Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема 1. ѕон€тт€ про науку €к систему знань.
«ј“¬≈–ƒ∆”ё

ѕерший проректор Ќј¬—

полковник м≥л≥ц≥њ

√усарЇв —. ƒ.

_____ ________ 2015

 

–ќЅќ„ј ѕ–ќ√–јћј Ќј¬„јЋ№Ќќѓ ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ»

ћ≈“ќƒќЋќ√≤я Ќј” ќ¬ќѓ ƒ≤яЋ№Ќќ—“≤

дл€ п≥дготовки фах≥вц≥в за ступенем вищоњ осв≥ти

маг≥стр

за спец≥альн≥стю Ђправознавствої (8.03040101)

дл€ п≥дготовки фах≥вц≥в дл€ п≥дрозд≥л≥в сл≥дства та крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ

галуз≥ знань право (0304)

 

 »ѓ¬ Ц 2015 р≥к

 

–обоча програма з навчальноњ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€ науковоњ д≥€льност≥ї складена дл€ здобувач≥в вищоњ осв≥ти в≥дпов≥дно до програми п≥дготовки фах≥вц≥в за спец≥альн≥стю Ђправознавствої (8.03040101) ступен€ вищоњ осв≥ти Ђмаг≥стрї, за денною формою навчанн€.

 

 

–озробник:

Ќ.—. ѕолудьонна, доцент кафедри управл≥нн€ та роботи з персоналом, канд. психол. н., доцент, ¬≥дм≥нник осв≥ти ”крањни

 

 

–обоча програма схвалена на зас≥данн≥ кафедри управл≥нн€ та роботи з персоналом Ќј¬—

ѕротокол в≥д 03 вересн€ 2015 року є 2

Ќачальник кафедри управл≥нн€ та роботи з персоналом

_________________ ≤.ћ.ќхр≥менко

 

—хвалено науково-методичною радою Ќј¬—

ѕротокол в≥д ______________ 2015 року є _____

√олова науково-методичноњ ради_____________________ —. ƒ. √усарЇв

 

Óѕолудьонна Ќ.—.,

2015 р≥к

1. ѕрограма навчальноњ дисципл≥ни

ѕредметом вивченн€ навчальноњ дисципл≥ни Ї види, форми, особливост≥ та специф≥ка науковоњ д≥€льност≥.

ћ≥ждисципл≥нарн≥ звТ€зки: ф≥лософ≥€, юридична лог≥ка, ф≥лософ≥€ права, юридична деонтолог≥€, педагог≥ка вищоњ школи, украњнська мова за профес≥йним спр€муванн€м, методолог≥€ сучасного правознавства, право ≥нтелектуальноњ власност≥.

ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни

ћетою викладанн€ навчальноњ дисципл≥ни Ућетодолог≥€ науковоњ д≥€льност≥Ф Ї опануванн€ знанн€ми з орган≥зац≥њ науково-досл≥дноњ д≥€льност≥, спри€нн€ розвитку наукового св≥тогл€ду ≥ творчого мисленн€.

ќсновними завданн€ми вивченн€ дисципл≥ни Ућетодолог≥€ науковоњ д≥€льност≥Ф Ї створенн€ умов дл€ засвоЇнн€ методолог≥њ наукового досл≥дженн€, його орган≥зац≥ю та зд≥йсненн€, методики отриманн€ та перев≥рки нового знанн€, оформленн€ наукового зв≥ту.

—труктура навчальноњ дисципл≥ни

“ема 1. ѕон€тт€ про науку €к систему знань.

“ема 2. Ќаукове досл≥дженн€ €к особлива сфера д≥€льност≥.

“ема 3. «агальна методолог≥€ науковоњ творчост≥.

“ема 4. ‘орми наукових документ≥в: загальна характеристика.

“ема 5. «агальна характеристика метод≥в наукових досл≥джень в галуз≥ права.

2. ќпис навчальноњ дисципл≥ни

Ќайменуванн€ показник≥в √алузь знань, напр€м п≥дготовки, осв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень ’арактеристика навчальноњ дисципл≥ни
денна форма навчанн€  
 ≥льк≥сть кредит≥в Ц 2 √алузь знань право (0304) Ќормативна  
спец≥альн≥стю: правознавство (8.03040101)
  «агальна к≥льк≥сть годин Ц 60 дл€ п≥дготовки фах≥вц≥в дл€ п≥дрозд≥л≥в сл≥дчих та крим≥нальноњ м≥л≥ц≥њ –≥к п≥дготовки:
1-й
—еместр
1-й
Ћекц≥њ
“ижневих годин дл€ денноњ форми навчанн€: аудиторних Ц 30 самост≥йноњ роботи студента Ц 30 ступ≥нь вищоњ осв≥ти: маг≥стр 10 год. год.
ѕрактичн≥, сем≥нарськ≥
20 год. год.
Ћабораторн≥
- год. год.
—амост≥йна робота
30 год. год.
¬ид контролю: зал≥к

3. —труктура зал≥кового кредиту (тематичний план)

Ќазви зм≥стових модул≥в ≥ тем  ≥льк≥сть годин
денна форма «аочна форма
усього у тому числ≥ усього у тому числ≥
Ћ ѕ с.р. л ѕ Ћаб ≤нд с.р.
                       
