Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«абезпеченн€ заход≥в та д≥й у сфер≥ цив≥льного захисту
6.1. ќснови плануванн€ заход≥в ÷« 6.1.1. «агальн≥ питанн€

 ардинальне вир≥шенн€ проблем захисту населенн€ ≥ територ≥й ”крањни в≥д Ќ—, зменшенн€ њх соц≥ально-економ≥чних ≥ еколог≥чних насл≥дк≥в можливе лише шл€хом проведенн€ ц≥лого комплексу заход≥в.

” значн≥й м≥р≥ дос€гненн€ ц≥Їњ мети залежить в≥д ум≥нн€ кер≥вник≥в ус≥х р≥вн≥в (в≥д об'Їктового до ур€дового), спрогнозувати ус≥ можлив≥ насл≥дки Ќ—, ч≥тко спланувати заходи щодо њх запоб≥ганн€ та л≥кв≥дац≥њ, орган≥зувати управл≥нн€ п≥д час њх виконанн€, високого стану готовност≥ до д≥й у Ќ— орган≥в управл≥нн€, сил ≥ населенн€. ¬иконанн€ вс≥х ум≥нь, завдань, перш за все, буде залежати в≥д €кост≥ плануванн€ та повноти виконанн€ запланованих заход≥в на об'Їктовому р≥вн≥.

—уть плануванн€ заход≥в ÷«, на випадок Ќ— пол€гаЇ в анал≥з≥ стану ÷«, в оц≥нц≥ обстановки, €ка може скластис€ п≥д час виникненн€ авар≥й, катастроф, стих≥йних лих та застосуванн€ противником сучасних засоб≥в ураженн€; в розробц≥ заход≥в, спр€мованих на захист населенн€ та п≥двищенн€ ст≥йкост≥ функц≥онуванн€ промислових об'Їкт≥в в мирний час та особливий пер≥од; у встановленн≥ посл≥довност≥, строк≥в, способ≥в зд≥йсненн€ нам≥чених заход≥в ≥ виконавц≥в та визначенн≥ необх≥дних ресурс≥в дл€ њх проведенн€.

√оловною метою плануванн€ заход≥в ÷« Ї створенн€ умов дл€ орган≥зованого ≥ своЇчасного проведенн€ заход≥в щодо захисту роб≥тник≥в, службовц≥в, њх с≥мей ≥ населенн€, €ке мешкаЇ в зон≥ можливого ураженн€, та забезпеченн€ усп≥шного проведенн€ –≤Ќ– п≥д час л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в Ќ— техногенного та природного характеру, в особливий пер≥од, участ≥ в територ≥альн≥й оборон≥ та антитерористичн≥й д≥€льност≥. ѕлануванн€ маЇ бути також спр€моване на те, щоб запоб≥гти або максимально знизити людськ≥ та матер≥альн≥ втрати, а також забезпечити життЇд≥€льн≥сть галуз≥, рег≥ону п≥дпор€дкованих њм об'Їкт≥в ≥ населенн€ у раз≥ виникненн€ вищезазначених ситуац≥й.

ѕри плануванн≥ заход≥в ÷« на особливий пер≥од повинно забезпечуватис€ взаЇмне узгодженн€ ≥ ув'€зка њх ≥з заходами моб≥л≥зац≥йного розгортанн€ народного господарства та заходами, €к≥ провод€ть в≥йськове командуванн€ та органи управл≥нн€ ÷«.

ѕлануванн€ повинно бути реальним, ц≥леспр€мованим, конкретним, точним, гнучким, перспективним, базуватис€ на глибоко продуманих р≥шенн€х, обгрунтованих розрахунках та враховувати специф≥ку ≥ особливост≥ д≥€льност≥. ¬оно повинно зд≥йснюватис€ завчасно та забезпечувати своЇчасний вв≥д план≥в ÷« в д≥ю, особливо п≥д час раптового виникненн€ Ќ— техногенного та природного характеру ≥ в особливий пер≥од.

–еальн≥сть - одна з головних вимог до плануванн€. ¬она забезпечуЇтьс€ всеб≥чним ≥ глибоким анал≥зом стану системи ÷« п≥дпор€дкованоњ ланки, правильною оц≥нкою обстановки, €ка може скластис€, точними розрахунками, суворим урахуванн€м людських ≥ матер≥альних можливостей, специф≥ки м≥сцевих умов, а також часу, необх≥дного дл€ виконанн€ поставлених завдань.

