Прибутковий касовий ордер.
Лекции.Орг

Поиск:


Устал с поисками информации? Мы тебе поможем!

Прибутковий касовий ордер.
Паливо.

 

38. До довгострокових біологічних активів у рослинництві належать:

1) сади;

2) ягідники;

3) виноградники;

4) всі вищезазначені.

 

39. Вкажіть, яке з наведених джерел відноситься до власних?

1) заборгованість бюджету;

Прибуток;

3) короткострокова позика банку;

4) кредиторська заборгованість.

 

40. Вкажіть, яке з приведених видів джерел відноситься до власних?

1) статутний капітал;

2) короткострокова позика банку;

3) кредиторська заборгованість постачальникам за товари;

4) кредиторська заборгованість перед Пенсійним фондом.

 

41. За допомогою якого елемента методу бухгалтерського обліку здійснюється первинне спостереження в бухгалтерському обліку?

Документування;

2) оцінка;

3) рахунки;

4) подвійний запис.

 

42. За допомогою якого елементу методу бухгалтерського обліку здійснюється групування та систематизація інформації в бухгалтерському обліку?

Рахунки;

2) калькуляція;

3) баланс;

4) документування.

 

43. Елемент методу, за допомогою якого здійснюється періодична перевірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю засобів підприємства

1) оцінка;

2) калькуляція;

3) інвентаризація;

4) документування.

 

44. Відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках – це:

1) рахунки;

2) подвійний запис;

3) баланс;

4) документування.

 

45. Що в сільському господарстві не відноситься до основного виробництва?

1) рослинництво;

2) тваринництво;

Електропостачання;

4) промислове виробництво.

46. Які із активів не відносяться до оборотних?

Комбайн;

2) будівельні матеріали;

3) халати;

4) кошти.

 

47. Які із активів не відносяться до невиробничої сфери ?

1) бібліотека;

2) медпункт;

3) житлова споруда;

4) засоби праці.

 

48. До активу балансу входить розділів:

1) 3;

2) 5;

3) 2;

4) 4.

 

49. До пасиву балансу входить розділів:

1) 4;

2) 6;

3) 5;

4) 3.

 

50. ІІ розділ активу балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) грошові кошти.

 

51. ІІІ розділ пасиву балансу називається:

1) необоротні активи;

2) власний капітал;

3) довгострокові зобов'язання;

4) поточні зобов’язання.

 

52. ІV розділ пасиву називається:

1) доходи майбутніх періодів;

2) забезпечення наступних витрат і платежів;

3) поточні зобов'язання;

4) оборотні активи.

 

53. Стаття балансу «Запаси» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІІ розділу пасиву.

 

54. Стаття балансу «Векселі видані» відноситься до:

1) ІV розділу пасиву;

2) ІІІ розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІІ розділу пасиву.

 

55. Стаття балансу «Цільове фінансування» відноситься до:

1) І розділу пасиву;

2) І розділу активу;

3) ІІ розділу пасиву;

4) ІV розділу пасиву.

 

56. Стаття балансу «Незавершене будівництво» відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

 

57. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?

1) готова продукція;

2) фінансові інвестиції;

3) незавершене будівництво;

4) основні засоби.

 

58. Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу?

1) грошові кошти та їх еквіваленти;

2) дебіторська заборгованість за розрахунками;

3) основні засоби;

4) незавершене виробництво.

 

59. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу пасиву?

1) статутний капітал;

2) резервний капітал;

3) нерозподілений прибуток;

4) векселі видані.

 

60. До якого типу балансових змін відноситься господарська операція:

Надійшли кошти з поточного рахунку в касу:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

61. До якого типу балансових змін відноситься господарська операція:

Виплачено з каси кошти в погашення заборгованості із заробітної плати:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

62. Скільки типів балансових змін існує?

1) один;

2) два;

3) три;

Чотири.

 

63. До якого типу балансових змін можна віднести таку господарську операцію: нараховано дохід (виручку) від реалізації будівельних матріалів:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

64. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: перераховано з поточного рахунку платежі зі страхування:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

65. До якого типу балансових змін можна віднести таку операцію: нарахована заборгованість за придбання трактора у агротехсервісу:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

66. Вказати тип балансових змін: оприбутковано зерно від урожаю поточного року:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

67. Вказати тип балансових змін: надійшла і оприбуткована цегла від постачальника:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

68. Вказати тип балансових змін: оплачено рахунок постачальника:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

69. IІI розділ активу балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) доходи майбутніх періодів.

 

70. I розділ пасиву балансу називається:

1) необоротні активи;

2) власний капітал;

3) довгострокові зобов’язання;

4) поточні зобов’язання.

