Лекции.Орг


Поиск:
Модуль сұрақтары
<guestion Алдағы кезеңде жасалатын өнімге жоспарланған шығындар калькуляциясы не деп аталады?

<variant> Нормативті

<variant> Жоспарлы

<variant> Сметалық

<variant> Нақты

<variant> Өндірістік

<guestion> Тағайындалған (ұтымды) нормалар негізінде материал және еңбек шығындарының негізінде есептеу калькуляциясының түрі?

<variant> Нормативті

<variant> Жоспарлы

<variant> Сметалық

<variant> Нақты

<variant> Өндірістік

<guestion>М ашина мен механизмдерге техникалық қызмет көрсетуге кеткен шығындар, жабдықтарды, цех транспорты мен инструменттерді ағымдағы және күрделі жөндеуден өткізу, цехтың негізгі қорының амортизациясы, бағалығы аз, тез тозатын заттардың тозуы қай шығынның түріне жатады?

<variant> Жабдықты ұстау мен пайдалануға кеткен шығындарға

<variant> Жаңа өндірісті дайындау мен игеруге кеткен шығындарға

<variant> Цех шығындары

<variant> Жалпы өндірістік шығындар

<variant> Ақауды жөндеуге кеткен шығындар

<guestion> Калькуляцияның түрлерін ата

<variant> Шаруашылық, меншіктік, өндірістік

<variant> Аймақтық, жалпы өндірістік, мемлекеттік

<variant> Жоспарлы, нормативті, сметалық, нақты

<variant> Жоспарлы, шаруашылық, сметалық

<variant> нақты, меншіктік, өндірістік

<guestion> Жаңа, бұрын өндірілмеген өнімге жасалатын калькуляция түрін ата

<variant> Нормативті

<variant> Жоспарлы

<variant> Сметалық

<variant> Нақты

<variant> Өндірістік

<guestion>е септі кезеңдегі калькуляция, өнімді өндіру мен өткізуге кеткен шығындар қатынасын білдіреді

<variant> Нормативті

<variant> Жоспарлы

<variant> Сметалық

<variant> Нақты

<variant> Өндірістік

<guestion>м аркетингтік ортаның неше түрі бар?

<variant> Екі

<variant> Үш

<variant> Бес

<variant> Төрт

<variant> Алты

<guestion> Ұйымның маркетингтік қызметіне шешуші ықпал ететін демография, экономикалық, табиғи, ғылыми-техникалық, саяси және мәдени факторлардың жиынтығы қай ортаға жатады?

<variant> Кіші

<variant> Орта

<variant> Үлкен

<variant> Ықшам

<variant> Жалпы

<guestion> Кәсіпорынның өзіне және клинтураға зат берушілер, клиенттер, бәсекелестер, қарым-қатынас аясы және т.б. қызмет ету мүмкіндіктеріне қатысты элементтердің жиынтығы қай ортаға жатады?

<variant> Кіші

<variant> Орта

<variant> Үлкен

<variant> Ықшам

<variant> Жалпы

<guestion> Нарықтық экономикада бәсекенің негізінен қанша түрі кездеседі

<variant> Төрт

<variant> Бес

<variant> Үш

<variant> Жеті

<variant> Сегіз

<guestion> Елдің белгілі бір уақыт ішінде сыртқы экономикалық операциялар балансын көрсететін маңызды статистикалық құжат не деп аталады?

<variant> Экономикалық өсу

<variant> Бюджет

<variant> Кеден

<variant> Экспорт

<variant> Төлем балансы

<guestion> Қолда бар өнім, ол үшін сапалық сипаттамалар жақсартылады, тиімділігі ең жоғары компоненттерді немесе материалдарды, бір немесе одан көп техникалық қосалқы жүйелерді жартылай өзгертуді пайдалану арқылы өндірістің экономикалық тиімділігін арттырады

<variant> Технологиялық жетілдірілген өнім

<variant> Технологиялық жаңа өнім

<variant> Өндірістік пайда

<variant> өндірістік табыс

<variant> Төлем балансы

<guestion> Өнім сапалығының көрсеткіштерін анықтау әдістері нешеге бөлінеді?

