Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


G) Ѕ≥л≥мдерд≥ алынған мәл≥метер нег≥з≥нде жаңа нақты жағдайларда қолдана б≥лу≥.
H) Өткен тақырыптар мазмұнының әд≥стемел≥к деңгей≥н тексеру.

 

$$$ 35

ѕедагогикалық технологи€лардың теори€лық нег≥зде орындалуын қарастырған педагогтар:

A) ¬.¬.Ѕеспалько.

B) ћ.». ’арченко.

C) —.ƒ. Ўатунов.

D) ¬.¬.ƒанилов.

E) Ќ.».—емЄнова.

F) ¬.ѕ. орниенко.

G) ¬. . ƒь€ченко.

H) «.». “имофеева.

 

$$$ 36

ѕедагогикалық технологи€лардың теори€лық тәж≥рибел≥к нег≥зде орындалуын қарастырған педагогтар:

A) —.ƒ.ћуравьев.

B) ћ.—. ¬аженина.

C) ≈.Ќ. »льин.

D) ¬.ƒ.’олодова.

E) ».Ќ.’русталев.

F) —.Ќ. Ћысенкова.

G) Ќ.». оротова

H) ¬.‘.Ўаталов

 

$$$ 37

ƒидактикада оқыту технологи€лары төмендег≥дей сипаттарымен ж≥ктелед≥:

A) јлғашқы деңгей≥.

B) ≈ңг≥зу деңгей≥.

C) Ќәтижел≥л≥к деңгей≥.

D) Әд≥стемел≥к нег≥з≥.

E) ‘илософи€лық нег≥з.

F) Қолдану деңгей≥.

G) “әж≥рибе меңгеруд≥ң ғылыми м≥нездемес≥.

H) “еори€ны меңгеруд≥ң ғылыми м≥нездемес≥.

 

$$$ 38

∆алпы б≥л≥м берет≥н бағдарламалар:

A) ∆еке адамның мәдениет≥н≥ң қалыптасуына бағытталады.

B) ∆еке адамның әлеуметт≥к жағдайына бағытталады.

C) ќқушының кәс≥пт≥к таңдауын шешуге бағытталады.

D) ∆еке адамның қоғам мен өм≥рге бей≥мделу≥н қамтамасыз етед≥.

E) ќқушының оқу-тәрбие процес≥ндег≥ қиындықтарын шешүге бағытталады.

F) ќқушының өз≥нл≥к жұмыстарын уйымдастыруға бағытталады.

G) ќқушының өз≥нд≥к таңдауын шешуге бағытталады.

H) ќқушының оқу үлгер≥м≥н жет≥лд≥руге бағытталады.

 

$$$ 39

ћектепт≥ң ≥с-әрекет≥н қадағалау-бұл:

A) јлынған б≥л≥мдерд≥ң нег≥з≥нде ба€ндама жасай алуы.

B) ѕедагогикалық процест≥ң жүзеге асуын тексеру.

C) Ѕ≥л≥м мазмұнының жалпы түр≥н көрсету.

D) Ѕ≥л≥м мазмұнының ғылымилығын тексеру.

E) ћектеп оқушының оқу жүктемес≥н мөлшерлеуге көмектесу.

F) ќқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру.

G) ќқу нәтижес≥н дұрыс мөлшерлеу.

H) Ѕ≥л≥м мазмұнының оңтайлы түр≥н көрсету

 

$$$ 40

Ѕасқару ≥с-әрекеттер≥ процес≥нде мынандай қызметтер орындалады:

A) ћақсаттарды айқындау.

B) ∆обалау.

C) ∆оспарлау.

D) Ѕағыттау.

E) —енд≥ру.

F) «ерттеу.

G) ∆етекш≥л≥к жасау.

H) Ұйымдастыру.

 

$$$ 41

Ѕасқару ≥с-әрекеттер≥ процес≥нде мынандай қызметтер орындалады:

A) ∆оспарлау.

B) “узету.

C) –еттеу.

D)  өмек көрсету.

E)  ел≥с≥м жасау.

