Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 урстың, академи€лық тәрт≥пт≥ң және этиканың са€саты
ѕререквизиттер≥ және постреквизиттер≥

ѕререквезиттер≥: ЂЁкономикалық теори€ї, ЂЅанкт≥к құқықї, Ђ»нвестици€ны қаржыландыру және ұзақ мерз≥мд≥ несиелеуї, ЂҚаржыї

ѕостреквезиттер: ЂЅанк ≥с≥ї пән≥н студенттерге оқытудағы мақсаты банк қызмет≥н өркениетт≥ деңгейде атқара алатын, кәс≥пкерл≥г≥ жоғары маман болу үш≥н қажетт≥ жан-жақты, банк ≥с≥н ұйымдастыру жөн≥нде ғылыми және практикалық б≥л≥мдер нег≥з≥н беру.

 

4. Қысқаша сипаттама:

ЂЅанк ≥с≥ї пән≥ м≥ндетт≥ пән болып табылады. ЂЅанк ≥с≥ї пән≥ төмендег≥дей тақырыптарды оқытады:  оммерци€лық банктер және олардың бүг≥нг≥ таңдағы экономикалық жағдайы, Қазақстан –еспубликасында коммерци€лық банктерд≥ құру, оның қызметтер≥н ұйымдастыру және басқару құрылымы, Қаржылық қадағалау агентт≥г≥н≥ң банкт≥ ашуға рұқсат беру және банкт≥к операци€ларды лицензи€лау тәрт≥б≥. Ѕанктерд≥ тарату, Қазақстан –еспубликасында банктер қызметтер≥н≥ң құқықтық нег≥здер≥, Ѕанкт≥к ресурстарды құрау көздер≥. ѕассивт≥к операци€лар,  оммерци€лық банктерд≥ң депозитт≥к портфел≥, оны қалыптастыру және басқару, јктивтер және коммерци€лық банкт≥ң активт≥к операци€лары мен активтер портфел≥, Ѕанкт≥к несиелеу жүйес≥ және оның элементтер≥,  еп≥л-несиен≥ң қайтарылуын материалдық қамсыздандырудың нег≥зг≥ формасы.  еп≥л болушылық, кеп≥лд≥к, “ұтыну несиес≥ және ипотекалық несие, Ѕанкт≥ң лизинг, траст, факторинг және форфейтинг операци€лары, ¬алюталық операци€лар және валюталық тәуекелдерд≥ басқару, Ѕанкт≥к менеджмент және банкт≥к маркетинг,  оммерци€лық банкт≥ң өт≥мд≥л≥г≥н және төлем қаб≥лет≥н басқару, Ѕанкт≥к қадағалау.

 урстың мақсаты ЂЅанк ≥с≥ї пән≥н студенттерге оқытудағы мақсаты банк қызмет≥н өркениетт≥ деңгейде атқара алатын, кәс≥пкерл≥г≥ жоғары маман болу үш≥н қажетт≥ жан-жақты,банк ≥с≥н ұйымдастыру жөн≥нде ғылыми және практикалық б≥л≥мдер нег≥з≥н беру.

 урстың м≥ндеттер≥: ЂЅанк ≥с≥ї пән≥н≥ң Қазақстанда экономикалық ғылымның дербес саласы рет≥нде қалыптасуының терең заңдылықтары Қазақстан –еспубликасының са€си және экономикалық дербест≥г≥ бар тәуелс≥з мемлекет рет≥нде дамып одан әр≥ өркендеу≥н≥ң нәтижес≥нде құрылған және 1993 жылы енг≥з≥лген Ұлттық төл теңге айналысына нег≥зделген ек≥ деңгейл≥ банк тер жүйес≥н≥ң кемелден≥п, халықаралық стандартна өту процес≥мен тығыз байланысты. ЂЅанк ≥с≥ї пән≥н≥ң практикалық маңызы зор дербес ғылым саласы рет≥нде дамуына –есейл≥к және Қазақстандық ғалымдар үлкен үлес қосты.

- ақша-несиел≥к реттеу алғы шарттарын оқу;

- банкт≥к операци€ түрлер≥н сипаттау;

- банк жүйес≥н≥ң даму кезеңдер≥н оқу.

ЂЅанк ≥с≥ї пән≥ экономикалық ғылымдардың арнайы саласы.

ѕәнд≥ оқу үрд≥с≥нде б≥лу≥ ти≥с:

- Ѕанк ≥с≥н ұйымдастыруда заңнамалық және теори€лық нег≥здерд≥;

- Ѕанк маманына қажетт≥ теори€лық б≥л≥мн≥ң және тәж≥рибел≥к дағдының жиынтығын.

јтқара б≥лу≥ керек:

- алған б≥л≥мд≥ тәж≥рибеде қолдану

- банкт≥к операци€лардың кейб≥р түрлер≥н жүрг≥зу

Құзыретт≥ болу:

- елд≥ң қаз≥рг≥ банк жүйес≥н≥ң даму сұрақтарында

Ѕаға қою са€саты

—туденттер үлгер≥м≥не ағымдық бақылау оқу пән≥н≥ң әр тақырыбы бойынша өтк≥з≥л≥п, аудитори€лық және аудитори€дан тыс сабақтардағы бақылауды қамтиды. јғымдық бақылау бағасы (ж≥бер≥лу рейтинг≥с≥н≥ң бағасы) аудитори€лық сабақтардағы ағымдық бақылау мен межел≥к бақылау (аудитори€дан тыс сабақтар) бағаларынан жинақталады.

Үлгер≥м≥не ағымдық бақылау кез≥нде студенттерд≥ң оқу жет≥ст≥ктер≥, әрб≥р орындаған тапсырмалары (күндел≥кт≥ сабақтардағы жауап, үй тапсырмаларын тапсыру, студентт≥ң дербес жұмысы, межел≥к бақылау) 100 балдық шкала бойынша бағаланып, үлгер≥мн≥ң ағымдық бақылаудың соңғы қорытындысы академи€лық кезеңде алынған барлық бағалардың орта арифметикалық қосындысы ескер≥ле отырып есептелед≥.

 

 урстың, академи€лық тәрт≥пт≥ң және этиканың са€саты

  1. —абақ қалдырмау;
  2. Қалдырған сабақтарды оқытушының арнайы бөлген уақытында орындау.
  3. —абаққа кеш≥кпеу.
  4. Ұ€лы телефондарды сөнд≥ру.

5. “апсырма орындалмаған жағдайда қорытынды бағасы төмендейд≥ (айыппұл балдары).

6. ќқыту барысына белсенд≥ қатысу.

7. Үй тапсырмаларын және басқа да тапсырмаларды жауапты және ұқыпты орындау.

8. ∆ќќ жарғысын, ар-намыс  одекс≥н, ≥шк≥ тәрт≥п ережелер≥н сақтау.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 375 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

500 - | 521 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.