Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬имоги до зм≥сту ≥ структури дисертац≥њ
1. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

ƒисертац≥€ на здобутт€ наукового ступен€ доктора, кандидата наук готуЇтьс€ у вигл€д≥ спец≥ально п≥дготовленоњ науковоњ прац≥ на правах рукопису у твердому переплетенн≥. якщо захищаЇтьс€ дисертац≥€ у вигл€д≥ опубл≥кованоњ монограф≥њ, то ц€ монограф≥€ повинна в≥дпов≥дати вимогам до дисертац≥њ.

Ќазва дисертац≥њ повинна бути лакон≥чною, без скорочень, в≥дпов≥дати обран≥й науков≥й спец≥альност≥ та сут≥ вир≥шеноњ науковоњ проблеми (завданн€), вказувати на мету ≥ предмет дисертац≥йного досл≥дженн€ та його завершен≥сть.

” дисертац≥њ необх≥дно стисло, лог≥чно й аргументовано викладати зм≥ст ≥ результати досл≥джень, уникати бездоказових тверджень ≥ тавтолог≥њ.

ѕри написанн≥ дисертац≥њ здобувач повинен обов'€зково робити посиланн€ на публ≥кац≥њ ≥нших автор≥в.

2. —“–” “”–ј ƒ»—≈–“ј÷≤ѓ

2.1 —труктура дисертац≥њ повинна мати так≥ структурн≥ елементи:

- титульний аркуш;

- зм≥ст;

- перел≥к умовних позначень (за необх≥дност≥);

- основну частину, вступ, розд≥ли, висновки;

- висновки;

- список використаних джерел;

-додатки (за необх≥дност≥).

 ожний структурний елемент починаЇтьс€ з новоњ стор≥нки.

3. ¬»ћќ√» ƒќ —“–” “”–Ќ»’ ≈Ћ≈ћ≈Ќ“≤¬

3.1 “итульний аркуш

“итульний аркуш дисертац≥њ оформл€Їтьс€ за встановленою формою

3.2 «м≥ст

«м≥ст повинен м≥стити назви структурних елемент≥в, заголовки (за њх на€вност≥) ≥з зазначенн€м нумерац≥њ та номери њх початкових стор≥нок.

3.3 ѕерел≥к умовних позначень

ѕерел≥к умовних позначень, символ≥в, одиниць, скорочень ≥ терм≥н≥в подаЇтьс€ (за необх≥дност≥) у вигл€д≥ окремого списку.

“ерм≥ни, скороченн€, символи, позначенн€ ≥ таке ≥нше, €к≥ повторюютьс€ не б≥льше двох раз≥в, до перел≥ку не внос€тьс€, а розшифровка таких, що внесен≥ до перел≥ку, наводитьс€ у текст≥ при њх першому згадуванн≥.

3.4 ќсновна частина

” вступ≥ подаЇтьс€ загальна характеристика дисертац≥њ в так≥й посл≥довност≥:

- актуальн≥сть теми;

- зв'€зок роботи з науковими програмами, планами, темами;

- мета ≥ задач≥ досл≥дженн€;

- методи досл≥дженн€;

- наукова новизна одержаних результат≥в;

- практичне значенн€ одержаних результат≥в;

- особистий внесок здобувача;

- апробац≥€ результат≥в дисертац≥њ;

- публ≥кац≥њ.

3.4.1 јктуальн≥сть теми

јктуальн≥сть теми та доц≥льн≥сть дисертац≥йного досл≥дженн€ дл€ розвитку в≥дпов≥дноњ галуз≥ науки чи виробництва обірунтовують шл€хом критичного анал≥зу та пор≥вн€нн€ з в≥домими розв'€занн€ми проблеми. ¬исв≥тленн€ актуальност≥ повинно бути небагатосл≥вним, визначати сутн≥сть науковоњ проблеми (завданн€).

