Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст, ц≥л≥ ≥ завданн€ експертноњ д≥агностики ф≥нансово Ч господарського стану п≥дприЇмства
 

≈кспертна д≥агностика ф≥нансово-господарського стану п≥д- приЇмства займаЇтьс€ оц≥нкою р≥зних стор≥н д≥€льност≥ п≥дпри- Їмства з метою ви€вленн€ Ђвузьких м≥сцьї, можливостей ≥ небез- пек дл€ п≥дприЇмства, виробленн€ оптимальних оперативних ≥ стратег≥чних р≥шень.

ƒ≥агностика ф≥нансово-господарського стану п≥дприЇмства

викликана нагальною необх≥дн≥стю: п≥дприЇмство не може по-

зволити соб≥ вести справи, не маючи у€вленн€ про сп≥вв≥дношен-

н€ доход≥в та витрат, не знаючи фактор≥в, €к≥ дозвол€ють домага-

тис€ перевищенн€ доход≥в над витратами.

ќсновними ц≥л€ми д≥агностики ф≥нансово-господарського

стану п≥дприЇмства Ї:

Х обТЇктивна оц≥нка результат≥в комерц≥йноњ д≥€льност≥, ком-

плексне ви€вленн€ невикористаних резерв≥в, моб≥л≥зац≥€ њх дл€

п≥двищенн€ ефективност≥ п≥дприЇмства в майбутн≥х планових

пер≥одах, а також ви€вленн€ прорахунк≥в у робот≥ њх винуватц≥в,

дос€гненн€ повноњ в≥дпов≥дност≥, матер≥ального ≥ морального

стимулюванн€ за результатами прац≥ та €кост≥ роботи;

Х пост≥йний контроль рац≥ональност≥ функц≥онуванн€ госпо-

дарських систем, контроль за виконанн€м план≥в ≥ бюджет≥в, ко-

нтроль за процесами виробництва та реал≥зац≥њ продукц≥њ, а також

своЇчасне ви€вленн€ ≥ використанн€ поточних внутр≥шньовироб-

ничих резерв≥в з метою забезпеченн€ виконанн€ ≥ перевиконанн€

плану;

Х прогнозуванн€ господарськоњ д≥€льност≥, наукове обірунту-

ванн€ перспективних план≥в, оц≥нка оч≥куваного виконанн€ плану.

¬иход€чи з цього можна сказати, що головною метою д≥агно-

стики ф≥нансово-господарського стану п≥дприЇмства Ї п≥дготовка

≥нформац≥њ дл€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень на вс≥х щабл€х

≥Їрарх≥чноњ драбини.


ƒо складу головних завдань, €к≥ сл≥д вир≥шити при прове- денн≥ д≥агностики ф≥нансово-господарського стану п≥дприЇмства можна в≥днести:

Х перев≥рка €кост≥ ≥ обірунтуванн€ план≥в, бюджет≥в ≥ норма-

тив≥в (у процес≥ њх розробки);

Х обТЇктивне та всестороннЇ досл≥дженн€ виконанн€ накрес-

лених план≥в та бюджет≥в;

Х комплексна оц≥нка господарськоњ д≥€льност≥;

Х анал≥з орган≥зац≥йно-техн≥чного р≥вн€ виробництва та €кост≥

продукц≥њ;

Х анал≥з взаЇмозвТ€зку Ђвитрати Ч обс€г Ч прибутокї;

Х оц≥нка ефективност≥ функц≥онуванн€ виробничих п≥дроз-

д≥л≥в;

Х обірунтуванн€ р≥шень щодо встановленн€ внутр≥шн≥х ц≥н на

товари та послуги;

Х анал≥з прац≥ та зароб≥тноњ плати;

Х анал≥з ефективност≥ використанн€ матер≥альних ресурс≥в;

Х анал≥з ефективност≥ використанн€ основних фонд≥в;

Х анал≥з соб≥вартост≥ продукц≥њ;

Х анал≥з ф≥нансового стану;

Х ви€вленн€ ≥ вим≥рюванн€ внутр≥шн≥х резерв≥в (на вс≥х стад≥-

€х виробничого процесу);

Х випробовуванн€ оптимальност≥ управл≥нських р≥шень (на

вс≥х р≥вн€х ≥Їрарх≥чноњ драбини).

÷е далеко не повний перел≥к завдань, €к≥ сл≥д вир≥шувати при

проведенн≥ д≥агностики п≥дприЇмства. ¬≥н може бути доповнений

ще й ≥ншими, залежно в≥д мети, досл≥дженн€ми. “ак, на сьогодн≥

досить суттЇвими завданн€ми контрол≥нгу можуть бути так≥, €к

оц≥нка динам≥ки економ≥чного потенц≥алу п≥дприЇмства, анал≥з

ф≥нансовоњ ст≥йкост≥, анал≥з деб≥торськоњ ≥ кредиторськоњ заборго-

ваност≥, оц≥нка кредитоспроможност≥ ≥ платоспроможност≥ (л≥к-

в≥дност≥) п≥дприЇмства, анал≥з оборотност≥ засоб≥в.

