Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Planowanie marketingowej dziaŁalnoŚci przedsiĘbiorstwa.
 

Ważnym elementem kierowania marketingiem występuje planowanie marketingowej działalności. Planowanie marketingu w różnych organizacjach spełnia się rozmaicie. To dotyczy treści planu, trwałości planowania, kolejności opracowania, organizacji planowania. Tak, diapazon treści planu marketingu dla różnych kompanii jest różny, czasami on tylko ciut-ciut szerszy za plan działalności działu zbytu. Na drugim biegunie - plan marketingu, założony na rozpatrzeniu strategii biznesu, wylewa się do opracowania integralnego planu, który ogarnia całe rynki i produkty. Oddzielne organizacje, zwłaszcza małe przedsiębiorstwa, mogą nie mieć planu marketingu jak całościowego документа, co włącza kilka rodzajów planów marketingu. Jedynym planowym dokumentem dla takich organizacji może być biznes plan, złożony albo dla organizacji na ogół, albo oddzielnych kierunków jej rozwoju. W tym planie daje się informacja o rynkowych segmentach i ich pojemności, rynkowej części, naprowadza się charakterystyka konsumentów i konkurentów, opisują się bariery przenikania na rynek, formułują się strategie marketingu, dają się prognozujące szacunki objętości zbytu na od (być może, na 5 lat) kilku lat z podziałem po latach.Przy wewnętrznym systemowym planowaniu, które powinno stać się głównym w praktycznej działalności ukraińskich przedsiębiorstw w warunkach stosunków rynkowych, ważne są przynajmniej trzy główne zasady:

-opracowywać plany musi, przede wszystkim, ten, kto potem te plany będzie wprowadzał do życia;

-poziom kompetencji w planowaniu powinien odpowiadać poziomowi kompetencji co do rozporządzenia zasobami przedsiębiorstwa;

-koniecznie zabezpieczać elastyczność i adaptowność planowania odpowiednio do przemian w zewnętrznych i wewnętrznych środowiskach przedsiębiorstwa.

Ostatnia zasada jest zwłaszcza ważna dla kierowników ukraińskich przedsiębiorstw, dla których plan zawsze był "prawem" i musi wykonywać się wszelkimi sposobami bez jakichkolwiek przemian jego struktury i terminów, bez uwzględnienia tego, czy jest potrzebny wypuszczony towar społeczeństwu, czy nie.

Związek między systemem marketingu i funkcją planowania jest aktywny i dwustronny. Ze jednej strony, marketingowe cele spełniają rozstrzygający wpływ na system planowania, z innego - realizacja całych marketingowych środków jest wzajemnie powiązana w ramach planu-programu. Planowa przy realizacji marketingowych środków wyraża się w opracowaniu i realizacji programu marketingu, który, w istocie, jest globalnym planem i wyznacza treść wszystkich innych planów przedsiębiorstwa.

Planowanie w marketingu decyduje takie główne zadania:

-wyznacza cele, główne zasady i kryteria oceny samego procesu planowania (na przykład, dyferencjacja towarów zależnie od wybranych segmentów rynku, kompleksowe planowanie rynkowej strategii, wyznaczenia objętości i terminów finansowania zależnie od marketingowych celi);

-zadaje strukturę i rezerwy planów, ich związek (na przykład, powiązuje plany realizacji towarów za oddzielnymi segmentami rynku, wprowadza w życie kompleksową rynkową strategię, zbyt i produkcyjny działalność regionalnych oddziałów i oddziałów) wzajemny;

-ustala początkowe dane dla planowania (stan i perspektywy rozwoju rynku, istniejące i przyszłe potrzeby końcowych użytkowników produkcji przedsiębiorstwa, prognoza przemian towarowej struktury rynków i tym podobne);

-wyznacza ogólną organizację procesu i granicy planowania (równe kompetencje i odpowiedzialności kierowników, prawa i obowiązki organizacyjnie-strukturalnych pododdziałów przedsiębiorstwa).

Planowanie - to proces wyznaczenia celi, których przedsiębiorstwo przewiduje dosięgnąć za pewny odstęp czasu i sposobów ich osiągnięcia. Głównym elementem tego procesu jest plan marketingu, który włącza u się plany po każdym funkcjonalnym kierunku przedsiębiorstwa: produkcji;finansom;zbytu;kadrom;marketingowi.

