Лекции.Орг


Поиск:
Розділ 4. Дослідження соціально-психологічних особливостей навчальної групи
Соціометрична методика

Складено за джерелом:
Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. – 4-е узд. – М.: Гуманит. узд. центр ВЛАДОС, 2001. – Кн. 3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – С. 243-247.

Призначення методики: використовується для вивчення структури міжособистісних стосунків у групі та вирішення на цій основі практичних завдань реалізації спільної діяльності (створення команд, вибору капітанів команд тощо).

Вікова категорія: може використовуватись для учнів з 7 років.

Орієнтовна тривалість проведення тесту – 15-20 хвилин.

Процедура виконання:

1. Підготуйте бланки для відповідей для кожного учня.

Бланк для відповідей

Вкажіть своє прізвище та ім’я
Запитання Ваш вибір (вкажіть прізвища та імена учнів)
     
1. З ким з вашої групи (класу) Ви хотіли б працювати спільно в одній команді на занятті (уроці)?      
2. Хто з вашої групи (класу) міг би бути капітаном команди для роботи на занятті (уроці)?      

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Пропонуємо Вам взяти участь у дослідженні стосунків у вашій групі для подальшого їх урахування при проведенні занять. Вся надана вами інформація є конфіденційною, тобто не буде розголошуватись в групі. У бланку відповідей вкажіть своє прізвище та ім’я. Уважно прочитайте запитання і відповідно до них запишіть прізвища та імена трьох своїх одногрупників (однокласників). Час заповнення картки – 10 хвилин»

3. Зберіть картки та опрацюйте отримані результати. Передусім складіть узагальнюючі таблиці результатів дослідження у вигляді соціометричних матриць (соціометрична матриця 1 «Вибір учнів для спільної діяльності», матриця 2 «Вибір учнів для виконання ролі капітанів команд»). По вертикалі записуються за номерами прізвища всіх учнів класу, які вивчаються; по горизонталі – тільки їх номери. На відповідних перетинах знаком «+» позначають тих, кого вибрав кожен учень. Взаємний вибір обводиться кружечком. Після цього слід підрахувати по вертикалі кількість всіх одержаних кожним учнем виборів та кількість взаємних виборів, а також по горизонталі – суму всіх здійснених виборів та суму всіх взаємних виборів.

Приклад соціометричної матриці для групи з 10 осіб

Список учнів, ХТО ОБИРАЄ Список учнів, яких обирають Підсумки
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1.     +   + +          
2. +   + +            
3. +         + +      
4.     +   + +        
      +       +   +  
  +     +           +
7.     + +   +        
8.       + +         +
9.     +     + +      
10.   +         +   +  
Кількість виборів                     виб.=30
Кількість взаємних виборів                     вз.виб.=8

4. За кількістю отриманих виборів визначте статусні позиції учнів в групі, які відповідають ступеню їх популярності у групі: "зірки", "визнані", "прийняті" та "ізольовані". Заняття індивідом певної соціометричної позиції зумовлюється кількістю отриманих ним виборів у порівнянні з середньою їх кількістю у групі.

Звичайно до «зірок» відносять тих членів групи, хто отримав кількість виборів, більшу за подвійну середню кількість виборів, отриманих членами групи.

,

де Квиб. - кількість виборів, отриманих індивідом; n - кількість студентів у групі; ∑виб. - загальна кількість виборів, отриманих членами групи.

До «визнаних» відносять тих, хто отримав виборів більше, ніж середня кількість виборів, отриманих членами групи, але менше за їх подвійне значення.

«Прийняті» - це учні, хто отримав кількість виборів, меншу за середню кількість виборів, отриманих членами групи.

"Ізольованими" називають таку категорію студентів, хто не отримав у соціометричному опитуванні ні одного вибору (К виб. = 0).

