Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


≤≤≤. ћетоди ф≥нансового контролю
 

ƒо метод≥в ф≥нансового контролю належать конкретн≥ способи (прийоми), що застосовуютьс€ при зд≥йсненн≥ контрольних функц≥й. ћетоди ф≥нансового контролю: рев≥з≥€ та перев≥рка (це основн≥ методи), анал≥з, обстеженн€, ≥нспекц≥€, нагл€д, спостереженн€,≥нвентаризац≥€.

јнал≥з ф≥нансового стану - вивченн€ пер≥одичноњ або р≥чноњ
ф≥нансово-бухгалтерськоњ зв≥тност≥.

ќбстеженн€ (тематична перев≥рка) Ч перев≥рка ф≥нансового
стану п≥дконтрольного об'Їкта дл€ з'€суванн€ його ф≥нансових
можливостей, майнового стану; проводитьс€ за низкою питань або
за визначеною темою через ознайомленн€ на м≥сц≥ з певними д≥л€н-
ками господарськоњ чи ф≥нансовоњ д≥€льност≥. ’арактерним дл€
обстеженн€ Ї використанн€ таких прийом≥в, €к: анкетуванн€, опи-
туванн€, з≥ставленн€ фактичного стану справ ≥з нормативним, тоб-
то перев≥р€ють стан дотриманн€ норматив≥в, ≥нструкц≥й, л≥м≥т≥в,
установлених законодавством. ќбстеженн€ Ї одним ≥з метод≥в по-
переднього контролю.

Ќагл€д - зд≥йснюЇтьс€ органами контролю стосовно суб'Їкт≥в,
€к≥ отримали в≥д цього органу дозв≥л або л≥ценз≥ю на зд≥йсненн€ пев-
них вид≥в д≥€льност≥ (наприклад, банк≥вський ≥ валютний нагл€д).

—постереженн€ - пост≥йний контроль з боку кредитних уста-
нов за ц≥льовим витрачанн€м кредитних ресурс≥в, €кий передбачаЇ
загальне ознайомленн€ з≥ станом ф≥нансовоњ д≥€льност≥ об'Їкта
контролю.

≤нспекц≥€ - перев≥рка стану ф≥нанс≥в п≥дприЇмств на м≥сц€х,
€ку пер≥одично зд≥йснюють державн≥ органи дл€ ознайомленн€ ≥з
загальним станом справ на м≥сц€х ≥ наданн€ оперативноњ практич-
ноњ допомоги.

≤нвентаризац≥€ - система контрольних д≥й, п≥д час €ких перев≥-
р€Їтьс€ на€вн≥сть основних засоб≥в, товарно-матер≥альних ц≥нностей,
грошових кошт≥в ≥ стан розрахунк≥в, њх в≥дпов≥дн≥сть даним бухгал-
терського обл≥ку станом на певну дату. ќсновною метою проведенн€
≥нвентаризац≥њ Ї забезпеченн€ збереженн€ матер≥альних ц≥нностей
≥ рац≥онального використанн€ њх у господарськ≥й д≥€льност≥.

–ев≥з≥€ - метод документального контролю за ф≥нансово-госпо-
дарською д≥€льн≥стю п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, за дотри-
манн€м законодавства з ф≥нансових питань, достов≥рн≥стю обл≥ку та
зв≥тност≥. ÷е спос≥б документального ви€вленн€ недостач, розтрат,
привласнень ≥ крад≥жок матер≥альних ц≥нностей та кошт≥в. –ев≥з≥€ -
системна д≥€льн≥сть спец≥альних орган≥в ф≥нансового контролю з
досл≥дженн€ зв≥тноњ документац≥њ, правильност≥ веденн€ обл≥ку та
зв≥ту. «д≥йснюЇтьс€ з метою запоб≥ганн€ ф≥нансовим зловживанн€м.

–ев≥з≥њ под≥л€ютьс€ на: планов≥ та позапланов≥; фактичн≥ та документальн≥; фронтальн≥ та виб≥рков≥ (частков≥); комплексн≥ та тематичн≥.