Plan marketingu przedstawia instrument planowania i realizacji marketingowej działalności przedsiębiorstwa, z pomocą którego zabezpiecza się proces analizy, kierowania i kontroli, skierowany na przywiedzenie do bardziej pełnej odpowiedniości możliwości przedsiębiorstwa do wymogów rynku.

Marketingowy plan jest całokształtem decyzji, które powstają z analizy potocznego stanu, i przewidującej przyszłej działalności przedsiębiorstwa, co gwarantuje wzrost poziomu zaspokojenia potrzeb nabywców, a zarazem sprzyja umocnieniu pozycji firmy na rynku.

Planowanie marketingu - to logiczny schemat działalności, skierowany na ustalenie rynkowych celi i wyznaczenie sposobów ich realizacji. Marketingowy plan jednocześnie występuje jak ważny instrument kontroli kierownictwa za realizacją rynkowych celi i strategii.

Znaczenie marketingowego planu rośnie odpowiednio do wzmacniania konkurencji na rynku, pojawienia nowych konkurentów z nowymi towarami i formami ich sprzedaży, wzmacnianiem dynamiczności technologicznych, ekonomicznych, prawnych i innych przemian.

Marketingowy plan może składać się jak dla własnych potrzeb firmy w celu lepszego zarządu funkcjami marketingu, tak i dla potrzeb inwestorów, żeby zapewnić ostatnie w tym, że firma dobrze zna rynek i swoich klientów, ich potrzeby, produkty, zdolne te potrzeby usatysfakcjonować, a także zna do którego sposobu dostarczyć te produkty do konsumentów i informować klientów.

Udana procedura budowy marketingowego planu pozwala przedsiębiorstwu:

-systematycznie i w porę ujawniać potrzeby konsumentów i klientów albo otrzymać odpowiedzi na pytanie, że oni chcą zakupić;

-stale oceniać rynek i jego przemiany;

-systematycznie analizować konkurentów i ich rynkowe siły, zamiary odnośnie do rynku i klientów czy poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które silne strony konkurentów i które właśnie niebezpieczeństwa od ich trzeba oczekiwać i którą strategię marketingu odnośnie do tego zastosować;

-stale badać silne i słabe strony własnej firmy, jej szanse i niebezpieczeństwa w środowisku naturalnym;

-optymalny mieszać środki i racjonalnie ich wykorzystywać dla realizacji marketingowych zadań;

-efektywnie wykorzystywać finansowe środki na marketingową działalność, czyli na polepszanie produktów, nauczania personelu, rozwój kanałów dystrybucji, komunikacyjną działalność;

-skierowywać myślenie personelu kategoriami przyszłości, co będzie w perspektywie, jak firma potrafi wykorzystywać istniejące szanse, a jeśli pojawi się niebezpieczeństwo, to jak jej uniknąć;

-lepiej koordynować marketingowe działania, cele i środki ich realizacji;

-zachować stabilność potocznych i perspektywnych działań na rynku;

-jednolity podchodzić do kształtowania rynkowych strategii (związek celi i środków), osiągając tym samym wyższej efektywności działalności;

-unikać konfliktów odnośnie do realizacji planów przez we właściwy czasie zawiadomienie personelu o zamiarach firmy.

Główny cel marketingowego planowania polega w zmniejszeniu przedsiębiorczego ryzyka podczas opracowania i spełnienia marketingowych komunikacji firmy. Firma obniża poziom ryzyka jak w długoterminowych, tak i w krótkoterminowych okresach wymyślając i spełniając środki strategicznego i taktycznego planowania.

Do głównych zadań, które decydują za pomocą marketingowego planowania, można odnieść:

-studiowanie czynników zewnętrznego środowiska i koniunktury rynku;

-analiza stanu wewnętrznego środowiska marketingu firmy;

-opracowanie planu marketingu firmy;

-kształtowanie planu produkcji i dostarczenia zasobów;

-rozliczenie finansowych wyników, co oczekuje się;

-opracowanie taktycznych środków po realizacje wybranej strategii z uzasadnieniem źródeł ich finansowania;

-uzgodnienie celi subiektów marketingu.

Uzgodnienie celi subiektów marketingu w trakcie planowania marketingowej działalności firmy polega w systemowym wyznaczeniu i pojednaniu celi całych uczestników systemu marketingowego managementu.

Marketingowe planowanie ogarnia całe decyzje, które muszą być przyjęte dla osiągnięcia postawionych celi. Każdy etap procesu realizacji zaplanowanych marketingowych działań ma kompleksowy charakter.