÷≥леспр€мован≥сть у плануванн≥ пол€гаЇ в ум≥нн≥ вид≥лити головн≥ завданн€, визначити особливо важлив≥ заходи, на р≥шенн≥ €ких повинн≥ бути зосереджен≥ основн≥ зусилл€ кер≥вника, орган≥в управл≥нн€ та служб ÷«. ѕри цьому особлива увага звертаЇтьс€ на вир≥шенн€ питань, пов'€заних ≥з забезпеченн€м високоњ готовност≥ орган≥в управл≥нн€, над≥йност≥ захисту роб≥тник≥в, службовц≥в, њх с≥мей та населенн€, що мешкаЇ в зон≥ можливого ураженн€, ст≥йкост≥ систем опов≥щенн€ ≥ зв'€зку, а також створенн€ угрупуванн€ сил цив≥льного захисту дл€ проведенн€ –≤Ќ–.

 онкретн≥сть плануванн€ передбачаЇ, що вс≥ запланован≥ заходи ≥ д≥њ повинн≥ мати певний обс€г, зм≥ст та бути узгоджен≥ м≥ж собою за метою, м≥сцем, часом, складом сил та способами њх виконанн€.  р≥м того, в планах повинн≥ бути визначен≥ конкретн≥ посадов≥ особи, €к≥ в≥дпов≥дальн≥ за виконанн€ заход≥в та зд≥йсненн€ контролю.

÷≥ та ≥нш≥ вимоги до плануванн€ ÷« сл≥д застосовувати в т≥сному взаЇмозв'€зку, тому що вс≥ вони спр€мован≥ на повне ≥ ефективне забезпеченн€ д≥й орган≥в управл≥нн€, застосуванн€ сил та засоб≥в п≥д час виконанн€ заход≥в ÷«.

ѕлануванн€ заход≥в дл€ запоб≥ганн€ Ќ— ≥ зменшенн€ (м≥н≥м≥зац≥њ) њх можливих насл≥дк≥в зд≥йснюЇтьс€ з урахуванн€м в≥рог≥дност≥ й прогнозованих ризик≥в виникненн€ та можливих масштаб≥в насл≥дк≥в.

ѕлануванн€ заход≥в ÷« зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно до кер≥вних документ≥в, з урахуванн€м науково-обгрунтованого прогнозу можливоњ обстановки, €ка може скластис€ п≥д час виникненн€ Ќ—. ћасштаби ≥ насл≥дки можливоњ Ќ— визначаютьс€ на основ≥ експертноњ оц≥нки, прогнозу чи модельних експеримент≥в, проведених квал≥ф≥кованими експертами. «алежно в≥д отриманих результат≥в розробл€Їтьс€ план реагуванн€ на загрозу виникненн€ Ќ—, €кий затверджуЇтьс€ в≥дпов≥дним органом виконавчоњ влади або органом м≥сцевого самовр€дуванн€. ќсновним завданн€м плану реагуванн€ на Ќ— або загрозу њњ виникненн€ Ї збереженн€ житт€ та здоров'€ людей, м≥н≥м≥зац≥€ матер≥альних втрат. « ц≥Їю метою вживаютьс€ д≥Їв≥ заходи дл€ захисту житла, дошк≥льних, навчальних ≥ медичних заклад≥в, м≥сць пост≥йного перебуванн€ людей, вир≥шенн€ питань терм≥новоњ евакуац≥њ населенн€ з територ≥њ, на €ку може бути поширена небезпечна д≥€ насл≥дк≥в прогнозованоњ Ќ—. ќснову плану складаЇ р≥шенн€ на втручанн€ у ситуац≥ю, на п≥дстав≥ €кого визначаютьс€ завданн€ функц≥ональним п≥дрозд≥лам орган≥в управл≥нн€ ≥ силам, орган≥зац≥€ взаЇмод≥њ ≥ заходи щодо всеб≥чного забезпеченн€ пошуково-р€тувальноњ операц≥њ, л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в Ќ—, наданн€ допомоги потерп≥лим та ≥нш≥ форми реагуванн€.