 

71. V розділ Пасиву називається:

1) доходи майбутніх періодів;2) забезпечення майбутніх витрат і платежів;

3) поточні зобов'язання;

4) довгострокові зобов’язання.

 

72. Стаття балансу «Довгострокові кредити банків» відноситься до:

1) 1 розділу Активу;

2) 4 розділу Пасиву;

3) 2 розділу Активу;

4) 3 розділу Пасиву.

 

73. Яким нормативним документом врегульовується структура і склад балансу?

1) П(С)БО 1;

П(С)БО 2;

3) П(С)БО 3;

4) П(С)БО 26.

 

74. Стаття балансу «Довгострокова дебіторська заборгованість» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІV розділу активу.

75. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу активу?

Товари;

2) основні засоби;

3) незавершене будівництво;

4) нематеріальні активи.

 

76. Яка з наведених нижче статей не входить до ІІ розділу активу?

1) незавершене виробництво;

2) дебіторська заборгованість за розрахунками;

3) запаси;

4) статутний капітал.

 

77. Стаття балансу «Забезпечення виплат персоналу» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) ІІ розділу пасиву;

4) ІV розділу активу.

 

78. ІІ розділ пасиву балансу називається:

1) поточні зобов'язання;

2) оборотні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) забезпечення наступних витрат і платежів.

 

79. І розділ активу балансу називається:

1) оборотні активи;

2) необоротні активи;

3) витрати майбутніх періодів;

4) забезпечення таких витрат і платежів.

 

80. ІV розділ активу балансу називається:

1) оборотні активи;

2) необоротні активи та групи вибуття;

3) витрати майбутніх періодів;

4) забезпечення таких витрат і платежів.

 

81. Вказати тип балансових змін: оприбутковане молоко від корів основного стада:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

82. Вказати тип балансових змін: списане насіння соняшника на посів:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

83. Вказати тип балансових змін: нараховано заробітну плату працівникам рослинництва:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

84. Вказати тип балансових змін: надійшли на поточний рахунок кошти від покупців:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

85. Стаття балансу «Поточні біологічні активи» відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

 

86. Стаття балансу « Товари» відноситься до:

1) І розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) ІІ розділу активу;

4) ІV розділу активу.

 

87. Стаття балансу «Довгострокові біологічні активи » відноситься до:

1) ІІ розділу активу;

2) ІV розділу активу;

3) І розділу активу;

4) ІV розділу активу.

 

88. Стаття балансу « Грошові кошти та їх еквіваленти» відноситься до:

1) ІІІ розділу активу;

2) І розділу пасиву;

3) І розділу активу;

4) ІІ розділу активу.

 

89. Стаття балансу « Додатковий вкладений капітал» відноситься до:

1) ІІІ розділу активу;

2) ІV розділу пасиву;

3) І розділу пасиву;

4) ІV розділу активу.

 

90. Яка з наведених нижче статей не входить до ІV розділу пасиву?

1) короткострокові кредити банку;

2) поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці;

3) незавершене будівництво;

4) векселі видані.

 

91. Яка з наведених нижче статей не входить до ІІІ розділу пасиву?

1) довгострокові кредити банків;

2) відстрочені податкові зобов’язання;

3) поточні фінансові інвестиції;

4) довгострокові фінансові зобов’язання.

 

92. Яка з наведених нижче статей не входить до І розділу пасиву?

1) довгострокові кредити банків;

2) статутний капітал;

3) резервний капітал;

4) нерозподілений прибуток.

93. Вказати тип балансових змін: списані мінеральні добрива на підживлення озимої пшениці:

1) 1: А+х1=А-х1;

2) 2: П+х2=П-х2;

3) 3: А+х3=П+х3;

4) 4: А-х4=П-х4.

 

94. В яких вимірниках можуть здійснюватися записи на синтетичних рахунках?

