Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќқу пән≥н≥ң сипаттамасы

—иллабус

1 ћандыкаева јлмагуль –амазанқызы, психологи€ ғылымдарының кандидаты, Ћ.Ќ.√умилев атындағы ≈Ұ” әлеуметт≥к және өз≥н-өз≥ тану кафедрасының доцент≥. ћандыкаева јлмагуль –амазановна Ц әл-‘араби атындағы Қазақ ұлттық университет≥н≥ң жанындағы психологи€ ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежес≥н беру жөн≥ндег≥ ƒиссертаци€лық  еңест≥ң мәж≥л≥с≥нде 19.00.01 Ц жалпы психологи€, тұлға психологи€сы, психологи€ тарихы, этнопсихологи€ мамандығы бойынша Ђ“ұлға қаб≥леттер≥н дамытуда қарым-қатынастың психологи€лық ерекшел≥ктер≥ї атты тақырыпта кандидаттық диссертаци€ қорғаған.

 

Ѕайланыс телефоны: 87013837796. (эл.жәш≥г≥: alma.mandykaeva@mail.ru)

Ғылыми қызығушылығы: “ұлға психологи€сы, қарым-қатынас психологи€сы, отбасы психологи€сы,тұлға тип≥ мен кәс≥би ≥с-әрекет салаларының өзара байланысы.

 

ѕән туралы мәл≥меттер

ѕәнн≥ң атауы Ђѕсихологи€ї - 2 кредит.

ќқу жоспары бойынша сағаттардың бөл≥ну≥

 

—абақ түр≥ —ағаттардың жалпы саны  үзг≥ семестр  өктемг≥ семестр
јптасына Ѕарлығы јптасына Ѕарлығы
ƒәр≥с          
“әж≥рибел≥к сабақ          
—еминарлық сабақ          
«ертханалық сабақ          
—туди€лық сабақ          
ЅӨ∆          

 

ќқу пәндер≥н≥ң деректемелер≥

4.1. ѕререквизиттер: философи€, жалпы психологи€, курс педагогика саласындағы пәндермен Ц жалпы педагогикамен, әлеуметт≥к педагогикамен, дидактикамен тығыз байланысты болып табылады.

4.2. ѕостреквизиттер: педагогикалық психологи€, психологи€ тарихы, жас ерекшел≥к психологи€сы, әлеуметт≥к психологи€ және педагогикалық психологи€ ғылымдарындағы теори€лық-әд≥снамалық мәселелер және психологи€лық-педагогикалық технологи€лар.

 

ќқу пән≥н≥ң сипаттамасы

5.1. ќқу пән≥н≥ң бағыты. Ђѕсихологи€ї курсы магистратура бойынша базалық психологи€лық б≥л≥м беру құрылымының маңызды компонент≥ болып табылады. Ќақты курс нег≥з≥нде психологи€ның теори€сы және практикасын б≥рт≥ндеп меңгеруд≥ң әд≥снамалық принцип≥ жатыр. јталмыш курс магистранттарға ғылыми-педагогикалық бағытта б≥л≥м беруге қажетт≥ қаз≥рг≥ кездег≥ психологи€ның әд≥снамалық жағдайларына; отандық және әлемд≥к психологи€да нег≥зделген теори€лар мен эмпирикалық мәл≥меттерге; психологи€ ғылымындағы жет≥ст≥ктерге нег≥зделед≥. ќсыған байланысты курсты оқытуда және оқуда жоғары мектеп психологи€сының әд≥снамалық және ғылыми-теори€лық нег≥здер≥ қарастырылады.

5.2. ѕәнд≥ оқытудың мақсаты: магистранттардың жоғары мектеп психологи€сының әд≥снамалық және теори€лық нег≥здер≥н меңгеру≥; олардың жоғары мектеп психологи€сын оқу ≥с-әрекет≥н≥ң субъект≥с≥ рет≥нде дамуы және жоғары мектеп оқытушысы әр≥ ғалым-зерттеуш≥ рет≥ндег≥ кәс≥би ≥с-әрекет үш≥н қажетт≥ психологи€лық сауатының артуы; психологи€лық құз≥рет≥н≥ң дамуы; психологи€лық мәдениетт≥ игеру≥.

 

5.3. ѕәнд≥ оқытудың м≥ндеттер≥:

Ј жоғары мектептег≥ кәс≥би ≥с-әрекетке нег≥з болатын психологи€лық теори€ларды талдау;

Ј студентт≥к жас кезең≥н≥ң психологи€лық ерекшел≥ктер≥н ашу;

Ј жоғары оқу орнындағы оқыту мен дамытудың психологи€сын қарастыру;

Ј студентт≥к топтың әлеуметт≥к психологи€сын талдау;

Ј педагогикалық қарым-қатынас психологи€сын қарастыру;

Ј жоғары оқу орнында психологи€лық қызмет ұйымдастырып, жүзеге асыру технологи€сын жүйелеу.