У нашому прикладі соціометричною «зіркою» є учень під номером 3, який отримав 6 виборів; «визнаними» - учні під номерами 1, 4, 5, 6, 7, які отримали від 3 до 5 виборів; «прийнятими» - 2, 9, 10, які отримали 1-2 вибори; «ізольованим» - 8, який не отримав жодного вибору.

4. Відношення кількості взаємних виборів до загальної кількості здійснених виборів є індексом взаємності виборів (його ще називають індексом згуртованості групи):

,

Згуртованість групи тим вища, чим ближчий коефіцієнт згуртованості до одиниці. Використовують такі норми значень цього індексу: 0-0,49 – низький рівень згуртованості; 0,5-0,59 – нижче середнього; 0,6-0,69 – середній; 0,7-0,85 – вище середнього; 0,85-1 – високий.

5. На основі соціометричних матриць побудуйте соціограми - графічне зображення результатів, одержаних за допомогою соціометричної методики при дослідженні міжособистісних стосунків. Вона дає наочне уявлення про внутрішньо групову диференціацію учнів класу за їх статусом (полярністю).

Соціограма будується так: спочатку будуються чотири концентричні кола. Вертикальним діаметром їх ділять на два півкола, цифрами у кружечках позначають номери дівчаток, а цифрами у трикутниках – номери хлопчиків. Номери найбільш популярних учнів («зірок») розміщують у центральному колі. Причому, дівчаток – у лівому півколі, а хлопчиків – у правому. Номери «визнаних» розміщують у секторі між першим та другим колами. Номери «прийнятих» - у секторі між другим і третім колами. І, нарешті, номери «ізольованих» учнів розміщують у секторі між третім і четвертим колами.

Наступним кроком є візуальне зображення стосунків, яке позначається стрілками:

- односторонній вибір; взаємний вибір.

 
 

 

 


6. На підставі даних соціометричного аналізу зробіть висновки про статусний розподіл в групі; рівень згуртованості групи (класу); наявність угрупувань; їхні зв’язки з лідерами; про взаємодію лідерів між собою; відповідність обраного активу класу реальному; наявність учнів, яких клас не приймає. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Особливості статусного розподілу в групах слід враховувати при організації спільної діяльності.

Найбільш сприятливою є ситуація, коли всі учні в групі отримують приблизно однакову кількість виборів і ці вибори – взаємні. Така група є згуртованою. У ній легко організувати групову роботу. При цьому можна використовувати будь-які форми спільної діяльності.

В групах, де присутні кілька соціометричних «зірок» (особливо популярних учнів), як правило, мають і кілька «ізольованих» студентів (яких не обирає ніхто). При поділі на команди слід рівномірно розподіляти учнів з різними статусами по підгрупах, намагаючись не включати до однієї команди учнів лише однієї статусної позиції. У таких групах часто існує виражена конкуренція, тому рекомендується надавати більше завдань кооперативного характеру, а також частіш міняти склад команд.

Капітанів команд рекомендується призначати з числа «зірок» і «прийнятих», при цьому враховувати бажання учнів щодо входження в ту чи іншу команду.

Соціометрична методика
«Подарунок на день народження»

Складено за джерелом:
Психологія діяльності та навчальний менеджмент: навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / [В. А. Козаков, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та ін.]; за заг. ред. В.А. Козакова. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 476-478.

Призначення методики: дозволяє визначити особливості міжособистісних стосунків в навчальній групі, характер сприйняття учнями один одного.

Вікова категорія: може використовуватись для учнів, починаючи з 12 років.

Орієнтовна тривалість проведення тесту – 10-15 хвилин.

Процедура виконання:

1. Підготуйте бланки для відповідей (5 шт. для кожного учня).

Бланк для відповідей

Кому:
Що:

2. Роздайте учням бланки відповідей та проінструктуйте з виконання даної методики.

