Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕап. ќсы «аңда қамтылатын кейб≥р ұғымдарды түс≥нд≥ру
—ыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл туралы

Қазақстан –еспубликасының «аңы 2015 жылғы 18 қарашадағы є 410-V Қ–«

–Қјќ-ның ескертпес≥!
ќсы «аңның қолданысқа енг≥з≥лу тәрт≥б≥н 27-баптан қараңыз.

Қолданушылар назарына!
Қолданушыларға ыңғайлы болуы үш≥н –Қјќ мазмұнды жасады.

ћј«ћҰЌџ

ќсы «аң сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейд≥ және Қазақстан –еспубликасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы са€сатты ≥ске асыруға бағытталған.

“арау. ∆јЋѕџ ≈–≈∆≈Ћ≈–

бап. ќсы «аңда қамтылатын кейб≥р ұғымдарды түс≥нд≥ру

ќсы «аңда қамтылатын ұғымдар мынадай мағынада қолданылады:
1) жауапты мемлекеттiк лауазымды атқаратын адам Ц мемлекетт≥к функци€ларды және мемлекетт≥к органдардың өк≥летт≥ктер≥н т≥келей орындау үш≥н Қазақстан –еспубликасының  онституци€сында, Қазақстан –еспубликасының конституци€лық және өзге де заңдарында белг≥ленген лауазымды атқаратын адам, оның ≥ш≥нде Қазақстан –еспубликасы ѕарламент≥н≥ң депутаты, судь€, сол си€қты Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к қызмет туралы заңнамасына сәйкес мемлекетт≥к са€си лауазымды не Ђјї корпусының мемлекетт≥к әк≥мш≥л≥к лауазымын атқаратын адам;
2) лауазымды адам Ц тұрақты, уақытша немесе арнаулы уәкiлеттiк бойынша бил≥к өк≥л≥н≥ң функци€ларын жүзеге асыратын не мемлекетт≥к органдарда, квазимемлекетт≥к сектор субъект≥лер≥нде, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарында, сондай-ақ Қазақстан –еспубликасының Қарулы  үштер≥нде, басқа да әскерлер≥ мен әскери құралымдарында ұйымдық-өк≥мд≥к немесе әкiмшiлiк-шаруашылық функци€ларды орындайтын адам;
3) мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адам Ц Қазақстан –еспубликасының мемлекетт≥к қызмет туралы заңдарына сәйкес мемлекетт≥к қызметш≥, мәслихат депутаты, сондай-ақ мемлекетт≥к лауазымда көзделген м≥ндеттерд≥ мемлекетт≥к қызметке тағайындалғанға дей≥н уақытша орындайтын адам;
4) мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдарға теңест≥р≥лген адам Ц жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдарына сайланған адам; Қазақстан –еспубликасының заңында белгiленген тәртiппен Қазақстан –еспубликасының ѕрезиденттiгiне, Қазақстан –еспубликасы ѕарламентiн≥ң немесе мәслихаттардың депутаттығына, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттерд≥ң, ауылдардың, ауылдық округтерд≥ң әк≥мд≥г≥не, сондай-ақ жергiлiктi өзiн-өзi басқару сайланбалы органының мүшел≥г≥не кандидаттар ретiнде тiркелген азамат; жергiлiктi өзiн-өзi басқару органында тұрақты немесе уақытша жұмыс iстейтiн, еңбегiне ақы төлеу Қазақстан –еспубликасының мемлекеттiк бюджет қаражатынан жүрг≥з≥лет≥н қызметшi; мемлекетт≥к ұйымда немесе квазимемлекетт≥к сектор субъект≥с≥нде басқарушылық функци€ларды орындайтын адам, Қазақстан –еспубликасы Ұлттық Ѕанк≥ мен оның ведомстволарының қызметш≥лер≥;
5) мүдделер қақтығысы Ц жауапты мемлекетт≥к лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдардың, оларға теңест≥р≥лген адамдардың, лауазымды адамдардың жеке мүдделер≥ мен олардың лауазымдық өк≥летт≥ктер≥ арасындағы қайшылық, мұндай жағдайда осы аталған адамдардың жеке мүдделер≥ олардың өздер≥н≥ң лауазымдық өк≥летт≥ктер≥н ти≥с≥нше орындамауына әкеп соғуы мүмк≥н;
6) сыбайлас жемқорлық Ц жауапты мемлекетт≥к лауазымды атқаратын адамдардың, мемлекеттiк функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдардың, мемлекетт≥к функци€ларды орындауға уәк≥летт≥к бер≥лген адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздер≥н≥ң лауазымдық (қызметт≥к) өкiлеттiктер≥н және соған байланысты мүмкiндiктерiн жеке өзi немесе делдалдар арқылы жеке өз≥не не үш≥нш≥ тұлғаларға мүлiктiк (мүл≥кт≥к емес) игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, сол си€қты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға сатып алу;
7) сыбайлас жемқорлыққа қарсы са€сат Ц сыбайлас жемқорлық тәуекелдер≥н азайтуға, қоғамның мемлекетт≥к органдар қызмет≥не сен≥м≥н арттыруға бағытталған құқықтық, әк≥мш≥л≥к және ұйымдастырушылық шаралар және осы «аңға сәйкес өзге де шаралар;
8) сыбайлас жемқорлыққа қарсы шектеулер Ц осы «аңда белг≥ленген және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған шектеулер;
9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл Ц сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл субъект≥лер≥н≥ң өз өк≥летт≥ктер≥ шег≥ндег≥ сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, оның ≥ш≥нде қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетт≥ қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал етет≥н себептер мен жағдайларды анықтау және жою жөн≥ндег≥, сондай-ақ сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау, жолын кесу, ашу және тергеп-тексеру және олардың салдарларын жою жөн≥ндег≥ қызмет≥;
10) сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл жөн≥ндег≥ уәк≥летт≥ орган Ц өз өк≥летт≥ктер≥ шег≥нде Қазақстан –еспубликасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы са€сатты ≥ске асыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл саласын үйлест≥ру жөн≥ндег≥ функци€ларды жүзеге асыратын мемлекетт≥к қызмет ≥стер≥ және сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл саласындағы орталық атқарушы орган; оның ведомствосы, аумақтық бөл≥мшелер≥;
11) сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық Ц бұл үш≥н заңда әк≥мш≥л≥к немесе қылмыстық жауаптылық белг≥ленген, сыбайлас жемқорлық белг≥лер≥ бар құқыққа қайшы, к≥нәл≥ түрдег≥ ≥с-әрекет (әрекет немесе әрекетс≥зд≥к);
12) сыбайлас жемқорлық тәуекел≥ Ц сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды жасауға ықпал етет≥н себептер мен жағдайлардың туындау мүмк≥нд≥г≥;
13) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу Ц сыбайлас жемқорлыққа қарсы ≥с-қимыл субъект≥лер≥н≥ң алдын алу шаралары жүйес≥н әз≥рлеу және енг≥зу арқылы сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал етет≥н себептер мен жағдайларды зерделеу, анықтау, шектеу және жою жөн≥ндег≥ қызмет≥.
≈скерту. 1-бапқа өзгер≥с енг≥з≥лд≥ - Қ– 06.04.2016 є 484-V «аңымен (алғашқы ресми жари€ланған күн≥нен кей≥н күнт≥збел≥к он күн өткен соң қолданысқа енг≥з≥лед≥).

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 522 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1516 - | 1297 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.