Бухгалтерського оформлення;
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Бухгалтерського оформлення;
4) комбіновані.

 

213. За порядком складання видаткові касові ордери відносяться до:

1) первинні;

2) зведені;

3) внутрішні;

4) зовнішні.

 

214. Прибуткові касові ордери за способом охоплення операцій відносяться до:

1) разові;

2) накопичувальні;

3) зовнішні;

4) багатопозиційні.

 

215. Рахунок-фактура постачальника за місцем складання відноситься до документів:

1) внутрішні;

2) зовнішні;

3) накопичувальні;

4) комбіновані.

 

216. Графік документообігу оформлюється у вигляді:

1) схеми, або як перелік робіт;

2) журналу;

3) книги;

4) діаграми.

 

217. Що не зазначається в графіку документообігу ?

1) призначення документа;

2) кількість примірників;

3) кількість господарських операцій;

4) коли і ким складається.

 

218. Документи, що містять наказ або завдання на здійснення господарської операції називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

219. Всі документи реєструються в:

1) Головній книзі;

2) журналі;

3) архівній книзі;

4) касовій книзі.

 

220. Документи, які складають працівники бухгалтерії для підготовки облікових записів називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

Бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

 

221. Документи, які за своїм змістом і призначенням поєднують в собі функції кількох видів документів називаються:

1) розпорядчі;

2) виправдні;

3) бухгалтерського оформлення;

4) комбіновані.

222. Відображення господарських операцій в бухгалтерських документах називається:

1) документообігом;

2) документуванням;

3) документацією;

4) інвентаризацією.

 

223. Прискорити процес оформлення і проходження документів на всіх етапах їх опрацювання дозволяє:

1) інвентаризація;

2) графік документообігу;

3) ревізія;

4) спостереження.

 

224. Тривалість складання документу має бути:

1) мінімальною;

2) максимальною;

3) півроку;

4) невизначеною.

 

225. Сукупність бухгалтерських документів називається:

1) документацією;

Документуванням;

3) документообігом;

4) інвентаризацією

 

226. Замість вилучених з архіву підприємства документів в папку обов'язково вкладають:

1) письмову вимогу судово-слідчих або інших органів;

2) копії і реєстр вилучених документів;

3) дозвіл керівника підприємства;

4) довідку.

 

227. Підставою для відображення в поточному бухгалтерському обліку господарських операцій є дані:

1) бухгалтерського балансу;

2) первинних документів;

3) бухгалтерських рахунків;

4) звітності.

 

228. Скласти кореспонденцію: одержано від постачальників і оприбутковано на склади підприємства матеріали:

1)Дт 201 Кт 36;

2) Дт 63 Кт 201;

Дт 201 Кт 63;

4) Дт 23 Кт 63.

 

229. Прийнято до оплати рахунок транспортної організації за перевезення матеріалів:

Дт 201 Кт 63;

2) Дт 23 Кт 63;

3) Дт63 Кт 201;

4) Дт 64 Кт 63.

 

230. Бухгалтерський облік процесу виробництва повинен відображати:

1)всі затрати на виготовлення продукції, з одного боку, і випуск готової продукції з іншого;

2) всі затрати підприємства;

3) адміністративні витрати;

4) загальновиробничі витрати.

 

231. За способом включення в собівартість затрати поділяють на:

1)основні і накладні;

2) сторонні і особливі;

3) прямі та непрямі;

4) непрямі.

 

232. Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за відвантажену їм продукцію:

1)Дт 31 Кт 63;

Дт 31 Кт 36;

3) Дт 36 Кт 31;

4) Дт 31 Кт 30.

233. Наприкінці звітного періоду списано суму чистого доходу від реалізації готової продукції (за вирахуванням ПДВ) на фінансові результати:

Дт 70 Кт 79;

2) Дт 79 Кт 70;

3) Дт 79 Кт 36;

4) Дт 70 Кт 36.

 

234. Наприкінці звітного періоду списано на фінансові результати витрати на збут:

1)Дт 70 Кт 79;

Дт 79 Кт 93;

3) Дт 79 Кт 63;

4) Дт 70 Кт 79.

 

235. Процес реалізації полягає:

1) у передачі готової продукції, створеної у процесі виробництва споживачам (покупцям);

2) у визначенні доходу;

3) у витрачанні коштів;

4) обсязі придбаних предметів праці.

 

236. Для обліку доходів від реалізації призначений рахунок:

1) 70;

2) 90;

3) 93;

4) 91.

