Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Definition and principles of replication
–епликаци€, определение, принципы

6.4.3. ƒЌҚ репликаци€сының лидерл≥к және ≥лесуш≥ т≥збектер≥н≥ң ерекшел≥ктер≥.

6.4.4. –епликаци€ға қатысатын нег≥зг≥ ферменттерд≥ң қызметтер≥.

6.4.5. –епликаци€ қател≥ктер≥н≥ң себептер≥, пайда болу және түзет≥лу≥ механизмдер≥

6.4.6. “еломерл≥к ƒЌҚ қызмет≥, құрылысы және репликаци€лану ерекшел≥ктер≥

6.4.7. –епликаци€ қател≥ктер≥н≥ң және сызықты ƒЌҚ молекуласының теломерл≥к бөл≥ктер≥н≥ң репликаци€ланбауының биологи€лық медициналық маңызы.

* јғылшын және орыс т≥лдер≥нде талдау үш≥н

6.5. ќқыту әд≥стер≥: студенттерд≥ң сабақтың мән≥н, мақсатын және м≥ндеттер≥н; түс≥нген≥н қысқа, анық, ойын жүйел≥ жетк≥зу және түс≥нген материалын сызба нұсқа, кесте, сурет түр≥нде көрсету; тест қател≥ктер≥мен топпен жұмыс; есептер шығаруды көрсету және түс≥нд≥ру,сызбалар толтыруға бағыттай отырып ауызша сұрау, тақырып бойынша бейнефильмдер көру.

6.6. Әдебиеттер:

Ќег≥зг≥:

6.6.1. Қуандықов ≈.Ө., јманжолова Ћ.≈. ћолекулалық биологи€ нег≥здер≥ (дәр≥стер жинағы). јлматы: Ёверо, 2008. б.21-41.

6.6.2. ћушкамбаров Ќ.Ќ.,  узнецов —.Ћ. ћолекул€рна€ биологи€. ћ., 2003. б. 17-40.

6.6.3. √енетика. ѕод ред. »ванова ¬.». ћ.: јкадемкнига, 2006. б. 52-53.

6.6.4. Қуандықов ≈.Ө., Ќұралиева Ұ.Ә. Ќег≥зг≥ молекулалық-генетикалық терминдерд≥ң орысша-қазақша сөзд≥г≥. јлматы: Ёверо, 2012. 112 б.

Қосымша:

6.6.5. ∆имулев ».‘. ќбща€ и молекул€рна€ генетика. Ќовосибирск: —иб.унив. изд-во, 2007. —.110-122.

6.6.6. ўипков ¬.ѕ.,  ривошеина √.Ќ. ќбща€ и медицинска€ генетика. ћ., 2003. с. 11-16.

6.6.7. Ѕиологи€. ѕод ред. ярыгина ¬.Ќ. ¬ 2-х томах. ћ.: ¬ысша€ школа, 2004. “.1. б. 234-242.

6.6.8. «а€ц –.√.,Ѕутвиловский ¬.Ё. и др. ќбща€ и медицинска€ генетика. –-на- ƒону, 2002. б.106-116.

6.6.9. ћедицинска€ генетика: учеб. пособие/ –оберт Ћ.Ќьюссбаум, –одерик –. ћак-»ннес, ’антингтон ‘. ¬иллард: пер. с англ. ј. Ў. Ћатыпова; под ред. акад. –јћЌ Ќ. ѕ. Ѕочкова.- ћ., √Ёќ“ј–-ћедиа, 2010. б. 203-205.

6.7. Ѕақылау:

 огнитивт≥ (б≥л≥м) құзыретт≥л≥кт≥ бағалау

6.7.1.1. “ақырып сұрақтары бойынша ауызша сұрау.

6.7.1.2. “ест бақылау Ц 3 нұсқа 10 сұрақтан.

6.7.1.3. “ақырып бойынша кәс≥би терминдерд≥ ағылшын және ек≥нш≥ т≥лде игеру≥н тексеру

 

6.7.2. “әж≥рибел≥к дағды құзыретт≥л≥г≥н бағалау:

6.7.2.1. —ызбалар сызу:

-ƒЌҚ репликаци€сының принциптер≥ (Қуандықов ≈.Ө., јманжолова Ћ.≈. ћолекулалық биологи€ нег≥здер≥ (дәр≥стер жинағы), 9 сурет, 23 б.

- ƒЌҚ -ның лидерл≥к және ≥лесуш≥ т≥збектер≥н≥ң синтез≥ (Қуандықов ≈.Ө., јманжолова Ћ.≈. ћолекулалық биологи€ нег≥здер≥ (дәр≥стер жинағы), 11 сурет, 25 б.