1)в натуральних;

В грошових;

3) в трудових;

4) в комбінованих

 

95. Оборот по кредиту активних рахунків – це:

1) сума господарських засобів на початок звітного періоду;

2) сума господарських операцій, що показують вибуття господарських засобів за звітний період;

3) сума господарських операцій, що показують надходження господарських засобів за звітний період;

4) це залишок господарських засобів на кінець звітного періоду.

 

96. При складанні балансу з активних рахунків:

1) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу;

2) кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу;

3) кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу;

4) кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу.

 

97. Активні рахунки призначені для:

1) обліку статутного капіталу;

2) обліку оплати праці;

3) обліку господарських засобів;

4) обліку довгострокових зобов’язань.

 

98. Пасивні рахунки призначені для:

1) обліку незавершеного будівництва;

2) обліку виданих векселів;

3) обліку джерел утворення господарських засобів;

4) обліку господарських засобів.

 

99. Активно-пасивні рахунки призначені для:

1) обліку готової продукції;

2) обліку розрахунків;

3) обліку джерел утворення господарських засобів;

4) обліку незавершеного будівництва.

 

100. Рахунок складається:

1) з залишків (сальдо), оборот по дебету, оборот по кредиту;

2) з активу і пасиву;

3) з окремих записів і чисел;

4) з лівої частини – кредиту і правої – дебету.

 

101. При складанні балансу з пасивних рахунків:

1) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу;

2) кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу;

3) кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу;

4) кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу.

 

102. Рахунки, на яких відображають стан і зміну господарських засобів, називаються:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивні;

4) калькуляційні.

 

103. Рахунки, на яких відображають стан і зміни джерел господарських засобів, називаються:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивні;

4) калькуляційні.

 

104. Рахунки, призначені для обліку господарських засобів і джерел їх утворення одночасно, називаються:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивні;

4) калькуляційні.

 

105. Рахунки, одночасно призначені для обліку економічно однорідних груп засобів, їх джерел, господарських процесів і результатів діяльності у грошовому вимірнику, називаються:

1) синтетичними;

2) аналітичними;

3) активними;

4) пасивними.

 

106. При складанні балансу з активно-пасивних рахунків:

1) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу, і, одночасно, кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу;

2) кінцеве сальдо з кредиту переносять в актив балансу;

3) кінцеве сальдо з дебету переносять в пасив балансу;

4) кінцеве сальдо з кредиту переносять в пасив балансу, і, одночасно, кінцеве сальдо з дебету переносять в актив балансу.

107. Оборот по кредиту пасивних рахунків – це:

1) сума джерел формування господарських засобів на початок звітного періоду;

2) сума господарських операцій, що призвели до зменшення джерел формування господарських засобів за звітний період;

3) сума господарських операцій, що призвели до збільшення джерел формування господарських засобів за звітний період;

4) це залишок джерел формування господарських засобів на кінець звітного періоду.

 

108. Кінцеве сальдо активних рахунків визначається за формулою:

1) початкове сальдо + оборот по дебету - оборот по кредиту;

2) початкове сальдо + оборот по дебету + оборот по кредиту;

3) початкове сальдо - оборот по дебету - оборот по кредиту;

4) початкове сальдо - оборот по дебету + оборот по кредиту.

 

109. Залишки синтетичного рахунку:

1) повинні дорівнювати загальній сумі залишків на відповідних субрахунках;

2) повинні бути більшими ніж загальна сума залишків на відповідних субрахунках;

3) повинні бути меншими ніж загальна сума залишків на відповідних субрахунках;

4) ніяк не пов’язані з залишками на відповідних субрахунках.

 

110. Аналітичні рахунки призначені для:

1) конкретизації, розшифровки даних, облічених на синтетичних рахунках;

2) узагальнення інформації, відображеної на синтетичних рахунках;

3) додаткового групування облікової інформації, обліченої на субрахунках;

4) обліку власного капіталу.

 

111. Субрахунки призначені для:

1) узагальнення інформації, обліченої на синтетичних рахунках;

2) конкретизації, розшифровки даних, облічених на синтетичних рахунках;

3) додаткового групування даних аналітичного обліку;

4) обліку власного капіталу.

 

112. Оборотні відомості по рахункам синтетичного обліку повинні мати пар рівностей:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4.

 

113. Перша пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:

1) рівністю оборотів по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку;

2) рівністю активу і пасиву балансу;

3) використанням подвійного запису;

4) рівність дебетових оборотів синтетичних і аналітичних рахунків.