ѕлановою вињзною рев≥з≥Їю вважаЇтьс€ рев≥з≥€ у п≥дконтрольних установах, €ка передбачена у план≥ роботи органу державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ≥ проводитьс€ за м≥сцезнаходженн€м такоњ юридичноњ особи чи за м≥сцем розташуванн€ об'Їкта права власност≥, стосовно €кого проводитьс€ така планова вињзна рев≥з≥€.

ѕланова вињзна рев≥з≥€ проводитьс€ за сукупними показниками ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дконтрольних установ за письмовим р≥шенн€м кер≥вника в≥дпов≥дного органу державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби не част≥ше одного разу на календарний р≥к.

ѕраво на проведенн€ плановоњ вињзноњ рев≥з≥њ п≥дконтрольних установ надаЇтьс€ лише у тому раз≥, коли њм не п≥зн≥ше н≥ж за дес€ть дн≥в до дн€ проведенн€ зазначеноњ рев≥з≥њ над≥слано письмове пов≥домленн€ ≥з зазначенн€м дати початку та зак≥нченн€ њњ проведенн€.

ѕозаплановою вињзною рев≥з≥Їю вважаЇтьс€ рев≥з≥€, €ка не передбачена в планах роботи органу державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ≥ проводитьс€ за на€вност≥ хоча б одн≥Їњ з таких обставин: 2) п≥дконтрольною установою подано у встановленому пор€дку
скаргу про порушенн€ законодавства посадовими особами органу
державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби п≥д час проведенн€ плановоњ
чи позаплановоњ вињзноњ рев≥з≥њ, в €к≥й м≥ститьс€ вимога про повне
або часткове скасуванн€ результат≥в в≥дпов≥дноњ рев≥з≥њ; 3) у раз≥ виникненн€ потреби у перев≥рц≥ в≥домостей,
отриманих в≥д особи, €ка мала правов≥ в≥дносини з п≥дконтрольною
установою, €кщо п≥дконтрольна установа не надасть по€сненн€ та њх
документальн≥ п≥дтвердженн€ на обов'€зковий письмовий запит органу
державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби прот€гом дес€ти робочих
дн≥в з дн€ отриманн€ запиту; 4) проводитьс€ реорган≥зац≥€ (л≥кв≥дац≥€) п≥дконтрольноњ установи; 5) у раз≥ надходженн€ дорученн€ щодо проведенн€ рев≥з≥й у
п≥дконтрольних установах в≥д  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, орган≥в
прокуратури, державноњ податковоњ служби, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни, —лужби безпеки ”крањни, в €кому м≥ст€тьс€ факти, що
св≥дчать про порушенн€ п≥дконтрольними установами закон≥в ”крањни,
перев≥рку додержанн€ €ких в≥днесено законом до компетенц≥њ орган≥в
державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби; 6) у раз≥, коли вищесто€щий орган державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби в пор€дку контролю за достов≥рн≥стю висновк≥в нижчесто€щого органу державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби зд≥йснив перев≥рку акт≥в рев≥з≥њ, складених нижчесто€щим органом державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби, та ви€вив њх нев≥дпов≥дн≥сть вимогам закон≥в. ѕозапланова вињзна рев≥з≥€ в цьому випадку може ≥н≥ц≥юватис€ вищесто€щим органом державноњ
контрольно-рев≥з≥йноњ служби лише у тому раз≥, коли стосовно посадових або службових ос≥б нижчесто€щого органу державноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби, €к≥ проводили планову або позапланову вињзну рев≥з≥ю зазначеноњ п≥дконтрольноњ установи, розпочато службове розсл≥дуванн€ або порушено крим≥нальну справу. ѕозапланова вињзна рев≥з≥€ може зд≥йснюватис€ лише за
на€вност≥ п≥дстав дл€ њњ проведенн€ на п≥дстав≥ р≥шенн€ суду.
ѕозапланова рев≥з≥€ п≥дконтрольноњ установи не може проводитис€
част≥ше одного разу на квартал.
ѕозапланов≥ вињзн≥ рев≥з≥њ суб'Їкт≥в господарськоњ д≥€льност≥
незалежно в≥д форми власност≥, €к≥ не в≥днесен≥ цим «аконом до
п≥дконтрольних установ, провод€тьс€ органами державноњ
контрольно-рев≥з≥йноњ служби за р≥шенн€м суду, винесеним на
п≥дстав≥ поданн€ прокурора або сл≥дчого дл€ забезпеченн€
розсл≥дуванн€ крим≥нальноњ справи. –≥шенн€ про вилученн€ ориг≥нал≥в ф≥нансово-господарських та
бухгалтерських документ≥в, арешт кошт≥в на рахунках в установах
банк≥в, ≥нших ф≥нансово-кредитних установах можуть прийматис€ лише
судом. “ривал≥сть плановоњ вињзноњ рев≥з≥њ не повинна перевищувати
30 робочих дн≥в.“ривал≥сть позаплановоњ вињзноњ рев≥з≥њ не повинна
перевищувати 15 робочих дн≥в.ѕодовженн€ терм≥н≥в проведенн€ плановоњ або позаплановоњ
вињзноњ рев≥з≥њ можливе лише за р≥шенн€м суду на терм≥н, що не
перевищуЇ 15 робочих дн≥в дл€ плановоњ вињзноњ рев≥з≥њ та 5
робочих дн≥в дл€ позаплановоњ вињзноњ рев≥з≥њ

