Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—истема цив≥льного процесуального права
“≈ћј 1.

÷»¬≤Ћ№Ќ≈ ѕ–ќ÷≈—”јЋ№Ќ≈ ѕ–ј¬ќ я  √јЋ”«№

ѕ–ј¬ј

ѕон€тт€, предмет ≥ метод цив≥льного процесуального права

—истема цив≥льного процесуального права

÷ив≥льно-процесуальне законодавство, меж≥ його д≥њ. јна≠лог≥њ

Ќаука цив≥льного процесуального права

Ћ≥тература:

1. ÷ив≥льний процесуальний кодекс ”крањни: чинне законодавство з≥ зм≥нами та доповненн€ми 2016 р.: Ц  .: ѕјЋ»¬ќƒј ј.¬., 2012. Ц 204 с.

2. «акон ”крањни в≥д 07 липн€ 2010 р. Уѕро судоустр≥й ≥ статус судд≥вФ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2010.

3. «акон ”крањни в≥д 05 липн€ 2012 р. Уѕро адвокатуру та адвокатську д≥€льн≥стьФ // ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. Ц 2012.

4. ÷ив≥льне процесуальне право ”крањни: Ќавчальний пос≥бник / «а заг. ред. —.—. Ѕич-ковоњ. Ц  .: јтака, 2006. Ц 384 с.

5. ÷ив≥льний процесуальний кодекс ”крањни: Ќауково-практичний коментар / “ертишн≥ков ¬.≤. Ц ’.:  силон, 2011.

6.  урс цив≥льного процесу: п≥дручник / ¬. ¬.  омаров, ¬. ј. Ѕ≥гун, ¬. ¬. Ѕаранкова та ≥н.; за ред. ¬. ¬.  омарова. - X.: ѕраво, 2011. - 1352 с. I8¬N 978-966-458-290-9

7. ÷ив≥льний процес ”крањни. ѕ≥дручник / «а ред. ™.ќ.’аритонова. -  .: ≤стина, 2012. Ц ст..536.

8. ÷ив≥льний процес. Ќавчальний пос≥бник / —.¬. ¬асильЇв. - ’.: Ёспада, 2012. Ц ст..464

9. ÷ив≥льн≥ процесуальн≥ документи. ѕос≥бник / —.ќ.  уринська. -  .: ѕрецедент, 2012. Ц ст..352

10. ÷ив≥льний процес ”крањни. ѕ≥дручник / —.¬.  ≥валов, –.ћ. ћ≥нченко, —.ќ. ѕогр≥бний ≥н. - ’.: ќдиссей, 2012. Ц ст.. 500.

ѕон€тт€, предмет ≥ метод цив≥льного процесуального права

¬≥дпов≥дно до ст. 55  онституц≥њ ”крањни права та свободи лю≠дини ≥ громад€нина захищаютьс€ судом. ” демократичн≥й право≠в≥й держав≥ в≥н Ї головним суб'Їктом захисту порушених, неви≠знаних або оспорюваних прав, свобод чи ≥нтерес≥в ос≥б.

ќтже, суд - це орган державноњ влади, до компетенц≥њ €кого входить зд≥йсненн€ правосудд€ у вигл€д≥ розгл€ду адм≥н≥стратив≠них, крим≥нальних, господарських ≥ цив≥льних справ та прийн€тт€ по цих справах законних р≥шень.

ѕравосудд€ в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс€ виключно судами, юрисдик≠ц≥€ €ких поширюЇтьс€ на вс≥ правов≥дносини, що виникають у дер≠жав≥ (ст. 124  онституц≥њ ”крањни).

ќтже, цив≥льне процесуальне право - це галузь права, €ка регу≠люЇ сусп≥льн≥ в≥дносини, що виникають м≥ж учасниками цив≥льно≠го процесу ≥ судом при зд≥йсненн≥ правосудд€ в цив≥льних справах, тобто пор€док розгл€ду ≥ вир≥шенн€ справ про захист порушених, невизнаних або оспорю≠ваних прав, свобод чи ≥нтерес≥в, що виникають ≥з цив≥льних, жит≠лових, земельних, с≥мейних, трудових та ≥нших правов≥дносин.

