Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагогиканың нег≥зг≥ ұйымдарына жатады:“әрбие, б≥л≥м беру, оқыту, дамыту, қалыптастыру.
ѕедагогиканың объект≥с≥: “әрбиел≥к қатынастың нәтижес≥нде дамушы адам.

ѕедагогиканың теори€лық қызметтер≥не жатады. “үс≥нд≥ру. јнықтау. Ѕолжау.

ѕедагогиканың теори€лық функци€сының ≥ске асырылатын деңгейлер≥: болжамдық. “үс≥р≥нд≥руш≥л≥к. практикалық

ѕедагогиканың технологи€лық қызметтер≥: ∆обалау. ∆аңалық енд≥ру. џқпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.

ѕедагогиканың технологи€лық функци€сының ≥ске асырылатын деңгейлер≥:жобалаушылық, жаңашылдық енг≥зу, рефлексивт≥к, түрленд≥руш≥л≥к, зерттеуш≥л≥к

ѕедагогиканың философи€лық нег≥здер≥: неопозитивизм, диалектикалық материализм, прагматизм

ѕедагогтың жоспар құра б≥лу≥, ұйымдастыра б≥лу≥ Цбұл: ≤с-әрекетт≥ң соңгы нәтижел≥ модел≥н құру. Ќәтижен≥ болжай б≥лу. Қарым-қатынасты басқара б≥лу

ѕедаогика саласындағы зерттеулер-бұл: Ѕ≥л≥м заңдылықтары жөн≥нде жаңа мәл≥меттер алу.Ѕ≥л≥м беру жүйес≥нде жаңа мәл≥меттер алу. Ғылыми ≥зден≥с процес≥.

ѕерспективалар түрлер≥ (ј.—.ћакаренко бойынша): алыс, жақын, орта

ѕлатон тәрбиелеуде көң≥л бөлд≥: јқыл-ойды дамытуға, ≈р≥кт≥ дамытуға, јдамгерш≥л≥кт≥ дамытуға

ѕлатонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты: ақыл-ойды тәрбиелеу, ер≥кт≥л≥кт≥ тәрбиелеу, сез≥мд≥ тәрбиелеу.

ѕолимәдени тұлғасының құрамдас бөл≥ктер≥: тарихи және құқықтық, лингвистикалық және көркем-эстетикалық, географиалық және планатаралых

ѕсихикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика сала. ќлигофренопедагогика.

ѕсихологи€лық-педагогикалық зерттеуд≥ң әлеуметт≥к мотивтер≥:  ең мағынадағы әлеуметт≥к. “ар мағынадағы әлеуметт≥. џнтымақтастық әлеуметт≥к

————

—абаққа қойылатын дидактикалық талаптар: мұғал≥мн≥ң б≥л≥мд≥л≥г≥, оқыту принциптер≥н жүзеге асыру, ти≥мд≥ оқыту әд≥с≥н таңдау

—абаққа қойылатын талаптар: сабақтың дидактикалық мақсатының айқындылығы, логикалық б≥рл≥ктерд≥ң сақталуы, оқыту мен тәрбиен≥ң б≥рл≥г≥

—абақтан тыс оқушылармен ұжымдық жұмыс жүрг≥зу әд≥стемес≥н жасаған: ѕ.ѕ.Ѕлонский.ј.—.ћакаренко,Ќ. .  рупска€

—абақтан тыс тәрбие жұмыстары: кештер, ертеңг≥л≥к, олимпиада

—абақтан тыс ≥с-әрекетте өзара әрекет ету бойынша тәрбие формалары: кештер, ертеңг≥л≥к, олимпиада

—абақты ти≥мд≥ жоспарлау: ∆ұмыс жай-күй≥н жан-жақты және мақсатты есепке алу. јлдағы уақыттағы ≥с-әрекетт≥ң нег≥зг≥ мақсаттары мен м≥ндеттер≥н анықтау. јлға қойылған м≥ндеттерд≥ шешет≥н ти≥мд≥ жолдар мен тәс≥лдерд≥, құралдарды айқындау.

—абақтың нәтижел≥л≥г≥ байланысты: мұғал≥мн≥ң дайындық деңгей≥не, оқушылардың оқу-танымдық әрекет≥н ұйымдастыра алуына, оқу ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥н болжай алуына

—абақтың нәтижел≥л≥г≥ мыналарға байланысты: ћұғал≥мн≥ң дайындық деңгей≥не. ќқушылардың оқу-танымдық әрекет≥н үйымдастыра алуына.ќқу ≥с-әрекет≥н нәтижес≥н болжай алуына.

