Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоди ≥ форми контролю усп≥шност≥ студент≥в
ƒл€ ефективноњ перев≥рки р≥вн€ засвоЇнн€ студентами знань, ум≥нь та навичок з навчальноњ дисципл≥ни викорис≠товують р≥зн≥ методи ≥ форми контролю.

ћетоди контролю. Ќайпоширен≥шими методами кон≠тролю Ї: усний контроль, письмовий, тестовий, граф≥чний, програмований контроль, практична перев≥рка, а та≠кож методи самоконтролю ≥ самооц≥нки.

”сний контроль (усне опитуванн€). ÷е найпошире≠н≥ший метод у навчальн≥й практиц≥. …ого використанн€ спри€Ї опануванню лог≥чним мисленн€м, виробленню ≥ розвитку навичок аргументувати, висловлювати своњ дум≠ки грамотно, образно, емоц≥йно, обстоювати власну думку. «д≥йснюють його на сем≥нарських, практичних ≥ лабора≠торних зан€тт€х, а також колокв≥умах, лекц≥€х ≥ консуль≠тац≥€х.

”сне опитуванн€ передбачаЇ таку посл≥довн≥сть: фор≠мулюванн€ запитань (завдань) з урахуванн€м специф≥ки предмета ≥ вимог програми; п≥дготовка студент≥в до в≥дпо≠в≥д≥ ≥ викладу знань; коригуванн€ викладених у процес≥ в≥дпов≥д≥ знань; анал≥з ≥ оц≥нюванн€ в≥дпов≥д≥.

«а р≥внем п≥знавальноњ активност≥ запитанн€ дл€ пере≠в≥рки можуть бути: репродуктивними (передбачають в≥д≠творенн€ вивченого); реконструктивними (потребують застосуванн€ знань ≥ вм≥нь у дещо зм≥нених умовах); твор≠чими (застосуванн€ знань ≥ вм≥нь у значно зм≥нених, не≠стандартних умовах, перенесенн€ засвоЇних принцип≥в до≠веденн€ (способ≥в д≥й) на виконанн€ складн≥ших завдань).

«а актуальн≥стю запитанн€ дл€ усноњ перев≥рки под≥≠л€ють на основн≥, додатков≥ й допом≥жн≥. ќсновн≥ запи≠танн€ передбачають самост≥йну розгорнуту в≥дпов≥дь (наприклад, запитанн€ сем≥нарського зан€тт€), додатко≠в≥ Ц уточненн€ того, €к студент розум≥Ї певне питанн€, формулюванн€, формулу тощо, допом≥жн≥ Ц виправлен≠н€ помилок, неточностей. ”с≥ запитанн€ мають бути ло≠г≥чними, ч≥ткими, зрозум≥лими ≥ посильними, а њх сукуп≠н≥сть Ц посл≥довною ≥ системною.

¬икористанн€ усного контролю спри€Ї т≥сному кон≠такту м≥ж викладачем ≥ студентом, даЇ змогу ви€вити об≠с€г ≥ ірунтовн≥сть знань, прогалини та неточност≥ в знан≠н€х студент≥в й одразу ж њх виправити. ќднак в≥н потребуЇ надто багато часу на перев≥рку.  р≥м того, студенти п≥д час опитуванн€ хвилюютьс€, тому оц≥нка нер≥дко буваЇ суб'Їктивною.

ѕисьмовий контроль. …ого метою Ї з'€суванн€ в письмо≠в≥й форм≥ ступен€ оволод≥нн€ студентами знанн€ми, вм≥н≠н€ми та навичками з предмета, визначенн€ њх €кост≥ -правильност≥, точност≥, усв≥домленост≥, вм≥нн€ застосува≠ти знанн€ на практиц≥.

«алежно в≥д специф≥ки предмета, письмова перев≥рка зд≥йснюЇтьс€ у форм≥ контрольноњ роботи, написанн€ твору, диктанту тощо. “еми контрольних роб≥т, завданн€, вправи мають бути зрозум≥лими ≥ посильними, в≥дпов≥дати р≥вню знань студент≥в ≥ водночас вимагати в≥дпов≥дних зу≠силь, ви€вл€ти знанн€ фактичного матер≥алу. ѕисьмов≥ завданн€ можуть бути й домашн≥ми роботами.

