Лекции.Орг


Поиск:
Політичні партії: поняття, сутність та функції
Лекція 4. Політичні партії та громадські організації як елемент політико-правової системи України

План лекції

4.1. Політичні партії: поняття, сутність та функції.

4.2. Класифікація політичних партій.

4.3. Громадські організації: поняття, сутність та функції.

4.4. Класифікація громадських організацій.

 

Політичні партії: поняття, сутність та функції

Особливе місце в політичній системі суспільства, поряд із державою і місцевим самоврядуванням, займають політичні партії, які є породженням і частиною громадянського суспільства та неодмінним елементом сучасних демократичних режимів. Партії є активними учасниками політичного життя, а партійна конкуренція часто визначає напрями розвитку держави. На сучасному етапі партії у тому чи іншому вигляді існують у всіх країнах світу, в тому числі і в Україні. Через партії та суспільно-політичні організації і рухи відбувається участь народу в управлінні суспільними справами. Виражаючи інтереси різних соціальних спільнот, політичні партії стають свого роду сполучною ланкою між державою та громадянським суспільством. Таким чином, певною мірою усувається монополізм держави як політичного органу управління суспільством. Народ має можливість делегувати свої повноваження не лише державним інститутам (президенту, парламенту, уряду тощо), а й політичним партіям. Цим досягається можливість контролю народу за політичною владою кількома шляхами, що водночас через конкуренцію державних політичних інститутів та політичних партій сприяє зростанню їх відповідальності перед народом.

Однак партії не відразу стали повноправним політичним інститутом, здатним впливати на державну владу. Процес їх формування і функціонування має складну багатовікову історію, партії та партійні системи є результатом тривалої соціально-економічної та суспільно-політичної еволюції суспільства.

Перші політичні утворення, які відомі історії, виникли у Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Водночас виникає і сам термін «партія», який у перекладі з латинської мови означає «частина», «група». Цим словом найчастіше позначали тимчасові об’єднання вільних громадян для підтримки певних знатних осіб, сімей.

Попередники сучасних політичних партій з’явилися наприкінці ХУП – початку ХУШ ст. у країнах Західної Європи й Північної Америки в результаті виникнення політичного конфлікту між аристократією та буржуазією. Політичні партії як масові організації виникли у другій половині Х1Х ст., що пов’язано зі зростанням робітничого руху. Робочий клас створював політичні партії для захисту своїх корінних інтересів. З цього часу політичні партії починають не лише вести ідеологічну роботу в суспільстві, але й відкрито боротися за владу, з метою реалізації своїх програмних цілей (економічних, політичних, ідейно-теоретичних, моральних тощо).

Слід зазначити, що процес створення сучасних масових політичних партій відбувався одночасно з формуванням представницьких інститутів і поширення виборчого права, тобто з переходом більшості країн світу до прямих, рівних і загальних виборів при таємному голосуванні.

У розвитку партій як суб’єктів політичної діяльності німецький вчений Макс Вебер (1864-1920р.р.) вирізняв три етапи: аристократичні групи політичної еліти, політичні клуби і масові партії. У науковій літературі відзначається, що в дійсності всі три етапи пройшли тільки дві англійські партії: ліберальна партія, яка виникла у 1861 р. на базі утвореного раніше політичного клубу вігів і консервативна партія, яка виникла у 1867 р. на базі політичного клубу торі. Більшість сучасних політичних партій сформувалися одразу як масові партії. Крім того, політичні реалії призвели до того, що на зміну класовим партіям прийшли партії, які проголосили себе прибічниками загальнонародних інтересів.

При визначенні сутності політичної партії політологи виокремлюють три основні підходи:

1) політична партія – це спільнота індивідів, які добровільно об’єдналася на основі спільності політичних поглядів і визначенні певної системи ідеологічних цінностей, що знаходять своє втілення у партійній програмі;

2) політична партія – це структурно оформлена організація певного суспільного класу чи соціальної групи, яка виражає їх інтереси та діє на постійній основі;

3) політична партія – це громадська організація, головною метою якої в політичному процесі є завоювання і здійснення державної влади в межах і на основі Конституції та законів України.

Отже, за своєю сутністю політична партія є громадсько-політичною організацією, тобто добровільним об’єднанням певних соціальних груп і верств населення з метою здобуття, утримання й використання державної влади. Ця обставина визначає особливу роль партії у політичній системі більшості держав.