 

237 Відвантажена покупцям і списана з матеріально-відповідальних осіб сільськогосподарська продукція вважається реалізованою:

Так;

2) ні;

3) частково реалізованою;

4) майже реалізованою.

 

238. Витрати, що безпосередньо можуть бути віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат і включені до собівартості продукції (робіт, послуг) називають:

Прямими;

2) непрямими;

3) загальними;

4) накладними.

 

239. Витрати, що не можуть бути віднесені до конкретного об’єкта обліку витрат називають:

1) прямими;

Непрямими;

3) загальними;

4) накладними.

 

240 Прямі виробничі витрати обліковуються на рахунку:

1) 23;

2) 91;

3) 90;

4) 20.

 

241. Витрати це:

1) згідно П(С)БО 16 витрати це - або зменшення активів або збільшення зобов’язань;

2) використані у процесі виробництва різні речовини;

3) різні речовини і сили природи;

4) вартість продукції.

 

242. Сума відшкодованого збитку оформляється записом:

Дт 30 Кт 375;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 31 Кт 30;

4) Дт 30 Кт 70.

 

243. Яка господарська операція відповідає приведеній проводці: Дт 23 Кт 66:

1) з каси видана заробітна плата;

2) нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва;

3) нарахована заробітна плата працівникам бухгалтерії;

4) нарахована заробітна плата зав.складом.

 244. Надійшло паливо від Рай-агротехсервісу:

1) Дт 23 Кт 20;

Дт 20 Кт 63;

3) Дт 26 Кт 23;

4) Дт 27 Кт 63.

 

245. Видана із каси заробітна плата:

Дт 66 Кт 30;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 30 Кт 70;

4) Дт 65 Кт 30.

 

246. Перераховано із поточного рахунку кошти заводу будівельних матеріалів:

1) Дт 30 Кт 31;

Дт 63 Кт 31;

3) Дт 31 Кт 30;

4) Дт 31 Кт 36.

 

247. Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців і замовників:

Дт 31 Кт 36;

2) Дт 30 Кт 31;

3) Дт 63 Кт 31;

4) Дт 31 Кт 30.

 

248. На рахунку 23 «Виробництво» відображається:

1) частина вартості необоротних активів і сума заробітної плати;

2) тільки вартість використаних запасів;

3) частина вартості необоротних активів;

4) вартість використаних запасів або предметів праці, частина вартості необоротних активів або засобів праці і сума заробітної плати та ін.

 

249. Затрати здійснювані на стадії реалізації (це витрати по транспортуванню продукції, на утримання кіосків, складів для продукції на ринку та ін.) це:

1) затрати в сфері обігу;

2) затрати в сфері виробництва;

3) затрати в сфері капітальних інвестицій;

4) затрати в сфері управління.

 

250. Процес придбання і заготівлі засобів виробництва – це:

Постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

 

251. Процес з’єднання господарських засобів оборотних активів сфери виробництва з робочою силою – це:

1) постачання;

Виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

 

252. Процес передачі підприємством готової продукції іншому підприємству або фізичній особі за грошові кошти – це:

1) постачання;

2) виробництво;

3) реалізація;

4) витрати.

 

253. Скільки існує стадій кругообігу господарських засобів підприємства:

1) 2;

2) 3;

3) 4;

4) 5.

254. Рахунок 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»:

1) активний;

Пасивний;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

 

255. За економічним змістом всі затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та умовно-постійні.

 

256. За способом включення в собівартість затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прямі та непрямі;

3) затрати уречевленої праці;

4) мінливі та умовно-постійні.

257. По відношенню до технологічного процесу затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) основні і накладні;

3) затрати уречевленої праці;

4) мінливі та умовно-постійні.

 

258. За економічною структурою (або складом) затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та умовно-постійні.

 

259. По відношенню до обсягу виробництва затрати поділяються на:

1) затрати живої та уречевленої праці;

2) прості та складні;

3) затрати уречевленої праці;

4) змінні та постійні (умовно постійні).

 

260. Головна книга призначена для:

1) щомісячного узагальнення даних поточного обліку;

2) визначення собівартості;

3) аналітичного обліку;

4) ведення журналів-ордерів.

 

261. За даними головної книги складають:

Бухгалтерський баланс;

2) журнали-ордери;

3) допоміжні відомості;

4) оборотні відомості.

 

262. До Головної книги переносять:

1) дебетові обороти журналів-ордерів;

2) кредитові обороти журналів-ордерів;

3) дані активу балансу;

4) дані пасиву балансу

 

263. Картки, як облікові регістри, частіше застосовують для ведення:

1) синтетичного обліку грошових коштів;

2) аналітичного обліку основних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

3) синтетичного обліку витрат на виробництво;

4) обліку розрахунків.