 

5.4. ќқу пән≥н≥ң мазмұны. ∆оғары мектеп психологи€сының пән≥ мен м≥ндеттер≥н; жоғары оқу орнында оқытудың психологи€лық теори€лары мен педагогикалық тәж≥рибес≥н; студент жастардың психологи€сын; жоғары мектепт≥ң оқу процес≥нде студентт≥ң тұлғалық және интеллект≥к даму ерекшел≥ктер≥н; студенттерд≥ң оқу ≥с-әрекет≥н≥ң мотивтер≥н; жоғары мектептег≥ оқытудың белсенд≥ әд≥стер≥ мен тәрбие жұмысының психологи€лық нег≥здер≥н; студентт≥к ұжым психологи€сын; педагогикалық қарым-қатынас психологи€сын; студенттер мен оқытушылардың б≥рлескен ≥с-әрекет психологи€сын; жоғары мектеп оқытушыларының педагогикалық ≥с-әрекет≥н≥ң психологи€сын; педагогт≥ң кәс≥би және тұлғалық даму ерекшел≥ктер≥н; ғылыми және педагогикалық шығармашылықтың динамикасын; ғылыми-педагогикалық ұжымның психологи€лық ерекшел≥ктер≥н; студенттерд≥ психологи€лық дайындау және жоғары оқу орнындағы психологи€лық қызметт≥ меңгеру≥ және б≥лу≥ керек. ќсы орайда жоғары мектеп психологи€сының қаз≥рг≥ даму кезең≥ндег≥ өзект≥ мәселелер≥н, оның теори€лық-әд≥снамалық нег≥здер≥н бек≥ту және кеңейту өзект≥ болады.