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥: —енд≥ру. Ётикалық әңг≥ме. “үс≥нд≥ру.

—ауалнама түрлер≥: ашық, жабық, аралас

—ауал-сұрақ әд≥стер≥: әңг≥мелесу. интервью алу. сауалнама.

—елевко √. . Ђпедагогикалық технологи€ї түс≥н≥г≥н үш аспект≥де қарастырады: Ғылыми, бейнелеул≥ ≥с-жүрг≥зу, нақтылы ≥с-жүрг≥зу

—инергетикалық тұғыр деген≥м≥з: жеке тұлғаның өзгеру≥н≥ң б≥рнеше жолдары бар екен≥н мойындау. ѕсихологи€лық ерекшел≥ктерд≥ қабылдау. Ѕаланың ≥шк≥ әлеует≥н≥ң мүмк≥нд≥г≥не сену.

—убьект-субьект тұғыры: тең құқылы қарым-қатынас орнатады, тұлғалық сапаларды дамытады, оқу үдер≥с≥н белсенд≥ред≥

—ұрак-жауап әд≥стер≥: Әңг≥ме. —ұқбат. —ауалнама

—ынып жетекш≥н≥ң нег≥зг≥ қызметтер≥ (Ќ.≈. ўуркова бойынша): баланың денсаулығына қамқорлық. пәнд≥к ≥с-әркет≥н ұйымдастыру және тұлғалық дамуды сипаттау.өм≥рд≥ түс≥нуге арналған рухани ≥с-әрекет≥н ұйымдастыру.

—ынып жетекш≥с≥: оқушылар ұжымын ұйымдастырады. диагностикалық жұмыстар жасайды. отбасымен жұмыс жасайды.

—ынып жетекш≥с≥н≥ң ата-аналармен жұмысының топтық формасына жататындар: јта-аналар комитет≥н≥ң жұмысы. “оптық жиналыс. “ақырыптық конференци€

—ынып жетекш≥с≥н≥ң м≥ндеттер тобы: оқушылар ұжымын ұйымдастыру, диагностикалық, отбасымен жұмыс жасау

—ынып жетекш≥с≥н≥ң м≥ндеттер≥: Әлеуметт≥к м≥ндеттер. Ѕолжамдық м≥ндеттер ƒиагностикалық м≥ндеттер.

—ынып жетекш≥с≥н≥ң оқушыларды зерттеу әд≥стер≥не жататындар: бақылау. жеке, дара және топтық әңг≥мелесу. жағда€тты талдау.

—ынып жетекш≥с≥н≥ң тұжырым ережелер≥ “әрбиен≥ң жеке тұлғаға бағытталуы; “әрбие ≥с Ц әрекет≥н≥ң мақсаттарының б≥рл≥г≥; “әрбие процес≥ жеке тұлға теори€сына бағытталуы.

—ынып жетекш≥с≥н≥ң ≥с-әрекет≥н≥ң м≥ндеттер≥: Әлеуметт≥к м≥ндеттер.ƒиагностикалық мәндеттер. јдамгерш≥л≥к м≥ндеттер

—ыныптағы тәрбие жүйес≥н≥ң кезеңдер≥: ∆үйен≥ң қалыптасуы. ұжым ≥с-әрекет≥н≥ң жүйес≥ мен мазмұнын жасау. ∆үйен≥ лайықты тәрт≥п бойынша қалыптастыру. Ұжым ≥с-әрекет≥н≥ң жүйес≥ мен мазмұнын жасау

—ыныптан тыс жұмыстарының ти≥мд≥л≥г≥не: тәрбиел≥к жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұнына сай болуы жатады. ≥с Цәрекетт≥ң мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түс≥н≥кт≥ болуы жатады. сыныппен оқушының арасындағы қарым-қатынастың тығыз болуы жатады.

—ыныптан тыс жұмыстарының ти≥мд≥л≥г≥н≥ң шарттары: тәрбиел≥к жұмыстардың мазмұны жеке адам тәрбиелеу мазмұынына сай болуы, ≥с әрекетт≥ң мазмұны, мақсаты, барысы оқушыға түс≥н≥кт≥ болуы, әр оқушыға тиг≥зет≥н тәрбиел≥к ықпалының болуы

“““““

“.». ўукина бойынша тәрбие әд≥стер≥ ж≥ктелед≥: ћ≥нез-құлық пен ≥с-әрекетт≥ ынталандыру әд≥стер≥. ≤с-әрекетт≥ ұйымдастыру мен қоғамдық м≥нез-құлық тәж≥рибес≥н қалыптастыру әд≥стер≥.