3.4.1.2 «в'€зок роботи з науковими програмами, планами, темами

¬казуЇтьс€, в рамках €ких програм, тематичних план≥в ≥ наукових тематик, зокрема галузевих та/або державних, виконувалос€ дисертац≥йне досл≥дженн€, ≥з зазначенн€м номер≥в державноњ реЇстрац≥њ науково-досл≥дних роб≥т ≥ найменуванн€ орган≥зац≥њ, де виконувалас€ робота.

3.4.1.3 ћета ≥ задач≥ досл≥дженн€

‘ормулюЇтьс€ мета роботи ≥ задач≥, €к≥ необх≥дно вир≥шити дл€ дос€гненн€ поставленоњ мети. ћета повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об'Їкт ≥ предмет досл≥дженн€.

ќб'Їкт досл≥дженн€ Ч це процес або €вище, що породжуЇ проблемну ситуац≥ю й обране дл€ досл≥дженн€.

ѕредмет досл≥дженн€ м≥ститьс€ в межах об'Їкта. ќб'Їкт ≥ предмет досл≥дженн€ €к категор≥њ наукового процесу сп≥вв≥днос€тьс€ м≥ж собою €к загальне ≥ часткове. ¬ об'Їкт≥ вид≥л€Їтьс€ та його частина, €ка Ї предметом досл≥дженн€. —аме на нього спр€мована основна увага дисертанта, оск≥льки предмет досл≥дженн€ зм≥стовно визначаЇ тему (назву) дисертац≥йноњ роботи.

3.4.1.4 ћетоди досл≥дженн€

ѕерераховують використан≥ науков≥ методи та зм≥стовно визначають, що саме досл≥джувалось кожним методом. ¬иб≥р метод≥в досл≥дженн€ повинен забезпечити достов≥рн≥сть отриманих результат≥в ≥ висновк≥в.

3.4.1.5 Ќаукова новизна одержаних результат≥в

¬икладаютьс€ аргументовано, коротко та ч≥тко науков≥ положенн€, €к≥ винос€тьс€ на захист, зазначаючи в≥дм≥нн≥сть одержаних результат≥в в≥д в≥домих ран≥ше та ступ≥нь новизни одержаних результат≥в (вперше одержано, удосконалено, д≥стало подальший розвиток).

3.4.1.6 ѕрактичне значенн€ одержаних результат≥в

Ќадаютьс€ в≥домост≥ про використанн€ результат≥в досл≥джень або рекомендац≥њ щодо њх використанн€. ¬≥дзначаючи практичну ц≥нн≥сть одержаних результат≥в, необх≥дно подати ≥нформац≥ю про ступ≥нь њх готовност≥ до використанн€ або масштаб≥в використанн€.

¬≥домост≥ про впровадженн€ результат≥в досл≥джень необх≥дно подавати ≥з зазначенн€м найменувань орган≥зац≥й, в €ких зд≥йснено впровадженн€, форм реал≥зац≥њ та рекв≥зит≥в в≥дпов≥дних документ≥в.

3.4.1.7 ќсобистий внесок здобувача

«азначаЇтьс€ конкретний особистий внесок здобувача в опубл≥кован≥ з≥ сп≥вавторами науков≥ прац≥, в €ких наведен≥ ≥дењ та результати розробок, що використанн≥ в дисертац≥њ ≥з зазначенн€м найменувань орган≥зац≥й, в €ких вони проводилис€.

3.4.1.8 јпробац≥€ результат≥в дисертац≥њ

«азначаЇтьс€, на €ких наукових конференц≥€х, конгресах, симпоз≥умах, школах оприлюднено результати досл≥джень, викладен≥ у дисертац≥њ.

3.4.1.9 ѕубл≥кац≥њ

¬казуЇтьс€ к≥льк≥сть наукових праць, в €ких опубл≥кован≥ основн≥ науков≥ результати дисертац≥њ, а також к≥льк≥сть праць, €к≥ додатково в≥дображають науков≥ результати дисертац≥њ.

