Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагогикалық зерттеулерд≥ң теори€лық әд≥стер≥: абстракт≥леу,модельдеу,талдау
ѕедагогикалық зерттеулерд≥ң теори€лық әд≥стер≥: абстракт≥леу,модельдеу,талдау

ѕедагогикалық инноваци€ деген≥м≥з: ѕедагогикалық жүйен≥ жет≥лд≥ру барысында сапалылығы тұрағынан б≥ртұтас алынған иде€лар мен процестер, құралдар және нәтижелер

ѕедагогикалық инноваци€ деген≥м≥з ѕедагогикадағы жаңа технологи€лар.ќқу үдер≥с≥ндег≥ жаңашылдық.ќқу-тәрбие үдер≥с≥не жаңа технологи€ларды қолдану.

ѕедагогикалық инноваци€ның бағыттары: ѕедагогикалық жүйе,оқу орындары, мұғал≥м және оқушылар, педагогикалық технологи€,басқару,мақсаттар мен нәтижелер

ѕедагогикалық кеңес жұмыс бағыттары:ќқушыларға ата-аналармен б≥рлес≥п әлеуметт≥к жағдай жасау*јта-аналардың сауаттануын қарастыру

ѕедагогикалық кеңес жұмыс бағыттары :ќқушыларға ата-аналарымен б≥рлес≥п әлеуметт≥к жағдай жасау*ћектеп жоспарын талдау және бек≥ту*ата-аналардың сауаттануын қарастыру

ѕедагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: —абақтарды талдау,ћектеп жоспарын талдау және бек≥ту,∆еке құжаттарды қарастыру

ѕедагогикалық кеңест≥ң төрағасы: ћектеп директоры,ћектептег≥ педагог қауымының төрағасы,ћектеп төрағасы

ѕедагогикалық кибернетика Ц оқу-тәрбие жұмысын, педагогикалық жүйелерд≥ ти≥мд≥ басқару жөн≥нде ғылым; кибернетикалық жол мен есептег≥ш техниканы пайдалану нег≥з≥ндег≥ оқыту технологи€сы жөн≥ндег≥ ғылым.

ѕедагогикалық қаб≥лет :педагогикалық әрекет≥н табысты орындау шарты*педагогт≥ң жеке психологи€лық ерекшел≥г≥*кәс≥би әрекет≥н нәтижел≥ орындаудың нег≥з≥

ѕедагогикалық қаб≥леттер қалыптастырады: ѕедагогикалық еңбект≥ң ти≥мд≥л≥г≥н; ѕедагог болуға кәсби ниетт≥

ѕедагогикалық қаб≥леттер: коммуникативт≥л≥к,ұйымдастырушылық;креативт≥л≥к

ѕедагогикалық қарым-қатынас мәдениет≥: Әңг≥мелесуш≥н≥ тыңдай б≥лу.Өз сез≥ңмен әңг≥меге келес≥ адамды ел≥т≥п әкету.“ыңдаушылардың реакци€сын бақылау және ұғыну

ѕедагогикалық қарым-қатынас мәдениет≥: “≥лд≥ң лексикалық байлығы; адамзат қатынасындағы т≥л этикет≥;өз≥н≥ң ойын талаптарға сай жетк≥зу≥

ѕедагогикалық қарым-қатынас мәдениет≥:“≥лд≥ң лексикалық байлығы; адамзат қатынасындағы т≥л этикет≥; өз≥н≥ң ойын талаптарға сай жетк≥зу≥

ѕедагогикалық қарым-қатынас мәдениет≥:“≥лд≥ң лексикалық байлығы; адамзат қатынасындағы т≥л этикет≥; өз≥н≥ң ойын талаптарға сай жетк≥зу≥

ѕедагогикалық қарым-қатынас мұғал≥м мен оқушыларға....мүмк≥нд≥к беред≥: –ухани байланыс жасауға*Ѕелсенд≥л≥г≥н арттыруға*Ѕ≥л≥м алуға*

ѕедагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдер≥н атаңыз. јвторитарлық,ƒемократи€лық,Ћибералдық

ѕедагогикалық құбылыстар мен факт≥лерд≥ зерттеу процес≥нде тарихи диалектиканың көр≥ну≥ мен қолданылуы