“аным қаб≥лет≥н дамыту туралы (Ћ.¬.«анковтың, ћ.Ќ.—каткинн≥ң, ».ј.Ћернерд≥ң және т.б) тұжырымдамалары: A)“аным қаб≥лет≥н≥ң дамуы Ц бұл барлық мұғал≥мдерд≥ң барлық пәндер бойынша оқыту процес≥ндег≥ мақсаттылық ≥с-әрекет≥ D)ќқушыларға б≥л≥м беру және объективт≥ шындықты танудағы оқулықтың рол≥ G)ќқытудың әд≥стер≥ мен формаларын жет≥лд≥ру

“анымдық белсенд≥л≥к пен оқушылардың дербест≥ қамтамасыз етед≥: Ѕелсенд≥ оқушылар,әдеттег≥дей көб≥несе дербес. ќқушының жетк≥л≥кс≥з жекел≥к белсенд≥л≥г≥. ќқушының жетк≥л≥кс≥з жекел≥к белсенд≥л≥г≥, оны басқалардан б≥рте-б≥рте дербест≥ктен айырады.

“анымдық белсенд≥л≥кт≥ң құрылымында жеке тұлғаның сапасы көрсетк≥штер≥: ќқу тапсырмаларын дайындауға әз≥рл≥г≥. “апсырма орындаудағы саналылығы. ќқытудың жүйел≥л≥г≥ және т.б.

“анымдық ≥с-әрекетт≥ң кезеңдер≥: ұғыну жаңа оқу материалдарын түс≥н≥п жинақтау процес;б≥л≥мд≥,≥скерл≥кт≥ және дағдыны бек≥ту және жет≥лд≥ру. б≥л≥мд≥,≥скерл≥кт≥, дағдыны бек≥ту және жет≥лд≥ру;оқушылардың жет≥ст≥ктер≥н талдау,б≥л≥м≥н,≥скерл≥г≥н және дағдысын тексеру,бағалау. таным м≥ндеттер≥н жете түс≥ну;жаңа материалды қабылдау. “аным м≥ндеттер≥н жете түс≥ну;

“әрбие әд≥стер≥ топтастырылады: тұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥. м≥нез-құлық тәж≥рибес≥н қалыптастыру және ≥с-әрекетт≥ ұйымдастыру әд≥стер≥. ≥с-әрекет пен м≥нез-құлықты ынталандыру әд≥стер≥

“әрбие әд≥стер≥н ж≥ктеуде ұстанатын принциптер (қағидалар): ∆еке тұлға ≥с- әрекет нәтижес≥нде дамып, қалыптасуы. ∆еке тұлғаның мотивтер≥, т≥лек талаптары, ынтасы. ∆еке адамның қалыптасып келе жатқан қасиеттер≥.

“әрбие әд≥стер≥н таңдаудағы жетекш≥ шарт (шарттар): тәрбие мақсатымен м≥ндеттер≥не сәйкест≥г≥. баланың тәрбиеле≥г≥, жас және дара ерекшел≥ктер≥. балалар ұжымының қалыптасу деңгей≥, тәрбие жағдайы

“әрбие әд≥с≥ бола алмайды: сабақ кестес≥; сынып жабдықтары

“әрбие әд≥с≥: өзара әрет ету амалы. тәс≥лдер жиынтығы. мақсатқа жету жолы

“әрбие әд≥с≥н таңдап алудың шарттары: в)тәрбиен≥ң мақсат, м≥ндет≥не сәйкес; с)тәрбиен≥ң мазмұнына сай

“әрбие бағыттары: јзаматтық тәрбие. Құқтық тәрбие. Ёстетикалық тәрбие. рухани-адамгерш≥л≥к,еңбек, дене. азаматтық -патриоттық, экономикалық. дене, еңбек

“әрбие бағыттарының түрлер≥: экологи€лық. Ёкономикалық. еңбек

“әрбие ерекшеленед≥: ұзақтығы және үзд≥кс≥зд≥г≥мен. ек≥ жақтылығымен. көпфакторлығымен.

“әрбие жөн≥ндег≥ ғылымның ≥стер ету ауқымынын анықтайтын термин (атау): ѕедагогика..