 

264. Перевагою карток і окремих листків є:

1) зручність для зберігання в архівах;

2) можливість будь-якого перегрупування для одержання інформації;

3) простота в будові форми;

4) надійність зберігання інформації.

 

265.Хронологічні облікові регістри призначені для:

1) підрахунку дебетових оборотів;

2) підрахунку кредитових оборотів;

3) відображення господарських операцій в хронологічній послідовності;

4) складанні балансу.

 

266. Бухгалтерська звітність складається на підставі:

1) даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

2) даних допоміжних відомостей;

3) даних журналів-ордерів;

4) даних звіту про власний капітал.

 

267. Відповідальність за правильність складання бухгалтерських регістрів несуть працівники:

1) економічного відділу;

2) бухгалтерії;

3) виробничих підрозділів;

4) відділу постачання.

 

268. До хронологічних облікових регістрів відносяться:

1) картки складського обліку;

2) журнали реєстрації господарських операцій;

3) журнали-ордери;

4) головна книга.

269. Синтетичні облікові регістри призначені для:

1) групування та систематизації однорідних за економічним змістом господарських операцій;

2) порівняння підсумку на рахунках;

3) підсумку записів у журналах;

4) узагальнення даних синтетичного обліку.

 

270. За обсягом записів бухгалтерські регістри поділяють на:

1) регістри стандартних розмірів;

2) регістри синтетичного, аналітичного обліку і комбіновані;

3) регістри спеціального призначення;

4) картотеки та групувальні відомості.

 

271. Комбіновані облікові регістри призначені для:

1) складання бухгалтерського балансу;

2) одночасного ведення синтетичного і аналітичного обліку;

3) ведення головної книги;

4) автоматизації обліку.

 

272. За формою та будовою облікові регістри поділяються на:

1) двосторонні, односторонні, багатосторонні та шахові;

2) книги;

3) картки;

4) комбіновані.

 

273. Записи в облікових регістрах при журнально-ордерній формі обліку звіряють:

1) з даними первинних документів, що послужили підставою для записів у них;

2) з даними комбінованих документів;

3) з даними розпорядчих документів;

4) з даними внутрішніх документів.

 

274. За характером записів і призначенням облікові регістри поділяють на:

1) хронологічні, комбіновані;

2) систематичні, комбіновані;

3) комбіновані, допоміжні;

4) хронологічні, систематичні, комбіновані.

 

275. За ступенем узагальнення бухгалтерські регістри поділяють на:

1) хронологічні, аналітичні;

2)аналітичні, систематичні;

3) комбіновані, систематичні;

4) синтетичні, аналітичні, комбіновані.

 

276. Перегрупування інформації тільки в одному обліковому регістрі називається:

Локальною помилкою;

2) випадковою помилкою;

3) транзитною помилкою;

4) тимчасовою помилкою.

 

277. Облікові регістри призначені для:

1) реєстрації, групування і узагальнення господарських операцій;

2) обліку витрат;

3) реєстрації господарських операцій;

4) нарахування амортизації.

 

278. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на:

1) книги і картки;

2) картки і окремі листки;

3) окремі листки і друковані форми;

4) книги, картки, окремі листки і друковані форми.

 

279. Головна книга – це регістр:

1) хронологічний;

2) комбінований;

Синтетичний;

4) аналітичний.

 

280. Кількісно-сумові регістри використовують для обліку:

1) товарно-матеріальних цінностей;

2) малоцінних та швидкозношуваних предметів;

3) витрат;

4) доходів.

 

281. Журнали-ордери побудовані за:

1) дебетовою ознакою;

Кредитовою ознакою;

3) дебетово-кредитовою ознакою;

4) немає правильної відповіді.

 

282. Аналітичні рахунки відкриваються в книзі в розрізі субрахунків:

Так;

2) ні;

3) в окремих випадках;

4) залежить від головного бухгалтера.

 

283. Метою складання фінансової звітності є:

1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;

2) правильність визначення податків;

3) визначення обороту на рахунках синтетичного обліку;

4) визначення фактичної собівартості продукції рослинництва.

 

284. Яким П(С)БО встановлені загальні вимоги до фінансової звітності:

1) П(С)БО 4;

2) П(С)БО 3;

П(С)БО 1;

4) П(С)БО 7.

 

285. Принципами, на яких ґрунтується фінансова звітність, є:

1) обачність;

2) повне висвітлення;

3) автономність;

4) обачність, повне висвітлення та автономність.