<variant> Жеті

<variant> Алты

<variant> Бес

<variant> Тоғыз

<variant> Он

<guestion> Өнімнің сапасы жөніндегі көрсеткіштерді анықтау үшін арнайы математикалық үлгілерді қолдануға негізделетін әдіс түрі

<variant> Өлшеуші әдіс

<variant> Тіркеу әдісі

<variant> Есептеу әдісі

<variant> Органолептік әдіс

<variant> Социологиялық әдіс

<guestion>а дам мүшесін сезу-көру, есту, дәм, түйсінуді талдауды қамтитын әдіс

<variant> Өлшеуші әдіс

<variant> Тіркеу әдісі

<variant> Есептеу әдісі

<variant> Органолептік әдіс

<variant>С оциологиялық әдіс

<guestion> Өнім, оны нақты немесе тұтынушылардың мүмкіншілігі туралы пікірлерді талдау және жинау негізінде жүзеге асырылатын әдіс

<variant> Өлшеуші әдіс

<variant> Тіркеу әдісі

<variant> Есептеу әдісі

<variant> Органолептік әдіс

<variant> Социологиялық әдіс

<guestion>А дамдар мен заттардың арасындағы арақатынастар, адамдардың заттарды қолданудағы, психологиялық, физиологиялық, гигиеналық қасиеттерін көрсететін көрсеткіштер қалай аталады?

<variant> Эргономикалық

<variant> Эстетикалық

<variant> Технологиялық

<variant> Сенімділік

<variant>Т ағайындау

<guestion> Өнiмдi белгiлi бiр бағыт боыйнша қолданылудан алынған экономикалық пайдалы тиiмдiлiктi көрсететiн көрсеткiш

<variant> Сенiмдiлiк көрсеткiш

<variant> Тағайындау көрсеткiштерi

<variant> Технологиялық көрсеткiштерi

<variant> Эргономикалық көрсеткiштерi

<variant> Эстетикалық көрсеткiштерi

<guestion> Өнiмдердiң төзiмдiлiгiн, ұзақ уақыт сақталуын, жөндеуге жарамдылығын көрсететiн

көрсеткiш

<variant> Сенiмдiлiк көрсеткiш

<variant> Тағайындау көрсеткiштерi

<variant> Технологиялық көрсеткiштерi

<variant> Эргономикалық көрсеткiштерi

<variant>Э стетикалық көрсеткiштерi

<guestion> Өнiмдердi шығарудағы және жөндеугi еңбек өнiмдiлiгiн арттырудың конструкторлық технологиялық шешiмдердiң тиiмдiлiгiн көрсететiн көрсеткiш

<variant> Сенiмдiлiк көрсеткiш

<variant> Тағайындау көрсеткiштерi

<variant> Технологиялық көрсеткiштерi

<variant> Эргономикалық көрсеткiштерi

<variant> Эстетикалық көрсеткiштерi

<guestion>ш ығарылған өнiмдердiң сәйкестендiрiлген бөлiктерiнен тұратын көрсеткiш

<variant> Сенiмдiлiк көрсеткiш

<variant> Тағайындау көрсеткiштерi

<variant> Стандарттау көрсеткiштерi

<variant>Э ргономикалық көрсеткiштерi

<variant> Эстетикалық көрсеткiштерi

<guestion> Өнiмнiң сыртқы оындалуын, формасын, тауарлық түрiн қамтамасыз ететiн көрсеткiш

<variant> Тағайындау

<variant> Эстетикалық

<variant> Тасымалдау

<variant> Стандарттау

<variant> Эргономикалық

<guestion> Өнiмдердегi жаңа техникалық шешiмдердi, тауралық белгi мен өндiрiстiк үлгiнi тiркеудi көрсетедi