“әрбие жұмыстары төмендег≥ аталған тәрбиел≥к ≥с-әрекеттерд≥ жүзеге асырады: Ұйымдастырушылық: –еттеуш≥л≥к, Ѕақылаушылық

“әрбие жүйелеуд≥ ұйымдастырудағы м≥ндеттер: ƒенсаулық пен салауатты өм≥р салтын тәрбиелеу; Ѕаланың өнегел≥л≥к м≥нез Ц құлықтарын қалыптастыру; Ѕаланың бойына б≥ткен қаб≥летт≥л≥г≥ мен мақсат Ц мүдделер≥н жаңаша дамыту.

“әрбие жүйес≥н құру кезеңдер≥: жүйен≥ң қалыптасуы, ұжымдық ≥с әрекетт≥ң мазмұны мен жүйес≥н≥ң құрылымын жасау, жүйен≥ тәрт≥пке келт≥ру, дәстүрлерд≥ жасау, жаңалықтарды еңг≥зу

“әрбие жүйес≥н≥ң механизмдер≥: “әрбиеш≥; “әрбиеленуш≥; јта Ц ана.

“әрбие компоненттер≥: мақсаттылық, ≥с-әрекет, нәтиже

“әрбие мазмұнының бағыттарына т≥келей қамтылмайды: а) б≥л≥м, сана, дағды

“әрбие мазмұнының бағыттарына т≥келей қамтылмайды: тұлға бейнес≥н қалыптастыру жүйес≥.б≥л≥м,сана, дағды

“әрбие мақсаты деңгейлер≥: жалпыадамзаттық, институтциональдық, жүйел≥л≥к

“әрбие мақсаты сипатталады: объективт≥л≥г≥мен. субъективт≥л≥г≥мен. қозғалмалылығымен.

“әрбие мақсаты: Қоғамның мүддес≥мен сәйкес болуы. ∆ек тұлғаның жан-жақты дамуы. Қоғам сұранысына сәйкес жеке тұлға қалыптастыру

“әрбие мақсаты: м≥ндеттер жүйес≥. тәрбиеленуш≥лерд≥ өзгертуге бағытталған. тәрбиен≥ң ұмтылыс нәтижес≥

“әрбие мақсатын анықтайды: жеке тұлға қажетт≥л≥ктер≥. мемлекет қажетт≥л≥ктер≥. қоғам қажетт≥л≥ктер≥.

“әрбие мақсатын анықтаушы фактор: жеке тұлға қажетт≥л≥ктер≥. мемлекет қажетт≥л≥ктер≥. қоғам қажетт≥л≥ктер≥

“әрбие мақсатының көр≥н≥с≥: қоғамдық. жалпы адамзаттық. институционалдық.

“әрбие мақсатының нег≥зг≥ компоненттер≥н анықтайды: қызығушылық. қажетт≥л≥к. мотив.

“әрбие мақсатының сипаттамалары: объективт≥л≥г≥, субъективт≥л≥г≥, қозғалмалығы

“әрбие принциптер≥не жатпайтын түс≥н≥к: оқытудың б≥р≥зд≥л≥г≥; оқытудың проблемалылығы; оқытудың жуйел≥л≥г≥

“әрбие процес≥н≥ң қозғалушы тет≥ктер≥: құрал, әд≥с, форма

“әрбие түрлер≥: азаматтық тәрбие. құқықтық тәрби. эстетикалық тәрбие. »нституционалдық. ќтбасылық. конфессионалдық.

“әрбие түрлер≥не мыналар жатады: јзаматтық тәрбие. Құқықтық тәрбие. Ёстетикалық тәрбие. Құқықтық тәрбие. јдамгерш≥л≥к тәрбие. Ёкологи€лық тәрбие. Ёкономикалық тәрбие. ≈ңбек тәрбиеc≥

“әрбие формаларын ж≥ктеу белг≥лер≥: ≥с-әрекетте б≥р≥гу. қатысушылар құрамы. сабақтан тыс ≥с-әрекетте өзара әрекет ету

“әрбие:∆еке тұлғаны мақсатты қалыптастыру прцес≥. “ұқымқуалаушылық бей≥мд≥л≥к және микро-ортаның өзгер≥стер≥ жөнге келт≥р≥лед≥. ∆еке тұлғаның тәрбиел≥л≥г≥ нәтижес≥н≥ң белг≥л≥ б≥р эталонының болуын талап етед≥.

“әрбиеде ата-аналардың ж≥берет≥н нег≥зг≥ қател≥ктер≥: ∆ұмыс бастылық. Ќасихат, жазғыру, ұрсу. ѕедагогикалық сауатсыздық.

“әрбиел≥к жұмыстар төмендег≥ аталған тәрбиел≥к қызметтерд≥ орындайды: ұйымдастырушылық. –еттеуш≥л≥к. јқпараттық.