Uogólniając викладене powyżej, można wydzielić kilka zasad, które trzeba wykorzystywać przy planowaniu marketingowej działalności:

1.Systemowe podejście do planowania. Plan przedsiębiorstwa - to system, który jednoczy szereg wzajemnie powiązanych planów, jednym z których jest plan marketingu.

2. Różnorodność rodzajów przedsiębiorstw, ich celi i zadań,, produkcji, co wypuszcza się wywołuje różnorodność podejści do organizacji planowania marketingowej działalności.

3. Wielowersyjny sytuacyjny charakter planowania.

4. Dynamiczny, nieprzerwany charakter planowania, bezzwłoczne wnoszenie do planu całych przemian, które wpływają na działalność przedsiębiorstwa.

 

 


ROZDZIAŁ 2. KOMPLEKSOWA OCENA SP. Z O.O. "CZAJKA"

 

2.1 CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA SP. Z O.O. "CZAJKA"

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Czajka" - jedno z czołowych przedsiębiorstw, co pracuje na rynku czyszczących usług m. Kijowa i Kijowskiego obwodu. Przedsiębiorstwo zajmuje czołowe miejsce wśród kompanii, co pracuje w danej branży. Sp. z o.o. "Czajka" - kompania, co dynamicznie rozwija się, rozszerzając swoją działalność i spektrum proponowanych usług, z użyciem współczesnego fachowego urządzenia i piorących środków.

Przedsiębiorstwo "Czajka" było założone do 2001 r., forma własności - kolektywna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Prawna nazwa: "Czajka", Sp. z o.o. Prawny adres: 02140, m. Kijów, ul.Chmyri Borysa, 1/2, of. 138. Kierownik: Kwasowa Ina.

Mówiąc o przedsiębiorstwie, głównym terenem działania którego jest nadanie sprzątających usług,albo jak jego jeszcze nazywają ЦЂcleaning companyї, pierwszoplanowo koniecznie wyznaczyć się, co w ogóle wchodzi do pojęcia " sprzątanie ", według głównych podejści do wyznaczenia tego terminu. Więc:

 w wąskim rozumieniu: cleaning - to fachowe sprzątanie siłami specjalistycznych kompanii.

 w bardziej szerszym tłumaczeniu: cleaning - to sprzątanie pomieszczeni za wyższymi europejskimi standardami specjalnie wyszkolonymi fachowcami za pomocą fachowego urządzenia, nadania klientowi serwu najwyższego poziomu z maksymalnym profesjonalizmem.

Należy wskazać, że klining - to dosyć nowy i nie zanadto zwykły rodzaj biznesu, lecz czystość - nieodłaczny atrybut dowolnego współczesnego administracyjnego domu albo sklepu, człon imidżu dowolnej kompanii. Odpowiednio do tego kliningowy kompanie zabezpieczają szerokie spektrum prac z sprzątania pomieszczeni. Serw bazuje się na współczesnych technologiach, organizacyjnych zasadach, efektywnej technice i gatunkowych chemicznych środkach. Lecz głównym czynnikiem jakości usług są specjalnie dobrani i przygotowane współpracownicy.

Zgodnie do Ukraińskiej klasyfikacji rodzajów ekonomicznej działalności przedsiębiorstwo zajmuje się takim rodzajem ekonomicznej działalności, jak sprzątanie produkcyjnych i mieszkalnych pomieszczeni, sprzętu i motoryzacji. Ta podklasa włącza:

sprzątanie wewnętrznych pomieszczeni w budowlach wszystkich typów, w tej liczbie w instytucjach, zakładach, przedsiębiorstwach, w sklepach, a także w wielomieszkaniowych budynkach mieszkalnych i tym podobne;

czystka przewodów kominowych, kaminków, płyt, piecy i tym podobne;

oczyszczenie frontów budowl;

sprzątanie nowych budowl po zakończeniu ich budownictwa;

czystka kołdr, zasłon, zasłon;

usługi domowej służącej i tym podobne.

Misja kompanii polega w nadaniu profesjonalnych usług w zakresie sprzątania, pomocy rozwojowi biznesu klientów przez efektywne użycie w pracy ostatnich technologii.

Odpowiednio do tego, celami kompanii są: podwyższenie poziomu konkurencyjności usług na rynku, stałe podwyższenie standardów czystości, podboju liderów pozycji na ukraińskim rynku sprzątających usług, jakościowe i szybkie zadowolenie pragnień klientów w osiągnięciu czystości.