ќск≥льки плани реагуванн€, розроблюютьс€ завчасно, ус≥ вони ор≥Їнтуютьс€ на г≥потетичн≥ позапроектн≥ ситуац≥њ, але так≥, що мають м≥сце в проектах в≥дпов≥дних потенц≥йно небезпечних об'Їкт≥в або так≥, що реально мали м≥сце.

ƒл€ цього детально вивчаютьс€ природн≥ (геолог≥чн≥, г≥дролог≥чн≥, геоф≥зичн≥, г≥дрометеоролог≥чн≥, географ≥чн≥...) та техногенн≥ особливост≥ рег≥ону, об'Їкт≥в ≥ визначаютьс€ найб≥льш дл€ них властив≥.

Ќа кожну визначену ситуац≥ю будуЇтьс€ модель або робитьс€ детальний опис ситуац≥њ, €ка вже мала м≥сце ран≥ше. якщо це - модель, то вона повинна враховувати, найб≥льш ймов≥рн≥ негативн≥ насл≥дки з можливих. Ќаприклад, дл€ авар≥њ на х≥м≥чно-небезпечному об'Їкт≥ з викидом небезпечних-х≥м≥чних речовин до розрахунку беретьс€ весь запас Ќ’–, €кий Ї у сховищах або у технолог≥чн≥й систем≥, ≥ умови, за €ких насл≥дки авар≥њ розповсюджуютьс€ на максимальну в≥дстань та площу. Ќа п≥дстав≥ наведених вих≥дних даних визначаЇтьс€ можливий вплив насл≥дк≥в авар≥њ на населенн€ та визначаютьс€ заходи щодо його пор€тунку або захисту у ≥нший спос≥б, локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в авар≥њ. ¬иход€чи з обс€г≥в р€тувальних, спец≥альних та ≥нших роб≥т визначаютьс€ сили та засоби втручанн€, матер≥альн≥ та ≥нш≥ ресурси, визначаЇтьс€ ор≥Їнтовний загальний пор€док д≥й в≥дносно ситуац≥њ, €ка виникла.

÷ей пор€док передбачаЇ:

- опов≥щенн€ персоналу об'Їкту, населенн€, €ке проживаЇ в межах зони можливого ураженн€ або порогових значень, залежно в≥д виду Ќ’–;

оперативн≥ заходи щодо опов≥щенн€ ≥ збору всього особового складу орган≥в управл≥нн€ або в≥дпов≥дних груп, приведенн€ у готовн≥сть засоб≥в зв'€зку ≥ пункт≥в управл≥нн€;

- оперативн≥ заходи з приведенн€ у готовн≥сть до д≥й за призначенн€м сил ≥ засоб≥в реагуванн€;

- уточненн€ (прогнозуванн€) обстановки на об'Їкт≥ (район≥ або зон≥ лиха) ≥ можливого њњ розвитку;

- уточненн€ розрахунк≥в потреби в силах, матер≥ально-техн≥чних засобах та ресурсах;

- п≥дготовка пропозиц≥й до р≥шенн€ на втручанн€ у ситуац≥ю ≥ л≥кв≥дац≥ю њњ насл≥дк≥в;

- п≥дготовка проект≥в орган≥зац≥йних ≥ директивних документ≥в;

- орган≥зац≥€ забезпеченн€ заход≥в.

” пор€дку реагуванн€ на Ќ— —√ƒ, а також п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, €к≥ планують експлуатувати хоча б один ќѕЌ одночасно з розробленн€м декларац≥њ безпеки розробл€ють ≥ затверджують план локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й, €кий перегл€даЇтьс€ кожн≥ 5 рок≥в. ѕор€док розробки план≥в локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ авар≥й, вимоги до њх складу, зм≥сту та форми визначено в положенн≥, €ке затверджене наказом ƒержг≥рпромнагл€д ”крањни [92].

ѕлан локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й може перегл€датис€ або уточнюватис€ до зак≥нченн€ 5 рок≥в з дати його розробленн€ у раз≥:

зм≥н в умовах д≥€льност≥ —√ƒ незалежно в≥д њх причин, що призвод€ть до необх≥дност≥ зм≥ни в≥домостей, €к≥ м≥ст€тьс€ у план≥ локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й;

внесенн€ зм≥н до чинних або прийн€тт€ нових нормативно-правових акт≥в, що впливають на зм≥ст плану локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й;

висуненн€ обгрунтованих вимог щодо плану локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й органами виконавчоњ влади та органами м≥сцевого самовр€дуванн€.