3.4.2 –озд≥ли дисертац≥њ

–озд≥ли дисертац≥њ, €к правило, м≥ст€ть у себе п≥дрозд≥ли (нумерац≥€ складаЇтьс€ з двох чисел, в≥докремлених крапкою), пункти (нумерац≥€ Ц з трьох чисел), п≥дпункти (нумерац≥€ Ц з чотирьох чисел). ѕриклад нумерац≥њ розд≥лу, п≥дрозд≥лу, пункту, п≥дпункту наведено в додатку 4.

” к≥нц≥ кожного розд≥лу формулюютьс€ висновки з≥ стислим викладенн€м наведених у розд≥л≥ наукових ≥ практичних результат≥в.

” першому розд≥л≥ здобувач окреслюЇ основн≥ етапи науковоњ думки за розв'€зуваною проблемою (завданн€м). —тисло, критично висв≥тлюючи роботи попередник≥в, здобувач окреслюЇ основн≥ етапи розвитку науковоњ думки за своЇю проблемою. —тисло, критично висв≥тлюючи роботи попередник≥в, здобувач повинен вир≥знити т≥ питанн€, що залишились невир≥шеними ≥, отже, визначити своЇ м≥сце у розв'€занн≥ проблеми (завданн€). «агальний обс€г огл€ду л≥тератури не повинен перевищувати 20 % обс€гу основноњ частини дисертац≥њ.

” другому розд≥л≥ обірунтовуЇтьс€ виб≥р напр€му досл≥джень, викладаЇтьс€ загальна методика проведенн€ дисертац≥йного досл≥дженн€, навод€тьс€ методи вир≥шенн€ задач та њх пор≥вн€льн≥ оц≥нки. ќписуютьс€ основн≥ тенденц≥њ, законом≥рност≥, методи розрахунк≥в, г≥потези, що розгл€даютьс€, принципи д≥њ ≥ характеристики використаних програм та/або апаратних засоб≥в, лабораторних та/або ≥нструментальних метод≥в ≥ методик, оц≥нки похибок вим≥рювань та ≥н.

” наступних розд≥лах описуЇтьс€ х≥д досл≥дженн€, умови та основн≥ етапи експеримент≥в, з вичерпною повнотою викладаютьс€ результати власних досл≥джень здобувача, €к вони одержан≥, та в чому пол€гаЇ њх новизна. «добувач повинен дати оц≥нку повноти вир≥шенн€ поставлених задач, оц≥нку достов≥рност≥ одержаних результат≥в (характеристик, параметр≥в) та пор≥вн€ти одержан≥ результати з аналог≥чними результатами в≥тчизн€них ≥ заруб≥жних досл≥дник≥в, обірунтувати необх≥дн≥сть додаткових досл≥джень.

3.4.3 ¬исновки

” висновках викладаютьс€ здобут≥ у дисертац≥њ найб≥льш важлив≥ науков≥ та практичн≥ результати, €к≥ спри€ли розв'€занню науковоњ проблеми (завданн€). ” висновках необх≥дно наголосити на к≥льк≥сних показниках одержаних результат≥в та обірунтуванн≥ достов≥рност≥ результат≥в. ƒал≥ формулюютьс€ рекомендац≥њ щодо наукового та практичного використанн€ одержаних результат≥в.

3.5 —писок використаних джерел

—писок використаних джерел формуЇтьс€ одним ≥з таких способ≥в:

- у пор€дку по€ви посилань у текст≥;

- в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ перших автор≥в або заголовк≥в;

- у хронолог≥чному пор€дку.

3.6 ƒодатки

ƒо додатк≥в включаЇтьс€ допом≥жний матер≥ал, необх≥дний дл€ повноти сприйн€тт€ дисертац≥њ:

- пром≥жн≥ математичн≥ доведенн€, формули та розрахунки;

- таблиц≥ допом≥жних цифрових даних;

- протоколи й акти випробувань, впровадженн€, розрахунки економ≥чного ефекту;

- ≥нструкц≥њ та методики, опис алгоритм≥в ≥ програм вир≥шенн€ задач за допомогою електронно-обчислювальних засоб≥в, €к≥ розроблен≥ у процес≥ виконанн€ дисертац≥йноњ роботи;

- ≥люстрац≥њ допом≥жного характеру.