<variant> Патенттiк -құқықтық

<variant> Эстетикалық

<variant> Тасымалдау

<variant> Стандарттау

<variant> Эргономикалық

<guestion> Өнiмдердi iске қосқанда және қолданған қоршаған ортаға тигiзетiн керi әсерiнiң деңгейiн көрсететiн көрсеткiш

<variant> Патенттiк -құқықтық

<variant> Эстетикалық

<variant> Тасымалдау

<variant> Экологиялық

<variant> Эргономикалық

<guestion> Мемлекеттiк стандарттарға сай тауардың өмiрлiк циклы неше кезеңнен тұрады

<variant> Бiр

<variant> Бес

<variant> Жетi

<variant> Он

<variant> Онбiр

<guestion> Капиталдың өнеркәсіпке, ауыл шаруашылығына, құрылысқа және т.б. жұмсалымыне деп аталады?

<variant> Нақты инвестиция

<variant> Қаржылық инвестиция

<variant> Жанама инвестиция

<variant> Қосымша инвестиция

<variant> Коммерциялық инвестиция

<guestion> Мемлекеттерден, басқа да кәсіпорындардан, инвестициялық қорлардан бағалы қағаздар мен акцияларды сатып алуға бағытталған инвестиция түрі

<variant> Нақты инвестиция

<variant> Қаржылық инвестиция

<variant> Жанама инвестиция

<variant> Қосымша инвестиция

<variant>к оммерциялық инвестиция

<guestion> Республиканың тәуелсіздік кепілдігіне байланысты арнайы және техникалық көмек пен грантқа арналған инвестициялардан басқа барлық инвестиция түрлері

<variant> Нақты инвестиция

<variant> Қаржылық инвестиция

<variant> Жанама инвестиция

<variant> Қосымша инвестиция

<variant> Тікелей инвестиция

<guestion> Фирмалардың жұмысшыларының қайта жеке оқыту және біліктіліктерін жоғарылату арқылы, сауда белгілерін жасау тапқыштық патенттер мен лицензия алу, өнеркәсіп үлгілерінің куәлігін алу, өнімге сертификат алу, жерді қолдануға құқық алуға арналған инвестиция

<variant> Нақты инвестиция

<variant> Қаржылық инвестиция

<variant> Жанама инвестиция

<variant> Материалдық емес активтерге инвестиция

<variant> Тікелей инвестиция

<guestion> Қызметтің жаңа салаларында жаңа акцияларды шығарумен байланысты инвестиция

<variant> Нақты инвестиция

<variant> Қаржылық инвестиция

<variant> Венчурлық инвестиция

<variant> Материалдық емес активтерге инвестиция

<variant>т ікелей инвестиция

<guestion> Белгілі бір уақыт мерзімінен кейін табыс әкелетін инвестиция, сақтандыру және зейнетақы қорларына қаражат салу

<variant> Аннуитет

<variant> Қаржылық инвестиция

<variant> Венчурлық инвестиция

<variant> Материалдық емес активтерге инвестиция

<variant> Тікелей инвестиция

<guestion> Күрделі қаржы құрылымының түрі нешеге бөлінеді

<variant> Екі

<variant> Үш

<variant> Төрт

<variant> Бес

<variant> Алты

<guestion>Ж алпы рентабельдiлiк қалай анықталады?

<variant> Робщ= Фсобб*100%

<variant> Робщ= Фсобб*100%

<variant> Робщ= Пб/ Фсоб*100%

<variant> Робщ= Пб/ Фсоб*100%

<variant> Робщ= Пб/ Фсоб*100%

<guestion> Өнiмдi сату рентабельдiлiгi қалай анықталады?

<variant> Рп=пайда/сату көлемi*100%

<variant> Рп=пайда/негiзгi қор*100%

<variant> Рп= сату көлемi/пайда*100%

<variant> Рп=пайда-сату көлемi/100%

<variant> Рп=пайда+сату көлемi/100%

<guestion> Негiзгi капитал рентабельдiлiгi

<variant> Рок=негiзгi капитал/пайда*100%

<variant> Рок=негiзгi капитал/шығын*100%

<variant> Рок= пайда/негiзгi капитал*100%

<variant> Рок=пайда+негiзгi капитал/айналым құралдары*100%

<variant> Рок= пайда-негiзгi капитал/100%

<guestion> Меншiктi капитал рентабельдiлiгi?