ѕеревагою письмовоњ перев≥рки Ї те, що за короткий терм≥н вдаЇтьс€ скласти у€вленн€ про знанн€ багатьох студент≥в, результати перев≥рки збер≥гаютьс€ ≥ Ї змога з'€сувати детал≥ й неточност≥ у в≥дпов≥д€х. ѕроте вона по≠требуЇ чимало часу дл€ читанн€ роб≥т, часто призводить до зниженн€ грамотност≥ студент≥в, оск≥льки викладач≥ не висувають вимог щодо орфограф≥њ.

“естовий (англ. test Ц ≥спит, випробуванн€, досл≥д) контроль. ƒл€ визначенн€ р≥вн€ сформованост≥ знань ≥ вм≥нь з навчальноњ дисципл≥ни користуютьс€ методом тес≠т≥в. ¬иокремлюють тести в≥дкритоњ форми (≥з в≥льно конс≠труйованими в≥дпов≥д€ми) ≥ тести закритоњ форми (≥з запропонованими в≥дпов≥д€ми).

“ести в≥дкритоњ форми передбачають коротк≥ одно≠значн≥ в≥дпов≥д≥, €к≥ ірунтуютьс€ переважно на в≥дтворенн≥ вивченого матер≥алу, або складн≥ (комплексн≥) в≥дпов≥д≥, €к≥ потребують розвинутого лог≥чного мисленн€, вм≥нн€ анал≥≠зувати.

“ести закритоњ форми передбачають виб≥р в≥дпов≥д≥ з певноњ к≥лькост≥ вар≥ант≥в. —еред таких тест≥в виокрем≠люють тест-альтернативу, тест-в≥дпов≥дн≥сть:

“ест-альтернатива вимагаЇ вибору одн≥Їњ з двох за≠пропонованих в≥дпов≥дей. «астосовують його п≥д час кон≠тролю таких показник≥в засвоЇнн€, €к ум≥нн€ визначати використанн€ факт≥в, закон≥в, п≥дводити п≥д пон€тт€, встановлювати причину €когось €вища. Ќедол≥к цього ви≠ду тесту пол€гаЇ в тому, що в≥н не даЇ змоги в≥льно конс≠труювати, формулювати в≥дпов≥дь. …ого перевагою е те, ўо в≥н допомагаЇ швидше ор≥Їнтуватис€ в матер≥ал≥, зна≠ходити сп≥льне та в≥дм≥нне у €вищах, легше класиф≥кува≠ти конкретн≥ €вища за певними видами.

“ест-в≥дпов≥дн≥сть, €к правило, складаЇтьс€ з двох частин, м≥ж €кими сл≥д встановити в≥дпов≥дн≥сть. «астосо≠вують його дл€ ви€вленн€ таких результат≥в засвоЇнн€, €к ум≥нн€ визначати використанн€ речовин, апарат≥в, проце≠с≥в, встановлювати зв'€зок м≥ж абстрактним ≥ конкретним пон€тт€ми, класиф≥кувати њх тощо. ѕеревага тест≥в-в≥дпов≥дностей пол€гаЇ у компактн≥й форм≥ завданн€, завд€ки €к≥й прот€гом короткого часу вдаЇтьс€ перев≥рити засво≠Їнн€ великого обс€гу навчального матер≥алу. Ќедол≥ком Ї обмежен≥сть безпосередньоњ мети контролю ≥ ускладненн€ при добор≥ матер≥алу.

“естовий контроль використовують з метою актуал≥за≠ц≥њ знань перед викладанн€м новоњ теми, виведенн€м п≥д≠сумкових оц≥нок, на групових зан€тт€х, на зал≥ку чи на ≥спи≠т≥, а також перед практичними ≥ лабораторними роботами.  р≥м того, тести можуть слугувати засобом внутр≥шнього контролю дл€ пор≥вн€нн€, визначенн€ р≥вн≥в усп≥шност≥ окремих груп студент≥в, пор≥вн€льноњ характеристики р≥з≠них форм ≥ метод≥в викладанн€. ƒоц≥льним Ї проведенн€ тестовоњ перев≥рки кожноњ теми навчальноњ дисципл≥ни з ус≥х основних њњ питань.

