Yes, they will. No, they will not/won't.
Лекции.Орг

Поиск:


Yes, they will. No, they will not/won't.
 

Питально-заперечні форми дієслова be у Present,
Past і Future Simple:

Час Повна форма Коротка (розмовна) форма
Present Simple Am I not Are you not Is he not   a student? Aren't you Isn't he a student?
Are they not students? Aren't they students?
Past Simple Was I not Were you not a student? Wasn't I Weren't you a student?
Were they not students? Weren't they students?
Future Simple Will you not Will he not be a student? Won't you Won't he be a student?
Will they not be students? Won't they be students?
             

 

2. Дієслово have

1. Дієслово haveможе бути повнозначним, допоміжним, модальним.

 

2. Як повнозначне дієслово haveвживається у значенні
мати, володіти, містити, дістати, одержати, зазнавати тощо:

 

Не hasa lot of problems. She hada letter from him.   Не hasa headache. Two weeks ago she hada baby. Він має багато проблем. Вона одержала від нього листа. У нього болить голова. Два тижні тому вона народила дитину.

 

3. У значенні матидієслову haveвідповідає синонімічне словосполучення have got:

І havethree sisters. I have gotthree sisters. У мене три сестри.

 

4. Але у вживанні haveі have gotє певні відмінності:

а) Дієслово haveутворює питальну і заперечну форми за допомогою дієслова do/does/did:

Doeshe haveany children? I don't haveany meeting today. He didn't haveholidays last year. Чи є у нього діти? У мене сьогодні немає ніяких зборів. У нього не було відпустки у минулому році.

 

б) Словосполучення have got утворює питальну і заперечну форми за допомогою дієслова have/has:

 

Has he got any children? I haven't got any meeting today. Чи є у нього діти? У мене сьогодні немає ніяких зборів.

в) Словосполучення have got у значенні мати не вживається у минулому часі, а дієслово have у цьому значенні вживається у минулому часі:

І had a meeting yesterday. У мене були вчора збори.

 

г) Якщо необхідно сказати про те, що ви маєте щось звичайно, часто, завжди, потрібно вживати дієслово have:

І always have homework at the weekends. He usually has his lectures on Mondays. Я завжди маю домашнє завдання на вихідні. У нього звичайно лекції по понеділках.

 

д) Дієслово have у сполученні з поданими нижче іменниками означає певні дії:

 

have breakfast/lunch/dinner/supper/a meal tea/coffee/a coke/a bear/a drink a wash/a bath/a shower/a shave a rest/a sleep/a dream a swim/a walk/a party/a ride a baby (народити дитину) a holiday/a good time/a pleasant evening a good day/a bad day/a day off a talk/a chat/a conversation/a word with someone a disagreement/a quarrel with someone/an argument a look at something

 

I have a bath every day. When do you have your breakfast? Я приймаю ванну кожного дня. Коли ти снідаєш?

Примітка. 1)Дієслово have у поданих вище виразах може вживатися в часах Continuous:

І am having my breakfast now. Я зараз снідаю.

5 Словосполучення have got у поданих вище виразах не вживається.

6. Як допоміжне дієслово haveслужить для утворення форм доконаних часів (Perfect) у поєднанні з дієприкметником минулого часу (Past Participle):

 

Не has workedin different countries. (Present Perfect) She was crying because she had hadsome bad news. (Past Perfect) They will have donetheir lessons by 5 o'clock. (Future Perfect) Він попрацював у різних країнах. Вона плакала, тому що одержала погані новини. Вони виконають домашнє завдання до п'ятої години.

 

6. Як модальне дієслово haveу поєднанні з інфінітивом повнозначного дієслова виражає необхідність щось зробити, зобов'язання залежно від обставин або певних правил (частка toперед інфінітивом після haveу цьому значенні зберігається):

 

Children have to goto school until they are sixteen. Діти повинні ходити до школи, поки їм не виповниться шістнадцять.

 

7. Форми дієслова haveу Present, Past і Future Simple:

Present Simple

 

Стверджувальна форма Заперечна форма Питальна форма
He She It has 's a bath. He She It does not doesn't have a bath. What does he she it have?
I We You They have 've I We You They do not don't do I we you they

 

Короткі відповіді на загальні запитання:

Do you have a bath?

Yes, I do. No, I do not/don't.

Does he have a bath?

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 248 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.004 с.