Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќқу процесс≥ндег≥ технологи€ рөл≥
педагогикалық технологи€ларды меңгеру үш≥н педагогтардың кәс≥би мәдениет≥н дамытуға бағытталған оқу қажетт≥л≥ктер≥ туындылап отыр.

Ѕ≥л≥кт≥л≥к арттыру жүйес≥нде педагогтардың оқу қажетт≥л≥ктер≥ нақты б≥л≥мн≥ң мән≥н түс≥нуге, соның нәтижес≥нде өз≥нд≥к ≥с- әрекетке енуге және жеке өм≥р≥ндег≥ тәж≥рибен≥ жет≥лд≥ру мақсаттарына байланысты қалыптасады. ќсы заманғы мұғал≥м оқуға үлкен потенциалдық мүмк≥нд≥ктермен келед≥. ѕедагогикалық қызметт≥ң дамуының жоғары деңгей≥н, педагогикалық технологи€ны игерген≥н сипаттай отырып, педагогикалық шеберл≥к педагог тұлғасын, оның тәж≥рибес≥н, азаматтық және кәс≥пт≥к ұстанымын сипаттайды. ћұғал≥мн≥ң шеберл≥г≥- бұл тұлғаның тұлғалық- ≥скерл≥к сапасы мен ерекшел≥ктер≥н≥ң синтез≥, ол педагогикалық үрд≥ст≥ң жоғары ти≥мд≥л≥г≥н қамтамасыз етед≥. Ђ“ехнологи€ї ұғымы педагогикаға техника жағынан келген. “ехнологи€ (грекше - өнер, шеберл≥к, ал loqos-ұғым) шетел сөздер≥ сөзд≥г≥нде: 1) әд≥стер жиынтығы; 2) жасау тәс≥лдер≥ жөн≥ндег≥ ғылым. “ехнологи€ - бұл ерекше белг≥, мазмұн жөн≥ңде, кұрам жөн≥ңде және әрекетт≥ жүзеге асыру жөн≥ндег≥ ≥с-қимылдың нұсқауы. —ондықтан оқыту технологи€сы да мақсат және болжам түр≥нде түпк≥ ойды, әрекетт≥ жоспарлауды берет≥н оқу-тәрбие жұмысын және олардың жүйес≥н байлау мен оны, жүзеге асыруды қарастырады. Ѕ≥л≥м беру жүйес≥ технологи€ны жасау үш≥н нег≥з болып саналады, сондықтан педагогикалық технологи€ практикада жүзеге асырылатын педагогикалық жүйен≥ң жобасы рет≥нде анықталады. Ѕұнда нег≥зг≥ көң≥л оқу-тәрбие үрд≥с≥н≥ң жұмысын алдын-ала жобалауға бөл≥нед≥. ќсыдан барып педагогикада осы ұғымға анықтама бер≥лед≥.

ѕедагогикалық технологи€ - бұл оқу-тәрбие жұмыстарының мақсаттарына және оқушы тұлғасын дамыту мақсаттарына жетуге бағытталған педагогикалық әрекетт≥ рет≥мен ашып көрсету жүйес≥н≥ң жобасы және оны жүзеге асыру.

