Лекции.Орг


Поиск:
Зін-өзі тәрбиелеу дегеніміз: адамның өзіндік жеке тұлғасын өзгерту мақсатындағы саналы іс-әрекеті
Өзін-өзі тәрбиелеу дегеніміз: Тұлғаның ортамен өзара әрекеттестігі, белсенділігі нәтижесінде қол жеткізетін мақсатты әрекет

Өзін-өзі тәрбиелеу жұмысының басталуы:

Өзін-өзі тәрбиелеу мектебі адамнан талап етеді: Ерiктiк күштерді

Өзін-өзі тәрбиелеу мектебі адамнан талап етеді: ұйымдастырушылықты,Ерiктiк күштерді,Өзiне сыншылдықты

Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі Бақылау, Бағалау, Түзету

Зін-өзі тәрбиелеу:Өзін-өзі меңгеру

Зін-өзі тәрбиелеу-бұл: Жеке тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру мен өзін-өзі дамытуға бағытталған, сапалы және жүйелі әрекеті. Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: A.Құнанбаев. Ы.Aлтынсарин. М.Жұмабаев.

Өзін-өзі тәрбиелеу-бұл: Жеке тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыру мен өзін-өзі дамытуға бағытталған, сапалы және жүйелі әрекеті.
Өздерінің еңбектерінде оқушыларда шығармашылықты дамытуға, ойларын жүйелеуге шақырған Қазақтың ағартушылары мен педагогтары: A.Құнанбаев. Ы.Aлтынсарин. М.Жұмабаев.

Өзін-өзі тәрбиелеудің негізгі тәсілдері болмайды :өзіне сенімсіздік таныту*басқаға сенім арту

Өзін-өзі тұзету мүмкіндік береді: өз кемшіліктерін және қателерін түзетуге,басқа адамдарға өз қатынасын өзгертуге,өз тәртібін түзетуге

Өзін-өзі тұзету мүмкіндік береді: өз тәртібін түзетуге * өз кемшіліктерін және қателерін түзетуге * басқа адамдарға өз қатынасын өзгертуге

Өзінің албырттық реакциясын жоюға көмектесетін тұлғаның қасиеті Өзін - өзі реттеу

Зі-өзіне қатынас*адамның оның қоршайтын шындығына қатынас

Өмірінің алғашқы жылында бала бойының ай сайын өсуі: 2 - 3 см.

Мірінің екінші жылының кезеңдері: 2 кезеңге

Өткен материалды жаңа материалмен байланыстырып оқытудың дидактикалық принципі Жүйелілік

Өткенге, нәтижеге баға беру жэне қойылған мақсатқа сәйкес келуі :педагогикалық өзіне-өзі бағасы;педагогикалық өзіне-өзі талдау;педагогикалық рефлексия

Ткенге, нәтижеге баға беру жэне қойылған мақсатқа сәйкес келуі:педагогикалық өзіне-өзі бағасы; педагогикалық өзіне-өзі талдау; педагогикалық рефлексия

Ткенге, нәтижеге баға беру жэне қойылған мақсатқа сәйкес келуі:педагогикалық өзіне-өзі бағасы; педагогикалық өзіне-өзі талдау; педагогикалық рефлексия

Өткізу орнына байланысты педагогикалық экперименттің түрлері: Табиғи,лабораториялық. Табиғи

Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің турлері:Табиғи*Табиги, лабораториялық*Лабораториялық (зертханалық)

Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері:* Табиғи* Жасанды* Лабораториялық (зертханалық)

Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері:Лабораториялық (зертханалық);Табиғи;Табиғи, лабораториялық

өткізу ұзақтығы мен форматы бойынша:блиц-викторина, мини-викторина, гранд-викторина, экспресс-викторина;

П. Наторб анықтаған өскелең ұрпақты тәрбиелеудегі қоғам мен мемлекет идеологиясы: Тәрбие мағынасын, ең алдымен, ерік-жігерді тәрбиелеу деп түсінген дұрыс; Қауымдастық баланың дүниені танып-білуіне, негізінен, тілі арқылы қатысады; Тәрбиенің осы теориясы қауымдағы өмірдің негізгі алғышарты ретінде қабылдануы тиіс

Пiкiрталастық қатынасқа негiзiнделген тұлғааралық қатынастың түрi- Демократиялық

пайымдауынша педагогикалық технология: оқыту процесін ұйымдастырудың,өткізудің жан-жақты ойластырылған

Параллелді ықпал ету" принципшің мәні: Ықпал ету.Тәрбиешінің тәрбиеленушілерге белсенділері аркылы ықпал етуі.Тәрбиешінің ұжым мүшелері, белсенділері аркылы ықпал етуі.