“әрбиел≥к ≥с-шаралардың дәстрл≥ педагогикада тұлғаның базалық мәдениет≥н қалыптастыру ш≥н ұсынылатын бағыттары: Ёстетикалық тәрбие. ƒене тәрбиес≥. Ғылыми дүниетаным тәрбиес≥.

“әрбиел≥к ≥с-шаралардың дәстүрл≥ педагогикада тұлғаның базалық мәдениет≥н қалыптастыру үш≥н ұсынылатын бағыттар: дене тәрбиес≥, эстетикалық тәрбие, экологи€лық тәрбие

“әрбиен≥ң ерекшел≥ктер≥: ұзақтығы және үзд≥кс≥зд≥г≥. ек≥ жақтылығы. көп факторлығы

“әрбиен≥ң компоненттер≥: мақсаттылық. ≥с-әрекет. нәтиже.

“әрбиен≥ң құрал-жабдықтарына қойылатын талаптар: √игиеналық талаптарға сай болуы.Ёстетикалық талаптарға сай болуы.Ёкологи€лық талаптарына сай болуы. ћектепт≥ң талаптарына сай болуы.

“әрбиен≥ң мақсаты: ≥зг≥ қасиеттерге баулу. тәрбиеленуш≥лерд≥ жағымды ≥с-әрекетке өзгертуге бағыттылық. жоғары мәдениетке ұмтылыс нәтижес≥.

“әрбиен≥ң өм≥рмен, еңбекпен байланысы туралы принцип қарастырмайды: сабақ улгер≥м≥н

“әрбиен≥ң өм≥рмен, еңбекпен байланысы туралы принцип қарастырмайды: оқытудың б≥р≥зд≥л≥г≥н, сабақ үлгер≥м≥н

“әрбиен≥ң персонификаци€сы деген≥м≥з: јдамның мақсат-мүдделер,наным-сен≥мдер≥н бағалау крийтерилер≥. Әлеуметтенуд≥ң бар болуының ≥шк≥ механизм≥. јқпараттық мазмұндағы, адамның тұтас модусын бағалау критерийлер≥

“емпераменттерд≥ң тип≥:ћеланхолик. ’олерик. “ұйық.

“ест мазмұнына қойылатын талаптар жүйес≥: Ќақты. Қысқа. јнық

“ест тапсырмаларының формасы: ќйын тапсырмалары. “олықтыруды қажет етет≥н анық формадағы. б≥р қатардағы элементтерд≥ ек≥нш≥ қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары

“оптық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелер≥ бойынша айналысқан зерттеуш≥лер: ј.ћ. –аевский. ¬. ќконь.

“оптық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелер≥ бойынша айналысқан зерттеуш≥лер: ».“.¬олков, Ѕ.√.≈сипов, ¬.ќконь

“оптық жұмыстарды ұйымдастыру мәселелер≥н қарастырды: ».“.¬олков. ¬.ќконь. ј.ћ.–аевский

“оптық жұмыстарды үйымдастыру проблемалары бойынша айналысқан зерттеуш≥лер: ».“. ¬олков.¬. ќконь. ј.ћ.–аевский.

“ұлға дамуы Ц бұл. јдамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгер≥стер≥.

“ұлға дамуына ықпал етет≥н фактор: микро орта, орта, микро орта

“ұлға дамуының нег≥зг≥ бағыттары: дене. әлеуметт≥к. ѕсихикалық

“ұлға дамуының бағыттарының б≥р≥: әлеуметт≥к. психологи€лық. биологи€лық.

“ұлға дамуының қозғаушы күштер≥: жаңа қажетт≥л≥ктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар. бала мүмк≥нд≥ктер≥ мен ≥с-әрекет түрлер≥ арасындағы қайшылықтар. қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгей≥ арасындағы қайшылық

“ұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениет

“ұлға дамуының мезофакторларының б≥р≥: тұратын аймағы. Ётнос. бұхаралық қарым-қатынас құралдары

“ұлға дамуының микрофакторларының б≥р≥: “әрбие институттары. ќтбасы. микросоциум

“ұлға дамуының нег≥зг≥ бағыттары: психикалық

“ұлға мен ұжымның қатынастарының модельдер≥ (».ѕ.ѕодласый бойынша): тұлғаның ұжымға тәелд≥л≥г≥. тұлға және ұжымның үйлес≥мд≥ қатынасы. тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы.