Щодо тлумачення поняття «політична партія» серед політологів і правознавців немає єдиної думки. Політологічне та правове визначення політичної партії характеризується істотною варіативністю. Наприклад, в Україні на законодавчому рівні визначення поняття «політична партія» надається в Законах України «Про об’єднання громадян» 1992 р. та «Про політичні партії в Україні» 2001 р.

Враховуючи спільні ознаки, які характеризують партію, можна дати наступне визначення поняттю «політична партія».

Політична партія – це добровільне й організаційне оформлене об’єднання громадян, яке виражає спільні інтереси, потреби і цілі певної соціальної групи і прагне їх задоволити шляхом здобуття, утримання й використання державної влади.

Політичні партії утворюються з різних причин. Це насамперед незадоволення частини суспільства існуючим становищем у державі, наявність певних інтересів у деяких соціальних груп, наявність різних поглядів щодо політичного устрою суспільства та інших політичних питань, необхідність захисту національних, регіональних, а іноді і релігійних інтересів тощо.

Головне завдання політичної партії полягає у тому, щоб перетворити багатоманітність інтересів різних соціальних спільнот у сукупний політичний інтерес шляхом застосування певної ідеології, спрямованої на захист цих інтересів. На основі обраної ідеології визначається політична доктрина партії, яка формулює її політичні цілі, втілювані у програму. Партії є одним із базових інститутів сучасного суспільства, вони активно впливають на діяльність органів державної влади, економіку, соціальні процеси, відносини між країнами.

Суспільно-політична роль партій та їх вплив на політичну систему й суспільство загалом виявляється через їх функції, які є основними напрямками їх діяльності. У функціях відображається реальна роль партій у політичній системі суспільства та їх соціальне призначення. Визначення функцій політичних партій дає можливість окреслити види взаємодії партії з державними органами і об’єднаннями громадян.

Функції політичних партій – це основні напрями та види їх діяльності, що випливають із їхніх цілей і завдань, визначають сутність і соціальне призначення цього політичного інституту та реалізуються в закріплених чинним законодавством формах і методах.

Сучасні політичні партії виконують різноманітні функції, основними з яких є:

- функція представництво інтересів, тобто партія виявляє, формулює та обґрунтовує інтереси тих соціальних груп, верств і класів, яких вона представляє на державному рівні;

- функція розробки політичного курсу, тобто партія бере участь у розроблені, формуванні та здійсненні політичного курсу держави, вирішенні існуючих у суспільстві проблем;

- функція рекрутування (поповнення) нових членів, тобто партія здійснює заходи щодо залучення до свого складу нових членів, проводить роботу з виховання активістів, підбір лідерів та їх висування на керівні посади як у партійному апараті, так і у державних органах і громадських організацій;

- ідеологічна функція, тобто партія розробляє політичну ідеологію та пропагандує її не тільки з позиції своїх членів і прихильників, а й в суспільстві в цілому;

- політична функція, тобто партія бере участь у боротьбі за владу в державі шляхом участі у виборах до представницьких структур з метою реалізації своїх партійних програм чи передвиборчих платформ;

- комунікативна функція, тобто встановлення і підтримка ефективного зворотнього зв’язку між керівництвом партії і суспільством загалом;

- інтеграційна функція, тобто партія проводить роботу щодо об’єднання політичних сил у суспільстві. В умовах становлення національних держав партія нерідко здійснює функцію національної інтеграції.

Існують і інші функції політичних партій. Обсяг і зміст цих функцій значною мірою визначаються типом політичного режиму, нормами конституційного законодавства, а також характером сформованої у суспільстві партійної системи. Так, в ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» 2001 р. закріплено, що метою політичних партій є сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, участь у виборах та інших політичних заходах.

При цьому слід зазначити, що чим ширший обсяг функцій виконує політична партія, тим відчутніший її вплив на суспільне і політичне життя, тим привабливіша вона для громадян. Але завжди критерієм функціональної діяльності політичної партії повинні бути досягнуті нею політичні, економічні, соціальні результати відповідно до цілей, які вона ставила, а також задоволення інтересів тих соціальних верств і груп населення, які вона представляє.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 720 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Большинство людей упускают появившуюся возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © Томас Эдисон
==> читать все изречения...

838 - | 656 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.