ѕри внесенн≥ зм≥н ≥ доповнень до плану локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ авар≥й —√ƒ надаЇ в≥дпов≥дному територ≥альному органу у сфер≥ ÷« в≥дпов≥дну дл€ цього ≥нформац≥ю. ¬≥дпов≥дний територ≥альний орган у сфер≥ ÷« прот€гом 10 дн≥в п≥сл€ затвердженн€ плану локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ авар≥й надаЇ через засоби масовоњ ≥нформац≥њ в≥домост≥, необх≥дн≥ дл€ виконанн€ населенн€м правил повед≥нки ≥ д≥й в екстремальних ситуац≥€х, передбаченим цим планом.

ѕ≥д час л≥кв≥дац≥њ Ќ— залежно в≥д њњ р≥вн€ штабом з л≥кв≥дац≥њ Ќ— ведетьс€ оперативний план л≥кв≥дац≥њ Ќ— (див. додаток 6.6.1).

«аходи щодо розвитку та вдосконаленн€ цив≥льного захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д Ќ— в≥дображаютьс€ у в≥дпов≥дних планах соц≥ально-економ≥чного розвитку окремими розд≥лами або розробл€ютьс€ окрем≥ плани розвитку та вдосконаленн€ ÷« населенн€ ≥ територ≥й.

ѕлануванн€ заход≥в щодо цив≥льного захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д Ќ— зд≥йснюЇтьс€ залежно в≥д прогнозованих вид≥в Ќ—, що можуть виникнути на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ (у галуз≥, на об'Їкт≥), характеру њх походженн€ та в≥дпов≥дних завдань орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в ÷«, зокрема на випадок загрози виникненн€ надзвичайних ситуац≥й техногенного ≥ природного характеру, на особливий пер≥од, участ≥ в територ≥альн≥й оборон≥ та антитерористичн≥й д≥€льност≥.

«аходи щодо захисту населенн€ ≥ територ≥й в≥д Ќ—, що стосуютьс€ особливого пер≥оду, участ≥ в територ≥альн≥й оборон≥ та антитерористичних операц≥€х розробл€ютьс€ в окремих плануючих документах закритого (обмеженого) користуванн€ в≥дпов≥дно до законодавства у сфер≥ оборони, моб≥л≥зац≥њ, територ≥альноњ оборони та боротьби з тероризмом.

ќсновн≥ загальн≥ заходи ÷«, що в≥дображаютьс€ у планах ÷«, визначаютьс€ зг≥дно з р≥шенн€ми Ќачальника ÷ив≥льного «ахисту ”крањни, вказ≥вок кер≥вник≥в м≥н≥стерств, в≥домств, з урахуванн€м вимог орган≥в державноњ влади з питань ÷« та специф≥ки д≥€льност≥ галуз≥ (п≥дприЇмства).

—лужби ÷« розробл€ють плани забезпеченн€ виконанн€ заход≥в ≥ д≥й сил ÷«, передбачених у планах, при л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в Ќ— мирного часу та в особливий пер≥од.

¬с≥ заходи ÷« плануютьс€ в комплекс≥ ≥ зд≥йснюютьс€ диференц≥йовано, залежно в≥д оч≥куваного характеру можливих Ќ—, розм≥щенн€ об'Їкт≥в ≥ населенн€ в≥дносно можливих зон ураженн€, з урахуванн€м галузевих (в≥домчих) умов та можливоњ обстановки.

«м≥ст ≥ структура план≥в ÷«, пор€док њх розробки, узгодженн€, затвердженн€, корегуванн€ та вводу в д≥ю визначаютьс€ зг≥дно з рекомендац≥€ми Ќачальника ÷ив≥льного «ахисту ”крањни з урахуванн€м рекомендац≥й ћЌ— ”крањни.

ѕлани ÷« погоджуютьс€ з спец≥ально уповноваженими в≥дпов≥дними органами виконавчоњ влади у сфер≥ ÷«, затверджуютьс€ кер≥вником.

