Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕ≥дходи до моделюванн€ обл≥кового забезпеченн€ управл≥нн€ п≥дприЇмством
ћетод моделюванн€ широко застосовуЇтьс€ в економ≥чних досл≥дженн€х. ¬ б≥льшост≥ праць даЇтьс€ визначенн€ методу моделюванн€ або пон€тт€ модел≥, в окремих прац€х навод€тьс€ завданн€ методу моделю≠ванн€, функц≥њ, €к≥ виконуЇ моделюванн€, де€к≥ вимоги до моделей. ѕроте зазначен≥ складов≥ методу моде≠люванн€ розгл€даютьс€ несистемно ≥ лише з окремих стор≥н розкривають теоретичн≥ ≥ практичн≥ аспекти за≠стосуванн€ методу у наукових досл≥дженн€х.

¬раховуючи в≥дсутн≥сть комплексних праць з пи≠тань моделюванн€ обл≥кового забезпеченн€ управ≠л≥нн€ п≥дприЇмством в економ≥чн≥й науц≥ та п≥дви≠щенн€ уваги науковц€ми до методу моделюванн€ в економ≥чних досл≥дженн€х, потребу≠ють вивченн€ закони ≥ законом≥рнос≠т≥, методи досл≥дженн€, що лежать в основ≥ моделюванн€, завданн€ ≥ функц≥њ, що виконуЇ моделюванн€ на р≥зних р≥вн€х людськоњ д≥€льнос≠т≥, методика зд≥йсненн€ модельного досл≥дженн€, властивост≥ моделей, €к≥ потребують упор€дкуванн€, ви≠моги, що висуваютьс€ до моделей в ход≥ њх побудови та експерименту≠ванн€ з ними.

ќсновна роль моделюванн€ об≠л≥кового забезпеченн€ управл≥нн€ п≥дприЇмством про€вл€Їтьс€ у ство≠ренн≥ умов дл€ вивченн€ €вищ чи процес≥в, що Ї недоступними дл€ безпосереднього спостереженн€ за ними.

ћоделюванн€ обл≥кового забезпе≠ченн€ дозволить зд≥йснювати анал≥з п≥дприЇмства €к складноњ економ≥ч≠ноњ системи; плануванн€ можливих насл≥дк≥в кожного з альтернативних крок≥в; запро≠понувати проект управл≥нського р≥шенн€ в т≥й або ≥нш≥й конкретн≥й ситуац≥њ.

ѕроцес моделюванн€ обл≥кового забезпеченн€ управл≥нн€ п≥дприЇмством вимагаЇ на€вност≥ та вза≠Їмод≥њ 3-х структурних елемент≥в:

- обТЇкта досл≥дженн€;

- субТЇкта (досл≥дника);

- модел≥ досл≥джуваноњ системи, обТЇкта, процесу.

Ќаведемо можлив≥ етапами моделюванн€ обл≥кового забезпеченн€ управл≥нн€ п≥дприЇмством:

1) постановка економ≥чноњ проблеми ≥ њњ €к≥сний анал≥з

2) побудова модел≥ обл≥кового забезпеченн€

3) анал≥з чисельних результат≥в ≥ њх застосуванн€

4) анал≥з модел≥ обл≥кового забезпеченн€

5) п≥дготовка початковоњ ≥нформац≥њ

6) чисельне управл≥нське р≥шенн€

Ќайважлив≥шим пон€тт€м при моделюванн≥ Ї по≠н€тт€ адекватност≥ модел≥, тобто њњ в≥дпов≥дност≥ мо≠дельованому обТЇкту або процесу. јдекватн≥сть мо≠дел≥ Ї умовне пон€тт€, оск≥льки повна в≥дпов≥дн≥сть модел≥ реальному зразку неможлива. ѕри моделю≠ванн≥ маЇтьс€ на уваз≥ в≥дпов≥дн≥сть модел≥ наочно≠му обТЇкту щодо тих властивостей, €к≥ вважаютьс€ ≥стотними дл€ досл≥дженн€. ѕерев≥рка адекватнос≠т≥ моделей Ї серйозною проблемою, €ку ускладнюЇ трудн≥сть вим≥рюванн€ економ≥чних величин. јле без под≥бноњ перев≥рки застосуванн€ результат≥в мо≠делюванн€ може не т≥льки ви€витис€ даремним, але й принести значну шкоду.