<variant> Рск=пайда/меншiктi капитал*100%

<variant> Рск= меншiктi капитал/пайда*100%

<variant> 3

Рск=пайда-меншiктi капитал/100%

<variant> 4

Рск=негiзгi капитал+меншiктi капитал/пайда *100%

<variant> 5

Рск=пайда/меншiктi капитал*100%-100%

<guestion>

Активтердiң айналым коэффициентi қалай анықталады?

<variant> 1

Коа=активтердiң жалпы сомасы/өнiмдi сату көлемi

<variant> 2+

Коа=өнiмдi сату көлемi/ активтердiң жалпы сомасы

<variant> 3

Коа=активтердiң жалпы сомасы+өнiмдi сату көлемi

<variant> 4

Коа=активтердiң жалпы сомасы- өнiмдi сату көлемi

<variant> 5

Коа=активтердiң жалпы сомасы*өнiмдi сату көлемi

<guestion>

Негiзгi капитал айналым коэффициентi қалай анықталады?

<variant> 1

Кок=негiзгi капитал/өнiмдi сату көлемi

<variant> 2

Кок=негiзгi капитал*өнiмдi сату көлемi

<variant> 3

Кок=негiзгi капитал-өнiмдi сату көлемi

<variant> 4+

Кок= өнiмдi сату көлемi/ негiзгi капитал

<variant> 5

Кок=негiзгi капитал+өнiмдi сату көлемi

<guestion>

Өзiнiң активтерiн пайдалана отырып сыртқы мiндеттемелерiн орындау мүмкiндiгi не деп аталады?

<variant> 1+

кәсiпорынның төлемдiк қабiлеттiлiгi

<variant> 2

кәсiпорынның ликвидтiлiгi

<variant> 3

негiзгi капиталдың айналымдылығы

<variant> 4

ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер

<variant> 5

қысқа мерзiмдi мiндеттемелер

<guestion>

Алда тұрған қарызды уақытында төлеу мүмкiндiгi не деп аталады?

<variant> 1

кәсiпорынның төлемдiк қабiлеттiлiгi

<variant> 2+

кәсiпорынның ликвидтiлiгi

<variant> 3

негiзгi капиталдың айналымдылығы

<variant> 4

ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер

<variant> 5

қысқа мерзiмдi мiндеттемелер

<guestion>

Төлемдiк қабiлеттiлiгi коэффициентi қалай анықталады?

<variant> 1

Кп=негiзгi капитал/ меншiктi капитал*100%

<variant> 2

Кп= меншiктi капитал/ негiзгi капитал*100%

<variant> 3+

Кп= меншiктi капитал/ жалпы мiндеттемелер*100%

<variant> 4

Кп= жалпы мiндеттемелер/меншiктi капитал *100%

<variant> Кп= жалпы мiндеттемелер-меншiктi капитал/100%

<guestion>Ж алпы ликвидтiлiк коэффициентi қалай анықталады?

<variant> Кол=айналым құралдары/қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер

<variant> Кол=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер/ айналым құралдары

<variant> Кол=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер* айналым құралдары

<variant> Кол=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер+ айналым құралдары

<variant> Кол=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер-айналым құралдары

<guestion>Ж абу коэффициентi қай формуламен анықталады?

<variant> Кпо=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер-барлық айналым құралдары

<variant> Кпо=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер/барлық айналым құралдары

<variant> Кпо=қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер+барлық айналым құралдары

<variant> Кпо=барлық айналым құралдары/қысқа мерзiмдiк мiндеттемелер

<variant>\<guestion>

Жалпы пайда қалай анықталады?

