Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дготовка та розгл€д справи про оскарженн€ р≥шенн€ третейського суду. ѕовноваженн€ суду.
—трок та пор€док розгл€ду за€ви про скасуванн€ р≥шенн€ третейського суду визначаютьс€ в≥дпов≥дно до ст. 389-4 ÷ѕ  ”крањни.

—права про оскарженн€ р≥шенн€ третейського суду розгл€даЇтьс€ суддею одноособово прот€гом одного м≥с€ц€ з дн€ надходженн€ до суду за€ви про скасуванн€ р≥шенн€ третейського суду.

—уд розгл€даЇ справу за участю стор≥н та ≥нших учасник≥в третейського розгл€ду. јле не€вка цих ос≥б, належним чином пов≥домлених про час ≥ м≥сце розгл€ду справи, не перешкоджаЇ розгл€ду справи.

ѕри п≥дготовц≥ справи до розгл€ду судд€ може витребувати матер≥али справи третейського розгл€ду, р≥шенн€ в €к≥й оскаржуЇтьс€, а також докази у загальному пор€дку, встановленому цив≥льним процесуальним законодавством.

¬ судовому розгл€д≥ суд з'€совуЇ компетенц≥ю третейського суду щодо розгл€ду спору м≥ж сторонами в≥дпов≥дно до укладеноњ ними третейськоњ угоди та перев≥р€Ї в≥дпов≥дн≥сть за€ви п≥дставам дл€ скасуванн€ р≥шенн€ третейського суду, передбаченим ч.3ст. 51 «акону ”крањни "ѕро третейськ≥ суди" та ч.2 ст. 389-5 ÷ѕ  ”крањни.

«а результатами розгл€ду за€ви суд постановл€Ї ухвалу про в≥дмову у задоволенн≥ за€ви ≥ залишенн€ р≥шенн€ третейського суду без зм≥н або про повне або часткове скасуванн€ р≥шенн€ третейського суду. ”хвала постановл€Їтьс€ за правилами, встановленими чинним процесуальним законодавством дл€ ухваленн€ р≥шенн€.

‘орма та зм≥ст такоњ ухвали повинн≥ в≥дпов≥дати загальним правилам з урахуванн€м особливостей в≥дпов≥дноњ категор≥њ справ - вимогам ст. 389-6 ÷ѕ  ”крањни. ¬ ухвал≥ повинн≥ бути також зазначен≥:

1) в≥домост≥ про р≥шенн€ третейського суду, що оскаржуЇтьс€, м≥сце його прийн€тт€;

2) найменуванн€ ≥ склад третейського суду, що прийн€в р≥шенн€, €ке оскаржуЇтьс€;

3) ≥м'€ (найменуванн€) стор≥н третейського спору;

4) вказ≥вка про скасуванн€ р≥шенн€ третейського суду повн≥стю або частково чи про в≥дмову в задоволенн≥ вимог за€вника повн≥стю або частково.

ќсоблив≥сть розгл€ду ц≥Їњ категор≥њ справ пол€гаЇ в тому, що суд не зд≥йснюЇ оц≥нки законност≥ та обгрунтованост≥ р≥шенн€ третейського суду в ц≥лому, а лише з'€совуЇ на€вн≥сть або в≥дсутн≥сть п≥дстав дл€ його скасуванн€, що передбачен≥ законом.

—касуванн€ судом р≥шенн€ третейського суду не позбавл€Ї сторони права повторно звернутис€ до третейського суду, кр≥м випадк≥в, коли р≥шенн€ третейського суду скасоване повн≥стю або частково внасл≥док визнанн€ компетентним судом нед≥йсною третейськоњ угоди або те, що р≥шенн€ прийн€то у спор≥, €кий не передбачений третейською угодою, чи цим р≥шенн€м вир≥шен≥ питанн€, що виход€ть за меж≥ третейськоњ угоди. ¬ цих випадках в≥дпов≥дний сп≥р не п≥дл€гаЇ подальшому розгл€ду в третейських судах.

–≥шенн€ м≥жнародного комерц≥йного арб≥тражу може бути скасовано судом лише з п≥дстав, передбачених м≥жнародним договором ”крањни та/або «аконом ”крањни "ѕро м≥жнародний комерц≥йний арб≥траж", шл€хом поданн€ за≥нтересованою особою в≥дпов≥дного клопотанн€ про скасуванн€ р≥шенн€ арб≥тражу. ƒо п≥дстав, за €кими суд може скасувати р≥шенн€ м≥жнародного арб≥тражу, в≥днесен≥ (ст. 34 «акону ”крањни "ѕро м≥жнародний комерц≥йний арб≥траж"):