 

114. Друга пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:

1) рівністю оборотів по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку;

2) рівністю активу і пасиву балансу;

3) використанням подвійного запису;

4) рівність кредитових оборотів синтетичних і аналітичних рахунків.

 

115. Третя пара рівностей в оборотних відомостях по синтетичним рахункам обумовлена:

1) рівністю оборотів по дебету і кредиту кожного синтетичного рахунку;

2) рівністю активу і пасиву балансу;

3) використанням подвійного запису;

4) рівністю оборотів синтетичних рахунків і субрахунків.

 

 

116.Що означає відкрити рахунок бухгалтерського обліку:

1) записати господарську операцію;

2) записати сальдо і господарську операцію;

3) записати назву рахунку, сальдо і господарську операцію;

4) записати назву рахунку і сальдо початкове.

 

117. Що означає термін «скласти бухгалтерську проводку»?

1) вказати дебет і кредит кореспондуючих рахунків і суму господарської операції;

2) вказати дебет і кредит рахунків, які вступають в кореспонденцію;

3) вказати залишки по кореспондуючих рахунках;

4) вказати обороти кореспондуючих рахунків.

 

118. Облік на аналітичних рахунках може вестися в вимірниках:

1) натуральних, трудових і, обов’язково, в грошових;

2) натуральних;

3) трудових;

4) комбінованих.

 

119. Кореспонденцією називають взаємозв’язок рахунків, який виник внаслідок:

1) двосторонньої будови рахунку;

2) перенесення залишків з одних рахунків на інші;

3) рівності активу і пасиву балансу;

4) відображення на рахунках господарської операції подвійним записом.

 

120. План рахунків це:

1) систематизований перелік рахунків згрупованих за економічно однорідними ознаками

2) групування рахунків за певними однорідними ознаками

3) групування рахунків за економічним змістом

4) групування рахунків за призначенням і структурою

 

121. Перший клас плану рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

 

122. Другий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

123. Третій клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів, розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

 

124. Четвертий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) необоротних активів;

2) запасів;

3) коштів розрахунків і інших активів;

4) власного капіталу та забезпечення зобов'язань.

 

125. П'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) довгострокових зобов'язань;

2) поточних зобов'язань;

3) доходів і результатів діяльності;

4) витрат за елементами.

 

126. Шостий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) доходів і результатів діяльності;

2) поточних зобов'язань;

3) довгострокових зобов'язань;

4) витрат за елементами.

 

127. Сьомий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) доходів і результатів діяльності;

2) поточних зобов'язань;

3) довгострокових зобов'язань;

4) збитків.

 

128. Восьмий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) доходів і результатів діяльності;

2) поточних зобов'язань;

3) довгострокових зобов'язань;

Витрат за елементами.

 

129. Дев'ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху:

1) позабалансових рахунків;

2) витрат діяльності;

3)довгострокових зобов'язань;

4)витрат за елементами.

130. Робочий план рахунків підприємства розробляють:

1) Міністерство фінансів України;

2) Державна казначейська служба України;

3) Правління Національного банку України;

4) саме підприємство.

 

131. Позабалансові рахунки призначені для:

1)відображення господарських операцій одностороннім записом;

2) відображення активів;

3) відображення пасивів;

4) відображення розрахункових операцій.

 

132. Рахунки бухгалтерського обліку за економічним змістом класифікуються на:

1) рахунки господарських засобів і процесів, рахунки джерел утворення засобів;

2) основні регулюючі;

3) регулюючі операційні;

4) операційні, фінансово-результативні, бюджетно-розподільчі.

 

133. До рахунків з обліку активів відносяться:

1) 10-11;

2) 80-85;

3) 60,62;

4) 40-46.

 

134. До рахунків з обліку власних джерел відносяться:

1) власний капітал;

2) довгострокові зобов’язання;

3) рахунки з обліку оборотних активів;

4) необоротні активи, запаси.

 

135. Рахунки з обліку залучених джерел поділяються на:

1) довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання;

2) рахунки з обліку оборотних активів;

3) власного капіталу і доходів, результатів діяльності;

4) необоротні активи, запаси.

 

136. До рахунків фінансових результатів відносяться:

1) нерозподілений прибуток;

2) капітальні інвестиції;

3) виробництво;

4) загальновиробничі витрати.