якщо обрати €к класиф≥кац≥йну ознаку характер моделей, то методи моделюванн€ можна под≥лити на:

- матер≥альне (наочне) моделюванн€:

- ф≥зичне моделюванн€;

- аналогове моделюванн€;

- ≥деальне моделюванн€:

- знакове (формал≥зоване) моделюванн€, зокрема математичне моделюванн€;

- ≥нтуњтивне моделюванн€;

- комб≥нуванн€ попередн≥х метод≥в.

 р≥м розгл€нутих математичних моделей, сл≥д зу≠пинитис€ на орган≥зац≥йних модел€х, €к≥ побудова≠н≥ на принципах математичного й≥м≥тац≥йного моде≠люванн€, що дозвол€Ї вир≥шувати широкий спектр проблем обл≥кового забезпеченн€ управл≥нн€. —пеци≠ф≥ка цих моделей пол€гаЇ в тому, що при њх побудов≥ не сл≥д прагнути до зайвоњ детал≥зац≥њ даного обТЇкта, €ка лише формально Ђп≥двищуЇї ступ≥нь адекватнос≠т≥, а по сут≥ звужуЇ сутн≥сть орган≥зац≥йних проблем малозначущими формальними чинниками.

ќсновн≥ вимоги орган≥зац≥йних моделей обл≥кового забезпе≠ченн€ управл≥нн€ п≥дприЇмством:

1) повнота моделей обл≥кового забезпеченн€ озна≠чаЇ, що стосовно кола даних орган≥зац≥йних проблем на њх основ≥ можна ухвалювати обірунтован≥ еконо≠м≥чн≥ р≥шенн€;

2) несуперечн≥сть модел≥ обл≥кового забезпеченн€ означаЇ, що з њњ допомогою не можна прийти до 2-х взаЇмовиключних р≥шень;

3) модел≥ обл≥кового забезпеченн€, при побудов≥ €ких ураховувалис€ основн≥ принципи орган≥зац≥њ виробництва.

«м≥ст останнього пол€гаЇ в тому, що при створенн≥ орган≥зац≥йних моделей обл≥кового забезпеченн€ по≠винн≥ братис€ до уваги випадков≥ чинники, на€вн≥сть р≥зноман≥тних резерв≥в виробничоњ системи, еластич≠н≥сть модел≥, характер системних взаЇмозвТ€зк≥в €к усередин≥ системи, так ≥ поза нею. «≥ сформульова≠них вимог випливаЇ, що при моделюванн≥ обл≥кового забезпеченн€ враховуютьс€ њњ базисн≥ складов≥, осно≠вн≥ њх характеристики, взаЇмозвТ€зок м≥ж елемен≠тами, а також реакц≥€ цих елемент≥в на прийн€тт€ управл≥нських р≥шень.

ћоделюванн€ обл≥кового забезпеченн€ управл≥н≠н€ п≥дприЇмством, також, базуЇтьс€ на наступних принципах:

- ≥нформац≥йноњ достатност≥. ѕри повн≥й в≥дсут≠ност≥ ≥нформац≥њ про систему побудова њњ модел≥ не≠можлива, тод≥ €к при на€вност≥ повноњ ≥нформац≥њ в≥дпадаЇ необх≥дн≥сть моделюванн€;

- зд≥йсненност≥. –озроблена модель обл≥кового за≠безпеченн€ повинна забезпечити дос€гненн€ мети з практичною достов≥рн≥стю та за певний час. –≥вень практичноњ достов≥рност≥ визначаЇтьс€ характером завданн€, що вир≥шуЇтьс€ ≥ можливими негативни≠ми насл≥дками;

- множинност≥ моделей. —кладн≥сть досл≥джува≠них систем ≥ велика р≥зноман≥тн≥сть характерних њм властивостей не дозвол€Ї побудувати одну адекватну модель обл≥кового забезпеченн€ управл≥нн€;

- агрегуванн€. —кладана система включаЇ п≥дсис≠теми й може бути побудована з певним р≥внем адек≠ватност≥, що дасть змогу управл€ти €к≥стю модел≥ об≠л≥кового забезпеченн€;

- параметризац≥њ. ѕри побудов≥ модел≥ складноњ системи певн≥ њњ компоненти можуть моделюватис€ в достатньо прост≥й абстрактн≥й форм≥, що дозвол€Ї спростити модель обл≥кового забезпеченн€, а це зни≠жуЇ р≥вень њњ адекватност≥.