“акий вид контролю даЇ змогу ефективн≥ше викорис≠товувати час, ставить перед ус≥ма студентами однаков≥ ви≠моги, допомагаЇ уникати надм≥рних хвилювань. “естова перев≥рка унеможливлюЇ випадков≥сть в оц≥нюванн≥ знань, стимулюЇ студент≥в до самоконтролю. ќднак тест може ви€вити лише знанн€ факт≥в, в≥н заохочуЇ до меха≠н≥чного запам'€товуванн€, а не до роботи думки.

√раф≥чний контроль. —утн≥сть його пол€гаЇ у створен≠н≥ студентом узагальненоњ наочноњ модел≥, €ка в≥дображаЇ в≥дношенн€, взаЇмозв'€зки певних об'Їкт≥в або њх сукуп≠ност≥. Ќаочна модель Ц це граф≥чне зображенн€ умови за≠дач≥, кресленн€, д≥аграми, схеми, таблиц≥ (наприклад, схема ≥сторичноњ битви, нанесен≥ на контурн≥ карти певн≥ географ≥чн≥ та ≥сторичн≥ об'Їкти). √раф≥чна перев≥рка мо≠же бути самост≥йним методом контролю або орган≥чним елементом усноњ чи письмовоњ перев≥рки.

ѕрограмований контроль. –еал≥зуЇтьс€ в≥н шл€хом пред'€вленн€ ус≥м студентам стандартних вимог, що за≠безпечуЇтьс€ використанн€м однакових за к≥льк≥стю ≥ складн≥стю контрольних завдань, запитань. ѕри цьому анал≥з в≥дпов≥д≥, виведенн€ ≥ ф≥ксац≥€ оц≥нки можуть зд≥йснюватис€ за допомогою ≥ндив≥дуальних автоматизо≠ваних засоб≥в.

ѕрактична перев≥рка,њњ застосовують з навчальних дисципл≥н, €к≥ передбачають оволод≥нн€ системою прак≠тичних профес≥йних ум≥нь та навичок, ≥ зд≥йснюють п≥д час проведенн€ практичних ≥ лабораторних зан€ть з цих на≠вчальних дисципл≥н, у процес≥ проходженн€ р≥зних вид≥в виробничоњ практики. “ака перев≥рка даЇ змогу ви€вити, €кою м≥рою студент усв≥домив теоретичн≥ основи цих д≥й.

ћетод самоконтролю. …ого суттю Ї усв≥домлене ре≠гулюванн€ студентом своЇњ д≥€льност≥ задл€ забезпечен≠н€ таких њњ результат≥в, €к≥ б в≥дпов≥дали поставленим завданн€м, вимогам, нормам, правилам, зразкам. ћета самоконтролю Ц запоб≥ганн€ помилкам ≥ виправл€нн€ њх. ѕоказником сформованост≥ самоконтролю Ї усв≥дом≠ленн€ студентом правильност≥ плану д≥€льност≥ та њњ опе≠рац≥йного складу, тобто способу реал≥зац≥њ цього плану.

ћетод самооц≥нки. ѕередбачаЇ в≥н критичне ставлен≠н€ студента до своњх зд≥бностей ≥ можливостей, об'Їктивне оц≥нюванн€ дос€гнутих результат≥в.

ƒл€ формуванн€ здатност≥ до самоконтролю ≥ само≠оц≥нки викладач маЇ мотивувати виставлену оц≥нку, пропонувати студентов≥ самому оц≥нити свою в≥дпов≥дь. ƒ≥Ївим засобом Ї й орган≥зац≥€ взаЇмоконтролю, рецен≠зуванн€ в≥дпов≥дей товариш≥в. ¬ажливо при цьому озна≠йомити студент≥в з нормами ≥ критер≥€ми оц≥нюванн€ знань. «анесенн€ результат≥в самоконтролю ≥ самооц≥н≠ки знань до журналу робить њх вагомими, позитивно впливаЇ на формуванн€ в≥дпов≥дальност≥ за навчальну роботу, на вихованн€ чесност≥, принциповост≥, почутт€ власноњ г≥дност≥.