1) сторона, що за€вл€Ї клопотанн€ про скасуванн€, подасть докази того, що: одна ≥з стор≥н в арб≥тражн≥й угод≥ була €коюсь м≥рою нед≥Їздатною; або ц€ угода Ї нед≥йсною за законом, €кому сторони цю угоду п≥дпор€дкували, а в раз≥ в≥дсутност≥ такоњ вказ≥вки - за законом ”крањни; або њњ не було належним чином пов≥домлено про призначенн€ арб≥тра чи про арб≥тражний розгл€д або з ≥нших поважних причин вона не могла подати своњ по€сненн€; або р≥шенн€ винесено щодо не передбаченого арб≥тражною угодою спору або такого, що не п≥дпадаЇ п≥д њњ умови, або м≥стить постанови з питань, що виход€ть за меж≥ арб≥тражноњ угода, проте, €кщо постанови з питань, €к≥ охоплюютьс€ арб≥тражною угодою, можуть бути в≥докремлен≥ в≥д тих, що не охоплюютьс€ такою угодою, то може бути скасована т≥льки та частина арб≥тражного р≥шенн€, €ка м≥стить постанови з питань, що не охоплюютьс€ арб≥тражною угодою; або склад третейського суду чи арб≥тражна процедура не в≥дпов≥дали угод≥ стор≥н, €кщо т≥льки така угода не суперечить будь-€кому положенню цього «акону, в≥д €кого сторони не можуть в≥дступати, або, за в≥дсутност≥ такоњ угоди, не в≥дпов≥дали цьому «акону;

2) суд визначить, що об'Їкт спору не може бути предметом арб≥тражного розгл€ду за законодавством ”крањни або арб≥тражне р≥шенн€ суперечить публ≥чному пор€дку ”крањни.

28.4. ѕровадженн€ у справах про видачу виконавчих лист≥в на примусове виконанн€ р≥шень третейських суд≥в

«аконом (ст. 389-7 ÷ѕ ) встановлений строк, прот€гом €кого за≥нтересована особа може звернутис€ до державного м≥сцевого суду ≥з за€вою про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду. “акий строк встановлений у три роки з дн€ прийн€тт€ р≥шенн€ третейським судом. якщо строк був пропущений, то в≥н може бути поновлений за клопотанн€м особи, що звертаЇтьс€ до суду, €кщо суд визнаЇ поважн≥сть п≥дстав пропуску строку. ѕро поновленн€ строку або в≥дмову у поновленн≥ строку постановл€Їтьс€ ухвала.

ѕро видачу виконавчого документу до компетентного суду подаЇтьс€ за€ва. “аку за€ву маЇ право подати особа, на користь €коњ третейським судом винесено р≥шенн€, тому що вона маЇ за≥нтересован≥сть в отриманн≥ виконавчого документу за р≥шенн€м третейського суду. ¬она може звернутис€ до суду особисто або через представника.

‘орма та зм≥ст за€ви про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду повинн≥ в≥дпов≥дати вимогам ч.2 ст. 389-8 ÷ѕ  ”крањни. ¬ за€в≥ мають бути зазначен≥ наступн≥ рекв≥зити:

1) найменуванн€ суду, до €кого подаЇтьс€ за€ва;

2) найменуванн€ ≤ склад третейського суду, €кий прийн€в р≥шенн€, за €ким маЇ бути виданий виконавчий лист;

3) ≥м'€ (найменуванн€) учасник≥в третейського розгл€ду, њх м≥сце проживанн€ (перебуванн€) чи м≥сцезнаходженн€;

4) дата ≥ м≥сце прийн€тт€ р≥шенн€ третейським судом;

5) дата отриманн€ р≥шенн€ третейського суду особою, €ка звернулас€ ≥з за€вою;

6) вимога за€вника про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду.

” за€в≥ можуть бути зазначен≥ й ≥нш≥ в≥домост≥, €кщо вони мають значенн€ дл€ розгл€ду ц≥Їњ за€ви (номери засоб≥в зв'€зку, факс≥в, адреса електронноњ пошти стор≥н та третейського суду тощо).

ƒо за€ви про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду додаютьс€:

1) ориг≥нал р≥шенн€ третейського суду або належним чином зав≥рена його коп≥€.  оп≥€ р≥шенн€ пост≥йно д≥ючого третейського суду зав≥р€Їтьс€ головою пост≥йно д≥ючого третейського суду, а коп≥€ р≥шенн€ третейського суду дл€ вир≥шенн€ конкретного спору маЇ бути нотар≥ально зав≥рена;

2) ориг≥нал третейськоњ угоди або належним чином зав≥рена њњ коп≥€;

3) документ, що п≥дтверджуЇ сплату судового збору. –озм≥р судового збору складаЇ 0,2 розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати;

4) коп≥€ за€ви про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ учасник≥в судового розгл€ду;

5) дов≥рен≥сть або ≥нший документ, що п≥дтверджуЇ повноваженн€ особи на п≥дписанн€ за€ви.

” раз≥ поданн€ за€ви, €ка не в≥дпов≥даЇ щодо зм≥сту, форми та пор€дку поданн€, застосовуютьс€ насл≥дки, передбачен≥ процесуальним законодавством.

