Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


B) Әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгер≥стер.
C) ≈ск≥н≥ң жойылуы және жаңаның пайда болу процес≥.

D) јдамның әлеуметт≥к т≥рш≥л≥к иес≥ рет≥нде қалыптасу процес≥.

E) јдам ағзасындағы сандық және сапалық өзгер≥стер процес≥.

F) Қоғамдық Ц са€си көзқарастары мен сен≥мдер≥н≥ң кеңею процес≥.

 

$$$ 189

ќқытудың функци€сы (қызмет≥)

A) ќқушыларға б≥л≥м беру.

B) “әрбиелеу.

C) ƒамыту.

D) ∆ет≥лд≥ру.

E) —ынып жетекш≥лер≥не кеңес беру.

F) ќқушыларды диагностикалау.

 

$$$ 190

ќқыту әд≥с≥ (ё. .Ѕабанскийбойынша)

A) ќқытудағы өз≥нд≥к бақылау және бақылау әд≥стер≥.

B) Ёвристикалық(≥здену) оқыту әд≥стер≥.

C) Ѕ≥л≥мд≥, б≥л≥к және дағдыны жет≥лд≥ру мен бек≥туд≥ оқыту әд≥стер≥.

D) јқпараттық Ц дамыту(мұғал≥мн≥ң ауызша ба€ндауы, әңг≥ме, к≥таппен жұмыс.

E) ∆аттығу әд≥с≥.

F) ќқыту процес≥нде оқушылардың оқу ≥с-әрекет≥н стимулдауәд≥с≥.

 

$$$ 191

ќқытудың сөзд≥к әд≥стер≥не

A)  өрнек≥л≥к.

B) Ћекци€ (дәр≥с).

C) Әңг≥ме.

D) ћадақтау.

E) Ѕа€ндау.

F) Ћаборатори€лық.

 

$$$ 192

—ыныптан тыс жұмыстарыныңти≥мд≥л≥г≥

A) ≤с-әрекетт≥ң мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түс≥н≥кт≥ болу.

B) “әрбиел≥к жұмыстарының мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы.

C) ќқушылар мен ата-аналардыңарасындағы қарым-қатынас жүйес≥не сай болуы.

D) —аналы болуы.

E) Әр оқушыға тиг≥зет≥н тәрбиел≥к ықпалы болуы.

 

$$$ 193

ћектеп≥ш≥л≥к бақылауды ѕортнов Ћ.ћ. белг≥леген түрлер≥

A) Қорытынды.

B) ≈к≥нш≥ ретт≥.

C) јғымдағы.

D) јралық.

E) Ќәтижел≥.

F) јлдын-ала.

 

$$$ 194

ќқулыққа қойылатын нег≥зг≥ талаптар:

A) “ексеру, өз≥н-өз≥ тексеру және оқу нәтижелер≥н түзетуге арналған сұрақтар мен жаттығулардың болуы

B)  өрнек≥л≥ктер мен жақсы жабдықталу; т≥л≥ балалардың жас ерекшел≥ктер≥не сәйкес болуы

C) ћазмұнда келт≥р≥лген матери€лдар көлемд≥ болуы керек

D) ќқу үрд≥с≥нде тексер≥лген соң ғана баспадан шығуы ти≥с

E) ќқушылар үш≥н ұғымды, қысқа және қызықты болуы; оқу бағдарламасынан тыс жазылуы

 

$$$ 195

ќқыту процес≥н≥ң звеноларында таным процес≥н≥ң логикасы рет≥нде жазуға болады:

A) Ќақты ағарту-түйс≥к, қабылдау.

B) јбстракт ойлау-ұғыну, мән≥н түс≥ну.

C) ѕрактика Ц бек≥т≥у, ≥скерл≥кт≥, дағдыны праткикалық қолдану.

D) ќқушылардың жет≥ст≥ктер≥н талдау, б≥л≥м≥н, ≥скерл≥г≥н және дағдысын тексеру, бағалау.

E) ќқушыларға б≥л≥м беру, ≥скерл≥к пен дағдыны қалыптастыру.

 

$$$ 196

ƒиаганостикалау қамтиды:

A) јлынған мәл≥меттерд≥ бағалауды.

B) Ѕақылау мен тексеуд≥.

C) ƒидақтикалық процестт≥ң жүрг≥з≥лу барысын.

D) ∆инақталған статистикалық деректерд≥ талдауды.

E) ѕәнд≥к құжаттарды сараптауды.

F) Ѕарлық құжаттарды өңдеуд≥.

G) ѕсихолги€лық мәл≥меттерд≥ жинастыруды.

 

$$$ 197

≤с-әрекетте б≥р≥гу≥ бойынша тәрбие формалары ж≥ктелед≥:

A). —абақ.

B)  ездесулер.

C) ѕ≥к≥рталас.

D)  ≥ш≥ топтағы жұмыс.

E) “оптық.

F) ‘ронталдық.

