Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар Ћ.».  атаева.C) Ѕ.ћ. ћакарова.
ѕедагогикалық пәндер: Әлеуметт≥к педагогика

ѕедагогикалық процесст≥ң ұйымдастырушылық формалары: жеке, ұжымдық, топтық

ѕедагогикалық технологи€ (ћ.¬.  ларин, √.ћ.Құсайынов, ¬.ѕ.Ѕеспалько., ∆.Қараевтардың) пайымдауынша: Өнер, шеберл≥к, б≥л≥к, б≥л≥мд≥ меңгеруд≥ң жаңа жолы (оқытуды ұйымдастырудың жаңаша формалары, әд≥с-тәс≥лдер≥) ќқыту процес≥н ұйымдастырудың, өтк≥зуд≥ң жан-жақты ойластырылған педагогикалық қызметт≥ң модел≥; оқытуда мақсатты нәтижеге жетуд≥ң кеп≥лд≥к берет≥н жазбаша үлг≥-жоспары. оқыту процес≥нде адамның ≥с-әрекет≥мен техниканың мүмк≥нд≥ктер≥н барынша ти≥мд≥ пайдалану т.б.

ѕедагогикалық технологи€лардың теори€лық нег≥зде орындалуын қарастырған педагогтар: ¬.¬.Ѕеспалько. ¬.¬.ƒанилов. ¬. .ƒь€ченко.

ѕедагогикалық әд≥снаманың мән≥: Әд≥стер туралы ғылым, философи€лық қағидаларды т≥келей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым, арнаулы зерттеу әд≥стер≥н жасауға арналған ғылым

ѕедагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: Ћ.». атаева. Ѕ.ћ. ћакарова.Ѕ.ѕ. Ѕитинас.

ѕедагогикалық жүйелерд≥ басқарудың нег≥зг≥ принциптер≥: демократи€ландыру және ≥зг≥ленд≥ру, жүйел≥л≥к пен тұтастық, орталықтандыру мен орталықсыздандырудың ти≥мд≥ үйлесу≥

ѕедагогикалық зерттеу әд≥стер≥: бақылау. салыстыру. эксперимент.

ѕедагогикалық зерттеу әд≥стер≥: бақылау. ≤с-әрекет өн≥мдер≥н талдау. эксперимент

ѕедагогикалық зерттеуд≥ң теори€лық әд≥стер≥:. јбстракци€лау.ћодельдеу. “алдау

ѕедагогикалық зерттеуд≥ң эмпирикалық әд≥стер≥: озық тәж≥рибен≥ зерттеу. Ёксперимент. бақылау

ѕедагогикалық зерттеулерде қолданылатын әд≥стер: Ќақты ғылыми. ∆алпы ғылыми. Ёмпирикалық.

ѕедагогикалық зерттеулерд≥ң әд≥снамалық принциптер≥: Құбылыстарды даму барысында зерттеуЅ≥р құбылысты ек≥нш≥лер≥мен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. «ерттеу әд≥стер≥ зерттелет≥н құбылыстың мән-мағынасымен сай келу≥.

ѕедагогикалық зерттеулерд≥ң дәстүрл≥ әд≥стер≥:Ѕақылау. Әдебиетт≥ зерттеу. Әңг≥ме

ѕедагогикалық зерттеулурд≥ң жалпы ғылыми әд≥снамалық принциптер≥: құбылыстарды даму барысында зерттеу; зерттеу әд≥стер≥ зерттелет≥н қүбылыстың мән-мағынасына сай келу≥

ѕедагогикалық кеңес жұмыс бағыттары: ќқушыларға ата-аналарымен б≥рлес≥п әлеуметт≥к жағдай жасау. ћектеп жоспарын талдау және бек≥ту. ата-аналардың сауаттануын қарастыру

ѕедагогикалық менеджмент: Ұйымдастыру нормаларының және технологи€лық әд≥с-тәс≥лдер≥ң кешен≥. ѕедагогикалық процест≥ басқару ти≥мд≥л≥г≥н≥ң жоғарылауына бағытталған принциптер жүйес≥. ќқу-тәрбие процес≥н ұйымдастыру және басқару жүйес≥

ѕедагогикалық методологи€ның мән≥: јрнаулы зерттеу әд≥стер≥н жасауға арналған ғылым. ‘илософи€лық қағидаларды т≥келей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым.Әд≥стер туралы ғылым

ѕедагогикалық өзара әрекеттесу: ѕедагогикалық әсер. ѕедагогикалық әсер≥н белсенд≥ қабылдау. јқпаратты ұғыну. —тудентт≥ң өз≥нд≥к белсенд≥л≥г≥.

ѕедагогикалық пәндер қатарына жатады: Әлеуметт≥к педагогика.—алыстырмалы педагогика. Ётнопедагогика.

ѕедагогикалық пәндер: —алыстырмалы педагогика. Әлеуметт≥к педагогика. Ётнопедагогика.