–озгл€нут≥ методи перев≥рки знань, ум≥нь ≥ навичок можуть бути використан≥ п≥д час звичайних форм орган≥≠зац≥њ навчального процесу (лекц≥њ, сем≥нарськ≥, практичн≥ ≥ лабораторн≥ зан€тт€) ≥ на спец≥альних, орган≥зованих з ц≥Їю метою, зан€тт€х (колокв≥уми, захист курсових та дипломних роб≥т, зал≥ки та ≥спити).

‘орми контролю. ѕ≥д час навчальних зан€ть у вищому навчальному заклад≥ використовують ≥ндив≥дуальну та фронтальну перев≥рки знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в, а також п≥дсумков≥ форми контролю.

≤ндив≥дуальна перев≥рка. —тосуЇтьс€ вона конкрет≠них студент≥в ≥ маЇ на мет≥ з'€суванн€ р≥вн€ засвоЇнн€ студентом певних знань, ум≥нь ≥ навичок, р≥вн€ форму≠ванн€ профес≥йних рис, а також визначенн€ напр€м≥в роботи. Ќаприклад, ≥ндив≥дуальне опитуванн€ передба≠чаЇ розгорнуту в≥дпов≥дь студента на оц≥нку. ¬≥н пови≠нен самост≥йно по€снити вивчений матер≥ал, довести науков≥ положенн€, навести власн≥ приклади. ѕровод€≠чи ≥ндив≥дуальне опитуванн€, викладач маЇ передбачи≠ти, що в цей час робитимуть ≥нш≥ студенти. —тудентам можна запропонувати виправл€ти помилки у в≥дпов≥д≥ њхнього товариша, визначити правильн≥сть ≥ точн≥сть викладу фактичного матер≥алу, доповнювати в≥дпов≥дь ≥ –ецензувати њњ.

‘ронтальна перев≥рка. ÷€ форма контролю спр€мо≠вана на з'€суванн€ р≥вн€ засвоЇнн€ студентами програмного матер≥алу за пор≥вн€но короткий час. ¬она передбачаЇ коротк≥ в≥дпов≥д≥ з м≥сц€ на коротк≥ запитанн€ (йдетьс€ про усну сп≥вбес≥ду за матер≥алами розгл€нутоњ теми на по≠чатку новоњ лекц≥њ з оц≥нюванн€м в≥дпов≥дей студент≥в) або письмову роботу на початку чи в к≥нц≥ лекц≥њ (10Ц15 хв.) (в≥дпов≥д≥ перев≥р€ютьс€ ≥ оц≥нюютьс€ викладачем у поза-лекц≥йний час). Ѕажано, щоб окрем≥ запитанн€ дл€ письмовоњ роботи були заздалег≥дь п≥дготовлен≥ на окре≠мих аркушах, на €ких студенти й даватимуть в≥дпов≥д≥. ‘ронтальний безмашинний стандартизований контроль знань студент≥в за к≥лькома темами лекц≥йного курсу (5-20 хв.) зд≥йснюЇтьс€ найчаст≥ше на початку сем≥нарських зан€ть, практичних чи лабораторних роб≥т.

≈фективною формою перев≥рки знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в Ї консультац≥њ. ’оча вони виконують специф≥ч≠ну функц≥ю, однак спри€ють нагромадженню необх≥дноњ дл€ оц≥нюванн€ ≥нформац≥њ. ≤снуЇ два види консультац≥й з контрольними функц≥€ми: консультац≥њ, на €ких викла≠дач перев≥р€Ї конспекти першоджерел, самост≥йну роботу над допом≥жною л≥тературою, допомагаЇ студентам оформ≠л€ти необх≥дн≥ узагальненн€, ≥ консультац≥њ, на €ких сту≠денти в≥дпрацьовують пропущен≥ лекц≥њ, сем≥нарськ≥ за≠н€тт€ тощо.

ѕоширеного формою перев≥рки знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в Ї колокв≥уми. ÷€ форма традиц≥йна в орган≥зац≥њ науковоњ роботи, але ефективна ≥ в навчальному процес≥.  олокв≥уми провод€тьс€ €к сп≥вбес≥ди з окремих питань, ¬изначених викладачем заздалег≥дь. ѕри п≥дготовц≥ до них студентам пов≥домл€ють основну та додаткову л≥тера≠туру дл€ опрацюванн€.  олокв≥уми виконують подв≥йне завданн€: спри€ють вивченню навчального матер≥алу ≥ Ї формою контролю за його засвоЇнн€м.