5.3 ќқу пән≥н оқыту жоспары

є апталар “ақырып атауы ќқытуды ұйымдастырудың формалары мен сағаттар саны ЅӨ∆ арналған тапсырма және б≥л≥мд≥ бақылаудың формасы
ƒәр≥с “әж≥рибе (семинар) «ертханалық —туди€лық ЅӨ∆
  ∆оғары мектеп психологи€сының пән≥, м≥ндеттер≥ және құрылымы ∆оғары мектеп психологи€сының әд≥снамасы ∆оғары мектеп психологи€сының әд≥стер≥ ѕсихологи€дағы б≥л≥мн≥ң ықпалдастығы ∆оғары мектеп психологи€сы дамуының теори€лық нег≥здер≥ ∆оғары мектеп психологи€сының ғылым және пән рет≥нде дамуы Қазақстандағы жоғары мектеп психологи€сы           ∆оғары мектеп психологи€сына қатысты отандық және шетелд≥к ғылыми еңбектер мен ≥с-тәж≥рибелер  
  ∆оғары мектеп психологи€сы және жоғары б≥л≥м ∆оғары б≥л≥м мәселес≥ Ѕ≥л≥м туралы түс≥н≥к ∆оғары б≥л≥м беруд≥ң маңызы мен бағыттары Қазақстанда жоғары б≥л≥м беруд≥ң алғышарттары мен қаз≥рг≥ жағдайы           ∆оғары мектепте б≥л≥м беру психологи€сы
  ∆оғары мектепте кәс≥би б≥л≥м беруд≥ң психологи€лық мазмұны ∆оғары мектепте кәс≥би б≥л≥м беруд≥ң сипаттамасы ѕрофессиограмма ѕсихограмма және кәс≥би ≥с-әрекетт≥ң психологи€лық анықтауыштары  әс≥би даму және акмеологи€            әс≥би б≥л≥м және кәс≥би ≥с-әрекет психологи€сы  
  ∆оғары мектепте психологи€лық б≥л≥м беру жағдайы ∆оғары мектепте психологи€лық б≥л≥м беруд≥ң өзект≥л≥г≥ ѕсихологи€лық б≥л≥м беру және психологи€лық дайындау           ∆оғары оқу орнындағы психологи€лық дайындаудың нәтижелер≥
  ∆оғары мектептег≥ педагогикалық ≥с-әрекет психологи€сы ∆оғары мектептег≥ педагогикалық ≥с-әрекетт≥ң мән≥ мен құрылымы ѕедагогикалық қаб≥лет ќқытушының б≥л≥м берудег≥ психологи€лық статусы ѕедагогикалық ≥с-әрекеттег≥ кәс≥би және тұлғалық деструкци€лар           ∆оғары мектеп оқытушыларының педагогикалық ≥с-әрекет≥н≥ң психологи€лық сипаттамалары
  ќқытушының ғылыми-зерттеу ≥с-әрекет≥ ќқытушының ғылыми-зерттеу ≥с-әрекет≥н≥ң мән≥ мен психологи€лық мазмұны Ғалымның әд≥снамалық мәдениет≥ ∆оғары оқу орнында жас ғалым дамуының психологи€лық жақтары             ЂҒалым психологи€сыї /* ЂҒалымның әд≥снамалық мәдениет≥ї /* ЂҚазақстандық психолог ғалымдарї/* ЂҒылыми шығармашылықты дамытуї (/* -б≥р≥н таңдау бойынша реферат дайындау)
  ѕедагогикалық қарым-қатынас психологи€сы ѕедагогикалық қарым-қатынастың психологи€лық сипаттамасы ѕедагогикалық қарым-қатынас жасау үлг≥лер≥           ∆оғары мектептег≥ педагогикалық қарым-қатынас
  ∆оғары мектептег≥ оқыту психологи€сы ќқыту процес≥ және оның сипаттамасы ќқытудың түрлер≥ мен психологи€лық тұжырымдамалары ќқыту стильдер≥           ∆оғары мектептег≥ оқыту процес≥н басқару
  ∆оғары мектептег≥ оқыту технологи€ларының психологи€лық нег≥здер≥ Ѕ≥л≥м беру технологи€лары ∆оғары мектептег≥ оқыту формалары ∆оғары мектептег≥ оқытудың дәстүрл≥ және белсенд≥ әд≥стер≥           ∆оғары мектептег≥ оқытудың жаңа технологи€ларының психологи€лық нег≥здер≥
  —тудентт≥к шақтағы даму психологи€сы ќқу әрекет≥ Ц психологи€лық даму нег≥з≥ —туденттерд≥ң оқу ≥с-әрекет≥н≥ң мотивтер≥ —тудентт≥к кезеңдег≥ субъект≥л≥к дамудың психологи€лық нег≥здер≥           —туденттер оқу ≥с-әрекет≥н≥ң субьект≥с≥ рет≥нде
  —тудентт≥ң психологи€лық даму ерекшел≥ктер≥ ∆асөсп≥р≥м кезең≥н≥ң сипаттамасы ∆оғары мектепт≥ң оқу процес≥нде студентт≥ң тұлғалық және интеллект≥к дамуы —тудентт≥к шақтағы жаңақұрылымдар —тудент тұлғасының типологи€сы ∆оғары мектептег≥ тәрбие жұмысының психологи€лық нег≥здер≥           —туденттерде кәс≥би өз≥нд≥к сананың дамуы
  —тудентт≥к ұжым психологи€сы “оптың психологи€да түс≥нд≥р≥лу≥ —тудентт≥к топ түрлер≥ —тудентт≥к ұжымның сипаттамалары ∆оғары оқу орнындағы студентт≥к топ динамикасы “оптың социометри€лық құрылымы  өшбасшылық           —туденттерд≥ тәрбиелеуд≥ң психологи€лық ерекшел≥ктер≥ және студентт≥к топтардың рөл≥
  ∆оғары мектептег≥ менеджмент ∆оғары оқу орнындағы басқару психологи€сы ѕедагогикалық ұжымдағы манипул€ци€ және психологи€лық ықпал ѕедагогикалық ұжымдағы дау-дамай мәселес≥ мен оның динамикасы           ѕедагогикалық ұжымдағы дау-дамайды шешуд≥ң психологи€сы
  ∆оғары оқу орнындағы психологи€лық қызмет ѕсихологи€лық қызмет: Қазақстандағы және шетелдег≥ жоғары оқу орындарының тәж≥рибес≥ ∆оғары мектептег≥ психологи€лық профилактика ∆оғары мектептег≥ психологи€лық диагностика жүрг≥зу мәселес≥ —туденттер мен оқытушыларға психологи€лық кеңес беру әд≥снамасы           ∆оғары мектептег≥ психологи€лық қызметт≥ң үлг≥лер≥
  ∆оғары мектепте психологи€лық тренингт≥ ұйымдастырудың әд≥снамасы мен әд≥стер≥ “ренингт≥ң психологи€лық ықпалы ∆оғары мектептег≥ психологи€лық тренингт≥ң әд≥снамалық қағидалары ∆оғары мектептег≥ тренингт≥ң психологи€лық техникалары           ∆оғары мектепте психологи€лық тренингт≥ ұйымдастырудың бағдарламалары мен мазмұны


<== предыдуща€ лекци€ | следующа€ лекци€ ==>
ѕеречень программного и мультимедийного сопровождени€ | ¬ региональных аспектах безопасности
ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

518 - | 455 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.