ѕлани ÷« п≥дл€гають щор≥чному корегуванню за станом на 1 с≥чн€ поточного року. —троки корегуванн€ визначаютьс€ в≥дпов≥дними кер≥вниками.

 ≥льк≥сть прим≥рник≥в план≥в ÷« встановлюЇтьс€ за р≥шенн€м в≥дпов≥дного кер≥вника з урахуванн€м њх практичноњ необх≥дност≥.

–озробка план≥в ÷« зд≥йснюЇтьс€ спец≥ально уповноваженими органами виконавчоњ влади у сфер≥ ÷« за участю спец≥ал≥ст≥в управл≥нь ≥ в≥дд≥л≥в, а також - спец≥ал≥ст≥в науково-досл≥дних установ, виконуючих роботи за тематикою цив≥льного захисту.

ƒо розробки документ≥в план≥в ÷« в повному обс€з≥ залучаЇтьс€ обмежене коло посадових ос≥б. –ешта фах≥вц≥в можуть отримувати т≥льки поодинок≥ завданн€ щодо розробки окремих питань та п≥дготовки дов≥дкового матер≥алу.

6.1.2. ќрган≥зац≥€ та пор€док плануванн€

ѕлануванн€ ÷« залежить в≥д конкретних умов обстановки, €к ≥ прийн€тт€ р≥шенн€, може зд≥йснюватис€ посл≥довним або паралельним методом. ћожливе њх поЇднанн€. јле €ким би методом н≥ зд≥йснювалос€ плануванн€, воно в ус≥х випадках передбачаЇ правильний розпод≥л обов'€зк≥в м≥ж посадовими особами п≥дрозд≥лами ≥ службами ÷«, ч≥тке погодженн€ њх д≥€льност≥ при в≥дпрацюванн≥ документ≥в план≥в ÷«.

« метою забезпеченн€ орган≥зац≥њ та найб≥льш повного в≥дпрацюванн€ вс≥х питань роботи кер≥вника, орган≥в управл≥нн€ ÷« щодо плануванн€ ÷« можна розд≥лити на три етапи: перший - орган≥зац≥йно-п≥дготовчий; другий - практична розробка ≥ оформленн€ документ≥в плану; трет≥й - погодженн€, розгл€д, доопрацюванн€ та затвердженн€ плану.

Ќа першому етап≥ визначаЇтьс€ склад виконавц≥в, складаЇтьс€ календарний план роботи щодо розробки документ≥в плану. ѕ≥д кер≥вництвом кер≥вника п≥дрозд≥лу (заступника кер≥вника, що в≥даЇ питанн€ми ÷«) орган≥зуЇтьс€ вивченн€ кер≥вних директив, вказ≥вок старших начальник≥в з питань плануванн€, в≥дпов≥дних положень статут≥в, пос≥бник≥в ≥ порадник≥в, зб≥р, анал≥з ≥ узагальненн€ вих≥дних даних, дов≥дкових матер≥ал≥в та розрахунк≥в, необх≥дних дл€ плануванн€, а також дл€ оц≥нки можливоњ обстановки (зокрема: заходи, €к≥ необх≥дно виконувати; дан≥ про потенц≥йну небезпеку об'Їкт≥в, €к≥ розташован≥ поблизу галузевих об'Їкт≥в; розрахунки та дан≥ щодо захисту роб≥тник≥в, службовц≥в, њх с≥мей та населенн€, що мешкаЇ в зонах можливого ураженн€; дан≥ про сили ÷« та в≥домч≥ формуванн€, €к≥ залучаютьс€ до сп≥льного виконанн€ завдань ÷« та ≥н.). ƒо виконавц≥в довод€тьс€ основн≥ завданн€ ÷«, розпод≥л€ютьс€ обов'€зки м≥ж ними, уточнюютьс€ обс€ги ≥ посл≥довн≥сть розробки документ≥в, строки њх виконанн€. ѕри необх≥дност≥ орган≥зовуЇтьс€ п≥дготовка виконавц≥в на спец≥альних зан€тт€х у в≥дпов≥дних навчальних закладах у сфер≥ ÷«.

