Розділ VІІ (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).
Лекции.Орг

Поиск:


Розділ VІІ (ЗМ 7). Господарство та економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).
 

Тема 7. 1. Світове господарство у міжвоєнний період.

Тема 7. 2. Економічна думка в період державно-монополістичного розвитку суспільства Європейської цивілізації (перша половина ХХ ст.).

Економічні наслідки першої світової війни для США, Англії, Франції, Німеччини. Економічний зміст Версальської системи. Плани Дауеса та Юнга, їх суть і мета.

Світова економічна криза 1929 - 1933 рр. Її наслідки для США та шляхи виходу з неї (“Новий курс” Ф. Д. Рузвельта). Початок державного регулювання економіки і теоретичне обгрунтування можливості макроекономічного регулювання. ”Кейнсіанська революція” в економічній науці.

Особливості кризи в Німеччині, Англії, Франції.

Становище провідних країн у світовому господарстві напередодні другої світової війни. Економічні причини війни.

Економічні теорії монополістичної та недосконалої конкуренції (Е. Чемберлін, Д. Робінсон). Діяльність Дж. М. Кейнса.

План семінарського заняття по темах

1. Економічні зміни в господарстві воюючих країн зумовлені світовою війною.

2. Характерні риси розвитку господарства країн світу в 20-30-х рр.

3. Світова економічна криза 1929-1933 рр. та її вплив на світове господарство.

4. Господарство розвинених країн у 30-ті роки.

5. Суть американського та німецького шляхів виходу з економічної кризи 1929-1933 рр.

6. Причини Другої світової війни.

7. Економічна теорія монополістичної конкуренції - Е. Чемберлін.

8. Економічна теорія недосконалої конкуренції - Д. Робінсон.

9. Економічні погляди Дж. М. Кейнса.

10. Соціальні ідеали Дж. М. Кейнса.

Літературні джерела

[16, 17, 34, 35, 37, 46, 49, 52, 60, 71, 72, 74, 81]

 

Тестові завдання для самоконтролю

Завдання № 1. Версальський мирний договір прийнято у:

а) 1918 р.; в) 1922 р.;

б) 1919 р.; г) 1924 р.

 

Завдання № 2. План Ч. Дауеса передбачав:

а) посилення репараційного тиску; в) прямі інвестиції в економіку;

б) надання фінансової допомоги; г) конкуренцію з боку німецьких товарів.

 

Завдання № 3. “Просперіті” – це ?

 

Завдання № 4. За рахунок яких факторів відбувалось економічне зростання США:

а) ленд-ліз; д) поставки зброї і продовольства;

б) міграція робочої сили; е) впровадження нових технологій;

в) приплив капіталу; є) протекціонізм уряду;

г) ек. реформи; ж) вивіз капіталу.

 

Завдання № 5. Визначіть причини економічного відставання Англії в 20-х рр. (письмово) - ?

 

Завдання № 6. Причинами світової економічної кризи 1929-1933 рр. стали:

а) недовиробництво товарів; е) відсталість с/г;

б) мілітаризація економіки; є) політична боротьба;

в) надвиробництво товарів; ж) державне регулювання економіки;

г) проблема перекваліфікації робітників; з) І світова війна.

д) монополізація виробництва;

 

Завдання № 7. Визначіть країни, що увійшли до стерлінгового блоку: - ?

 

Завдання № 8. “Новий курс президента Ф. Рузвельта” передбачав: - ?

 

Завдання № 9. Німецький шлях виходу з економічної кризи передбачав: - ?

 

Завдання № 10. План Юнга було прийнято у:

а) 1929 р.; в) 1931 р.;

б) 1930 р.; г) 1933 р.

 

Завдання № 11. Що передбачав Вестмінстерський статут 1931 р. - ?

Завдання № 12. “Дирижизм“ – це - ?