 

$$$ 198

ѕедагогика ғылымыныңсалалары:

A) ¬алеологи€, тәрбиепедагогикасы, дидактика, тәрбие теори€сы

B) јкмеологи€, б≥л≥м беру педагогикасы

C) ѕсихологи€лық педагогика, физтологи€лық педагогика

D) “үзету педагогикасы, ақппараттық педагогика

E) ∆алпы педагогика, жасөсп≥р≥мдер педагогикасы, педагогика

F) ћектеп педагогикасы, салыстырмалы педагогика, этнопедагогика

 

$$$ 199

∆еке тұлғаның дамуына әсер етет≥н нег≥зг≥ факторлар:

ј) “ұқым қуалаушылық.

¬) √еографи€лық орта.

C) Әлеуметт≥к орта.

D) ќтбасы.

E) Қоғам.

F) ћемлекет.

G) “әрбие.

H) Ѕ≥л≥м беру.

 

$$$ 200

ћектеп жоспарлары

ј) —абақ жоспары.

¬) ∆ылдық жоспар.

—) —ынып жоспары.

D) ѕерспективалық жоспар.

≈) ќқушылар жоспары.

F) —тратеги€лық жоспар.

G) ∆еке мұғал≥м жоспары.

H) “оқсандық жоспар.

 

 

$$$ end

 

ѕедагогика пән≥ бойынша

5¬01- Ѕ≥л≥м тобы мамандықтары үш≥н

оқу т≥л≥ қазақ бөл≥мдер үш≥н

“ест≥л≥к тапсырмалар паспорты

—ұрақ нөм≥р≥ “ақырып номер≥ Қүрдел≥л≥к дәрежес≥ (1,2,3) јЅ1 јЅ2 ҚЅ ƒұрыс жауаптар
      + - + A
      + - + F
      + - + C
      + - + A
      + - + C
      + - + H
      + - + A
      + - + G
      + - + C
      + - + A
      + - + A
      + - + G
      + - + B
      + - + F
      + - + C
      + - + F
      + - + A
      + - + E
      + - + B
      + - + H
      + - + C
      + - + F
      + - + D
      + - + H
      + - + C
      + - + BDG
      + - + EHG
      + - + BF
      + - + DGA
      + - + BEC
      + - + FGC
      + - + ACG
      + - + DGH
      + - + BCG
      + - + DGA
      + - + CFH
      + - + EGF
      + - + ADC
      + - + EGH
      + - + ACH
      + - + CFE
      + - + BED
      + - + DGF
      + - + BEA
      + - + EGB
      + - + CEG
      + - + DFE
      + - + CEH
      + - + EGD
      + - + BEC
      + - + C
      + - + D
      + - + F
      + - + D
      + - + C
      + - + A
      + - + E
      + - + F
      + - + BD
      + - + CG
      + - + DE
      + - + AC
      + - + CE
      + - + CF
      + - + FH
      + - + BD
      + - + CH
      + - + DFH
      + - + ACG
      + - + BEF
      + - + AGH
      + - + BDG
      + - + ACF
      + - + BDF
      + - + ACE
      + - + BC
      + - + AB
      + - + AC
      + - + BC
      + - + BD
      + - + CE
      + - + AD
      + - + BC
      + - + BE
      + - + CE
      + - + AD
      + - + BD
      + - + BF
      + - + AC
      + - + AB
      + - + CDG
      + - + CF
      + - + AD
      + - + CD
      + - + AD
      + - + BD
      + - + FG
      + - + BC
      + - + BD
      + + + DE
      - + + BDG
      - + + AFG
      - + + EFG
      - + + ABH
      - + + ABC
      - + + ADH
      - + + AH
      - + + AE
      - + + GH
      - + + AB
      - + + AC
      - + + AB
      - + + BH
      - + + AFG
      - + + AB
      - + + DEG
      - + + DF
      - + + AH
      - + + CD
      - + + AC
      - + + BCF
      - + + AFH
      - + + ACD
      - + + ACH
      - + + DGH
      - + + AFD
      - + + BG
      - + + BEH
      - + + ADE
      - + + CDH
      - + + BDE
      - + + ACD
      - + + BDE
      - + + CEG
      - + + ACD
      - + + ACD
      - + + BEG
      - + + ADH
      - + + CDF
      - + + BDE
      - + + EGH
      - + + ADF
      - + + CEF
      - + + ABH
      - + + ADF
      - + + CFH
      - + + CEG
      - + + FGH
      - + + BDG
      - + + BCF
      - + + ACF
      - + + CFG
      - + + ACE
      - + + BDF
      - + + B
      - + + C
      - + + B
      - + + A
      - + + C
      - + + C
      - + + B
      - + + B
      - + + C
      - + + A
      - + + B
      - + + C
      - + + A
      - + + B
      - + + C
      - + + D
      - + + B
      - + + B
      - + + A
      - + + D
      - + + C
      - + + B
      - + + E
      - + + A
      - + + B
      - + + B
      - + + C
      - + + C
      - + + B
      - + + A
      - + + AB
      - + + BDF
      - + + A
      - + + AB
      - + + ABC
      - + + BF
      - + + BCE
      - + + ABE
      - + + ACF
      - + + AB
      - + + ABC
      - + + BD
      - + + BD
      - + + AE
      - + + ACG
      - + + BDF

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1187 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1394 - | 1361 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.033 с.