Інструкція для учнів

«Уявіть, що сьогодні день народження всієї вашої групи (всього класу). Привітайте не менше п’яти своїх одногрупників з цим святом, надавши їм “подарунки”. Для цього запишіть на кожному бланку прізвище одного одногрупника, якого ви бажаєте привітати, а також вкажіть “подарунок”, який ви хотіли б йому подарувати. При цьому «подарунком» може бути усе, що завгодно – предмет, час року, людська якість тощо – те, що, на вашу думку потрібне для того, кого ви обдаровуєте. Своє прізвище вказувати не треба»

4. Зберіть бланки відповідей та опрацюйте отримані результати.

Про привабливість учня в групі (його статус) можна судити за кількістю осіб, що подарували йому “подарунки”, тобто виказали до нього своє позитивне емоційне ставлення.

Визначення внутрішньогрупового статусу

Статус в групі Частка осіб, які “привітали” учня Характеристика
“Зірка” більше половини одногрупників Найвизначніша людина в групі, на неї орієнтується більшість одногрупників, є особливо емоційно привабливою для спілкування. Може бути як лідером у групі, так і просто її улюбленцем.
“Визнаний” значна кількість одногрупників, але менша за половину Людина, цінна для значної частини групи. Можливо лідер однієї з існуючих в групі підгруп, або просто має багато друзів.
“Прийнятий” незначна кількість осіб (1-3) Коло спілкування в групі цієї людини обмежене кількома особами.
“Ізольований” не привітав ніхто Людина, що не помічається чи відторгається групою. Може бути як новачком в групі, так і особою, що прагне бути непомітною, не бажає ні з ким спілкуватись.

За отриманими “подарунками” можна зробити висновок про те, як сприймає певного учня група. Наприклад, розумним, начитаним особам - часто дарують книги, канцелярське приладдя, техніку. Активним, ініціативним – спортивний одяг, тренажери, машини. Симпатичним, добродушним – плюшеві іграшки. Привабливим дівчатам – парфуми, косметику, квіти. Честолюбним, цілеспрямованим – великі споруди. Романтикам – подорожі, зіркове небо. Якості, риси характеру дарують зазвичай тим, в кого вони виражені надто слабко на думку дарувальника.

5. Складіть підсумкові таблиці.

Підсумкова таблиця 1

Список навчальної групи (класу) Отримані подарунки (вписати всі, навіть якщо вони повторюються) Загальна кількість отриманих подарунків (Р) Статус учня в навчальній групі (класі)   Сприйняття учня в групі
1.        
2.        
...        

Підсумкова таблиця 2

Соціометричні статусні позиції в групі Кількість учнів Відсоток
«Зірка»    
«Визнаний»    
«Прийнятий»    
«Ізольований»    

6. Надайте рекомендації з навчальної діяльності учнів даної групи, скориставшись наведеною інтерпретацією отриманих результатів.

Інтерпретація результатів

Сприятливими є такі групи, в яких кожен отримає приблизно однакову кількість “подарунків” – тобто статуси в усіх будуть “визнані” і “прийняті”. В таких групах можна застосовувати ігри-змагання, що ґрунтуються на конкуренції окремих учнів чи підгруп. У групах, в яких є декілька яскраво виражених “зірок”, зазвичай є і декілька “ізольованих” студентів. У таких групах може спостерігатися виражена диференціація, несприятливий клімат, тому при навчанні рекомендується застосовувати більше завдань на кооперацію, досягнення більшої згоди між учасниками. Учасникам такої групи слід більше уваги приділяти один одному, збільшенню групової згуртованості, поширенню кола спільних справ, щоб надати можливість всім проявити себе і отримати належне визнання. Отримані результати можна враховувати і при розподілі учнів по підгрупах і ролях в груповій діяльності. Оптимальним вважається такий розподіл на підгрупи, при якому «соціометричні зірки» і «ізольовані» рівномірно розподілені. При проектуванні ж групових ролей необхідно намагатися їх якомога більше урізноманітнити, щоб прийнятні ролі знайшлися й активістам, і інтелектуалам, і тихоням.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 720 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Есть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © Аристотель
==> читать все изречения...

1269 - | 1223 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.