 

Завдання № 13. Хто написав працю “Загальна теорія зайнятості, процента і грошей“:

а) Д. Кейнс; в) Е. Хансен;

б) К. Маркс; г) Р. Харрод.

 

Завдання № 14. Які теорії критикував Дж. М. Кейнс:

а) теорію ринкового саморегулювання економіки;

б) кількісну теорію грошей;

в) теорію ринків Сея (закон Сея);

г) усі попередні відповіді правильні;

д) правильні тільки відповіді а) і б).

 

Завдання № 15. Який період можна вважати початковим етапом формування кейнсіанства:

а) 20-ті роки XX ст.;

б) безпосередньо роки “великої депресії”;

в) 30-ті роки XX ст.

 

Завдання № 16. Назвіть історичні передумови виникнення кейнсіанства:

а) розвиток монополій;

б) збільшення кількості грошей в обігу;

в) зростання цін;

г) “велика депресія”;

д) посилення циклічності економічного розвитку;

е) жорстке регулювання економіки державою.

 

Завдання № 17. Що можна назвати центральною проблемою загальної теорії Кейнса:

а) інвестиційний мультиплікатор;

б) середню і граничну схильність до споживання;

в) принцип ефективного попиту.

 

Завдання № 18. Якщо за кейнсіанською теорією споживання дохід зростає, то:

а) гранична схильність до споживання знижується;

б) гранична схильність до споживання зростає;

в) середня схильність до заощадження знижується;

г) середня схильність до заощадження зростає.

 

Завдання № 19. Згідно з “основним психологічним законом” Дж. М. Кейнса зі зростанням доходів темпи приросту споживання:

а) залишаються на попередньому рівні;

б) випереджають темпи приросту доходів;

в) зростають, але не тією ж мірою, що й доходи;

г) зменшуються порівняно з попереднім рівнем.

 

Завдання № 20. Основу методології дослідження Дж. М. Кейнса становлять:

а) пріоритет мікроекономічного аналізу;

б) пріоритет макроекономічного аналізу;

в) концепція «ефективного попиту»;

г) прихильність «законам ринку» Ж.-Б. Сея;

д) автоматичне саморегулювання ринкової економічної системи;

е) мультиплікатор інвестицій.

 

Завдання № 21. Які заходи, на погляд Кейнса, спроможні вивести економіку з кризи?

а) помірна інфляція;

б) підвищення граничної ефективності капітальних вкладень;

в) зниження облікової ставки (норми) процента;

г) активне втручання держави в економіку;

д) створення додаткових робочих місць;

е) стимулювання заощаджень;

є) розвиток споживчого кредиту.

 

Завдання № 22. Назвіть послідовників Кейнса:

а) Т. Веблен; ж) М. Фрідмен;

б) Д. М. Кларк; з) Дж. Хікс;

в) Дж. Гелбрейт; и) Ф. Перру;

г) Л. Мізес; і) Дж. Робінсон;

д) Ф. Хайєк; ї)Р.Харрод;
е) Е. Хансен; й) В. Ойкен;

є) С. Харріс; к) О. Домар.


Завдання № 23. Установіть відповідність:

1. Дж. М. Кейнс; а) теорія економічного зростання;

2. Ф. Перрі; б) посткейнсіанська концепція розподілу;

3. Е. Хансен; в) теорія індикативного планування;

4. Р. Харрод; г) теорія “ефективного попиту”;

5. Дж. Робінсон; д) неокейнсіанська теорія економічного циклу.

 

Завдання № 24. Причинами другої світової війни були:

а) диспропорції у світовому господарстві;

б) мілітаризація;

в) економічне зростання США;

г) відродження промислового потенціалу Німеччини;

д) економічна позиція Франції;

е) реваншизм;

є) боротьба за стратегічні ресурси;

ж) “політика умиротворення агресора”.

 

Завдання № 25. Політика “умиротворення агресора” – це (письмово) - ?

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 148 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.