ѕедагогикалық қызметт≥ң модел≥, оқытуда мақсатты нәтижеге жетуд≥ң кеп≥лд≥к берет≥н жазбаша үлг≥-жоспары;оқыту процес≥нде адамның ≥с-әрекет≥мен техниканың мүмк≥нд≥ктер≥н барынша ти≥мд≥ пайдалану;өнер,шеберл≥к,б≥л≥к,б≥л≥мд≥ меңгеруд≥ң жаңа жолы ќқу орындарының иноваци€лық талаптары: оқу-тәрбие процес≥н≥ң нәтижелер≥;оқуөтәрбие процес≥не құралдар мен медиа жүйелерд≥ енг≥зу;оқу-тәрбие жұмыстарының табиғатқа сәйкест≥к принц≥п≥не

ѕедагогикалық мәдениет: ∆алпы адамзаттық мәдениетт≥ң б≥р бөл≥г.ѕедагогикалық ≥с-әрекеттег≥ тулғаның шығармашылық өз≥н-өз≥ реттеу

ѕедагогикалық мәдениетт≥ң компоненттер≥ “ехнологи€лық*јксиологи€лықЁвристикалық, тұлғалық.

ѕедагогикалық менеджмент бұл Ұйымдастыру нормаларының және технологи€лық тәс≥лдерд≥ң б≥л≥мд≥л≥к процест≥ басқару ти≥мд≥л≥г≥н≥ң жоғарлануына бағытталған принциптерд≥ң, әд≥стерд≥ң кешен≥

ѕедагогикалық менеджмент :Ұйымдастыру нормаларының және технологи€лық әд≥с-тәс≥лдер≥ң кешен≥. ѕедагогикалық процест≥ басқару ти≥мд≥л≥г≥н≥ң жоғарылауына бағытталған принциптер жүйес≥. ќқу-тәрбие процес≥н ұйымдастыру және басқару жүйес≥

ѕедагогикалық методологи€ның мән≥:ј) философи€лық қағидаларды т≥келей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым—) әд≥стер туралы ғылым D) педагогикалық ≥л≥мдерд≥ зерттейт≥н ғылым

ѕедагогикалық методологи€ның мән≥: јрнаулы зерттеу әд≥стер≥н жасауға арналған ғылым*‘илософи€лық қағидаларды т≥келей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым Әд≥стер туралы ғылым

ѕедагогикалық методологи€ның мән≥:әд≥стер туралы ғылым,арнаулы зерттеу әд≥стер≥н жасауға арналған ғылым,педагогикалық ≥л≥мдерд≥ зерттейт≥н ғылым, философи€лық қағидаларды т≥келей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым

ѕедагогикалық методологи€ның мән≥: философи€лық қағидаларды т≥келей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым*әд≥стер туралы ғылым*педагогикалық ≥л≥мдерд≥ зерттейт≥н ғылым

ѕедагогикалық мониторинг деген≥м≥з:б≥л≥м беру жүйес≥н≥ң қызымет≥ туралы ақпаратты жинап, сақтап, саралап, таратуға және оны үзд≥кс≥з бақылар отыруға, даму болашағына болжам жасауға мүмк≥нд≥к берет≥н жұмыс жүйес≥

ѕедагогикалық мониторингї тақырыбынын өтуде қарастырылатын сұрақтар: ћониторинг мән≥*ћониторинг принциптер≥*—апа менеджмент≥ жүйес≥*

ѕедагогикалық мониторинг- педагогикалық жүйедег≥ мәл≥мет ақпараттарды жинақтау, сақтау, жүйелеу және таратудың түр≥

ѕедагогикалық мониторинг-педагогикалық жүйедег≥ мәл≥мет ақпараттарды жинақтау, сақтау, жүйелеу және таратудың түр≥

ѕедагогикалық мониторинг-педагогикалық жүйедег≥ мәл≥мет ақпараттарды жинақтау, сақтау, жүйелеу және таратудың түр≥

ѕедагогикалық м≥ндеттерге: ∆ұмылдырушы, алдын алушы, басқарушы; ƒиагностикалық, болжалдаушы, қайта құрушы; “анымдық, түс≥нд≥руш≥, ғылыми

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1717 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

513 - | 450 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.