<variant> 1+

Жалпы пайда = жалпы табыс - өндіріс шығындары

<variant> 2

Жалпы пайда =өндіріс шығындары – жалпы табыс

<variant> 3

Жалпы пайда =өндіріс шығындары +жалпы табыс

<variant> 4

Жалпы пайда = өндіріс шығындары /жалпы табыс

<variant> 5

Жалпы пайда = жалпы табыс / өндіріс шығындары

<guestion>

<variant> 1

Экономикалық пайда = жалпы табыс * барлық ресурстардың экономикалық шығындары

<variant> 2+

Экономикалық пайда = жалпы табыс – барлық ресурстардың экономикалық шығындары

<variant> 3

Экономикалық пайда = жалпы табыс + барлық ресурстардың экономикалық шығындары

<variant> 4

Экономикалық пайда = жалпы табыс / барлық ресурстардың экономикалық шығындары

<variant> 5

Экономикалық пайда = барлық ресурстардың экономикалық шығындары – жалпы табыс

<guestion>

Бухгалтерлік пайда қалай анықталады?

<variant> 1+

Бухгалтерлік пайда = жалпы табыс – оның шығындары

<variant> 2

Бухгалтерлік пайда = жалпы табыс + оның шығындары

<variant> 3

Бухгалтерлік пайда = жалпы табыс / оның шығындары

<variant> 4

Бухгалтерлік пайда = жалпы табыс * оның шығындары

<variant> 5

Бухгалтерлік пайда =жалпы табыс+шекті шығын

<guestion>

Таза экономикалық пайда қалай анықталады?

<variant> 1

Таза экономикалық пайда = бухгалтерлік пайда +өндірістің анық шығындары

<variant> 2

Таза экономикалық пайда = бухгалтерлік пайда / өндірістің анық шығындары

<variant> 3+

Таза экономикалық пайда = бухгалтерлік пайда – өндірістің анық шығындары

<variant> 4

Таза экономикалық пайда = бухгалтерлік пайда * өндірістің анық шығындары

<variant> 5

Таза экономикалық пайда = өндірістің анық шығындары - бухгалтерлік пайда

<guestion>

Таза пайда қалай анықталады?

<variant> 1

Таза пайда = кәсіпкерлік табыстың мөлшері/ капиталға нормативті қайтарым

<variant> 2

Таза пайда = капиталға нормативті қайтарым *кәсіпкерлік табыстың мөлшері

<variant> 3

Таза пайда = капиталға нормативті қайтарым / кәсіпкерлік табыстың мөлшері

<variant> 4

Таза пайда = капиталға нормативті қайтарым + кәсіпкерлік табыстың мөлшері

<variant> 5+

Таза пайда = капиталға нормативті қайтарым – кәсіпкерлік табыстың мөлшері

<guestion>

Шаруашылық пайдасы қалай анықталады?

<variant> 1

Шаруашылық пайдасы =экономикалық пайда - қалыпты пайда

<variant> 2

Шаруашылық пайдасы = қалыпты пайда / экономикалық пайда

<variant> 3

Шаруашылық пайдасы = қалыпты пайда * экономикалық пайда

<variant> 4+

Шаруашылық пайдасы = қалыпты пайда – экономикалық пайда

<variant> 5

Шаруашылық пайдасы = қалыпты пайда + экономикалық пайда

<guestion>

Шекті пайда қалай анықталады?

<variant> 1+

Шекті пайда = шекті табыс – шекті шығындар

<variant> 2

Шекті пайда = шекті табыс + шекті шығындар

<variant> 3

Шекті пайда = шекті табыс / шекті шығындар

<variant> 4

Шекті пайда = шекті табыс –*шекті шығындар

<variant> 5

Шекті пайда =шекті шығындар + шекті табыс

<guestion>

Кәсіпорынның банкротқа ұшырауының неше кезеңі бар

<variant> 1

Бес

<variant> 2

Алты

<variant> 3+

Үш

<variant> 4

Жеті

<variant> 5

Сегіз

<guestion>

Өндірістік қуатты қолдану коэффициенті қалай анықталады?