Ќа другому етап≥ зд≥йснюЇтьс€ практична розробка ≥ оформленн€ документ≥в плану, визначаЇтьс€ зм≥ст його розд≥л≥в, проводитьс€ необх≥дне попереднЇ погодженн€, приймаютьс€ додатков≥ р≥шенн€ з окремих питань ≥ довод€тьс€ до виконавц≥в.

Ќа третьому етап≥ роботи м≥ж зазначеними органами остаточно погоджуЇтьс€ зм≥ст вс≥х розроблених документ≥в плану ≥ пор€док проведенн€ запланованих заход≥в. ѕ≥сл€ цього доопрацьовуютьс€ окрем≥ питанн€ ≥ план ÷« подаЇтьс€ на затвердженн€ в установленому пор€дку.

ѕри розробц≥ план≥в ÷« м≥ж р≥зними органами управл≥нн€ найб≥льш пильно погоджуютьс€: пор€док взаЇмного опов≥щенн€ та ≥нформуванн€ про загрозу або виникненн€ Ќ— в мирний час та в особливий пер≥од; склад сил та засоб≥в, €к≥ вид≥л€ютьс€ дл€ сп≥льного проведенн€ –≤Ќ– в осередках ураженн€; орган≥зац≥€ захисту ≥ життЇзабезпеченн€ роб≥тник≥в, службовц≥в, њх с≥мей та населенн€, €ке мешкаЇ в зонах можливого ураженн€; пор€док сп≥льного використанн€ маршрут≥в, мост≥в ≥ переправ; питанн€ орган≥зац≥њ взаЇмод≥њ, всеб≥чного забезпеченн€, управл≥нн€ та ≥нше.

ѕ≥сл€ затвердженн€ план≥в ÷« зм≥ст њх доводитьс€ до зац≥кавлених ос≥б в частин≥, що њх стосуЇтьс€. ÷е зд≥йснюЇтьс€ шл€хом проведенн€ зан€ть з кер≥вним складом, роб≥тниками ≥ службовц€ми щодо вивченн€ функц≥ональних обов'€зк≥в, передбачених планами, а також шл€хом доведенн€ до виконавц≥в вит€г≥в про пор€док д≥й у Ќ— мирного часу або в особливий пер≥од.

ѕлан ÷« (план д≥й) на випадок Ќ— мирного часу складаЇтьс€ з текстовоњ частини та додатк≥в. —туп≥нь детал≥зац≥њ питань та њх посл≥довн≥сть залежить в≥д масштаб≥в, характеру ≥ важливост≥ завдань, оч≥куваноњ обстановки та галузевих (в≥домчих) умов.

” першому розд≥л≥ викладаЇтьс€ оц≥нка в≥рог≥дноњ обстановки при виникненн≥ авар≥й, катастроф та стих≥йного лиха.  онкретно вказуютьс€ вс≥ можлив≥ авар≥њ, катастрофи (з урахуванн€м загрози впливу авар≥й, катастроф, що можуть виникати на ≥нших об'Їктах) та стих≥йн≥ лиха, розм≥ри насл≥дк≥в та ор≥Їнтовний обс€г роб≥т щодо њх л≥кв≥дац≥њ.

” другому розд≥л≥ плану ÷« викладаЇтьс€ орган≥зац≥€ виконанн€ заход≥в ÷« при загроз≥ та виникненн≥ Ќ—. ” ньому в≥дображаЇтьс€: орган≥зац≥€ опов≥щенн€ кер≥вного складу, формувань, роб≥тник≥в та службовц≥в, населенн€, що мешкаЇ в зонах можливого ураженн€, ≥ населенн€ про загрозу або виникненн€ Ќ—; орган≥зац≥€ розв≥дки та спостереженн€; заходи щодо приведенн€ в готовн≥сть сил ≥ засоб≥в ÷« та њх всеб≥чного забезпеченн€; пор€док видач≥ населенню ≥ндив≥дуальних засоб≥в захисту та укритт€ њх у захисних спорудах (захищених прим≥щенн€х); орган≥зац≥€ евакуац≥њ ≥з зон можливого ураженн€; заходи щодо безавар≥йного зупиненн€ виробництва; заходи щодо попередженн€ або зниженн€ можливого впливу Ќ— на людей та виробничу д≥€льн≥сть; пор€док прискореного проведенн€ ≥нженерно-техн≥чних заход≥в, пов'€заних з укр≥пленн€м ≥снуючих або зведенн€м нових ≥нженерних споруд (рви, загороди, гребл≥, дамби та ≥н.); орган≥зац≥€ та п≥дтриманн€ безперервноњ взаЇмод≥њ з органами управл≥нн€ ÷« та авар≥йно-р€тувальними загонами (п≥дрозд≥лами), що залучаютьс€ до проведенн€ р€тувальних роб≥т; орган≥зац≥€ проведенн€ –≤Ќ–; управл≥нн€ проведенн€м р€тувальних роб≥т; пор€док поданн€ донесень до орган≥в управл≥нн€ ÷«.