 

137. Основні рахунки поділяються на:

1) контрарні, доповнюючі;

2) збірно-розподільчі;

3)матеріальні, грошових коштів, власного капіталу, розрахункові;

4) калькуляційні, порівняльні.

 

138. До операційних рахунків відносяться:

1) збірно-розподільчі, номінальні, бюджетно-розподільчі, порівняльні, калькуляційні;

2) матеріальні, власного капіталу;

3) грошових коштів;

4) доповнюючи, контрарні.

 

139. Контрарні рахунки поділяються на:

1) контрактивні, контрпасивні;

2) порівняльні, бюджетно-розподільчі;

3)розрахункові і власного капіталу;

4) збірно-розподільчі, калькуляційні.

 

140. Рахунок «Основні засоби» відноситься до:

1) рахунку обліку активів;

2) рахунку обліку джерел власних засобів;

3) рахунку джерел залучених засобів;

4) рахунку по обліку витрат, доходів і результатів діяльності.

 

141. Рахунок «Знос необоротних активів» відноситься до:

1) основних рахунків;

Регулюючих;

3) операційних;

4) позабалансових.

 

142. Оборот – це:

1) залишок на початок звітного періоду;

2) сума господарських операцій за звітний періоду;

3) залишок на кінець звітного періоду;

4) початкове сальдо плюс кінцеве сальдо.

 

143. По відношенню до балансу рахунки 5 класу «Довгострокові зобов’язання» належать до:

1) активних;

Пасивних;

3)активно-пасивних;

4) позабалансових.

 

144. Поняття сальдо означає:

1) дебет;

2) кредит;

Залишок;

4) оборот.

 

145. Залишок по кредиту рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» означає:

1) непогашену кредиторську заборгованість;

2) непогашену дебіторську заборгованість;

3) збільшення розрахунків з постачальниками ;

4) збільшення розрахунків з покупцями

 

146. Рахунок 40 по відношенню до балансу:

1) активний;

2) активно-пасивний;

Пасивний;

4) за балансовий.

 

147. Рахунок 40 в балансі відображається:

1) в першому розділі пасиву;

2) в першому розділі активу;

3) в четвертому розділі активу;

4) в третьому розділі пасиву.

 

148. Шостий клас плану рахунків по відношенню до балансу:

1) активні;

2) пасивні;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

 

149. Сьомий клас плану рахунків по відношенню до балансу:

1) активний;

Пасивний;

3) активно-пасивний;

4) позабалансовий.

 

150. Дев’ятий клас плану рахунків по відношенню до балансу:

Активний;

2) пасивний;

3) активно-пасивний;

4) за балансовий.

 

151. В балансі дебіторська заборгованість відображається за:

1) первісною вартістю;

2) залишковою вартістю;

3) чистою вартістю реалізації;

4) фактичною вартістю.

152. В основу оцінки придбаних засобів підприємств України покладено:

1) їх фактичну собівартість;

2) норму використання;

3) ціну реалізації;

4) покупну вартість.

 

153. Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи обліковуються:

1) за фактичною вартістю їх спорудження або придбання;

2) за зносом;

3) не обліковуються;

4) за покупною вартістю.

 

154. Який метод калькулювання собівартості продукції доцільно використовувати при виробництві (виготовленні) одного виду продукції:

Простий;

2) попроцесний;

3) позамовний;

4) нормативний.

 

155. Фактична собівартість придбаної сировини і матеріалів складається із:

1) купівельної вартості і транспортно-заготівельних витрат;

2) купівельної вартості за виключенням транспортно-заготівельних витрат;

3) транспортних витрат;

4) купівельної вартості.

 

156. Оцінка – це:

1) спосіб вираження за допомогою грошового вимірника наявності та руху господарських засобів;

2) спосіб вираження за допомогою грошового вимірника наявності та руху джерел утворення господарських засобів;

3) спосіб вираження з допомогою трудового вимірника наявності та руху господарських засобів;

4) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів.

 

157. Калькулювання – це:

1) спосіб групування витрат і визначення собівартості придбаних матеріальних цінностей, виготовленої продукції та виконаних робіт;

2) спосіб вираження за допомогою гро­шового вимірника наявності та руху господарських засобів;

3) витрати , пов'язані з придбанням надходження виробничих запасів;

4) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів.

 

158. Оцінка та калькуляція є елементами:

1) системи рахунків;

2) балансу;

3) подвійного запису;

4) методу бухгалтерського обліку.