—трок розгл€ду за€ви про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду складаЇ 15 дн≥в, €кщо при розгл€д≥ такоњ за€ви суд витребуЇ за клопотанн€м одн≥Їњ ≥з стор≥н справу з третейського суду, в €кому вона збер≥гаЇтьс€, то строк розгл€ду справи в такому випадку може бути продовжений до одного м≥с€ц€ з дн€ надходженн€ за€ви до суду.

«а€ва розгл€даЇтьс€ судом одноособово. ÷е спрощуЇ вир≥шенн€ справи, особливо у зв'€зку з тим, що суд не вир≥шуЇ справу по сут≥, а т≥льки перев≥р€Ї процедурн≥ моменти. —торони пов≥домл€ютьс€ про час ≥ м≥сце проведенн€ розгл€ду справи, але њх не€вка не перешкоджаЇ судовому розгл€ду за€ви.

ѕри розгл€д≥ справи в судовому зас≥данн≥ суд встановлюЇ на€вн≥сть чи в≥дсутн≥сть п≥дстав дл€ в≥дмови у видач≥ виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду, передбачених ст. 389-10 ÷ѕ .

—уд в≥дмовл€Ї у видач≥ виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду, €кщо:

1) на день ухваленн€ р≥шенн€ за за€вою про видачу виконавчого листа р≥шенн€ третейського суду скасовано судом;

2) справа, у €к≥й прийн€то р≥шенн€ третейського суду, не п≥дв≥домча третейському суду в≥дпов≥дно до закону;

3) пропущено встановлений строк дл€ зверненн€ за видачею виконавчого листа, а причини його пропуску не визнан≥ судом поважними;

4) р≥шенн€ третейського суду прийн€то у спор≥, не передбаченому третейською угодою, або цим р≥шенн€м вир≥шен≥ питанн€, €к≥ виход€ть за меж≥ третейськоњ угоди. якщо р≥шенн€м третейського суду вир≥шен≥ питанн€, €к≥ виход€ть за меж≥ третейськоњ угоди, то скасовано може бути лише ту частину р≥шенн€, що стосуЇтьс€ питань, €к≥ виход€ть за меж≥ третейськоњ угоди;

5) третейська угода визнана нед≥йсною;

6) склад третейського суду, €ким прийн€то р≥шенн€, не в≥дпов≥дав вимогам закону;

7) р≥шенн€ третейського суду м≥стить способи захисту прав та охоронюваних ≥нтерес≥в, не передбачен≥ законом;

8) пост≥йно д≥ючий третейський суд не надав на вимогу суду в≥дпов≥дну справу;

9) третейський суд вир≥шив питанн€ про права ≥ обов'€зки ос≥б, €к≥ не брали участ≥ у справ≥.

÷≥ п≥дстави умовно можна под≥лити на дв≥ групи: до першоњ в≥днос€тьс€ так зван≥ "компетенц≥йн≥ запереченн€", вони тотожн≥ з п≥дставами скасуванн€ р≥шенн€ третейського суду. ƒо другоњ групи в≥днос€тьс€ так≥ п≥дстави, що виключають можлив≥сть видач≥ виконавчого документу за матер≥ально-правовими п≥дставами. «а цими п≥дставами виконавчий документ не може бути виданий через анулюванн€ п≥дстави виконанн€ або не правовий характер обов'€зку, €кий складаЇ зм≥ст р≥шенн€ третейського суду.

якщо до суду над≥йшла за€ва про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду, а в його провадженн≥ чи в провадженн≥ ≥ншого суду Ї за€ва про оскарженн€ ≥ скасуванн€ цього р≥шенн€ третейського, суду, суд на п≥дстав≥ п. 4 ч. 1 ст. 201 ÷ѕ  ”крањни зупин€Ї провадженн€ по за€в≥ про видачу виконавчого листа до набранн€ законноњ сили ухвалою суду, €кою в≥дмовлено в задоволенн≥ за€ви про скасуванн€ оскарженого р≥шенн€ третейського суду.

«а результатами розгл€ду за€ви про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду суд постановл€Ї ухвалу про видачу виконавчого листа або про в≥дмову у видач≥ виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду.

”хвала про в≥дмову у видач≥ виконавчого листа може бути оскаржена в апел€ц≥йному пор€дку прот€гом п'€тнадц€ти дн≥в з дн€ њњ постановленн€.

”хвала про видачу виконавчого листа направл€Їтьс€ сторонам прот€гом п'€ти дн≥в з дн€ ѓѓ постановленн€. —торона, на користь €коњ виданий виконавчий лист, одержуЇ його безпосередньо у суд≥. ѕ≥сл€ розгл€ду судом за€ви про видачу виконавчого листа на примусове виконанн€ р≥шенн€ третейського суду справа повертаЇтьс€ до пост≥йно д≥ючого третейського суду.


 

“ема 26

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 325 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ƒаже страх см€гчаетс€ привычкой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

719 - | 582 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.