ѕедагогикалық принцип: Ұстанатын қағидалар. қойылатын талаптар. сақтануға ти≥с ережелер

ѕедагогикалық принциптер: ұстанымдар. “алаптар. ережелер

ѕедагогикалық процесс јрнайы ұйымдастырылған б≥л≥м. Ѕ≥л≥м алу. Ѕ≥л≥м мен тәж≥рибен≥ меңгеру. ѕедагогтар мен б≥л≥м алушылардың өзара әрекет≥. Ѕ≥л≥мд≥л≥к. “әрбиелеуш≥л≥к. ƒамытушылық. Әд≥стемел≥к

ѕедагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар: шартты, диалектикалық, өзара

ѕедагогикалық процесске басшылық етудег≥ мұғал≥мн≥ң нәтижелер≥н≥ң б≥р≥: оқушылардың оқу белсенд≥л≥г≥. оқушылардың пәнге деген қызығушылығы. оқушылардың оқудан тыс белсенд≥л≥г≥

ѕедагогикалық процесст≥ң жүйе рет≥ндег≥ рет≥ндег≥ ерешел≥ктер: әлеуметт≥к жүйе рет≥нде адамдардың өзара әрекеттер≥ есеб≥нен өм≥р сүру≥. мектеп педагогикалық

ѕедагогикалық процесст≥ң компоненттер≥: мақсат, м≥ндет, мазмұн, құрал, әд≥с, форма, нәтиже

ѕедагогикалық процесст≥ң мән≥: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиеш≥н≥ң өзара әркет≥

ѕедагогикалық процесст≥ң мән≥н қарастырған ғалым- педагогтар: Ѕ.“. Ћихачев ћ.ј. ƒанилов. Ќ.ƒ. ’мель ё. .Ѕабанский..

ѕедагогикалық процестег≥ диагностиканың мән≥: педагогикалық ақпарат түрлер≥не сипаттама, диалектикалық процест≥ң нәтижес≥н анықтау, дидактикалық процест≥ң бағыт бағдарын, ≥лгер≥ не кер≥ қозғалысын анықтау.

ѕедагогикалық процест≥ зерттеген ғалым педагогтар: ћ.ј.ƒанилов. ё. .Ѕабанский. Ѕ.“.Ћихачев

ѕедагогикалық процест≥ ұйымдастыру принциптер≥: өм≥рмен байланысы. ≥зг≥л≥к бағыттылығы. ұжымда тәрбиелеу және оқыту

ѕедагогикалық процест≥ ұйымдастыру формалары: жеке. Ұжымдық. топтық

ѕедагогикалық процест≥ ұйымдастырудың нег≥зг≥ заңдылығы (заңдылықтары): оқу орнының педагогикалық процес≥ қоғамның әлеуметт≥к- экономикалық қажетт≥л≥г≥не сай болады. педагогикалық процест≥ң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетед≥. педагогикалық процесс ек≥ жақты процесс болып табылады.

ѕедагогикалық процест≥ң б≥ртұтастығы деген≥м≥з: барлық процестерд≥ң методологи€лық нег≥з≥ бар. педагогикалық процес компаненттер≥н≥ң өзара бай. адамның өз-өз≥не қатынасына деген көзқарастар жүйес≥.

ѕедагогикалық процест≥ң заңдылығы (заңдылықтары): оқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥. педагогикалық процест≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥. педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥ арасындағы байланыстарды көрсетет≥н заңдылықтар (».ѕ. ѕодласый бойынша): педагогикалық процесте тұлғаның дамуы. педагогикалық процесте ынталандыру. педагогикалық процест≥ң шарттылығы

ѕедагогикалық процест≥ң компоненттер≥: мақсат,м≥ндет, нәтиже. мазмұн, әд≥с-тәс≥лдер. әд≥с, құрал, форма.

ѕедагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ белг≥с≥ (белг≥лер≥): көп деңгейл≥к әлеуметт≥к жүйе. басқару объект≥с≥ оқушылардың ≥с-әрекет≥. ≥с-әрекеттермен алмасу.

ѕедагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ќқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥.ѕедагогикалық процест≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥не байланысты. ѕедагогикалық процесс б≥р қас қағым сәтт≥к емес, ұзақ мерз≥мге уақытқа бағытталған.

ѕедагогикалық процест≥ң принциптер≥: инициативасын және өзд≥нл≥г≥н дамытумен үйлест≥ру. оң қасиеттерге сүйену. сыйластық және талаптардың б≥рл≥г≥

ѕедагогикалық процест≥ң сипаты: ек≥ жақтылық; тұтастық; мақсаттылық

ѕедагогикалық процест≥ң тұтастығы көр≥н≥с беред≥: ұйымдастырушылық жағынан. мазмұндық жағынан. оқыту, тәрбиелеу және дамытудың б≥рл≥г≥.