 

159. Застосування вартісної оцінки дає можливість:

1) порівняти витрати підприємства з доходом;

2) зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати підприємства з виручкою, виявити результати його роботи;

3) визначити результат;

4) визначити рух господарських засобів.

 

160. Купівельна вартість – це:

1) вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар;

2) вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;

3) сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;

4) первісна вартість.

 

161. Продажна вартість – це:

1) вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар;

2) вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;

3) сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;

4) первісна вартість.

 

162. Собівартість готової продукції або послуг – це:

1) вартість, за якою підприємство реалізовує (продає) товар;

2) вартість, за якою підприємство придбало товарно-матеріальні та інші цінності;

3) сума виробничих та інших витрат на виготовлення конкретної продукції на конкретному підприємстві;

4) первісна вартість.

 

163. Основні засоби, нематеріальні активи та малоцінні і швидкозношувані предмети при придбанні оцінюють:

1) за фактичними витратами на їх придбання, доставку і встановлення, відображаючи окремо суму їх зносу;

2) за цінами продажу;

3) за первісною вартістю;

4) за чистою вартістю реалізації.

 

164. Сировина і матеріали, паливо, запасні частини та інші виробничі запаси, а також вироблена готова продукція при придбанні оцінюються:

1) за первісною вартістю;

2) за цінами реалізації;

3) за їх фактичною собівартістю;

4) за фактичними витратами на їх придбання, доставку і встановлення.

 

165. За характером виробництва калькуляції класифікують:

1) галузеві і повні;

2) попередні і виконавчі;

3) масові (періодичні), індивідуальні, проміжні;

4) загальні і параметричні.

 

166. Під об'єктом калькуляції слід розуміти:

1) окремий вид чи групу однорідної продукції, певну роботу або вид послуг, за якими розраховується собівартість їх виробництва;

2) спосіб вираження наявності та руху господарських засобів;

3) витрати, пов'язані з придбанням надходження виробничих запасів;

4) спосіб вираження наявності та руху джерел утворення господарських засобів.

 

167. Для визначення величини фактичної собівартості використовують:

1) інвентаризацію;

2) калькуляцію;

3) баланс;

4) подвійний запис.

 

168. Можливість зіставити та узагальнити різнорідні засоби та економічні явища, порівняти витрати підприємства з виручкою, виявити результат дає застосування:

1) калькуляції;

2) звітності;

3) подвійного запису;

4) вартісної оцінки.

 

169. Інвентаризація – це:

1) перевірка і документальне оформлення господарських операцій за поточний місяць;

2) перевірка і документальне підтвердження наявності та стану матеріальних та інших цінностей, основних засобів та вкладень підприємства, розрахунків і зобов’язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку;

3) перевірка наявності працюючих на підприємстві;

4) систематична перевірка фінансового стану підприємства

 

170. Що підлягає інвентаризації?

1) все майно підприємства, включаючи об’єкти невиробничого призначення, діючі об’єкти, об’єкти та предмети, що передані в оренду або перебувають на реконструкції, модернізації, консервації, у ремонті, запасі чи резерві незалежно від технічного стану;

2) тільки виробничі запаси підприємства, які є в наявності;

3) основні засоби підприємства;

4) трудовий колектив підприємства.

 

171. Які є види інвентаризації в залежності від повноти охоплення перевіркою об’єктів?

1) планові та несподівані;

Повна та часткова;

3) повторні та додаткові;

4) вибіркова та суцільна.

 

172. В яких випадках проводиться часткова інвентаризація?

1) при зміні матеріально-відповідальної особи, при підозрі крадіжок, зловживань;

2) перед складанням річного звіту станом на 1 січня;

3) кожного року перед 1 вересня;

4) кожного місяця.

 

173. В яких випадках проводиться повна інвентаризація?

1) при зміні керівника підприємства;

2) перед складанням річного звіту станом на 31 грудня;

3) кожного року перед 1 вересня;

4) кожного місяця.

 

174. Перевірка фактичної наявності всіх ТМЦ, що перебувають в місцях зберігання це:

1) вибіркова інвентаризація;

2) суцільна інвентаризація;

3) повторна;

4) додаткова.

 

175. Перевірка окремих видів цінностей це:

1) вибіркова інвентаризація;

2) суцільна інвентаризація;

3) повторна;

4) додаткова.