Głównymi zasadami działalności przedsiębiorstwa są:

 pewność i partnerstwo;

 kontrola jakości sprzątania na każdym obiekcie klienta;

 bezpieczeństwo i ekologiczne;

 wysokowykwalifikowany i pewny personel;

 stosowanie w praktyce lepszych światowych sprzątających technologii;

 stałe rozszerzenie spisu usług, co nadaje się.

Przewaga sprzątającego przedsiębiorstwa Sp. z o.o. "Czajka" wśród innych, pracujących w danej branży, wyznacza się następnymi czynnikami:

 wysoka jakość usług;

 przy czym koszt usług jest stosunkowo nie duży

 koszty na usługi sprzątających kompanii odejmują się z opodatkowywanego dochodu;

 fachowcy sprzątającychkompanii wykonują ekskluzywne i skomplikowane specjalistyczne prace (na przykład - krystalizacja marmurowych pokryć);

 operatywność - sprzątanie dzieje się w ciągu 1-2 godzin i w ten czas, kiedy wygodnie zleceniodawcy;

 wysoki poziom odpowiedzialności każdego współpracownika przed klientem;

 uregulowany system sprawozdawczości;

 we właściwym czasie wykonanie postawionych zadań;

 wprowadzenie współczesnych technologii i metodyk;

 stała odnowa materialno-technicznej bazy;

 zużyte robocze programy;

 czyste ubranie robocze i inwentarz;

Przedsiębiorstwo chce utrzymywać ceny na poziomie średnich na rynku, albo niżej. To pozwala pozycjonować usługi przedsiębiorstwa za jakością i ceną. Ceny na główne usługi kompanii i głównych konkurentów przytoczono w tablicy. 2.1.

 

Tablica 2.1. Ceny na usługi kompanii Sp. z o.o. "Czajka" i jej konkurentów w 2015r

    Kompanie-konkurenci
є Miano usługi Sp. z o.o. "Czajka" Zј“ "Primex" Sp. z o.o."Polial" Sp. z o.o. "Klinkor" Sp. z o.o. "Czysty świat"
1. Sprzątanie mieszkań i domów Od 8,5 hrn/ m2 Od 8,5 hrn/ m2 10 грн hrn/ m2 Od 8 hrn/ m2 Od 9 hrn/ m2
2. Kompleksowe sprzątanie biur Od 7,5 hrn/ m2 Od 7,99 hrn/ m2 Od 9 hrn/ m2 Od 7,5 hrn/ m2 Od 8 hrn/ m2
3. Sprzątanie po remoncie Od 10 hrn/ m2 Od 12,5 hrn/ m2 Od 12 hrn/ m2 Od 12,99 hrn/ m2 Od 14 hrn/ m2
4. Pralnia chemiczna miękkich mebli          
  krzesło Od 14,25 hrn/ m2 Od 15 hrn/ m2 Od 25 hrn/ m2 Od 29 hrn/ m2 Od 25 hrn/ m2
  garbarskie meble Od 45 hrn/ m2 Od 45 hrn/ m2 Od 54 hrn/ m2 Od 50 hrn/ m2 Od 60 hrn/ m2
5. Pralnia chemiczna kobierców Od 7 hrn/ m2 Od 7,42 hrn/ m2 Od 8,5 hrn/ m2 Od 9 hrn/ m2 Od 12 hrn/ m2
6. Sprzątanie terytorium Od 4,2 hrn/ m2 --- Od 5 hrn/ m2 Od 4 hrn/ m2 ---
7. Mycie okien, witryn, frontów          
  Bez dołączenia alpinistów 8 hrn/ m2 9 hrn/ m2 10 hrn/ m2 8 hrn/ m2 7,5 hrn/ m2
  Z dołączeniem alpinistów 12 hrn/ m2 11 hrn/ m2 12 hrn/ m2 11,99 hrn/ m2 11 hrn/ m2

 

 

Wśród znacznej ilości kompanii, terenem działania których jest nadanie sprzątających usług, można nazwać bezpośrednich konkurentów kompanii Sp. z o.o. "Czajka": jest Zamknięta spółka akcyjna "Primex" i Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością "Polial".

Głównymi kryteriami wyboru Sp. z o.o. "Czajka" są: autorytet na rynku, koszt i asortymenty usług, poziomy wykorzystywanych w pracy urządzenia, technologii i chemikaliów, kwalifikacja personelu, system kontroli wykonania zamówienia.