ѕ≥дсумков≥ форми контролю. ƒо них в≥днос€ть зал≥≠ки, ≥спити, курсов≥ роботи, дипломн≥ проекти, державн≥ ≥спити.

«ал≥ки Ї п≥дсумковою формою перев≥рки результат≥в виконанн€ студентами практичних, лабораторних роб≥т, засвоЇнн€ матер≥алу сем≥нарських зан€ть, результат≥в практики, њх переважно провод€ть €к сп≥вбес≥ди без б≥ле≠т≥в ≥ оц≥нок. ѕ≥д час зал≥ку викладач констатуЇ факт вико≠нанн€ чи невиконанн€ студентами необх≥дних роб≥т. якщо студент €к≥сно ≥ систематично працював прот€гом семес≠тру, викладач може поставити йому зал≥к ДавтоматичноФ.

≤спити складають за екзаменац≥йними б≥летами, затвердженими кафедрою. Ќа консультац≥€х перед ≥спитом викладач ознайомлюЇ студент≥в з ними. ƒосв≥дчен≥ викла≠дач≥ нер≥дко провод€ть ≥спити за б≥летами у форм≥ в≥льноњ бес≥ди, що спри€Ї створенню атмосфери дов≥ри ≥ взаЇморо≠зум≥нн€.

« огл€ду на специф≥ку навчального предмета ≥ р≥вень п≥дготовленост≥ студент≥в практикують ≥спити без б≥ле≠т≥в, з Дв≥дкритим п≥дручникомФ з метою перев≥рки ум≥нн€ швидко знайти необх≥дну ≥нформац≥ю, користуватис€ до≠датковою л≥тературою, навчальними пос≥бниками тощо (такий тип ≥спиту доц≥льно проводити з≥ складних ≥ вели≠ких за обс€гом дисципл≥н). ѕрактичний ≥спит найчаст≥≠ше зводитьс€ до виготовленн€ студентами натуральних об'Їкт≥в, њх схем, макет≥в тощо. ” студент≥в музично-педагог≥чного факультету ≥спит може проходити у вигл€д≥ п≥дготовленоњ заздалег≥дь концертноњ програми. ≤спит-автомат часто практикуЇтьс€ викладачами щодо студент≥в-в≥дм≥нник≥в, €к≥ серйозно ≥ систематично працю≠ють прот€гом вивченн€ курсу.

 урсов≥ роботи студенти захищають на зас≥данн€х ка≠федр або перед спец≥ально створеними ком≥с≥€ми. «ахист курсових роб≥т спри€Ї зростанню самост≥йност≥ студент≥в у њхн≥й науков≥й робот≥, а також формуванню њх €к майбут≠н≥х спец≥ал≥ст≥в.

ƒипломний проект (робота) €к форма перев≥рки маЇ своњ особливост≥. ¬ипускник розв'€зуЇ конкретне виробни≠че завданн€ (дипломний проект) або досл≥джуЇ ≥ узагальнюЇ певну наукову чи науково-практичну проблему (дип≠ломна робота). ÷€ форма контролю педагог≥чно ц≥нна тим, що випускник маЇ можлив≥сть отримати важливий ≥нте≠лектуально-практичний досв≥д дл€ завершенн€ свого фор≠муванн€ €к спец≥ал≥ста. ÷е перший ≥ вир≥шальний само≠ст≥йний крок у становленн≥ спец≥ал≥ста.

ƒержавн≥ ≥спити Ї перев≥ркою п≥дготовки випускника ≥ його формуванн€ €к фах≥вц€. ћетодика веденн€ держав≠ного ≥спиту спри€Ї виконанню завданн€ завершального контролю.

≈фективн≥сть використанн€ метод≥в ≥ форм контролю знань, ум≥нь та навичок студент≥в залежить в≥д њх вдалого вибору ≥ включенн€ в загальний процес навчанн€, а також њх ум≥лого застосуванн€ педагогами. ¬плив метод≥в на сту≠дент≥в р≥зноплановий. “ому необх≥дне збагаченн€ методи≠ки ≥ засоб≥в контролю за пров≥дноњ рол≥ особистого сп≥лку≠ванн€ викладача з≥ студентами.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 376 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

525 - | 477 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.017 с.