Патриотизм: Өз отанына деген сүйіспеншілік; Отаны үшін құрбандық пен ерлікке дайын тұрушылық

Пән бірлестіктерінде: Пән бойынша оқыту;Оқыту процесінің сапасын қадағалау;Оқыту процесін жетілдіру жұмыстарын жолдары қарастыру

Пәнді оқыту мақсаты, білім, білік, дағдыға қойылатын негізгі талаптар, оқытудыңғ формалары мен әдістері туралы ұсыныстар, оқу материалының тақырыптық мазмұны, жеке мәселелерді зерттеуге арналған белгілі уақыт көрсетілген түсіндірмелі хат мазмұнынан тұратын құжат :оқу бағдарламасы

Пәнді оқыту мақсаты, білім, білік, дағдыға қойылатын негізгі талаптар, оқытудыңғ формалары мен әдістері туралы ұсыныстар, оқу материалының тақырыптық мазмұны, жеке мәселелерді зерттеуге арналған белгілі уақыт көрсетілген түсіндірмелі хат мазмұнынан тұратын құжат:оқу бағдарламасы

Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар :Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.Оқушыларды тәрбиелеу.Оқушыларды дамыту.

Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.Оқушыларды тәрбиелеу.Оқушыларды дамыту.

Пәнді оқыту үдерісінде іске асырылатын функциялар:Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау.Оқушыларды тәрбиелеу.Оқушыларды дамыту.

Пәндік әдістемелердің пайда болу себебі: Оқытушы еңбегін жеңілдету үшін.Оқытылатын пәннің мазмұнын сапалы меңгеруді қамтамасыз ету үшін.Белсенді оқыту әдістерін таңдап алу үшін.

Пәндік әдістемелік бірлестік: Бірнеше пән мұғалімдерден құралады,Бір мектептің мұғалімдерінен құралады,Бір немесе бірнеше мектептің бір немесе бірнеше пән мұғалімдерінен құралады

Пәндік интеграция модельдері:+Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру +Оқу пәндерін білім берудің бір саласы немесе бір пәннің негізінде блогқа біріктіру+Әртүрлі, бірақ тең дәрежедегі пәндер сәйкестігі негізінде топтастыру

Пәндік интеграция модельдері:Білім берудің бір саласына қатысты бірнеше пәндерді біріктіретін курс құру;Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.Ұйымдастырушылық принциптер.

Пәндік интеграция модельдерінің мысалдары :Оқу жұмыстарының топтық және жекелік формалары мен тәсілдерін үйлестіру.Оқуға деген жағымды қатынасты қалыптастыру.Ұйымдастырушылық принциптер.

Пәндік саралау негізі: білімді терең игеруге деген қызығушылық*пәндік білім мазмұнын оқушылардың игеруі*кәсіби іс-әрекет түрлерімен айналысуға оқушыны бағдарлау

Пәндік саралауда басшылыққа алынбайды этникалық ерекшеліктер*пәндік мазмұнды оқушылардың таңдауы*діни ерекшеліктер

Пәннің теориясы және тарихының өзара байланысы ғылымды дамытудың әдіснамалық деңгейін арттырудың маңызды факторы болып саналады, яғни :оқу пәнінің

Пәннің теориясы және тарихының өзара байланысы ғылымды дамытудың әдіснамалық деңгейін арттырудың маңызды факторы болып саналады, яғни: оқу пәнінің

Пәннің теориясы және тарихының өзара байланысы ғылымды дамытудың әдіснамалық деңгейін арттырудың маңызды факторы болып саналады, яғни: оқу пәнінің

Педагог қандай кәсіби қасиеттерге ие :шыдамдылық және ұстамдылық

Педагог қандай функцияларды орындауы тиіс: бақылау, бағалау, түзету

Педагог қызметіндегі негізгі функция: Оқушылардың білім деңгейлерін байқау,Оқушының дара ерекшеліктерін байқау,Бақылау функциясы

Педагог ол оқушының ішкі қасиетін білдіретін айнасы деп айтқан ғалым- К.Д. Ушинский

Педагог педагогикалық тапсырмалардың кәсіби шешімін табу үшін белгілі бір талаптар мен ережелер жүйесіне сүйенеді; берілген тапсырманы шешу үшін тиімді тәсілдерді таңдайды; өз амалдары мен іс әрекеттерін белгілі тәртіппен жоспарлайды;

Педагог тұлғасына қойылатын негізгі талаптар :білікті маман*шығармашылықпен танылу*баланы жақсы көру

Педагог тұлғасына қойылатын талап: білімді маман;педагогикалық шебер маман;

Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері:* интеллектуалдық*адамгершілік *толлеранттылық

Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері:толеранттылық *адамгершілік

Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері :физиологиялық ерекшеліктері*интеллектуалдық*моральдік

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1931 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Так просто быть добрым - нужно только представить себя на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © Марлен Дитрих
==> читать все изречения...

802 - | 634 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.