ѕедагогикалық процест≥ңї компоненттер≥: ќқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. ƒамыту, б≥л≥м беру, ≥с-әрекет. Үйрету, б≥л≥м мазмұны, құралдар

ѕедагогикалық технологи€ қолдануда шеш≥лет≥н педагогикалық м≥ндеттер: нақты жағдайлар мен ситуаци€ларды талдау арқылы педагогикалық м≥ндеттерд≥ қабылдау. педагогикалық м≥ндеттерд≥ң нәтижес≥н талдау. педагогикалық м≥ндеттерд≥ң орындалу нәтижес≥н практикада қолдану

ѕедагогикалық технологи€ларды теори€лық нег≥зде қарастырды:¬.¬.Ѕеспалько. ¬.¬.ƒанилов. ¬. .ƒь€ченко

ѕедагогикалық технологи€ларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды: ≈.Ќ. »льин. Ћысенкова —.Ќ. ¬.‘. Ўаталов

ѕедагогикалық технологи€лардың теори€лық тәж≥рибел≥к нег≥зде орындалуын қарастырған педагогтар: ≈.Ќ.»льин. —.Ќ.Ћысенкова. ¬.‘.Ўаталов

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң заңдылықтары: ќқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥. ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥. ѕедагогикалық үдер≥с табиғи үдер≥с болып табылады

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A¬.ј.“ихонов. ћ.Ќ.јлексеев Ќ.».ѕетров

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары:ќқу орнының педагогикалық үдер≥с≥ қоғамның-әлеуметт≥к-экономикалық қажетт≥л≥г≥не сай болады. ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кер≥ келед≥. ѕедагогикалық үдер≥с ек≥ жақты үдер≥с болып табылады

ѕедагогикалық үрдер≥ст≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ќқу орнының педагогикалық процес≥ қоғамның-әлеуметт≥к Ц экономикалық қажетт≥л≥г≥не сай болады. ѕедагогикалық процест≥ң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетед≥.ѕедагогикалық процесс ек≥ жақты процесс болып табылады.

ѕедагогикалық үрд≥ске басшылық ету барысында мұғал≥мн≥ң алатын нәтижелер≥: ќқушылардың оқу белсенд≥л≥г≥. ќқушылардың оқудан тыс белсенд≥л≥г≥. ќқушылардың ≥с-әрекет тәс≥лдер≥н меңгеру≥.

ѕедагогикалық үрд≥ст≥ң компонентер≥: ћотиваци€лық. ≤с-әрекетт≥к. ћазмұндылық. ћақсаттылық. Ќәтижел≥к.

ѕедагогикалық үрд≥ст≥ң қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: ћ.ј.ƒанилов. ћ.Ќ.јлексеев. ћ.Ќ.—каткин.

ѕедагогикалық эксперимент кезендер≥: “еори€лық кезен. Әд≥стемел≥к кезен. “алдау кезен≥. ѕрактикалық кезең Ќәтиже алу кезең≥

ѕедагогикалық эксперимент кезеңдер≥: қорытынды кезең≥.анықтаушы кезең≥. Қалыптастырушы кезең≥.Қорытынды кезең

ѕедагогикалық эксперимент м≥ндеттер≥: ∆обаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мән≥н зерттеу. ѕедагогикалық құбылысқа зерттеуш≥н≥ң белсенд≥ ықпал жасауы. ѕедагогикалық ықпалдың нәтижес≥н өлшеу, салыстыру

ѕедагогикалық эксперимент түрлер≥: айқындаушы. Қалыптастырушы. салыстырмалы

ѕедагогиканың бөл≥мдер≥: ѕедагогиканың жалпы нег≥здер≥ ќқыту мен тәрбие теори€сы. Ѕ≥л≥м беру жүйес≥н басқару

ѕедагогиканың бөл≥мдер≥: ‘илософи€ның жалпы нег≥здер≥. ѕедагогикалық процест≥ң нег≥здер≥. “ұлға теори€сының нег≥здер≥. ќқыту және тәрбие теори€сы. Ѕ≥л≥м беру жүйес≥н басқару

ѕедагогиканың дамуы мен қалыптасуына ықпал етт≥: Қоғамдық өм≥рде тәрбиен≥ң рол≥н≥ң артуы.

ѕедагогиканың мазмұны келес≥ қызметтерд≥ атқарады. јқпарттық. Әд≥снамалық. ќқытушылық. ƒамытушылық.

ѕедагогиканың нақты ғылымилық әд≥снамалық принциптер≥не жататын тұғырлар ≤с-әрекетт≥к. “ұлғалық. аксиологи€лық.

ѕедагогиканың нег≥зг≥ категори€лары: ќқыту. “әрбиелеу. Ѕ≥л≥м беру

ѕедагогиканың нег≥зг≥ қарастыратын нег≥зг≥ мәселелер≥: ∆еке адамның дамуы. Ѕ≥л≥м беру, тәрбиелеу, “уындаған қиыншылықтарды шешу, Әд≥стемел≥к проблемаларды шешу.

ѕедагогиканың нег≥зг≥ м≥ндет≥ јдам тәрбиес≥ туралы б≥л≥мдерд≥ жинақтау және жүйелеу.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2836 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1396 - | 1215 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.