F) џнталандыру.

G) —енд≥ру.

H) Қадағалау.

 

$$$ 42

Ѕасқару әд≥стер≥н≥ң нег≥зг≥ топтары:

A) Әлеуметт≥к-педагогикалық әд≥стер.

B) Әк≥мш≥л≥к-үйымдастыру әд≥стер≥.

C) ћектепш≥л≥к-үйымдастыру әд≥стер≥.

D) Қоғамдық-әсер әд≥стер≥.

E) ѕсихологи€лық-педагогикалық ықпал жасау әд≥стер≥.

F) ‘илософи€лық-әд≥снамалық әд≥стер.

G) ∆алпыламалық әсер әд≥стер≥.

H) Қоғамдық-пайдалы ≥с-әрекеттер әд≥стер≥.

 

$$$ 43

ѕедагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:

A) Ћ.». араев.

B) —.ћ. аратаев.

C) ¬.Ќ.  апустин.

D) Ѕ.ћ. ћакарова.

E) —.ј. ћищин.

F) Ћ.». атаева.

G) Ѕ.ѕ. Ѕитинас.

H) ƒ.Ќ. орнелюк.

 

$$$ 44

ћұғал≥мге басқару шеш≥мдер≥н өндеуге ақпараттың үш түр≥ аса қажетЦолар:

A) ∆едел ақпарат.

B) Ѕастапқы ақпарат.

C) Ќег≥зг≥ ақпарат.

D) ¬ариативт≥к ақпарат.

E) “актикалық ақпарат.

F) “ақырыптық ақпарат.

G) Қоғамдық ақпарат.

H) ћазмұндық ақпарат.

 

$$$ 45

Қазақстандық ғылым-педагог Ќ.ƒ. ’мель бойынша педагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ сипаттамалары:

A) ќқушылардың тәрбиел≥к деңгейлер≥.

B) ќқушылардың үлгер≥м≥.

C) ќқушылардың мұғал≥мге деген көзқарасы.

D) ќқушылар ұжымының мұғал≥м тарапынан басқарылуы.

E) ќқушылар ұжымының қалыптасқандығы.

F) ќқушылар ұжымының дамығандығы.

G) ќқушылардың қоғамдық белсенд≥л≥г≥.

H) ќқушылардың спортқа деген қызығушылығы.

 

$$$ 46

√.».ўукина бойынша тәрбие әд≥стер≥н≥ң ж≥ктелу≥:

A) ќқушының тәрбиел≥к деңгей≥н қалыптастыру әд≥стер≥.

B) ќқушының дүниетанымын қалыптастыру әд≥стер≥.

C) ∆еке тұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥.

D) ∆еке тұлғаның адамгерш≥л≥к қасиеттер≥н жет≥лд≥ру әд≥стер≥.

E) ≤с-әрекетт≥ ұйымдастыру мен қоғамдық м≥нез-құлық тәж≥рибес≥н қалыптастыру әд≥стер≥.

F) ≤с-әрекетт≥ ғылыми тұрғыдан ұйымдастыру әд≥стер≥.

G) ћ≥нез-құлық пен ≥с-әрекетт≥ ынталандыру әд≥стер≥.

H) ћ≥нез-құлық пен шығармашылықты қалыптастыру әд≥стер≥.

 

$$$ 47

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥не жатады:

A) —еминар.

B) ѕсихологи€лық әңг≥ме.

C) —а€си әңг≥ме.

D) “үс≥н≥ктеме.

E) Ётикалық этика.

F) —енд≥ру.

G) ∆азалау.

H) ћадақтау.

 

$$$ 48

ћектепт≥ң жылдық жұмыс жоспары мына принциптер нег≥з≥нде құрастырылады:

A) ∆оспарлаудың мазмұндығы.

B) ∆оспарлаудың тарихилығы.

C) ∆оспарлаудың ғылымилығы.

D) ∆оспардың көлемд≥л≥г≥.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 813 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—амообман может довести до саморазрушени€. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

861 - | 713 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.02 с.