Potencjał kompanii w połączeniu z praktycznym doświadczeniem kompleksowej obsługi obiektów pozwala proponować klientom rozwiązania bardziej skomplikowanych pytań, a także podtrzymywać wysokie standardy jakości usług, co nadaje się. W oparciu o międzynarodowe standardy i własne doświadczenie, techniczni fachowcy i managerzy kompanii Sp. z o.o. "Czajka" stwarzają innowacyjne usługi dla potrzeb każdego konkretnego klienta, które jednoczą w sobie:

 indywidualistyczne podejście do potrzeb klienta;

 użytek współczesnych technologii w produkcji usług;

 użycia specjalnej techniki i sprzętu, inwentarza i chemicznych środków, co pozwala zwiększyć wydajność pracy i minimalizować ręczną pracę;

 optymalna współzależność "cena - jakość".

Zaznaczymy, że w sprzątaniu stale pojawiają się technologie, co pozwala spełniać sprzątanie bardziej jakościowo. Na przykład, ostatnimi rokami sprzątania spełnia się w tej liczbie za pomocą parę, co pozwala oczyszczać nawet najbrudniejsze i przestarzałe plamy na powierzchniach. Oprócz tego podwyższenia wydajności pracy odbywa się kosztem wyraźnej organizacji pracy, podziału obowiązków i użycia pomocniczych urządzeń, jakoś elektroluks z funkcją wilgotnego sprzątania.

Spektrum oferowanych przez przedsiębiorstwo Sp. z o.o. "Czajka" usług włącza:

1. Sprzątanie mieszkań i domów. Lista usług z sprzątania mieszkań i domów jest dosyć szeroka:

 to mogą być jak jednorazowe wezwania po potrzebie. Na przykład: dla naprowadzenia czystości po kapitalnym remoncie w mieszkaniu, albo generalne sprzątanie mieszkania przed ważnym wydarzeniem.

 to mogą być regularne wyjazdy (na kontraktowej podstawie) specjalistów z kompleksu indywidualistyczny postawionych zadań.

2. Kompleksowe sprzątanie biur, handlowych kompleksów i biznes-centrów. Spektrum oferowanych usług z sprzątania biur jest trochę podobne z sprzątaniem mieszkań i domów, i również może wykonywać się jak na stałej podstawie, tak i jednorazowo. Kompleksowe sprzątanie biur, handlowych kompleksów i biznes-centrów włącza:

 wilgotne sprzątanie podłogi za pomocą specjalistycznej techniki;

 wilgotne i suche ręczne oczyszczenie podłogi z różnym pokryciem od brudu, kurzu i śmiecia;

 oczyszczenie przedmiotów wnętrza i biurowej techniki od kurzu;

 kompleksowe sprzątanie pomieszczenia;

 zbiór śmiecia i jego przemieszczenie do miejsca utylizacji, zamiana plastikowych pakietów.

Spis operacji po codziennym kompleksowym sprzątaniu pomieszczeni składa się i koryguje się indywidualistyczny dla zleceniodawcy, w zależnści od jego potrzeb.Sprzątanie po remoncie.Całe naprowadzane powyżej działania wykonują się fachowymi pracownikami, co przeszło specjalne przygotowanie;

3. Pralnia chemiczna kobierców i miękkich meblów.

4. Sprzątanie terytorium. Dany zestaw usług włącza u się zbiór śmiecia i wsparcie terytorium w czystości, zamiatanie i polewanie terytorium do letniej pory roku, strzyżenie trawników, opieka za zielonymi zasadzeniami, sprzątanie terytorium od śniegu, naniesienia i wznowienia podróżnego oznaczenia.

5. Mycie okien, witryn, frontów.

Dla wyznaczenia potrzeb docelowego audytorium, a także jej charakterystyk i właściwości, była opracowana ankieta. Wskutek przesłuchania 30 respondentów spośród klientów przedsiębiorstwa byli otrzymane dane o wielkości docelowego audytorium, jej wymogu do współpracy i środkach przyciągania uwagi. Wśród przesłuchanych respondentów byli przedstawiciele 10 prywatnych komercyjnych przedsiębiorstw, pięciu instytucji państwowych i 15 osób fizycznych. Wyniki uogólniono w rysunkach 2.1-2.3.