“ұлға мен ұжымның қатынастарының модельдер≥(ѕодласый): тұлға ұжымға тәуелд≥, тұлға және ұжымның үйлес≥мд≥ қатынасы, тұлға ұжымды басқаруы

“ұлға өзара әрекетке түсет≥н нег≥зг≥ орталар, тәрбие құралдары: әлеуметт≥к. –ухани. материалдық

“ұлғаї ұғымының мән≥н ашу ш≥н оның келес≥ ұғымдармен қатынасын анықтау керек: ƒаралық. јдам.»ндивид

“ұлғаїұғымының мән≥ ашуда қолданылатын ұғым: адам. ƒаралық. индивид

“ұлғаға бағытталған оқытуда: ынтымақтастық және ерк≥н тандау принциптер≥н≥ң басым болуы. даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы. оқыту және оқу өзара үйлес≥мд≥л≥к принциптер≥н≥ң басым болуы

“ұлғаға бағдарланған оқытудың психологи€лық модел≥: тану стратеги€сын анықтау. ²оқуға оқыту² технологи€сын жасау. оқушының когнитивт≥к стил≥ мен мұғал≥мн≥ң оқытушылық стил≥н зерттеу және дамыту

“ұлғаға тән қасиеттер: Әлеуметт≥к мән≥ болуы. психологи€лық дамудың белг≥л≥ б≥р деңгей≥. Әлеуметт≥к функци€ларды атқаруы.ѕсихологи€лық дамудың белг≥л≥ б≥р деңгей≥G

“ұлғаға тән психологи€лық қасиеттер: әлеуметт≥к мән≥ болуы. әлеуметт≥к функци€ларды атқаруы. психологи€лық дамудың белг≥л≥ б≥р деңгей≥

“ұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған ≈желг≥ грек ойшылдары: —ократ. ѕлатон. јристотель.

“ұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥: диспут, дәр≥с, дебат

“ұлғаның әлеуметтену≥ кез≥нде оның дамуына әсер етед≥: мегафактор. ћакрофакторлар. мезофакторлар

“ұлғаның әлеуметтену≥ кез≥нде оның дамына әсер етет≥н факторлар: ћегафакторлар. ћакрофакторлар. ћезофакторлар.

“ұлғаның әлеуметт≥к рольдер≥: јзаматтық. ќтбасылық. ≈ңбекш≥

“ұлғаның әлеуметт≥к рөл≥: азамат рет≥нде. ата-ана рет≥нде. адам рет≥нде.

“ұлғаның бағыттылығы ұстанымы нег≥з≥нде тәрбие әд≥стер≥н ж≥ктеу оның б≥рнеше жақтарының б≥рл≥г≥н қамтиды. ћақсаттық. ћазмұндық. процессуалдық

“ұлғаның бағыттылығы, ұстанымы нег≥з≥нде тәрбие әд≥стер≥ топтастырылады: тұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥. м≥нез-құлық тәж≥рибес≥н қалыптастыру және ≥с-әрекетт≥ ұйымдастыру әд≥стер≥. ≥с-әрекет пен м≥нез-құлықты ынталандыру әд≥стер≥.

“ұлғаның бағыттылығы, ұстанымы нег≥з≥нде тәрбие әд≥стер≥: “ұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥. ≤с-әрекет пен м≥нез-құлықты ынталандыру әд≥стер≥.

“ұлғаның дамуының факторлары: тәрбие. ќрта. тұқымқуалаушылық

“ұлғаның дүниетанымының дамып,қалыптасуын түс≥нд≥рет≥н ғылыми тұжырымдамалар жүйес≥: дүниетанымның психологи€лық нег≥здер≥, дүниетанымның педагогикалық нег≥здер≥,дүниетанымның философи€лық нег≥здер≥.

“ұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥: п≥к≥рсайыс (диспут). ƒәр≥с. ƒебат. “үс≥нд≥ру. Әңг≥ме. п≥к≥рталас әңг≥мелесу. Ѕа€ндама. үлг≥

“ұтас педагогикалық процесске қатысушылардың өзара әрекет≥: ѕедагогикалық талдау. мақсат қою оны ұйымдастыру. бақылау, реттеу және реттеу

“ұтас педагогикалық процессте мұғал≥мн≥ң еңбек құралдарының өз≥нд≥к сипаттары Ц ол: ќның б≥л≥м≥. ќның б≥л≥г≥. ќның тұлғалық қасиеттер≥.

“ұтас педагогикалық процессте мұғал≥мн≥ң еңбек құралдарының өз≥нд≥к сипаттары: б≥л≥м≥. Ўығармашылығы. б≥л≥г≥

“ұтас педагогикалық процест≥ зерттеген ғалымдар:ј.‘. аптерев. Ќ.ƒ.’мель. ё. .Ѕабанский.