 

286. Звітним періодом для складання фінансової звітності є:

1) календарний рік;

2) 15 днів;

3) 1 місяць і 15 днів;

4) 6 місяців.

 

287. Зміст і форма Балансу регламентується П(С)БО:

П(С)БО 2;

2) П(С)БО 1;

3) П(С)БО 3;

4) П(С)БО 4.

288. Звіт про фінансові результати складається відповідно до вимог:

1) П(С)БО 1;

2) П(С)БО 2;

П(С)БО 3;

4) П(С)БО 4.

 

289. Бухгалтерська звітність складається на підставі даних:

1) бухгалтерського обліку;

2) податкового обліку;

3) головного економіста;

4) комітету статистики.

 

290. Фінансова звітність містить інформацію про:

1) фінансовий стан;

2) результати діяльності;

3) рух грошових коштів;

4) фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів.

291. Перед складанням річного звіту проводять:

1) повну інвентаризацію;

2) ревізію каси;

3) часткову інвентаризацію;

4) складання балансу за 1 квартал.

 

292. Баланс та інші форми звітності підписуються:

1) керівником і головним бухгалтером;

2) керівником;

3) головним бухгалтером;

4) головним економістом.

 

293. Особи, які підписали звітність, несуть повну відповідальність:

1) за достовірність звітних показників;

2) за форму балансу;

3) за точність і правдивість даних управління статистики;

4) за структуру балансу.

 

294. Підприємства зобов’язані подавати квартальну та річну фінансову звітність:

1) органам, до сфери управління яких вони належать;

2) трудовим колективам (на їх вимогу);

3) органам виконавчої влади відповідно до законодавства;

4) органам, до сфери управління яких вони належать; трудовим колективам (на їх вимогу); органам виконавчої влади відповідно до законодавства.

 

295. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до вимог П(С)БО:

1) №1;

2) №2;

3) №3;

4) №4.

 

296. Звіт про рух грошових коштів містить дані про рух коштів в результаті:

1) операційної діяльності;

2) інвестиційної діяльності;

3) фінансової діяльності;

4) операційної, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.

 

297. Зміст і форма Звіту про власний капітал регламентується:

1) П(С)БО 2;

П(С)БО 5;

3) П(С)БО 6;

4) П(С)БО 10.

 

298. Метою складання Звіту про власний капітал є:

1) розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу;

2) надання користувачам повної і достовірної інформації про рух грошових коштів;

3) інформація про майновий стан підприємства;

4) інформація про результати діяльності підприємства.

 

299. Метою складання фінансової звітності є:

1) надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації;

2) правильність визначення податків;

3) визначення обороту на рахунках синтетичного обліку;

4) визначення фактичної собівартості продукції рослинництва.

 

300. Фінансова звітність повинна містити дані про:

1) дату звітності;

2) валюту звітності;

3) дані про підприємство;

4) дату, валюту звітності та дані про підприємство.

 

301. Керівник і головний бухгалтер за показники звітності несуть відповідальність:

Повну;

2) часткову;

3) не несуть відповідальності;

4) кримінальну.

 

302. Складання балансу регламентується Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку:

1) П(С)БО 1;

П(С)БО 2;

3) П(С)БО 4;

4) П(С)БО 5.

303. До річного звіту додається пояснювальна записка про аналіз факторів, що вплинули на результати роботи підприємства:

1) так;

2) ні;

3) для окремих підприємств;

4) 1 раз у 3 роки.

 

304. Достовірність фінансової звітності що підлягає обов’язковому оприлюдненню повинна бути підтверджена:

1) аудиторською перевіркою;

2) керівником;

3) бухгалтером;

4) економістом.

305. В Україні встановлені єдині вимоги до змісту статей балансу, форми і строків подання:

Так;

2) ні;

3) в залежності від організаційно-правової форми підприємства;

4) кожне підприємство обирає самостійно.

 

306. Яка мета ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності?

1) надання користувачам правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства;

2) для переоцінки запасів;

3) для проведення переоцінки основних засобів;

4) для проведення перевірки різними організаціями.

 

307. План організації бухгалтерського обліку визначає:

1) зміст;

2) послідовність і строки використання облікових робіт;

3) складання і подання звітності;

4) зміст, послідовність і строки використання облікових робіт, складання і подання звітності.

308. Головний бухгалтер має право другого підпису:

Так;

2) ні;

3) не завжди;

4) раз на рік.

 

309. Головному бухгалтеру забороняється приймати до виконання документи по операціях:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 318 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.098 с.