Ryż. 2.1 Ocena jakościowych charakterystyk Sp. z o.o. "Czajka" klientami

 

Więc, wśród jakości, co ceni w Sp. z o.o. "Czajka" przeważają takie jakości jak serw, pewność jak partnera i schludność personelu. Odpowiednio to są główne potrzeby klientów firmy.

Absolutna większość przesłuchanych respondentów (23 jaźnie) pracuje z kompanią "Czajka" więcej 3 lat (ryż. 2.2).

Ryż. 2.2 Docelowe audytorium Sp. z o.o. "Czajka" za wielkością zamówień

 

Odpowiednio można podsumować, że orientując się na docelowe audytorium, Sp. z o.o. "Czajka" powinna akcentować uwagę potencjalnych klientów na swojej pewności jak partnera biznesowego, schludności personelu i należnym serwie. Główną trzeba faworyzować takim reklamowych środkom jak telewizja, drukowana prasa i wystawowa reklama.

Więc, Sp. z o.o. "Czajka" - jedno z czołowych przedsiębiorstw, co pracuje na rynku sprzątających usług m. Kijowa i Kijowskiego obwodu. Przedsiębiorstwo utrzymuje ceny na poziomie średnich na rynku, albo niżej. To pozwala pozycjonować usługi przedsiębiorstwa za jakością i ceną. Głównymi kryteriami wyboru Sp. z o.o. "Czajka" są: autorytet na rynku, koszt i asortymenty usług, poziomy wykorzystywanych w pracy urządzenie, technologii i chemikaliów, kwalifikacja personelu, system kontroli wykonania zamówienia.

Docelowe audytorium przedsiębiorstwa włącza osoby prawne i fizyczne, która jest: instytucje państwowe; prywatne komercyjne przedsiębiorstwa; fizyczny sektor - prywatne domy, mieszkania i tym podobne. Orientując się na docelowe audytorium, przedsiębiorstwo powinno akcentować uwagę potencjalnych klientów na swojej pewności jak partnera biznesowego, schludności personelu i należnym serwie.

 

2.2. EKONOMICZNA ANALIZA GOSPODARCZEJ I FINANSOWEJ DZIAŁALNOŚCISP. Z O.O. "CZAJKA"

 

W spełnieniu produkcyjny-finansowej działalności gospodarujących subiektów bierze udział duża ilość wzajemnie powiązanych organizacyjnych, pracujących, materialnych i finansowych czynników. Cel każdego gospodarującego subiektu - możliwie efektywny wykorzystać te czynniki. Efektywność użycia czynników produkcji wyraża się w końcowym wyniku w finansowych wynikach działalności gospodarujących subiektów.

Korzystając finansową sprawozdawczością, zbadamy finansowe wyniki działalności Sp. z o.o. "Czajka" (tablica.2.2).

Tablica 2.2. Finansowe wyniki działalności Sp. z o.o. "Czajka" w latach 2013-2015

Wskaźnik 2013 rok, tys. hrn 2014 rok, tys. hrn 2015 rok,tys. hrn Absolutne odchylenie,tys. hrn. Tempo przyrostu,%
Dochód (utarg) od realizacji produkcji (towarów, prac, usług)         49,4
Czysty dochód (utarg) od realizacji produkcji (towarów, prac,usług)         49,4
Koszt własny zrealizowanej produkcji (towarów, prac, usług)         42,1
Walowydochód (strata)         85,1
Czysty dochód (strata)         364,1

 

W 2013-2015 latach na przedsiębiorstwie odbywał się wzrost utargu od realizacji i otrzymanego czystego dochodu. Tak, w 2014 roku czysty dochód wzrósł o 4811 tys. hrn. albo 29,2% w 2015 roku - na 3330 tys. hrn. albo 15,64%.Więc, tempo przyrostu w 2014 roku było wyższe aniżeli w 2015 roku. Odpowiednio wzrost валового dochodu w 2014 roku złożył 1421 tys. hrn. albo 50,93% w 2015 roku - 952 tys. hrn. albo 22,61%.

Czysty dochód przedsiębiorstwa rośnie. W 2014 roku on zrósł na 197 tys. hrn. czy 135,86% w 2015 roku - na 96,78%.To świadczy o tym, że tempo przyrostu czystego dochodu przekracza tempo przyrostu czystego dochodu. Taka sytuacja jest pozytywna dla przedsiębiorstwa i świadczy o użyciu rezerw zmniejszenia kosztu własnemu produkcji.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 727 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

520 - | 526 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.096 с.