” третьому розд≥л≥ визначаЇтьс€ забезпеченн€ д≥й сил ≥ засоб≥в п≥дсистеми системи цив≥льного захисту, €к≥ залучаютьс€ до проведенн€ авар≥йно-р€тувальних та ≥нших нев≥дкладних роб≥т, а також дл€ зд≥йсненн€ заход≥в щодо захисту населенн€, с≥льськогосподарських тварин, продукц≥њ тваринництва ≥ рослинництва, матер≥альних ц≥нностей.

„етвертий розд≥л визначаЇ орган≥зац≥ю проведенн€ р€тувальних та ≥нших нев≥дкладних роб≥т з усуненн€ безпосередньоњ небезпеки дл€ житт€ ≥ здоров'€ людей, в≥дновленн€ життЇзабезпеченн€ населенн€.

ѕ'€тий розд≥л вказуЇ на орган≥зац≥ю управл≥нн€ заходами та взаЇмод≥ю з р≥зними органами виконавчоњ влади ≥ в≥йськовим командуванн€м.

ƒо плану ÷« рекомендуЇтьс€ мати так≥ додатки: календарний план основних заход≥в ÷«, що виконуютьс€ п≥д час загрози авар≥й, катастроф, стих≥йних лих та у раз≥ њх виникненн€ *; мали (плани) з указаними потенц≥йно небезпечними об'Їктами, установок, сховищ та ≥н., з нанесенн€м можливоњ обстановки при виникненн≥ в≥рог≥дних авар≥й, катастроф та стих≥йних лих; характеристика небезпечних х≥м≥чних речовин, що Ї на п≥дприЇмствах рег≥ону, галуз≥, та способи њх нейтрал≥зац≥њ; склад (розрахунки) сил та засоб≥в, що залучаютьс€ до виконанн€ заход≥в ÷« п≥д час загрози та виникненн€ Ќ—; розрахунки на проведенн€ евакозаход≥в; схеми орган≥зац≥њ управл≥нн€, зв'€зку, опов≥щенн€, ≥нш≥ необх≥дн≥ документи та дов≥дков≥ матер≥али.

ѕ≥д час плануванн€ заход≥в ÷« застосовуютьс€ не т≥льки лог≥чн≥, але й математичн≥ методи, особливо при проведенн≥ р≥зноман≥тних розрахунк≥в (визначенн€ можливостей сил ≥ засоб≥в, можливих втрат, на евакозаходи, ≥з прогнозуванн€ обстановки та ≥н.). ƒл€ цього широке застосуванн€ знаход€ть найр≥зноман≥тн≥ш≥ засоби, в тому числ≥ розрахунков≥ л≥н≥йки, таблиц≥, граф≥ки, номограми, ј—”, завчасно п≥дготовлен≥ типов≥ розрахунки, €к≥ дозвол€ють з визначеним ступенем наочност≥ в≥добразити заходи, що плануютьс€, показати виконавц≥в, строки виконанн€ роб≥т та ≥нш≥ дан≥.

ѕлануванн€ заход≥в ÷« - це творчий процес, €кий концентруЇ в себе р≥зноб≥чну д≥€льн≥сть орган≥в управл≥нн€ ≥ служб ÷«, евакоком≥с≥њ, ком≥с≥њ з питань “≈Ѕ ≥ Ќ— з орган≥зац≥њ захисту населенн€ ≥ територ≥й, п≥двищенн€ ст≥йкост≥ функц≥онуванн€ об'Їкт≥в, проведенн€ –≤Ќ– тощо.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 475 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1209 - | 1181 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.03 с.