“ұтас педагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ элементтер≥: мақсаты, м≥ндет≥; мазмұны, формасы; әд≥с-тәс≥лдер≥, нәтиже, әд≥с- тәс≥лдер≥

ҰҰҰҰ

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселес≥н зерттеген ғалымдар: ј.—. ћакаренко. ¬.ј. —ухомлинский. —.“. Ўацкий

Ұжым және ұжымда тәрбиелеу мәселес≥н зерттеген ғалымдар:—.“.Ўацкий. ј.—.ћакаренко.Ё.“орндайк.

Ұжымды зерттеу әд≥стер≥: социометри€, статистикалық, референтометри€

Ұжымды зерттеу әд≥с≥ (әд≥стер≥): социометри€.бақылау. референтометри€.

Ұжымдық танымдық ≥с-әрекет деген≥м≥з: әлеуметт≥к тәж≥рибен≥ игерудег≥ мұғал≥ммен оқушының б≥р≥ккен ≥с-әрекет≥ Ђпедагог оқушыларї жүйес≥н≥ң қызмет≥. оқушылардың тұлғалық қасиеттер≥н дамыту процес≥.

Ұжымдық- танымдық ≥с-әрекетт≥ң мынадай белг≥с≥ бар: Ѕ≥рынғай мақсаттық, жалпы мотивт≥ң болуы. ≤с-әрекеттер барысында оқушылар арасында өзара жауапкерш≥л≥кт≥ң және тәуелс≥зд≥кт≥н пайда болуы. ∆алпы нәтижелерд≥ң болуы.

Ұжымның дамуындағы жолдар жүйес≥:јлыс. ∆ақын. ѕерспективалық.

Ұжымның жағымды әлеуметт≥к психологи€лық жағдайын жасайды: жеке адамдар арасындаағы қарым-қатынас, эмоционалдық қарым-қатынас, Құқықтық қарым-қатынас

Ұжымның өз≥нд≥к маңызды белг≥лер≥: ∆алпы әлеуметт≥к мәнд≥ мақсат. ∆алпы б≥рл≥кт≥ ≥с-әрекет.Ұжымдық дәстүрд≥ң болуы.

Ұжымның тәрбиелеуш≥ ұйым рет≥ндег≥ маңызды белг≥лер≥: ұжымының мақсатының қоғамдық мәнде болуы, ұжым мүшелер≥н≥ң арқайсысының өз≥нд≥к п≥к≥рлер≥н≥ң болуы, ұжымда белсенд≥ топтың болуы

Үлг≥л≥ отбасы тәрбиес≥н≥ң шарттары: ата-ананың педагогикалық мәдениет≥. педагогикалық әдеб≥. б≥рлескен ≥с-әрекетке қатысу

‘‘‘‘

‘орма термин≥н≥ң мән≥:“әрбие үдер≥с≥н≥ң сырттай көр≥н≥с≥н. “әрбиел≥к жұмыстары мен тәрбиел≥к ≥с-шаралардың жиынтығын. “әрбиеш≥н≥ң ≥с-әрекет≥н≥ң көр≥н≥с≥н

‘орма термин≥н≥ң мән≥ б≥лд≥ред≥: “әрбие процес≥н≥ң сырттай көр≥н≥с≥н. “әрбиел≥к жұмыстардың және тәрбиел≥к шаралардың б≥рл≥кт≥ жиынтығын. “әрбиеленуш≥лерд≥ң ≥с-әрекеттер≥н жоспарлы ұйымдастыру жүйес≥н.

џџџџ

џнталандыру әд≥стер≥не жатады: жазалау, мадақтау, жарыс

џнтымақтастық педагогикасының технологи€ларын құрастырған авторлар: —.Ќ.Ћысенкова,≈.Ќ.»льин, ¬.‘.Ўаталов

≤≤≤≤

≤с Цәрекет пен м≥нез-құлықты ынталандыру әд≥стер≥: жазалау. мадақтау. жарыс

≤с-әрекет ұйымдастыру мен м≥нез құлық тәж≥рибес≥н қалыптасыру әд≥стер≥не жатады: ∆аттығу. “апсырма беру. “әрбиел≥к жағдайлар —енд≥ру

≤с-әрекетте б≥р≥гу≥ бойынша тәрбие формалары ж≥ктелед≥: жұптық жұмыс. к≥ш≥ топтағы жұмыс. кездесулер