 

176. За своїм характером інвентаризація поділяється на :

1) вибіркові та повні;

2) суцільні та вибіркові;

3) планові і позапланові (раптові);

4) додаткова та повторні.

 

177. Планові інвентаризації проводяться:

1) при зміні керівництва;

2) згідно раніше складеного і затвердженого графіку;

3) при зміні матеріально-відповідальної особи;

4) завжди перед 1 вересня.

 

178. Хто затверджує склад інвентаризаційної комісії?

1) фінансовий директор;

2) головний бухгалтер;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

 

179. Хто обов’язково входить в склад інвентаризаційної комісії?

1) фінансовий директор;

Головний бухгалтер;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

 

180. Хто обов’язково повинен бути присутній при проведенні інвентаризації ТМЦ?

1) фінансовий директор;

2) матеріально-відповідальна особа;

3) керівник підприємства;

4) головний економіст.

 

 

181. Чи дозволяється робити виправлення в бланках інвентаризаційних описів?

1) так, в присутності керівника підприємства;

2) ні;

3) так, в присутності матеріально-відповідальної особи;

4) так, якщо виправлення невеликі.

 

182. Як повинні виправлятися помилки в інвентаризаційних документах?

1) коректором;

2) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних;

3) шляхом закреслення неправильних записів і написання зверху правильних та підтверджені підписами всіх членів інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальних осіб;

4) не потрібно виправляти.

 

183. Хто підписує інвентаризаційний опис?

1) всі працівники бухгалтерії;

2) всі керівники підрозділів підприємства;

3) всі члени комісії.

4) тільки матеріально-відповідальна особа

 

 

184. В якому документі зазначаються висновки, пропозиції і рішення інвентаризаційних комісій?

1) протоколі;

2) інвентаризаційному описі;

3) статуті;

4) накладній.

 

185. Як в бухгалтерському обліку відображається нестача грошових коштів в касі?

Дт 947 Кт 30;

2) Дт 30 Кт 947;

3) Дт 974 Кт 30;

4) Дт 31 Кт 974.

 

186. Як списують нестачі ТМЦ в межах норм природних втрат?

1) на фінансові результати;

2) на збитки підприємства;

3) на витрати виробництва пропорційно сум використаних на це виробництво таких же ТМЦ;

4) на винуватців і стягненню з них відповідної суми.

 

187. Як списують нестачі ТМЦ за межами норм природних втрат?

1) на фінансові результати;

2) на збитки підприємства;

3) на витрати виробництва пропорційно сум використаних на це виробництво таких же ТМЦ;

4) на винуватців і стягненню з них відповідної суми.

 

188. Коли повинен затверджуватись протокол засідання інвентаризаційної комісії?

1) не пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації;

2) не пізніше 15 днів після закінчення проведення інвентаризації;

3) не пізніше 20 днів після закінчення проведення інвентаризації;

4) пізніше 10 днів після закінчення проведення інвентаризації.

 

189. Документ є:

1) сумою заборгованості дебіторів підприємству на певну дату;

2) письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення;

3) зобов'язанням;

4) узагальненням інформації про діяльність підприємства.

 

190. Обов'язковим реквізитом кожного документу є:

1) назва підприємства, назва документу, номер, код форми, дата складання, зміст господарської операції, підписи посадових осіб;

2) назва документу;

3) підписи посадових осіб;

4) дата складання.

 

191. До виправдних (виконавчих) документів належать:

1) бухгалтерські довідки;

2) лімітно-забірні картки;

3) виписки банку з поточного або інших рахунків підприємства;

прибутковий касовий ордер.

 

192. До документів бухгалтерського оформлення належать:

1) авансові звіти, акти;

2) бухгалтерські довідки, відомості нарахування амортизації основних засобів;

3) наряди на виконання робіт;

4) табель обліку робочого часу.

 

193. Первинні документи складають:

1) в момент здійснення господарської операції або, якщо це неможливо, безпосередньо після її завершення;

2) до здійснення господарської операції;

3) за день до операції;

4) на наступний день.

 

194. До документів бухгалтерського оформлення не відноситься:

1) відомість розподілу суми загальновиробничих витрат;

2) бухгалтерська довідка;

3) відомості нарахування амортизації основних засобів;


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 246 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Поиск на сайте:

Рекомендуемый контект:

© 2015-2021 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.252 с.