“ема 1. ѕон€тт€ про науку €к систему знань.                      
“ема 2. Ќаукове досл≥дженн€ €к особлива сфера д≥€льност≥.                      
“ема 3. «агальна методолог≥€ науковоњ творчост≥.                      
“ема 4. ‘орми наукових документ≥в: загальна характеристика.                      
“ема 5.«агальна характеристика метод≥в наукових досл≥джень в галуз≥ права.                      
”сього годин                      

4. ѕлани сем≥нарських та практичних зан€ть

“ема 1. ѕон€тт€ про науку €к систему знань.

ѕитанн€ до сем≥нарського зан€тт€

1. —утн≥сть, д≥алектика ≥ руш≥йн≥ сили процесу п≥знанн€.

2. ѕравова д≥йсн≥сть €к обТЇкт п≥знанн€, правов≥ процеси та €вища €к предмети наукового п≥знанн€.

3. ‘ункц≥њ державних орган≥в щодо орган≥зац≥њ та управл≥нн€ наукою в ”крањн≥? Ќазв≥ть нормативн≥ акти, повТ€зан≥ з цим процесом.

4. «” Ђѕро наукову та науково-техн≥чну д≥€льн≥стьї щодо субТЇкт≥в Ќƒƒ

5. —учасний стан в≥тчизн€ноњ юридичноњ науки.

 

“ема 2. Ќаукове досл≥дженн€ €к особлива сфера д≥€льност≥.

ѕитанн€ до сем≥нарського зан€тт€

1. Ќаукова д≥€льн≥сть, њњ види та форми.

2. —убТЇкти науковоњ д≥€льност≥. ѕ≥дготовка та атестац≥€ наукових та науково-педагог≥чних кадр≥в.

3. —утн≥сть наукового досл≥дженн€ ≥ специф≥ка правових досл≥джень. Ќауковий та науково-прикладний результат у галуз≥ Ђправої.

4. «агальна характеристика науково-досл≥дних етап≥в.

 

“ема 3. «агальна методолог≥€ науковоњ творчост≥.

ѕитанн€ до сем≥нарського зан€тт€

1. ћетодолог≥€ наукових досл≥джень: значенн€, мета, завданн€, функц≥њ та види.

2. ѕон€тт€ методолог≥њ права. ћетодолог≥чна криза наукового п≥знанн€ права, њњ насл≥дки та шл€хи подоланн€.

3. —труктура методолог≥њ. ‘≥лософська (або фундаментальна) методолог≥€. ¬икористанн€ ф≥лософських категор≥й у п≥знанн≥ права. ƒогматичний метод п≥знанн€ права, його сутн≥сть та основн≥ риси.

4. «агальнонаукова методолог≥€.  онкретнонаукова методолог≥€. ќсобливост≥ методолог≥њ спец≥альних юридичних наук. ¬икористанн€ спец≥ально наукових метод≥в у вивченн≥ правовоњ д≥йсност≥.

“ема 4. ‘орми наукових документ≥в: загальна характеристика.

ѕитанн€ до сем≥нарського зан€тт€

1. ѕон€тт€ наукового документу: форми, вимоги та внутр≥шн€ лог≥ка.

2. ’арактерн≥ особливост≥ науковоњ мови. ‘ункц≥онально-лексичн≥ та лог≥чн≥ засоби звТ€зку.

3. “ехн≥ко-орфограф≥чне оформленн€ та ун≥ф≥кац≥€ елемент≥в наукового документу.

ѕитанн€ до сем≥нарського зан€тт€

“ема 5. «агальна характеристика метод≥в наукових досл≥джень в галуз≥ права.

ѕитанн€ до сем≥нарського зан€тт€

1. ѕон€тт€ Унауковий методФ, УметодФ, Уметод наукиФ, УметодикаФ. ¬имоги в≥дбору метод≥в досл≥дженн€.

2.  ласиф≥кац≥њ метод≥в наукових досл≥джень.

3. ћетод дедукц≥њ (≥ндукц≥њ), анал≥з (синтез), абстрагуванн€, формал≥зац≥њ, конкретизац≥њ, моделюванн€, аналог≥њ, класиф≥кац≥њ, пор≥вн€нн€, аргументац≥њ, соц≥ально-юридичний метод, системно-функц≥ональний метод, метод ≥деал≥зац≥њ, узагальненн€ та д≥алектичний. ѕон€тт€ та сутн≥сть ≥сторико-правового методу.