17)оқу әрекет≥н≥ң жалпы тәс≥лдер≥н≥ң қалыптастыру, жоспарлау, м≥ндет≥ мақсаты —абақты жоспарлау - нақты оқу уақыты барысында оқытушы мен оқушы әрекеттесулер≥н құрастыру. Ќег≥з≥ оқытушының оқу-тәрбие ≥с-әрекет≥н≥ң және оқушылардың оқу материалының мазмұнын меңгеру≥, дамуы және тәрбиелену≥ бойынша оқушылардың оқу-танымдық ≥с-әрекет≥н≥ң мақсаттары, м≥ндеттер≥, принциптер≥, әд≥стер≥ және мазмұны болып табылады. —абақ жоспары конспект түр≥нде жүзеге асады. —абақ конспект≥с≥н≥ң құрамына тақырыптың аты, сабақтың м≥ндеттер≥, кезеңдер≥, құрал-жабдықтар, әрб≥р кезеңдег≥ оқушыларға арналған тапсырмалар, тапсырмаларды орындау алгоритмдер≥, мұғал≥м сөз≥н≥ң үз≥нд≥лер≥ немесе жаңа материалдың толық мәт≥н≥ енед≥. ∆оспар-конспект: “ақырып сабақтың м≥ндеттер≥

сабақ кезендер≥ оқушыларға арналған тапсырмалар

ќқыту үрд≥с≥ Ч оқушыға б≥л≥м, тәрбие беруд≥ң және оны дамытудың мақсаттары шеш≥лет≥н мақсатты бағытталған, б≥р≥зд≥ өзгер≥п отыратын мұғал≥м мен оқушылардың өзара әрекеттест≥г≥.
ќқыту Ч қаз≥рг≥ заманның талаптарын ескере отырып, оқушылар тұлғасын, б≥л≥м, ≥скерл≥к және дағдыларды меңгерте отырьш, мақсатты қалыптастыру мен дамыту процес≥. ќқыту -қоғамдық құбылыс түр≥ндег≥ ересектерд≥ң мақсатты бағдарланған жүйел≥ ұйымдастырылған қоғамдық қатынастар теж≥рибес≥, қоғамдық сананың даму нәтижес≥, еңбек өнд≥р≥с≥н≥ң мәдениет≥, қоршаған ортаны қорғау мен оны белсенд≥ қайта өзгерту туралы, б≥л≥мдерд≥ аға ұрпақтың өскелең ұрпаққа үйрет≥п, оны олардың меңгеру≥. ќқыту ұрпақ сабақтастығын, қоғамның толық құндылықты қызмет атқаруын және тұлғаның соған сәйкес дамуына мүмк≥нд≥к жасайды. ќның қоғамдағы объективт≥ м≥ндетгер≥н≥ң мән≥ осында. ќқыту процес≥ндег≥ нег≥зг≥ мазмұнды игеру тет≥г≥ Ч өзара әрекеттест≥кт≥ң арнайы формасындағы мақсатты ұйымдастырылған балалар мен ересектерд≥ң б≥рлескен ≥с-әрекет≥, олардың мазмұнды танымдық әңг≥мелер≥ (кесте 1 қараңыз).
“үрл≥ деңгейлерде ≥ске асырыла отырып, оқыту процес≥ циклд≥к сипатка ие болды. ќқыту процес≥н≥ң циклдер≥ дамуының ең нег≥зг≥ көрсетк≥штер≥, басты ек≥ мақсатқа нег≥здел≥п топталған, педагогикалық еңбектерд≥ң ең жақын дидактикалық мақсаттары:
Ч б≥л≥м беру Ч бұл мақсат окушылардың танымдык ≥с-әрекет≥ тәс≥л≥н меңгер≥п, олар арқылы ғылым нег≥здер≥н игерулер≥н, белг≥л≥ б≥р б≥л≥мдерд≥ң, дағдылар мен ≥скерл≥кт≥ үйренулер≥н, өздер≥н≥ң рухани, физикалық және еңбек қаб≥леттер≥н жет≥лд≥рулер≥н, еңбек және кәс≥би дағдыларды игеру≥н көздейд≥:
Ч тәрбиелеу Ч әрб≥р оқушының ғылыми көзқарасын, адамгерш≥л≥г≥н, белсенд≥ шығармашылығын және әлеуметт≥ кемелденген жоғары адамгерш≥л≥ктег≥ үйлес≥мд≥ дамыған тұлғасын дамытуды мақсат етед≥.