≤с-әрекетт≥ң базалық түрлер≥ еңбек, ойын, оқу

ЁЁЁЁ

Ёкологи€лық тәрбие қалыптастырады: табиғи ресурстарға гумандық көзқарасты қалыптастырады. табиғатқа ≥зг≥л≥к қатынасты қалыптастырады. санада табиғатты пайдаланудың ұқыптылық принциптер≥н қалыптастырады

Ёкономикалық тәрбие барысында қалыптасады: экономикалық сана және ойлау. ұқыптылық және тәрт≥пт≥л≥к. ти≥мд≥ экономикалық ≥с-әрекет мотивтер≥

Ёстетикалық тәрбие м≥ндеттер≥: эстетикалық мәдениет тәрбиелеу, эстетикалық талғамды және сез≥мд≥ дамыту. эстетикалық б≥л≥м беру

Ётикалық әңг≥мелесуге қойылатын талаптар: тақырыптағы өзект≥л≥к және мәселе болуы. Ѕаланың тәж≥рибес≥не, жасына сәйкест≥к. ќң эмоционалдық фон

Ётикалық әңг≥мелесуге қойылатын талаптар: этикалық талаптарға сай болуы. баланың тәж≥рбиес≥не, жасына сәйкест≥к. жағымды эмоци€лық сипатта болуы

Ётномәдени б≥л≥м беру кең≥ст≥г≥н≥ң құрылымдық бөл≥ктер≥: институционалдық (мектеп,∆ќќ, және т.б). институционалдықтан тыс (курстар,ЅјҚ және т.б). формальд≥ емес(отбасында оқыту және тәрбиелеу, т.б)

Ётномәдени б≥л≥м беру кең≥ст≥г≥н≥ң функци€лары: гуманитарлық б≥л≥мд≥л≥к; икемд≥л≥к- реаблитаци€лық; әлеуметт≥к-педагогикалық қорғау және қолдау

Ётномәдени б≥л≥м беру м≥ндеттер≥: этномәдени сәйкест≥л≥г≥н ескеру; көп т≥лд≥ индивид қалыптастыру; мәдени интеграци€ға бағдарлау

Ётномәдени б≥л≥м беру сатылары: жанұ€. мектепке дей≥нг≥ мекеме. ұжым

Ётномәдени б≥л≥м беру тұлғаның: этномәдени сәйкест≥л≥г≥н сақтау. ана т≥л≥ мен мәдениетт≥н меңгеру≥. әлемд≥к мәдениет құндылықтарын меңгеру≥

ёёёё

ё. .Ѕабанский ұсынған оқыту әд≥стер≥н≥ң топтары: Ұйымдастыру және оқу-таным ≥с әрекет≥н ≥ске асыру әд≥стер≥.ќқыту процес≥нде оқушылардың оқу ≥с-әрекет≥н стимулдау әд≥с≥. ќқытуда өз≥нд≥к бақылау және бақылау әд≥стер≥.

ё. .Ѕабанский еңбектер≥ндег≥ оқыту әд≥с≥н≥ң ж≥ктемес≥: ұйымдастыру және оқу-таным ≥с-әрекет≥н жүзеге асыру әд≥стер≥; оқыту процес≥нде оқушылардың оқу ≥с-әрекет≥н ынталандыру әд≥с≥

ё. .Ѕабанский оқыту әд≥с≥н бөлед≥: ұйымдастыру және оқу-таным ≥с әрекет≥н ≥ске асыру әд≥стер≥. оқыту процес≥нде оқушылардың оқу ≥с-әрекет≥н ынталандыру әд≥с ≥. оқытуда өз≥нд≥к бақылау және бақылау әд≥стер≥

ё. .Ѕабанский оқыту әд≥с≥н үлкен үш топқа бөлед≥: Ұйымдастыру және оқу-таным ≥с әрекет≥н ≥ске асыру әд≥стер≥. ќқыту процес≥нде оқушылардың оқу ≥с-әрекет≥н стимулдау әд≥с≥.ќқытуда өз≥нд≥к бақылау және бақылау әд≥стер≥.

я.ј. оменский бойынша тәрбиен≥ң мақсатқа бағытталуы: өз≥н-өз≥ тану. қоршаған ортаны тану. өз тәж≥рибенд≥ практикада қолдану

якиманска€ ».—. тұлғаға бағдарланған б≥л≥м беруд≥ң толық ж≥ктемес≥н жасап, оны шартты түрде үш нег≥зг≥ топқа бөлд≥: ѕәнд≥к Ц дидактикалық. әлеуметт≥к Ц педагогикалық. ѕсихологи€лық

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1558 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

1873 - | 1875 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.09 с.