¬ажливою складовою теор≥њ моделюванн€ в бухгалтерському обл≥ку Ї функц≥њ, €к≥ виконують модел≥ елемент≥в системи обл≥ку та модел≥ господарських операц≥й. ¬ обл≥ку функц≥ональна роль моделюванн€ зм≥нюЇтьс€ залежно в≥д сфери застосуванн€ моделей (табл. 5.1). –еал≥зац≥€ ви€влених та обірунтованих автором функц≥й обл≥кового моделюванн€ забезпечуЇ розвиток теор≥њ та методолог≥њ бухгалтерського обл≥ку на р≥вн≥ елемент≥в його методу.

 

“аблиц€ 5.1

‘ункц≥њ обл≥кового моделюванн€ та њх звТ€зок з елементами методу бухгалтерського обл≥ку

є з/п —фера застосуванн€ обл≥кових моделей ‘ункц≥њ моделюванн€ «вТ€зок з елементами методу обл≥ку
  «б≥р ≥нформац≥њ про факти господарського житт€ досл≥дницька документуванн€, ≥нвентаризац≥€
вим≥рювальна оц≥нка, ≥нвентаризац≥€
дескриптивна документуванн€
  ћодиф≥кац≥€ даних в обл≥ков≥й систем≥ ≥м≥тац≥йна подв≥йний запис
прогностична калькулюванн€
≥люстративна документуванн€, рахунки
  ѕередача ≥нформац≥њ користувачам ≥нформац≥йна документуванн€, баланс, зв≥тн≥сть
по€снююча зв≥тн≥сть
≥нтерпретуюча зв≥тн≥сть
оптим≥зац≥йна оц≥нка, калькулюванн€
  –озвиток обТЇкта управл≥нн€ через створенн€ нових господарських звТ€зк≥в критер≥альна (параметрична) калькулюванн€, документуванн€
генетична Ц
  Ќауковий розвиток бухгалтерського обл≥ку комун≥кативна Ц
наукова Ц
  ѕрофес≥йна п≥дготовка обл≥кових кадр≥в просв≥тницька Ц

 

ќбірунтуванн€ методичних п≥дход≥в ≥ способ≥в моделюванн€ системи бухгалтерського обл≥ку розширюЇ можливост≥ створенн€ моделей в бухгалтерському середовищ≥ та њх використанн€ в ц≥л€х управл≥нн€ субТЇктом господарюванн€. ѕ≥дх≥д до виконанн€ модельного досл≥дженн€ визначаЇ характер д≥й, €кий приймаЇтьс€ за основу дл€ створенн€ моделей, враховуЇ лог≥ку досл≥дницького процесу, специф≥ку розвитку €вища, типи управл≥нських вплив≥в на нього, повед≥нков≥ аспекти. јвтором обірунтовано використанн€ ф≥лософського, к≥бернетичного, предметного та ц≥льового п≥дход≥в у процесах обл≥кового моделюванн€. ” межах кожного з п≥дход≥в вид≥лено способи моделюванн€ в бухгалтерському обл≥ку, €к≥ визначають зовн≥шн≥ та внутр≥шн≥ по в≥дношенню до обл≥ковоњ системи напр€ми руху ≥нформац≥њ в процес≥ створенн€ обл≥кових моделей (рис. 5.1).

 

 

–ис. 5.1. —пособи моделюванн€ в систем≥ бухгалтерського обл≥ку

 

ѕрофес≥йний та управл≥нський способи моделюванн€ розкривають предметний п≥дх≥д до створенн€ обл≥кових моделей ≥ визначають характер субТЇктного впливу (держави, профес≥йних орган≥зац≥й, управл≥нського персоналу) на систему бухгалтерського обл≥ку, в≥дображаючи нормативний аспект њњ функц≥онуванн€. «а ц≥льовим п≥дходом моделюванн€ в бухгалтерському обл≥ку передбачаЇ створенн€ моделей генетичного (визначають ≥сторичний процес формуванн€ стану та повед≥нки системи обл≥ку) й функц≥онального (розкриваЇ реальн≥ законом≥рност≥ д≥њ системи обл≥ку та правила, що викликають зм≥ни у њњ стан≥) характеру.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 419 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2002 - | 1968 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.