ќқытудың мақсаты Ч дамытудың қоғамдық Ч тарих тәж≥рибес≥н≥ң жан Ч жақтарын: б≥л≥мдер мен ≥скерл≥ктер≥, ғылым, мораль, еңбек, әдебиет, өнер, жалпы және дене тәрбиес≥н меңгеруге бағытталған мұғал≥мн≥ң педагогикалық әрекет≥ мен оқушының оқу-танымдық өзара б≥рлескен әрекет≥нен ойша күт≥лет≥н түпк≥ нәтиже. ∆алпы мақсатта қоғам ғылымның, техникалық, сондай-ақ өнд≥рг≥ш күштер мен өнд≥р≥ст≥к қатынастардың дамуына сәйкес кетед≥.
ќқыту педагогика ғылымының категори€сы рет≥нде және окыту процес≥ немесе дидактикалық процесс б≥рдей мағынадағы ұғымдар емес. ѕроцесс оқыту жағдайларының толық педегогикалық құбылыс рет≥нде педагогикалық ≥с-әректт≥ң үз≥нд≥с≥, акт≥с≥ рет≥ңде ауысып отыруы. ≤с-әрекет рет≥нде оқыту ұғымымен ≥с-әрекеттерд≥ң шеңбер≥н, м≥ндет≥н б≥лд≥рет≥н Ђқызметї ұғымы тығыз байланысты. ќқытудың қызмет≥ оқыту процес≥н≥ң мән≥н сипатгайды
ќқытудың әлеуметт≥к, педаготикалық психологи€лық мән≥ оның қызметтер≥нен б≥ршама анық айқындалады. —олардың ≥ш≥ндег≥, б≥р≥нш≥ кезектег≥ б≥ршама мәнд≥с≥ Ч оқушыларда б≥л≥мд≥лерд≥, дағдыларды және шығармашылық ≥с-әрекет тәж≥рибес≥н≥ң ≥скерл≥г≥н қалыптастыруы (б≥л≥м беру қызмет≥). ќқытудың ек≥нш≥ қызмет≥ Ч оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру (тербиелеу қызмет≥). ќл балалар мен ересектерде объективт≥ түрде қоршаған орта жөн≥нде ой толғауға мүмк≥нд≥к жасайтын б≥л≥мдер≥н≥ң толығуына қарай б≥рт≥ндеп қалыптасады. јлдыңғы ек≥ қызмет≥мен т≥келей байланыстағы тұлғасын және оның өз бет≥нше ойлауын дамыу қызмет≥ атқарылады (дамыту қызмет≥).
јдамның дамуы Ч бұл оның денес≥н≥ң физиологи€лық және психологи€лық сипаттамаларының олардың ≥ш≥ндег≥ ең б≥р≥нш≥ ақыл-ойының сапалы дамуын б≥лд≥ред≥. —онымен қатар, оқытудың кәс≥би бағдарлау қызмет≥н≥ң де мән≥ зор.
Үзд≥кс≥з б≥л≥м беруде дайындау қызмет≥, адамды өнд≥р≥ске және қоғамдық қарым-қатынастарға белсенд≥ араласуға бағыттайды, практикалык әс-әрекетке дайындайды, өз≥н≥ң политехникалық, кәс≥би, жалпы б≥л≥м≥, толық дайындығын үнем≥ жет≥лд≥р≥п отыруға бағыттайды.  реативт≥л≥к қызмет≥ тұлғаның жан-жақтылығын үзд≥кс≥з дамытуды көздейд≥. Өз≥н≥ң мән≥ жағынан оқьпу процес≥ Ч түрл≥ реттег≥ және деңгейдег≥ заңдар мен зандылықтар арнайы айқындалатын зандылықты түрде дамитын процесс. «аңдылықтар объективт≥, мәнд≥ қажетт≥, жалпы, тұрақты және белг≥л≥ б≥р жағдайларда қайталанып отыратын өзара байланыстарды бейнелейд≥. ‘еномен мән≥н≥ң қатаң түрде айқындалған ерекшел≥ктср≥ Ч зандарды құрайды.
