Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагогикалық процесст≥ң мән≥н қарастырған ғалым педагогтар: ћ.A.ƒанилов. ё. .Ѕабанский.Ѕ.“.Ћихачев.
ѕедагогикалық процесст≥ң мән≥н қарастырған ғалым педагогтар:Ѕ.“.Ћихачев;ћ.ј.ƒанилов;ё. .Ѕабанский

ѕедагогикалық процесст≥ң мән≥н қарастырған ғалым педагогтар: ћ.ј.ƒанилов. *ё. .Ѕабанский*Ѕ.“.Ћихачев.

ѕедагогикалық процесст≥ң өту жүйес≥ шартталады: ќқыту процесс≥мен*“әрбие процесс≥мен*ƒаму процесс≥мен*

ѕедагогикалық процесст≥ң этаптары әз≥рл≥к, нег≥зг≥, қортынды

ѕедагогикалық процесте жи≥ қолданылатын ғылыми зерттеу әд≥с≥. Ѕақылау,ѕедагогикалық бақылау,Ѕайқау

ѕедагогикалық процесте қайшылықтардың шеш≥лу шарттары. тұлға бар қайшылықтарды саналы түрде түс≥ну керек,тұлға басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсу керек,тұлғаның ≥с-әрекетте болуы

ѕедагогикалық процестег≥ диагностиканың мән≥ :педагогикалық ақпарат түрлер≥не сипаттама*диалектикалық процест≥ң нәтижес≥н анықтау*дидактикалық процест≥ң бағыт бағдарын, ≥лгер≥ не кер≥ қозғалысын анықтау.

ѕедагогикалық процестерд≥ң жүйе рет≥нде белг≥лер≥ әлеуметт≥к жүйен≥ң адмның өзара әрекеттер≥ есеб≥нен өм≥п сүру≥;мектеп педагогикалық процес≥ көп деңгейл≥ және көп құрылымды құбылыс; жүйе тек ≥с әрекет алмасу барысында ғана ≥ске асады.

ѕедагогикалық процест≥ зерттеген ғалым педагогтар: ћ.ј.ƒанилов*ё. .Ѕабанский*Ѕ.“.Ћихачев

ѕедагогикалық процест≥ ұйымдастыру принциптер≥: ¬)өм≥рмен байланысы —)≥зг≥л≥к бағыттылығы E)ұжымда тәрбиелеу және оқыту

ѕедагогикалық процест≥ ұйымдастыру формалары: ∆еке*“оптық*Ұжымдық

ѕедагогикалық процест≥ ұйымдастырудың нег≥зг≥ заңдылығы (заңдылықтары) :оқу орнының педагогикалық процес≥ қоғамның әлеуметт≥к- экономикалық қажетт≥л≥г≥не сай болады.*педагогикалық процест≥ң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетед≥*педагогикалық процесс ек≥ жақты процесс болып табылады.

ѕедагогикалық процест≥н заңдары: бала әлеуметт≥к тәж≥рибен≥ тек өз≥н≥ң белсенд≥ шығармашылық ≥с-әрекет≥н≥ң арқасында ғана меңгере алады.индивидт≥ң өз≥н ≥с-жүз≥нде көрсете алатын және өз орнын таба алуға дайын тұлға рет≥нде дамуы, әлеуметт≥к процес≥ барысында жүзеге асады.ұстаздар мен оқушыларды б≥р≥кт≥рет≥н ұйымдастырылған ≥с-әрекеттер≥ педагогикалық процеске қатысушылардың жет≥ст≥ктер≥н қамтамасыз етед≥

ѕедагогикалық процест≥н оқытудан тыс уақытындағы зандылықтарды зерттеген:Ѕолдырев Ќ.». ѕетухов Ќ.Ќ. ўукина √.».

ѕедагогикалық процест≥ң атқаратын қызметтер≥. б≥л≥м беру қызметтер≥,дамыту қызметтер≥,тәрбиелеу қызметтер≥

ѕедагогикалық процест≥ң б≥ртұтастығы деген≥м≥з :барлық процестерд≥ң методологи€лық нег≥з≥ бар*педагогикалық процес компаненттер≥н≥ң өзара бай*адамның өз-өз≥не қатынасына деген көзқарастар жүйес≥.

ѕедагогикалық процест≥ң даму стратеги€сын ғылыми нег≥зде басқарудың коллеги€лық органы: *ћектепт≥ң педагогикалық кеңес≥

ѕедагогикалық процест≥ң жүзеге асыруы: Ұстазбен, тәрбиеш≥н≥ң т≥келей қатысуы*Ұстаздың басшылығы*Ѕалалардың қоғамдық өм≥рге белсенд≥ араласуы

ѕедагогикалық процест≥ң жүйе құрастырушы компонент≥: ћақсат

ѕедагогикалық процест≥ң жүйе рет≥ндег≥ белг≥лер :әлеуметт≥к жүйен≥ң адамның өзара әрекеттер≥ есеб≥нен өм≥р сүру≥,мектеп педагогикалық процес≥ көп деңгейл≥ және көп құрылымды құбылыс,жүйе тек ≥с-әрекет алмасуда барысында ғана ≥ске асады

ѕедагогикалық процест≥ң заңдылығы (заңдылықтары ):оқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥*педагогикалық процест≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥*педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.

ѕедагогикалық процест≥ң заңдылықтары келес≥ байланыстард≥ айқындайды: объективт≥ байланыстары;қайталанатын байланыстарды;қажетт≥, тұрақты байлан

ѕедагогикалық процест≥ң заңдылықтары :*ѕедагогикалық құбылыстар арасындағы тұрақты, қайталанатын, объективт≥ байланыстар

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥ арасындағы байланыстарды көрсетет≥н заңдылықтар (».ѕ. ѕодласый бойынша): педагогикалық процесте тұлғаның дамуы *педагогикалық процесте ынталандыру*педагогикалық процест≥ң шарттылығы

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥: Әд≥с,құрал,форма. ћазмұн,әд≥с-тәс≥л.

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥: * ћақсат, и≥ндет, мазмұн, әд≥с, форма, нәтиже

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥: мақсат,м≥ндет, нәтиже*мазмұн, әд≥с-тәс≥лдер.*әд≥с, құрал, форма.

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥не жататындар: мақсат;мазмұн;≥с-әрекет, нәтиже

ѕедагогикалық процест≥ң қарама-қаишылығын зерттеген ғалым- педагогтар:ћ.Ќ. —каткин*ћ.ј. ƒанилов

ѕедагогикалық процест≥ң қарама-қаишылығын зерттеген ғалым- педагогтар :ћ.Ќ. —каткин*ћ.ј. ƒанилов*

ѕедагогикалық процест≥ң құрамдас бөл≥ктер≥. мақсат, м≥ндеттер, құралдар.мазмұн, формалар.әд≥стер, тәс≥лдер, нәтиже

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2774 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

548 - | 427 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.