Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E) ∆оспардың нақтылығы.
F) ∆оспардың маңыздылығы.

G) ∆оспарлаудың кел≥с≥мд≥л≥г≥.

H) ∆оспарлаудың перспективалылығы.

 

$$$ 49

ћұғал≥мдерд≥ аттестаци€лау (сараптау) принциптер≥:

A) Ғылымилық.

B)  өрнек≥л≥к.

C) ћазмұндық.

D) ∆үйел≥л≥к тұтастық.

E) ∆ари€лылық.

F) Әд≥стемел≥к.

G) Ўынайлылық.

H) Ѕолжамдылық.

 

$$$ 50

ћұғал≥мдерд≥ аттестаци€лау (сараптау) барысында үш түрл≥ сараптау комисси€сы түз≥лед≥-олар:

A) ’алықаралық сараптау комисси€сы.

B) Ѕас сараптау комисси€сы.

C) Ѕ≥л≥м мекемес≥ндег≥ сараптау комисси€сы.

D) Қосымша сараптау комисси€сы.

E) јудандық сараптау комисси€сы.

F) “әуелс≥з сараптау комисси€сы.

G) Өнд≥р≥с саласының сараптау комиссисы.

H) Ѕ≥л≥м мекемес≥нен тыс сараптау комисси€сы.

 

$$$ 51

Қаз≥рг≥ педагогиканың әд≥снамасы-бұл:

A) ∆ан туралы ғылым.

B) “әс≥л туралы ғылым.

C) Ѕ≥р нәрсен≥ тану туралы ғылым.

D) “әрбие құралдары туралы ≥л≥м.

E) “әрбие туралы ≥л≥м.

F) Ѕаланың дамуын зерттейт≥н пән.

G) “әрбие принциптер≥н зерттейт≥н ғылым.

H) ќқыту принциптер≥н зерттейт≥н ғылым.

 

$$$ 52

ћектепш≥л≥к бақылау әд≥стер≥:

A) ѕрактикалық

B) Ѕақылау жұмысы.

C) Қалыптастырушы эксперимент.

D) ћектеп құжаттарын зерттеу

E) —алыстырмалы эксперимент.

F) –анг≥леу.

G) јбстракци€

H) ƒедукци€.

 

$$$ 53

ѕедагогика педагогикалық шынайылық туралы ғылым рет≥нде:

A) Ѕаланың дамуын зерттейт≥н пән

B) ѕедагогикалық процест≥ң қарама-қайшылықтарын зерттейд≥.

C) ќқытудың принциптер≥н зерттейд≥.

D) ќқушының белсенд≥л≥г≥н арттырады.

E) “әрбиеленуш≥н≥ң тәрбиел≥к денгей≥н жет≥лд≥ред≥.

F) “еори€лық б≥л≥мдерд≥ жинақтайды.

G) ѕрактикалық б≥л≥мдерд≥ жинақтайды.

H) «ерттеу әд≥стер≥ туралы ≥л≥м.

 

$$$ 54

ѕедагогиканың нег≥зг≥ категори€лары:

A) ≈с.

B) ѕсихикалық құбылыс.

C) ∆ет≥лд≥ру.

D) “әрбие.

E) ѕайымдау.

F) Ѕелсенд≥ру.

G) Ѕолмыс.

H) ќңтайландыру.

 

$$$ 55

ѕедагогиканың бөл≥мдер≥:

A) ‘илософи€ның жалпы нег≥здер≥.

B) ѕсихологир€ның жалпы нег≥здер≥

C) ќқыту және тәрбие теори€сы.

D) ƒүниетаным формалары.

E) ѕедагогикалық процест≥ң нег≥здер≥.

F) ƒүниетаным нег≥здер≥.

G) “ұлға теори€сының нег≥здер≥.

H) Ѕалалар ұжымының теори€сы.

 

$$$ 56

ѕедагогикалық пәндер қатарына жатады:

A) Әлеуметт≥к педагогика.

B) Қоғамдық педагогика.

C) ћедициналық психологи€

D) “абиғат педагогикасы.

E) Өнд≥р≥ст≥к психологи€.

F) “ехнопедагогика.

G) ∆ұмыс ≥стеу педагогикасы.

H) јқпараттық педагогика.

 

$$$ 57

ѕедагогиканың теори€лық қызметтер≥не жатады.

A) Ѕа€ндау.

B) Әнг≥ме.

C) ƒиагностика

D) Ѕағыттау.

E) јнықтау.

F) Қалыптастыру.

G) ƒәлелдеу.

H) ќқыту.

 

$$$ 58

ѕедагогиканың технологи€лық қызметтер≥не жатады:

A) “үс≥нд≥ру.

B) “әрбиелеу.

C) Ѕағыттау.

D) Әнг≥ме.

E) јқпараттық.

F) џқпал таныту немесе жаңа амал тұрғысынан келу.

G) ƒамыту.

H) Ѕолжау.

 

$$$ 59

“ұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған ≈желг≥ грек ойшылдары:

A) Ёвклит.

B) —ократ.

C) Ћойола.

D) ѕлатон.

E) ћонтень.

F) ƒемокрит.

G) –абле.

H) јвгустин.

 

$$$ 60

ћектепт≥ң жеке басқару органдары

A) ѕедагогикалық кеңес

B) ћектеп кеңес≥

C) —ынып жетекш≥с≥

D) јта- аналар комитет≥

E) ƒиректордың оқу ≥с≥ жөн≥ндег≥ орынбасары

F) —ынып жиналысы

G) ƒиректор

H) Әд≥стемел≥к кеңес

 

$$$ 61

ћари€ ћонтессори оқушылардың жекелеп оқуына ынғайлы пәндер деп мыналарды көрсетт≥:

A) ѕедагогикалық пәндер.

B) ѕсихологи€лық пәндер.

C) «аң пәндер≥.

D) √рамматикалық пәндер.

E) ћатематикалық пәндер.

F) Ёкономикалық пәндер.

G) Әлеуметттену пәндер≥.

H) ∆аратылыстану пәндер≥.

 

$$$ 62

ƒаму барысында адамда:

A) —ана мен өз≥нд≥к сана қалыптасады.

B) Ѕ≥л≥м мен өнерпаздығы дамиды.

C) ∆еке тұлға рет≥нде қалыптасады.

D) ћаман иес≥ рет≥нде жет≥лд≥.

E) “үлек рет≥нде қалыптасуы.

F) Ғылыми дүниетанымы қалыптасады.

G) Ғылымға деген қызығушылық о€нады.

H) Өм≥рге деген көзқарас өзгеред≥.

 

$$$ 63

ћектеп оқушысының жеке ерекшел≥г≥ деген≥м≥з-оның:

A) Ғылыми дүниетанымының қалыптасуы.

B) “үлек рет≥нде қалыптасуы.

C) ∆ан-жақты тұтас жет≥л≥у.

D) ƒағдыларының қалыптасуы.

E) “ұлғалық қасиетттер≥н≥ң қалыптасуы.

F) ќқуға деген ынтасының дамуы.

G) —портқа деген қызығушылығы.

H) Өм≥рге деген көзқарасы.

 

$$$ 64

ѕедагогика практикасы тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары

A) ƒамыта оқыту.

B) “рамп- жоспар.

C) ¬иньетка жоспар.

D) ћәселел≥к оқыту.

E) ѕедагогикалық оқыту.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 926 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

785 - | 635 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.021 с.