Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕап. ћемлекеттiк функци€ларды орындаумен сыйыспайтын қызмет
1. ∆ауапты мемлекетт≥к лауазымды атқаратын адамдарға, мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдарға (өз қызмет≥н тұрақты емес немесе басқа жұмыстан босатылған нег≥зде жүзеге асыратын мәслихат депутаттарын қоспағанда), мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдарға теңест≥р≥лген адамдарға (Қазақстан –еспубликасының ѕрезидентт≥г≥не, Қазақстан –еспубликасы ѕарламент≥н≥ң немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттерд≥ң, ауылдардың, ауылдық округтерд≥ң әк≥мд≥г≥не, сондай-ақ жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың сайланбалы органдарына мүшел≥кке кандидаттарды, квазимемлекетт≥к сектор субъект≥лерде қызмет≥н жүзеге асыратын адамдарды қоспағанда), лауазымды адамдарға:
1) егер шаруашылық етуш≥ субъект≥н≥ басқару немесе басқаруға қатысу Қазақстан –еспубликасының заңдарына сәйкес олардың лауазымдық м≥ндеттер≥не к≥рмейт≥н болса, шаруашылық етуш≥ субъект≥н≥ басқаруға өз бет≥нше қатысуға, мүл≥кт≥к немесе өзге де иг≥л≥ктер алу мақсатында өздер≥н≥ң қызметт≥к өк≥летт≥ктер≥н құқыққа сыйымсыз пайдалану арқылы ұйымдардың немесе жеке тұлғалардың материалдық мүдделер≥н қанағаттандыруға жәрдемдесуге;
2) ашық және аралық инвестици€лық пай қорларының пайларын, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында облигаци€ларды, ұйымдастырылған бағалы қағаздар нарығында коммерци€лық ұйымдардың акци€ларын (ұйымдардың дауыс берет≥н акци€ларының жалпы санының бес пайызынан аспайтын көлемде жай акци€ларды) сатып алуды және (немесе) өтк≥зуд≥ қоспағанда, кәс≥пкерл≥к қызметпен айналысуға;
3) педагогт≥к, ғылыми және өзге де шығармашылық қызметт≥ қоспағанда, ақы төленет≥н басқа да қызметпен айналысуға тыйым салынады.
2. Ұлттық әл-ауқат қорының тобына к≥рет≥н ұйымдарда басқарушылық функци€ларын орындайтын адамдар Ұлттық әл-ауқат қорының тобына к≥рет≥н өзге де ұйымдардың басқару органдарында, байқау кеңестер≥нде, атқарушы органдарында ақы төленет≥н лауазымды атқаруға құқылы.
3. ќсы баптың 1 және 2-тармақтарында аталған адамдар өздер≥не менш≥к құқығымен тиес≥л≥ тұрғын үйд≥ мүл≥кт≥к жалдауға (жалға) беруге және осындай тапсырудан к≥р≥с алуға құқылы.
4. Қазақстан –еспубликасы Ұлттық Ѕанк≥н≥ң “өрағасы мен оның орынбасарларына инвестици€лық қорлардың пайларын, облигаци€ларды, коммерци€лық ұйымдардың акци€ларын сатып алуға тыйым салынады.
Қазақстан –еспубликасы Ұлттық Ѕанк≥н≥ң “өрағасы мен оның орынбасарлары лауазымға тағайындалған күн≥нен бастап күнт≥збел≥к отыз күн ≥ш≥нде лауазымға тағайындалғанға дей≥н сатып алынған, өздер≥не тиес≥л≥ инвестици€лық қорлар пайларын, облигаци€ларды және коммерци€лық ұйымдардың акци€ларын Қазақстан –еспубликасының заңдарында белг≥ленген тәрт≥ппен сен≥мгерл≥к басқаруға беруге м≥ндетт≥.
5. ќсы баптың 1-тармағында аталған адамдар лауазымға к≥р≥скен күннен бастап күнт≥збел≥к отыз күн ≥ш≥нде, осы адамдарға заңды түрде тиес≥л≥ ақшаны, облигаци€ларды, ашық және аралық инвестици€лық пай қорларының пайларын, сондай-ақ мүл≥кт≥к жалдауға бер≥лген мүл≥кт≥ қоспағанда, өздер≥не тиес≥л≥, пайдаланылуы к≥р≥с алуға әкелет≥н мүл≥кт≥ Қазақстан –еспубликасының заңдарында белг≥ленген тәрт≥ппен, осы функци€ларды орындау уақытында сен≥мгерл≥к басқаруға беруге м≥ндетт≥.
6. ћүл≥кт≥ сен≥мгерл≥к басқару шарты нотариаттық куәландыруға жатады.
7. јкци€ларды сатып алған жағдайда, осы баптың 1-тармағында аталған адамдар Қазақстан –еспубликасының заңдарында белг≥ленген тәрт≥ппен, сатып алған күннен бастап күнт≥збел≥к отыз күн ≥ш≥нде оларды сен≥мгерл≥к басқаруға беруге және жұмыс орны бойынша персоналды басқару қызмет≥не (кадр қызмет≥не) шартты нотариат куәландырғаннан кей≥н он жұмыс күн≥ ≥ш≥нде мүл≥кт≥ сен≥мгерл≥к басқаруға арналған шарттың нотариаттық куәландырылған көш≥рмес≥н ұсынуға м≥ндетт≥.
8. ∆ауапты мемлекетт≥к лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдардың және мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдарға теңест≥р≥лген адамдардың (Қазақстан –еспубликасының ѕрезидентт≥г≥не, Қазақстан –еспубликасы ѕарламент≥н≥ң немесе мәслихаттарының депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттерд≥ң, ауылдардың, ауылдық округтерд≥ң әк≥мд≥г≥не, сондай-ақ жерг≥л≥кт≥ өз≥н-өз≥ басқарудың сайланбалы органдарына мүшел≥кке кандидаттарды, квазимемлекетт≥к сектор субъект≥лерде қызмет≥н жүзеге асыратын адамдарды қоспағанда) және лауазымды адамдардың осы баптың 4 және 6-тармақтарында көзделген м≥ндеттемелерд≥ орындамауы, олардың мемлекетт≥к қызметт≥ немесе өзге де ти≥ст≥ қызметт≥ тоқтатуы үш≥н нег≥з болып табылады.
≈скерту. 13-бапқа өзгер≥с енг≥з≥лд≥ - Қ– 22.01.2016 є 446-V «аңымен (алғашқы ресми жари€ланған күн≥нен кей≥н күнт≥збел≥к он күн өткен соң қолданысқа енг≥з≥лед≥).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 868 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1263 - | 1244 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.