Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


IV. Ўамаларды оқыту әд≥стемес≥.
ЂЎамалар және оларды өлшеуї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: ұзындық, масса, сыйымдылық, уақыт, аудан, көлем; шамалардың өлшем б≥рл≥ктер≥ мен арақатынасы; сан шаманы өлшеуд≥ң нәтижес≥ рет≥нде, шамалар мән≥не амалдар қолдану; шаманың үлес≥ және оларды салыстыру; шамалардың өзара байланысы және тәуелд≥л≥к. Ўамалар мен оларды өлшеуд≥ кезеңдер бойынша оқыту және қарапайым шамалар мен олардың б≥рл≥ктер≥ жайлы түс≥н≥ктерд≥ пайдалану құзыретт≥л≥ктер≥н қалыптастыру, шамалардың мәндер≥не (қысқаша шамаларға) амалдар қолдану технологи€сы.

Ђјлгебра элементтер≥ї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: санды теңд≥к және санды теңс≥зд≥к; санды өрнек, өрнект≥ң мән≥, өрнектердег≥ амалдарды орындаудың рет тәрт≥б≥, әрп≥ бар өрнек, өрнектерд≥ қарапайым теңбе-тең түрленд≥рулер, теңдеулер және оларды шешу тәс≥лдер≥; есепт≥ алгебралык тәс≥лмен шешу. Өрнектерд≥ оқу, жазу және мән≥н табу, қарапайым тендеулерд≥ шешу, есепт≥ тендеу кұру арқылы шешу ерекшел≥ктер≥н түс≥ну құзыретт≥л≥ктер≥н қалыптастыратын алгебра элементтер≥н кезендер бойынша оқыту технологи€сы.

Ђ√еометри€ элементтер≥ї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: қарапайым геометри€лық фигуралар, олардың қасиеттер≥ мен белг≥лену≥; қарапайым геометри€лық салулар; геометри€лық мазмұнды есептер, геометри€лық шамалар (фигураның периметр≥, ауданы мен көлем≥) және көпбұрыштардың периметрлер≥н, т≥к төртбұрыштың (шаршының) ауданын, т≥к бұрышты параллелепипедт≥ң (текшен≥ң) көлем≥н есептеп табу. √еометри€лык фигураларды ажырату, қарапайым салуларды орындау, геометри€лық шамаларды өлшеу және геометри€лық фигуралардың периметр≥н, ауданын және көлем≥н есептеп табу құзыретт≥л≥ктер≥н қалыптастыратын геометри€ элементтер≥н кезеңдер бойынша оқыту технологи€сы.

3. Қарапайым түс≥н≥ктерд≥ қалыптастыру б≥р≥нш≥ сынып оқушыларын математиканы оқытуға дайындаудың қажетт≥ шарты болып табылады.—ол себепт≥ ЂҚарапайым түс≥н≥ктерї тақырыбына математикалық объект≥лерд≥ оқытуға практикалық нег≥з болатын материалдар шоғырландырылған.

ЂҚарапайым түс≥н≥ктерї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын окыту' технологи€сы. Ѕалалардың мектепке дей≥нг≥ тәж≥рибес≥н жүйелеу және жалпылау, математикалық нысандарды оқытуға база дайындау, заттарды санау, заттар мен олардың топтарын салыстыру; ұзындық және оны шартты өлшеу≥шт≥ң көмег≥мен өлшеу, кең≥ст≥к және уақыт аралығы, геометри€лық фигуралар жайлы түс≥н≥к қалыптастыру; практикалық әрекеттер (б≥р≥кт≥ру, бөл≥п алу, тұстастыру, бөл≥ктерге бөлу, шартты өлшеу≥шт≥ң көмег≥мен өлшеу) технологи€сы.

Ђ—андар нумераци€сыї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материаддарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: сан және цифр; санның есепт≥к және ретт≥к сипаттамасы, ондық санау жүйес≥, б≥р танбалы сандар, ондықтар, ек≥, үш және көп таңбалы сандар.  онцентрлер бойынша сандарды оқыту және сандарды оқу, жазу, салыстыру мен ж≥ктеу (разр€дтық қосылғыштардың қосындысы түр≥нде) құзыретт≥л≥ктер≥н қалыптастыру технологи€сы.

Ђјрифметикалық амалдар және олардың қасиеттер≥ї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: амалдардың мән-мағынасы; математикалық символика; арифметикалық амалдардың компоненттер≥ мен нәтижелер≥; өзара кер≥ амалдар; қосу мен көбейтуд≥ң ауыстырымдылық және тер≥мд≥л≥к қасиеттер≥; көбейтуд≥ң үлест≥р≥мд≥л≥к қасиет≥; 0 мен 1-д≥ң қасиеттер≥. јмалдарды және олардың қасиеттер≥н кезеңдер бойынша оқыту, математикалық терминдерд≥, символдарды қолдана алу құзыретт≥л≥ктер≥н қалыптастыру және есептеу тәс≥лдер≥н≥ң нег≥здер≥ бойынша б≥л≥мдер≥н қолдану технологи€сы.

Ђ≈септеу тәс≥лдер≥ї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: Ђерекшеї (нөл және б≥рмен байланысты), кестел≥к және кестеден тыс жағдайлардағы ауызша есептеу тәс≥лдер≥; арифметикалық амалдар алгоритм≥. —андарға амалдар қолдану тәс≥лдер≥н кезеңдер бойынша оқыту және есептеулер орындау құзыретт≥л≥ктер≥н қалыптастыру технологи€сы.

Ђ≈сеп және оны шешу үдер≥с≥ї мазмұндық-әд≥стемел≥к жел≥ материалдарын оқыту технологи€сы. ∆ел≥н≥ң нег≥зг≥ нысандары: Ђесепї ұғымы; жай (әр амалдың мән-мағынасын ашуға, айырмалық және есел≥к салыстыруға, шамалар арасындағы байланыстар мен тәуелд≥л≥кке нег≥зделген, Ђүлесї ұғымымен және пропорционал шамалармен байланысты) есептер; кер≥ есептер; кұрама есептер; геометри€лық мазмұнды есептер; шығармашылық әрекетпен байланысты тапсырмалар, есепт≥ арифметикалық, алгебралық, графикалық және практикалық тәс≥лмен шешу. ѕроблеманы модельдеу мен оны шешу құзыретт≥л≥г≥ рет≥ндег≥ есепт≥ шешу б≥л≥ктер≥н қалыптастыру бойынша түрл≥ көзқарастар мен тәс≥лдерге бағытталған есепт≥ шығаруға үйрету технологи€сы.

ќсы тақырып бойынша оқушылар- оқытудың м≥ндеттер≥н, оқытудың кезеңдер≥н, әд≥с-тәс≥лдер≥н, қолданылатын көрнек≥л≥ктерд≥; жалпы есеппен жұмысты: есепт≥ң түр≥, дайындық жұмысына ойластыра б≥лу, мазмұнын талдай б≥лу, қысқаша белг≥лену≥н, есепт≥ тексеруд≥, есепт≥ әр түрл≥ тәс≥лмен шығара б≥лу≥, бер≥лген есепке кер≥ есеп құрастыра алуы; сабақ жоспарын құрастыра б≥луд≥; сабақтан үз≥нд≥ өтк≥зе б≥лу≥ ти≥с.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1459 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—воим успехом € об€зана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © ‘лоренс Ќайтингейл
==> читать все изречени€...

1455 - | 1281 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.