Ќин≥ д≥агностика ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дпри-

Їмства наповнюЇтьс€ конкретним зм≥стом, а саме:

Х анал≥з обірунтуванн€ ≥ виконанн€ план≥в та бюджет≥в;

Х пор≥вн€льний анал≥з маркетингових заход≥в, €кий включаЇ

з≥ставленн€ реального розвитку под≥й з оч≥куваними за визначе-

ний терм≥н часу;

Х анал≥з можливостей виробництва та збуту;

Х ви€вленн€ внутр≥шн≥х та загальноеконом≥чних ситуац≥й, €к≥

зТ€совуютьс€ при виробництв≥ та збут≥;

Х анал≥з д≥лових сценар≥њв та њх зд≥йсненн€;


Х анал≥з сп≥вв≥дношенн€ попиту та пропозиц≥њ;

Х анал≥з постачальник≥в сировини та комплектуючих деталей;

Х анал≥з конкретних споживач≥в та оц≥нка €кост≥ товар≥в, €к≥

в≥дпускаютьс€;

Х анал≥з затрат живоњ ≥ уречевленоњ прац≥ з необх≥дною њњ дета-

л≥зац≥Їю;

Х анал≥з к≥нцевих ф≥нансових результат≥в виробничоњ, збутовоњ

та маркетинговоњ д≥€льност≥;

Х анал≥з комерц≥йного ризику з урахуванн€м впливу пол≥тич-

них, демограф≥чних, культурних, еколог≥чних, структурно-

орган≥зац≥йних та ≥нших фактор≥в.

ƒжерела ≥нформац≥њ дл€ експертноњ д≥агностики ф≥нансово-

господарського стану п≥дприЇмства под≥л€ютьс€ на обл≥ков≥ та

позаобл≥ков≥.

ƒо обл≥кових джерел ≥нформац≥њ в≥днос€тьс€:

Х бухгалтерський обл≥к та зв≥тн≥сть;

Х статистичний обл≥к та зв≥тн≥сть;

Х управл≥нський обл≥к та зв≥тн≥сть.

—еред наведених джерел ≥нформац≥њ бухгалтерський обл≥к та

зв≥тн≥сть найб≥льш повно в≥дображають та пов≥домл€ють про го-

сподарськ≥ засоби, господарськ≥ операц≥њ з њх виконанн€, встанов-

лених у б≥знес-планах. ћетодами суц≥льного ≥ безперервного

спостереженн€, методами сувороњ документац≥њ, систематизац≥њ

на рахунках, групуванн€ в баланс≥ та ≥нших зв≥тних таблиц€х до-

с€гаЇтьс€ обТЇктивна к≥льк≥сна характеристика багатогранних го-

сподарських операц≥й, узагальнена характеристика ус≥Їњ сукупно-

ст≥ засоб≥в господарства за складом та розм≥щенн€м, за джере-

лами утворенн€ та ц≥льовим призначенн€м.

јнал≥з даних бухгалтерського обл≥ку дозвол€Ї скоригувати

д≥€льн≥сть п≥дприЇмства дл€ покращенн€ виконанн€ м≥с€чних,

квартальних та р≥чних план≥в. јле не сл≥д забувати, що бухга-

лтерська зв≥тн≥сть часто ор≥Їнтована на зовн≥шн≥х споживач≥в

(податкову ≥нспекц≥ю, вищий орган ≥ т. д.), ≥ тому вона може

викривл€ти реальний стан справ на п≥дприЇмств≥. ѕозитивним

при використанн≥ даних бухгалтерського обл≥ку та зв≥тност≥ Ї

той момент, коли анал≥з ф≥нансово-господарського стану п≥д-

приЇмства може проводити незалежний спец≥ал≥ст. «а в≥дсут-

ност≥ на п≥дприЇмств≥ статистичних оперативних даних у кер≥-

вника завжди Ї можлив≥сть отримати анал≥тичн≥ показники за

даними бухгалтерського обл≥ку, так €к веденн€ бухгалтерсь-

кого обл≥ку та зв≥тност≥ Ї обовТ€зковим дл€ вс≥х юридичних

ос≥б.


—татистичний обл≥к ≥ зв≥тн≥сть, €к≥ в≥дстежують в≥дпов≥дн≥ економ≥чн≥ законом≥рност≥, також Ї важливим джерелом анал≥зу. «астосовуючи специф≥чн≥ дл€ нього методи спостереженн€, вони багато в чому спираютьс€ на дан≥ бухгалтерського обл≥ку. Ќа ос- нов≥ статистичних даних анал≥тик може просл≥дкувати динам≥ку повед≥нки затрат, анал≥тичних показник≥в ≥ т. д.

”правл≥нський обл≥к та зв≥тн≥сть використовуютьс€ €к на окремих д≥л€нках господарськоњ д≥€льност≥, так ≥ в ц≥лому на п≥д- приЇмств≥. ¬они забезпечують найб≥льш швидке по в≥дношенню

до статистичноњ та бухгалтерськоњ зв≥тност≥ одержанн€ необх≥д-

ноњ ≥нформац≥њ дл€ анал≥зу.

ѕозаобл≥ков≥ джерела ≥нформац≥њ:

Х дан≥ лабораторного та л≥карсько-сан≥тарного контролю;

Х результати перев≥рок податковоњ служби;

Х матер≥али виробничих зас≥дань, збор≥в трудового колективу;

Х засоби масовоњ ≥нформац≥њ;

Х внутр≥шн≥ документи та листуванн€ з≥ сторонн≥ми орган≥за-

ц≥€ми;

Х в≥домост≥, отриман≥ в≥д особистого контакту з виконав-

ц€ми.

јнал≥з ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства

не можливий без залученн€ в≥дпов≥дних планово-нормативних

даних.

ƒл€ д≥агностики ф≥нансово-господарського стану п≥дприЇмст-

ва використовують спец≥альн≥ методи. ѓх можна розпод≥лити на

два р≥зновиди Ч оперативн≥ та стратег≥чн≥. ƒетальна характерис-

тика вказаних метод≥в д≥агностики розгл€даЇтьс€ у наступних пи-

танн€х даноњ теми.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 454 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1524 - | 1300 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.