4. ¬икористанн€ психолог≥чних метод≥в (метод спостереженн€, тестуванн€, б≥ограф≥чний та метод вивченн€ продукт≥в д≥€льност≥) у досл≥дженн€х в галуз≥ Ђправої.

5. ћетод ≥нтервТю, анкетуванн€, опитуванн€ (опитуванн€ громадськоњ думки), контент-анал≥зу, статистичний метод, експертноњ оц≥нки, в≥зуальн≥ методи, метод узагальненн€ незалежних характеристик, пор≥вн€льно-правовий та метод правового моделюванн€.

 

ѕлан практичного зан€тт€ на тему: «агальна характеристика метод≥в наукових досл≥джень в галуз≥ права.

1. ѕрактика використанн€ метод≥в дедукц≥њ (≥ндукц≥њ), абстрагуванн€, правового моделюванн€, аналог≥њ, класиф≥кац≥њ, аргументац≥њ, соц≥ально-юридичний метод, системно-функц≥ональний метод, метод ≥деал≥зац≥њ, узагальненн€ та д≥алектичний, ≥сторико-правового методу.

2. ¬икористанн€ психолог≥чних метод≥в (метод спостереженн€, тестуванн€, б≥ограф≥чний та метод вивченн€ продукт≥в д≥€льност≥) у досл≥дженн€х в галуз≥ Ђправої.

3. ћетодика використанн€ метод≥в: ≥нтервТю, анкетуванн€, опитуванн€, контент-анал≥зу, статистичного методу, експертноњ оц≥нки, узагальненн€ незалежних характеристик, пор≥вн€льно-правовий.

 

 

5. «авданн€ самост≥йноњ роботи

є з/п Ќазва теми, що виноситьс€ на самост≥йне опрацюванн€  ≥льк≥сть √один
1. ќрган≥зац≥€ та управл≥нн€ наукою в ”крањн≥  
2. Ќаукова школа: структура, функц≥њ та основн≥ ознаки. ѕон€тт€ юридичноњ науковоњ школи. Ќауков≥ школи Ќј¬—.  
3. ѕон€тт€ методолог≥њ права. ћетодолог≥чна криза наукового п≥знанн€ права, њњ насл≥дки та шл€хи подоланн€.  
4. —оц≥ально-правове прогнозуванн€ та правовий експеримент, њх значенн€ дл€ юридичноњ теор≥њ ≥ практики. —пециф≥ка досл≥дженн€ права методами економ≥чноњ та пол≥тичноњ науки.  
  –азом  

6. ≤ндив≥дуальн≥ завданн€

1. —кладанн€ узагальнюючих таблиць, структурних блок-схем ≥з запропонованоњ теми лекц≥њ.

2. —кладанн€ кросворд≥в та тест≥в ≥з запропонованоњ теми.

3.—кладанн€ словника категор≥ально-пон€ттЇвого масиву з навчальноњ дисципл≥ни.

4. Ќаписанн€ анотац≥њ на запропоновану статтю (окремий розд≥л навчального пос≥бника з навчальноњ дисципл≥ни).

5. Ќаписанн€ есе (реценз≥њ) на запропоноване джерело науковоњ ≥нформац≥њ.

6. –обота з рекомендованою додатковою л≥тературою навчальноњ дисципл≥ни Ђћетодолог≥€ науковоњ д≥€льност≥ї.

7. ¬ивченн€ «акону ”крањни Ђѕро наукову ≥ науково-техн≥чну д≥€льн≥стьї в≥д 26.11.2015 є 848-VIII.

8. Ќавед≥ть приклади в≥домих вам наукових шк≥л з р≥зних галузей права та оформ≥ть за схемою: л≥дери, досл≥джуван≥ проблеми, посл≥довники л≥дера.

9. ¬икористайте статистичний метод п≥знанн€ дл€ досл≥джуваного ¬ами €вища з метою п≥дтвердженн€ його стаб≥льност≥ чи динам≥зму.

14. –озкрийте сп≥вв≥дношенн€ загальнонауковоњ та спец≥ально-юридичноњ методолог≥њ. „и може спец≥ально-юридична методолог≥€ ≥снувати €к самост≥йна п≥дсистема прийом≥в та засоб≥в п≥знанн€?

15. ¬икористовуючи пор≥вн€льно-правовий метод п≥знанн€ проанал≥зуйте систему джерел права у правових системах романо-германського типу.

16. ¬икористовуючи прийоми та засоби правового моделюванн€ запропонуйте проект типового нормативно-правового наказу ректора Ќј¬—.

17. “ворча спадщина науковц≥в Ќј¬— (характеристика за виб≥рковим принципом).

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 588 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинайте делать все, что вы можете сделать Ц и даже то, о чем можете хот€ бы мечтать. ¬ смелости гений, сила и маги€. © »оганн ¬ольфганг √ете
==> читать все изречени€...

500 - | 490 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.027 с.