«устр≥чн≥ зв≥рки, €к≥ провод€тьс€ органами державноњ
контрольно-рев≥з≥йноњ служби, не Ї контрольними заходами ≥
провод€тьс€ у раз≥ виникненн€ потреби у њх проведенн≥ на п≥дстав≥
направленн€, виписаного кер≥вником органу (п≥дрозд≥лу) державноњ
контрольно-рев≥з≥йноњ служби.

«а насл≥дками рев≥з≥њ складають акт рев≥з≥њ - службовий двосторон-
н≥й документ, €кий п≥дтверджуЇ факт проведенн€ в≥дпов≥дноњ рев≥-
з≥њ, в≥дображаЇ њњ результати за насл≥дками певних ф≥нансово-гос-
подарських операц≥й або д≥€льн≥стю п≥дприЇмства загалом ≥ Ї нос≥Їм
доказовоњ ≥нформац≥њ про ви€влен≥ та систематизован≥ за економ≥ч-
ною однор≥дн≥стю недол≥ки господарюванн€ й порушенн€ закон≥в
та ≥нших нормативно-правових акт≥в. ѕ≥дписують акт кер≥вник рев≥-
з≥йноњ групи, кер≥вник п≥дприЇмства, бухгалтер.

ѕерев≥рка Ч обстеженн€ та вивченн€ певних д≥л€нок ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ чи
њх п≥дрозд≥л≥в. ѕерев≥рка передбачаЇ окрему контрольну д≥ю. ѕ≥д
час перев≥рки в≥дбуваЇтьс€ з≥ставленн€ фактичних даних контролю
з даними, що в≥дображен≥ в первинн≥й документац≥њ. –езультати
перев≥рки оформлюютьс€ дов≥дкою чи допов≥дною запискою.

 

¬»—Ќќ¬ » « “–≈“№ќ√ќ ѕ»“јЌЌя:

ƒо метод≥в ф≥нансового контролю належать конкретн≥ способи (прийоми), що застосовуютьс€ при зд≥йсненн€ контрольних функц≥й. «аконодавчо передбачен≥ так≥ методи зд≥йсненн€ ф≥нансового контролю, €к рев≥з≥€, перев≥рка, обстеженн€, анал≥з та ≥нвентаризац≥€.


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 332 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќе будет большим злом, если студент впадет в заблуждение; если же ошибаютс€ великие умы, мир дорого оплачивает их ошибки. © Ќикола “есла
==> читать все изречени€...

753 - | 590 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.