Лекции.Орг


Поиск:
Педагогикадағы оқыту және тәрбие процесінің басшылыққа алатын ережелері – бұл:принциптер
Педагогикадағы оқыту принциптері – бұл ...Оқыту мен тәрбие мақсаттарына сай оқу жұмысының мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен әдістерін анықтайтын бастапқы ережелер. Оқу жұмысының мазмұнын педагогикалық үдерістің мақсаттарына сай ұйымдастыру формалары мен әдістерін

Бойынша анықтайтыннегізгі ережелер жиынтығы.Оқу-тәрбие мақсаттарын есепке алу және оқытудың мазмұнына сай ұйымдастырудағы ұстанымдар.

Педагогикадағы оқыту ұстанымдары – бұл ...Оқыту мақсаттарына сай оқу жұмысының мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен әдістерін анықтайтын бастапқы ережелер*Тәрбие мақсаттарына сай оқу жұмысының мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен әдістерін анықтайтын бастапқы ережеле*Оқыту,тәрбиелеу мақсаттарына сай оқу жұмысының мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен әдістерін анықтайтын бастапқы ережелер.

Педагогикадағы оқытудың техникалық құралдарына жатпайтыны :оқулық

Педагогикадағы оқытудың ұйымдастыру формасы: Сабақ*Топтық және жеке сабақ *

Педагогикадағы оқытудың ұйымдастыру формасына жатады: Дәріс.; Практикалық, семинар сабақтары.; Студенттердің өзіндік жұмысы.

Педагогикадағы оқытудың ұйымдастыру формасына жатпайды: Бақылау Педагогикадағы әдіснама: Тану принцптері, әдістері, формалары және процедуралары туралы оқу

Педагогикадан алғашқы бағдарлама қай жылы шықты?: 1931 ж

Педагогикадан аса кең тараған семинар сабақтарының типі: семинар, семинардың өзі, арнайы семинар

Педагогикадан лекция курсын жобалауда оқытушы ғылымнан курсты оқуға қажет жеткілікті ақпаратты таңдап алады, ол қалай аталады: пәннің базисі

Педагогикадан оқу процесін ұйымдастыруда тарихилық принципі нені білдіреді: педагогиканың қазіргі заманғы проблемаларын тарихи-педагогикалық ұстанымдар тұрғысында қарастыру

Педагогикалық пәндер: әлеуметтік педагогика

Педагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары: жеке *ұжымдық*топтық

Педагогикалық технология (М.В. Кларин, Г.М.Құсайынов, В.П.Беспалько., Ж.Қараевтардың) пайымдауынша *Өнер, шеберлік, білік, білімді меңгерудің жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әдіс-тәсілдері)*Оқыту процесін ұйымдастырудың, өткізудің жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметтің моделі; оқытуда мақсатты нәтижеге жетудің кепілдік беретін жазбаша үлгі-жоспары*оқыту процесінде адамның іс-әрекетімен техниканың мүмкіндіктерін барынша тиімді пайдалану т.б.

Педагогикалық технологиялардың теориялық негізде орындалуын қарастырған педагогтар: В.В.Беспалько.*В.В.Данилов. *В.К.Дьяченко.

Педагогикалық іс әрекеттің құрылымдық компенеттері мақсат; нәтиже; объект.

Педагогикалық әдіснаманың мәні :*Әдістер туралы ғылым*философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым*арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым педагогикалық әсер ету тәсілі

Педагогикалық бағалау әдісі төмендегідей болып ерекшеленеді: ашық және жабық педагогикалық бағалау

Педагогикалық баға- Мәдени-гигиеналық дағдылар

Педагогикалық бақылау: әдеттегі жағдайды тану,педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану,әдеттегі жағдайда педагогикалық құбылыстарды қабылдау арқылы тану

Педагогикалық басқару практикасында сақталуы тиіс ереже :ұжымдық тәрбиенің динамикалық жүйесін дұрыс байланыстыра білу

Педагогикалық басшылықтың авторитарлық үлгісі :жеке дара басшылық, кез келген бастаманы қабылдау

Педагогикалық бөлімдері:Білім беру жүйесін басқару*Оқыту және тәрбие теориясы*Педагогикалық жалпы негіздері

Педагогикалық бөлімдері: Білім беру жүйесін басқару*Оқыту және тәрбие теориясы;Педагогикалық жалпы негіздері

Педагогикалық білім алуға даярлықты қалыптастыруға жатпайды: Оқытудың репродуктивтік әдісін қолдану.Дайын өнімді көрсету.Өздігінен іс-әрекет жасауға тапсырмалар бермеу.

Педагогикалық білім бекітілуі тиіс: Алынған теориялық білімді тәжірибеде пайдалану арқылы*Оқытушылық өнерді талдау арқылы*

Педагогикалық білім бекітілуі тиіс -Үнемі оқытушылық өнерді қадағалау арқылы.Оқытушылық өнерді талдау арқылы.Оқу-тәрбие үдерісіне болашақ педагогтардың қосылуыман.

Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар: Бағдарламалық* Мамұн өзектілігін арттыру*Тарихилық*

Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар: Жүйелілік Тұтас қабылдау*Бағдарламалық*

Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар: Aбстракциялау.Жекешелендіру.Тарихилық.

Педагогикалық білім берудің құрылымының дамуына қойылатын талаптар: Іріктеу және құрылымдау.Мазмұн өзектілігін арттыру.Тарихилық.

Педагогикалық білім берудің мазмұны – бұл... оқыту процесінде оқушылардың меңгерген педагогикалық білім, білік және дағдылардың жиынтығы

Педагогикалық білімнің қандай ерекшелігі педагогикалық зерттеу объектісінің күрделілігі, көпжоспарлылығы және көп аспектілігінен шығады -педагогикалық білімнің пәнаралығы

Педагогикалық ғылымда XX ғасырдың соңғы онжылдында педагогикалық процестін зандылықтарың зерттеген. Бабанский Ю.К.,Лихачев Б.Т.,Сластенин В.А.

Педагогикалық ғылымдар жүйесіне енетін ғылымдар: Жалпы педагогика, жасерекшелік педагогикасы. Педагогика, педагогика тарихы,педагогиканы оқыту әдістемесі, әлеуметтік педагогика.Арнайы педагогика, педагогика тарихы, саластырмалы педагогика.

Педагогикалық ғылымдарға кіретін: жалпы педагогика;әлеуметтік педагогика; педагогика тарихы

Педагогикалық ғылымның әлеуметтік-экономикалық детерминантына жатады :Әлеуметтік қатынастар типтері.Aзаматтық қоғам институттарының даму деңгейлері.Білім беру жүйесінің құрылымы мен оны ұйымдастыру принциптері.

Педагогикалық ғылымның детерминанттары: Әлеуметтік-экономикалық.Үкімет қаулылары.Президент Жолдаулары.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1628 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Бутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Неизвестно
==> читать все изречения...

731 - | 806 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.