ќқыту процес≥н≥ң заңдылықтары:
ќқушының б≥л≥мге деген ынтасына оқытушы әсер≥н≥ң сәйкест≥г≥. Ѕұл заңдылық баланың қоршаған дүниен≥ тануға деген ықыласын жүзеге асыруға жағдай жасайды, мұғал≥мн≥ң балаға өм≥рде қажет болатын, оларды қызықтыратын б≥л≥мд≥ берудег≥ белсенд≥ ыкыласын қажет етед≥.
ќқушьшардың жеке жөне ұжымдық ≥с-әрекеттер≥не оқытушының әсер≥н≥ң сәйкес болу зандылығы. Ѕұл заңдылык мұғал≥мн≥ң, оқыту процес≥нде баланың айналысатын ≥с-әрекеттер≥н≥ң әрб≥р түр≥н≥ң оның қандай қасиет≥н талап ет≥п, сонымен б≥рге оны дамытып отыратынын түс≥ну≥не мүмк≥нд≥к жасайды.
ќқушының танымдық, ақыл-ой және басқа да мүмк≥нд≥ктер≥не оқыту әсер≥н≥ң сәйкест≥г≥. Ѕұл заңдылық мұғал≥мдерден оқушылардың ерекшел≥г≥ контингенттер≥н, олардың жеке және әлеуметт≥к психологи€лық ерекшел≥ктер≥н, танымдық мүмк≥нд≥ктер≥н, сабақтың және сабақтан тыс уақыттағы қызығушылықтары мен м≥нез Ч құлықтарын ескеруд≥ және оқу -тәрбие әсер≥н≥ң балалардың жеке және топтық ерекшел≥ктер≥не, олардың жеке және ұжымдық ≥с-әрекеттер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥не сәйкестенд≥р≥луд≥ қадағалауды талап етед≥.
ќқытушы мен оқушының ≥с-әрекеттер≥н оқытудың техникалық құралдарының ќ“Қ мүмк≥нд≥кгер≥не сәйкест≥г≥. ќ“Қ нақты б≥р сабақтың мақсаттары мен м≥ндеттер≥не қатаң түрде сәйкест≥кпен қолданылуы керек.

18)псих оқыту формасы мен оқыту сипаттамасы Ћатын сөз≥ Ђформаї тысқы бейне, сырттай көр≥н≥с, қандай да нəрсен≥ң құрылымы дегенд≥ аңдатады. ќқуға байланысты форма ек≥ мағынада қолданылады: 1) оқу формасы; 2) оқу-ұйымдастыру формасы.
ƒидактикалық категори€ рет≥нде оқу формасы оқу процес≥ ұйымдастырылуының сырттай көр≥н≥с≥н б≥лд≥ред≥. ќл оқу процес≥н≥ң мақсаттары, мазмұны, əд≥стер≥ мен құрал-жабдықтарына, материалдық жағдайларына, қатысушылар құрамы жəне т.б. элементтер≥не тəуелд≥.
ќқушылар санына, оқу уақыты мен орынына, ≥ске асыру тəрт≥б≥не орай оқу формасы əрқилы болып келед≥. Қаз≥рг≥ мектеп тəж≥рибес≥нде келес≥дей оқу формалары қалыптасқан: жеке-дара, топтық, толық сыныптық, ұжымдық, жұптастық, дəр≥сханалық жəне дəр≥сханадан тыс сыныптық жəне сыныптан тыс, мектепт≥к жəне мектептен тыс, əлбетте, мұндай топтастырудың (классификаци€) жет≥лген ғылыми нег≥здемес≥ əз≥рге болмай тұр. ƒегенмен, осы тұрғыдан оқу формаларының көптүрл≥л≥г≥н б≥ршама ретке келт≥ру мүмк≥н.
∆еке-дара оқу формасы мұғал≥мн≥ң б≥р оқушымен педагогикалық қатынасқа келу≥нен құралады.
ќқудың топтық формасында оқушылар əрқилы мүдде- мақсатқа орайласқан топтарда оқиды, тəрбиеленед≥.