 

≈сеп шығару.

ƒЌҚ бөл≥г≥ келес≥ нуклеотидтерден тұрады:

3 .. ј√“ј÷√√÷ј“√÷ј““ј÷ј“√÷÷√÷.... 5 .Ѕастапқы ƒЌҚ бөл≥г≥н≥ң репликаци€лану нәтижес≥нде пайда болған ƒЌҚ Ц ның ек≥нш≥ т≥збег≥н≥ң нуклеотидт≥к құрамын жазыңыз. ѕолинуклетидт≥к т≥збект≥ң қайсысы бастапқы, қайсысы жаңа т≥збек екен≥н көрсет≥ң≥з.

 

6.7.2.3. ƒЌҚ репликаци€сына қатысатын ферменттерд≥ң қызмет≥н кестеге толтыр.

 

є “үрлер≥ Қызмет≥
1. ’еликаза  
2. SSB - белок  
3. топоизомерза  
4. ƒЌҚ -полимераза  
5. ѕраймаза  
6. ƒЌҚ -лигаза  
7. Ёндонуклеаза  

 

6.7.2.4. “еломеразаның қатысыумен және теломеразаның қатысыуынсыз ƒЌҚ теломерл≥к бөл≥ктер≥н≥ң ұзару механизм≥н түс≥нд≥ру және сызбасын сызу.

6.7.3. Ѕақылау сұрақтары:

6.7.3.1. –епликаци€ қател≥ктер≥н≥ң пайда болу және түзет≥лу механизмдер≥

6.7.3.2. ∆аңа ƒЌҚ т≥збег≥н≥ң репликаци€лану механизмдер≥.

Үш т≥лдег≥ түс≥нд≥рме сөздер:

Қазақ т≥л≥нде ќрыс т≥л≥нде јғылшын т≥л≥нде
–епликаци€ ЦƒЌҚ молекуласының ек≥ еселену үдер≥с≥ –епликаци€ Цпроцесс удвоени€ молекулы ƒЌ  Replication Цprocess of doubling of DNA molecule
–епликон Црепликаци€ б≥рл≥г≥ –епликон Цединица репликации Replicon Цunit of replication
ѕраймер Ц ƒЌҚ-ныңрепликаци€ үдер≥с≥нде б≥р≥нш≥ синтезделет≥н жаңа т≥збект≥ң басталуына қажетт≥ –ЌҚ-ның қысқа фрагмент≥ ѕраймер Цкороткий фрагмент –Ќ , синтезирующийс€ первым в процессе репликации ƒЌ , необходимый дл€ начала синтеза дочерней цепи Primer Цshort (oligonucleotide) fragment of RNA, synthesizing before replication and using for initiation of synthesis of daughter chain
ƒЌ -полимераза Ц ƒЌҚ-ның жаңа т≥збег≥н≥ң синтезделу≥не қатысатын фермент ƒЌ -полимераза Цфермент, участвующий в синтезе дочерней цепи ƒЌ  DNA-polimerase Цenzyme, taking part on synthesis of daughter chain of DNA
ќказаки фрагменттер Цбастапқы ƒЌҚ-ның ≥лесуш≥ т≥збег≥нде синтезделет≥н жаңа ƒЌҚ т≥збег≥н≥ң фрагменттер≥ ‘рагменты ќказаки Цфрагменты дочерней цепи ƒЌ , синтезирующиес€ на отстающей цепи материнской цепи ƒЌ  Okasaki fragments Цfragments of daughter chain of DNA, synthesizing on lagging chain of maternal DNA
’роматин Ц нег≥зг≥ компоненттер≥ ƒЌҚ және ақуыздар болатын хромосоманың заты ’роматин Цвещество хромосом, основными компонентами которого €вл€ютс€ ƒЌ  и белки —hromatin Ц material of chromosomes, consisting mainly from DNA and proteins
“еломерлер Цхромосоманың ұштарында орналасқан гендер≥ жоқ, ƒЌҚ-ның қайталанатын қатарлары “еломеры Ц повтор€ющиес€ последовательности ƒЌ , располагающиес€ на концах хромосом, не содержащие гены TelomeresЦ repetitive sequence of DNA located on the ends of chromosomes not containing genes  
“еломераза Ц сызықты ƒЌҚ молекуласының жаңа т≥збег≥н ұзартатын, қатерл≥ ≥с≥ктерде және басқа жасушаларда белсенд≥ болатын арнайы фермент “еломераза Цспецифический фермент, удлин€ющий дочерние цепи линейных молекул ƒЌ , активны в злокачественных опухолевых и других клетках Telomerase Ц specific enzyme lengthening daughter chain of DNA, are active in malignant tumors and other cells  
Ћидерл≥к т≥збек Црепликаци€лық айырдың бағытымен бағыттас және үзд≥кс≥з синтезделет≥н т≥збек Ћидирующа€ (ведуща€) цепь -синтезирующа€с€ непрерывно и соответствует направлению репликативной вилки Leading strand Цstrand synthesized continuously and along the direction of replication fork.
≤лесуш≥ (арттақалушы) т≥збек Црепликаци€лық айырдың бағытына қарсы бағытта және үз≥к-үз≥к синтезделет≥н т≥збек «апаздывающа€ (отстающа€) цепь Цсинтезирующа€с€ прерывисто и соответствует обратному направлению репликативной вилки Lagging strand Цstrand synthesized discontinuously and against the direction of replication fork.
∆артылай консервативт≥ ЦƒЌҚ-ның бастапқы т≥збектер≥н≥ң әрқайсысы жаңа т≥збек түз≥лу үш≥н матрица болып табылады ѕолуконсервативность-кажда€ исходна€ (материнска€) цепь ƒЌ  выступает в качестве матрицы дл€ синтеза дочерней цепи Semi-conservativeness Цeach original (maternal) DNA chain acts as a template for synthesis of a daughter chain
 омплементарлық Ц ƒЌҚ молекуласының жаңа т≥збег≥ биосинтез≥ аденинн≥ң тиминмен гуанинн≥ң цитозинмен комплементарлы байланысының нег≥з≥нде түз≥лед≥  омплементарность-биосинтез дочерней цепи ƒЌ  происходит на основе комплементарного св€зывани€ аденина с тимином, гуанина с цитозином Complementarity Цbiosynthesis of daughter DNA chains is based on complementary pairing of adenine with thymine, and guanine with cytosine
јнтипараллельд≥к ЦƒЌҚ жаңа т≥збектер≥ бастапқы т≥збекке қарама-қарсы бағытта синтезделед≥ јнтипараллельность-синтез дочерней цепи ƒЌ  происходит в противоположном от материнской цепи направлении Antiparallelity -synthesis of a daughter DNA strand happens in the direction opposite to the direction of maternal chain
”нипол€рлылығы-комплементарлы жаңа т≥збектерд≥ң синтез≥ тек 5¢-3¢бағытында синтезделед≥ ”нипол€рность-синтез комплементарных дочерних цепей происходит только в направлении 5¢-3¢ Unipolarity Цsynthesis of complementary daughter strands is always in the 5Т to 3Т direction
Үз≥лмел≥л≥г≥ Црепликаци€ ƒЌҚ молекуласының б≥рнеше жер≥нде б≥руақытта басталып, кей≥н б≥р т≥збекке т≥збектелед≥ ѕрерывистость-репликаци€ начинаетс€ одновременно в нескольких точках молекулы ƒЌ , сливающиес€ затем в единую цепь Discontinuousness Цreplication starts simultaneously at several points of a DNA molecule, which are later joined in a continuous chain
“ұқым қуалау ақпаратыныңжалпы бер≥лу -барлық т≥р≥ ағзалардың жасушаларында жүред≥ ƒЌҚ-ƒЌҚ-репликаци€ ƒЌҚ-а-–ЌҚ-транскрипци€ –ЌҚ Цақуыз-трансл€ци€ ќбщийперенос наследственной информации происходит в клетках всех живых организмов ƒЌ -ƒЌ -репликаци€ ƒЌ -и-–Ќ -транскрипци€ –Ќ  Цбелок-трансл€ци€ Generaltransfer of hereditary information occurs in cells of all living organisms DNA-DNA Ц replication DNA-mRNA Ц transcription RNA-protein Ц translation
“ұқым қуалау ақпаратыныңарнайы бер≥лу Цвируспен зақымдалған жасушаларда жүред≥ –ЌҚ-–ЌҚ-репликаци€ –ЌҚ-а-ƒЌҚ- кер≥ транскрипци€ ƒЌҚ Цақуыз-трансл€ци€ —пециализированный перенос наследственной информации происходит в клетках зараженных вирусом –Ќ -–Ќ -репликаци€ –Ќ -ƒЌ - обратна€ транскрипци€ ƒЌ  Цбелок-трансл€ци€ Specializedtransfer of hereditary information occurs in cells infected with a virus RNA-RNA Ц replication RNA-DNA Ц transcription DNA-protein Ц translation

 

Құрастырған: оқытушы  акишева √.“.

4 -тәж≥рибел≥к сабақ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 837 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

499 - | 521 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.