ƒодатки можуть бути надан≥ у вигл€д≥ окремоњ частини (том, книга). ќбс€г додатк≥в не повинен перевищувати обс€гу дисертац≥њ.

4. ѕ–ј¬»Ћј ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя ƒ»—≈–“ј÷≤ѓ

ƒисертац≥€ на правах рукопису оформл€Їтьс€ в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в ”крањни ƒ—“” 3008-95 Ђƒокументац≥€. «в≥ти у сфер≥ науки ≥ техн≥ки. —труктура ≥ правила оформленн€ї, ƒ—“” 3582-97 Ђ≤нформац≥€ та документац≥€. —короченн€ сл≥в в украњнськ≥й мов≥ у б≥бл≥ограф≥чному опис≥. «агальн≥ вимоги та правилаї, √ќ—“ 7.12-93 Ђ—истема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Ѕиблиографическа€ запись. —окращение слов на русском €зыке. ќбщие требовани€ и правилаї, ƒ—“” √ќ—“ 7.1:2006 Ђ—истема стандарт≥в з ≥нформац≥њ, б≥бл≥отечноњ та видавничоњ справи. Ѕ≥бл≥ограф≥чний запис. Ѕ≥бл≥ограф≥чний опис. «агальн≥ вимоги та правила складанн€ї, ƒ—“” 6095:2009 Ђ—истема стандарт≥в з ≥нформац≥њ, б≥бл≥отечноњ та видавничоњ справи. ѕравила скороченн€ заголовк≥в ≥ сл≥в у заголовках публ≥кац≥њї (√ќ—“ 7.88-2003, MOD), ƒ—“” 7093:2009 Ђ—истема стандарт≥в з ≥нформац≥њ, б≥бл≥отечноњ та видавничоњ справи. Ѕ≥бл≥ограф≥чний запис. —короченн€ сл≥в ≥ словосполук, поданих ≥ноземними Ївропейськими мовамиї.

“ексти основноњ частини дисертац≥њ Ї основним текстом дисертац≥њ. ƒо основного тексту не вход€ть таблиц≥ та ≥люстрац≥њ, €к≥ повн≥стю займають площу стор≥нки.

ќбс€г основного тексту дисертац≥њ визначаЇтьс€ вимогами пункт≥в 12, 13 Ђѕор€дку присудженн€ наукових ступен≥в ≥ присвоЇнн€ вченого званн€ старшого наукового сп≥вроб≥тникаї, затвердженого постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни є 423 в≥д 7 березн€ 2007 року (з≥ зм≥нами), ≥ вираховуЇтьс€ авторськими аркушами.

јвторський аркуш Ц умовна одиниц€ вим≥ру обс€гу текстового та ≥люстративного виданн€. ќдин авторський аркуш дор≥внюЇ 40 тис. друкованих знак≥в, враховуючи цифри, розд≥лов≥ знаки, пром≥жки м≥ж словами, що складаЇ близько 22 стор≥нок друкованого тексту при оформленн≥ дисертац≥њ за допомогою комп'ютерноњ техн≥ки з використанн€м текстового редактора Word: шрифт Ц Times New Roman, розм≥р шрифту Ц 14 pt, м≥жр€дковий ≥нтервал Ц 1,5.

ƒисертац≥€ у вигл€д≥ опубл≥кованоњ монограф≥њ повинна в≥дпов≥дати вимогам державних стандарт≥в з б≥бл≥отечноњ та видавничоњ справи.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 334 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

80% успеха - это по€витьс€ в нужном месте в нужное врем€. © ¬уди јллен
==> читать все изречени€...

490 - | 489 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.