ќқыту принциптер≥н≥ң жүйес≥н тұңғыш ұсынған я.ј. аменский. ќл адам табиғаттың б≥р бөл≥г≥ болғандықтан, оқыту да табиғат пен адам тәуелд≥ болатын заңдарға байланысты екен≥н дәлелдейд≥. —ондықтан оның п≥к≥р≥нше, оқытудық ең басты принцип≥ - табиғатқа сай болу принцип≥. ».√.ѕесталоцци оқытудың көрнек≥л≥к принцип≥н ерекше бағалап, оны логикалық ойлауды дамытатын маңызды құрал деп санаған.  .ƒ.”шинский оқытудық халықтық сипатына баса назар аударып, оқытудың принциптер≥н психологи€лық тұрғыдан қараған. џ.јлтынсарин оқыту ережелер≥н қазақ мектептер≥ндег≥ б≥л≥м беруд≥ң ерекшел≥ктер≥не байланысты қолдану керект≥г≥н айтқан. 1927 жылғы педагогикалық энциклопеди€да педагогика ғылымы мен мектепт≥ң жет≥ст≥ктер≥ жинақталып, "принцип" сөз≥не анықтама бер≥лд≥: мақсаты, құралды таңдауға нег≥з болатын ой.
ј.ѕ.ѕинкевич ұсынған принциптер: оқытудық өм≥рмен және қоғамдық еңбекпен байланысы; жас ерекшел≥г≥ принцип≥н сақтау; оқытудық белг≥л≥ б≥р жас кезең≥ндег≥ оқушылардың даму деңгей≥не сәйкес болуы (оқушылардың күш ж≥гер≥н дамуға жұмсау, жұмыстың жүйел≥л≥г≥, шығармашылық - қызығушылықтың басты нег≥з≥); пән мазмұнының ерекшел≥ктер≥н, әд≥стер≥н аньщтау. ќл "ќқыту принцип≥н дидактиканың түғырлы ережелер≥, оқыту процес≥не қойылатын нег≥зг≥ талаптар" - деп тұжырымдалады.
Ќ.ћедынский ұсынған принциптер: ғылым нег≥здер≥н жүйел≥ меңгеру; б≥л≥мд≥ саналы меңгеру; теори€ның тәж≥рибемен байланысы; тәрбие берет≥н оқыту; оқыту әд≥стер≥н≥ң алуан түр≥; жалпы және политехникалық б≥л≥м≥.
¬.≈.√мурман ұсынған принциптер: оқытудық саналылығы және белсенд≥л≥г≥; оқытудық көрнек≥л≥г≥; оқытудық жүйел≥л≥г≥; ғылым нег≥здер≥н бер≥к меңгеру.
“алданған оқытудық принциптер≥ оқушыларға бер≥к, жүйел≥ б≥л≥м беруге бағытталды.
ќқыту принциптер≥н аталған педагогтардан басқа ћ.ј.ƒанилов, ћ.Ќ.—каткин зерттед≥.
«ерттеу қорытындылары бойынша ».ѕ.ѕодласый, “.—абыров, т.б. оқыту принциптер≥н≥ң шарттарын анықтады.
Қаз≥рг≥ оқытуда саналылық, белсенд≥л≥к, көрнек≥л≥к, жүйел≥л≥к, б≥р≥зд≥л≥к, бер≥кт≥к, түс≥н≥кт≥л≥к, ғылымилық, теори€ мен тәж≥рибе б≥рл≥г≥ си€ңты принциптер кең қолданылады. ѕринциптерд≥ң талаптары мұғал≥мн≥ң түрл≥ ережелерд≥ қолдануы арқылы орындалады.
≈режелерде мұғал≥мге нақты нұсқаулар бер≥лед≥. ќларды ғылым жет≥ст≥ктер≥не, өм≥р талабына сай толықтыруға және түзетуге болады. ѕринциптер педагогикалық процест≥ реттеп отырады. ќлардың талаптары ережелер арқылы жүзеге асады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 923 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

570 - | 510 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.