарлығы шығып, соған байланысты ел≥м≥зд≥ң аумағында заңды төлемақы түр≥ рет≥нде ұлттық валютамыз-теңге енг≥з≥лд≥. ∆алпы осы уақыт ≥ш≥нде Қазақстанның бедел≥ халықаралық деңгейде көр≥не бастады. –еспублика өз≥н≥ң сыртқы са€си қау≥пс≥зд≥г≥н қамтамасыз етуде белсенд≥ шаралар жүрг≥зд≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 932 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1054 - | 681 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.