<variant> 1+

Кисп= Впл(ф)/ Мср

<variant> 2

Кисп= Впл(ф)*Мср

<variant> 3

Кисп= Впл(ф)-Мср

<variant> 4

Кисп= Впл(ф)+Мср

<variant> 5

Кисп= Мср - Впл(ф)

<guestion>

Өндіріс шығындарының өсуіне және басқа себептерге байланысты кәсіпорынға әрі қарай өсіруге тиімсіз өндіріс шегі не деп аталады?

<variant> 1

Практикалық қуат

<variant> 2+

Экономикалық қуат

<variant> 3

Жобалық қуат

<variant> 4

Өндірістік қуат

<variant> 5

Максималды (ең жоғарғы) қуат

<guestion>

Игерілген өнімнің қарапайым құрамында есепті кезең ішіндегі теориялық жағынан шығаруға мүмкін болатын өнімнің көлемі смена саны мен жұмыс күндерін көбейтуге және тек орнатылған жабдықтарды пайдаланғанда мүмкін болатын қуат түрі

<variant> 1

Практикалық қуат

<variant> 2

Экономикалық қуат

<variant> 3

Жобалық қуат

<variant> 4

Өндірістік қуат

<variant> 5+

Максималды (ең жоғарғы) қуат

<guestion>

Нақты жұмыс жағдайында кәсіпорында мүмкін болатын ең жоғарғы өнім көлемі

<variant> 1+

Практикалық қуат

<variant> 2

Экономикалық қуат

<variant> 3

Жобалық қуат

<variant> 4

Өндірістік қуат

<variant> 5

Максималды (ең жоғарғы) қуат

<guestion>

Жоспарлы өндірістік алаңдарды есептей отырып анықтайтын қуат

<variant> 1

Практикалық қуат

<variant> 2

Экономикалық қуат

<variant> 3+

Жобалық қуат

<variant> 4

Өндірістік қуат

<variant> 5

Максималды (ең жоғарғы) қуат

<guestion>

Динамикалық шама, түрлі факторлардың әсерінен өзгеріп отыратын қуат түрі

<variant> 1

Практикалық қуат

<variant> 2

Экономикалық қуат

<variant> 3

Жобалық қуат

<variant> 4+

Өндірістік қуат

<variant> 5

Максималды (ең жоғарғы) қуат

<guestion>

Түрлі қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында пайдаланалатын берілген номенклатура, ассортимент және сапада өнім шығару бойынша жоспарланған тапсырма жүйесін білдіреді

<variant> 1+

Өндірістік бағдарлама

<variant> 2

Өндірістік жоспар

<variant> 3

Бизнес жоспар

<variant> 4

Кәсіпкерлік бағдарлама

<variant> 5

Кәсіпкерлік жоспар

<guestion>

Орау,тиеу,жарнама,өткізу жүйесі, комиссиондық әртүрлі аударымдар мен төлемдер қандай шығынның түріне жатады?

<variant> 1

Жалпы өндірістік шығындар

<variant> 2+

Өндірістен тыс шығындар

<variant> 3

Цех шығындары

<variant> 4

Жабдықты күту мен пайдалануға шығындар

<variant> 5

Жаңа өнімді пайдалануға кеткен шығындар

<guestion>

Кәсіпорынның басқару мен жалпы шаруашылық қажеттіліктеріне қызмет көрсету: басқару аппараты, кәсіпорынның ғимаратын, территориясын, транспортын т.б.ұстауға кеткен шығындар

<variant> 1+

Жалпы өндірістік шығындар

<variant> 2

Өндірістен тыс шығындар

<variant> 3

Цех шығындары

<variant> 4

Жабдықты күту мен пайдалануға шығындар

<variant> 5

Жаңа өнімді пайдалануға кеткен шығындар

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 558 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Лаской почти всегда добьешься больше, чем грубой силой. © Неизвестно
==> читать все изречения...

758 - | 700 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.013 с.