 ожна галузь права маЇ власний предмет ≥ метод правового ре≠гулюванн€. якщо предмет визначаЇ, що вивчаЇ галузь права, то метод по€снюЇ, €ким чином це зд≥йснюЇтьс€.

ѕредме≠том цив≥льного процесуального права - Ї сусп≥льн≥ в≥дносини, €к≥ виникають при зд≥йсненн≥ правосудд€ у цив≥льних справах.

ћетод цив≥льного процесуального права - це су≠купн≥сть правових прийом≥в регулюванн€ сусп≥льних в≥дносин у процес≥ зд≥йсненн€ правосудд€ у цив≥льних справах.

¬≥н характеризуЇтьс€:

а) особлив≥стю правового становища суб'Їкт≥в цив≥льних процесуальних правов≥дносин;

б) специф≥кою юридичних факт≥в;

в) закр≥пленими правилами формуванн€ зм≥сту процесуальних правов≥дносин та характером участ≥ в них суб'Їкт≥в;

г) особлив≥стю процесуальних санкц≥й; д) специф≥кою процесуаль≠ноњ форми.

«а зм≥стом метод правового регулюванн€ цив≥льних процесуаль≠них правов≥дносин Ї ≥мперативно-диспозитивним.

≤мперативн≥сть методу цив≥льного процесуального права ви≠значаЇтьс€ необх≥дн≥стю учасник≥в цив≥льноњ справи п≥дкор€тис€ судов≥й влад≥, сумл≥нно виконувати покладен≥ на них обов'€зки, оск≥льки до них можуть бути застосован≥ заходи процесуального примусу.

ƒиспозитивн≥сть, навпаки, дозвол€Ї суб'Їктам в≥льно викори≠стовувати надан≥ њм права у межах, встановлених законом.

 

—истема цив≥льного процесуального права

Ѕудь-€ке складне €вище чи то природне, чи сусп≥льне потребуЇ певного упор€дкуванн€, адже у такому стан≥ воно Ї б≥льш доступ≠ним ≥ зручним дл€ розум≥нн€. ¬с≥ чинн≥ в держав≥ юридичн≥ норми також потребують упор€дкуванн€ та систематизац≥њ. “акий њх упо≠р€дкований стан охоплюЇтьс€ пон€тт€м Ђсистема праваї. —истема права - це його внутр≥шн€ орган≥зац≥€ та побудова. —труктура сис≠теми права, €к в≥домо, д≥стаЇ ви€в у Їдност≥ вс≥х юридичних норм та њх розпод≥л≥ за галуз€ми й ≥нститутами права. √алузь права, в свою чергу, також маЇ власну систему, тобто свою структуру розпод≥лу правових елемент≥в.

≈лементами правовоњ структури галуз≥ права Ї юридичн≥ норми та ≥нститути.  ожна окрема статт€ закону (або њњ частина) Ї юри≠дичною нормою. ≤нститут права - це сукупн≥сть юридичних норм, що регулюють певну групу однор≥дних сусп≥льних в≥дносин у рам≠ках галуз≥ права. ” цив≥льному процесуальному прав≥ Ї ≥нститут за≠ход≥в процесуального примусу (статт≥ 90-94 ÷ѕ  ”крањни), ≥нститут апел€ц≥йного провадженн€ (статт≥ 291-322 ÷ѕ  ”крањни) тощо.

—истема цив≥льного процесуального права - це сукуп≠н≥сть обумовлених предметом правового регулюванн€ норм та ≥н≠ститут≥в, розташованих у певн≥й посл≥довност≥.

¬ основу побудови системи цив≥льного процесуального права покладено структуру ÷ѕ  ”крањни, €кий ірунтовно розвиваЇ конс≠титуц≥йн≥ принципи судовоњ системи ≥ правосудд€ в держав≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 420 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

697 - | 638 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.007 с.