Правове забезпечення фінансового менеджменту
Лекции.Орг

Поиск:


Правове забезпечення фінансового менеджменту
Основні напрямки державного регулювання фінансової діяльності підприємств   Основні законодавчі акти
Регулювання фінансових аспектів створення підприємств різних організаційно-правових форм Господарський кодекс України; Цивільний кодекс України; Закон України «Про власність»; Закон України «Про господарські товариства»
Регулювання порядку формування інформаційної бази управління фінансовою діяльністю підприємства Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Закон України «Про державну статистику»; Закон України «Про аудиторську діяльність»
Податкове регулювання Податковий кодекс України Закон України «Про систему оподаткування»; Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва»; Закон України «Про ПДВ»; Декрет КМУ «Про акцизний збір»
Регулювання порядку та норм амортизації основних засобів і нематеріальних активів Закон України «Про оподаткування прибутку підприємства»; П(С)БО 7 «Основні засоби»; П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
Регулювання кредитних операцій Закон України «Про банки і банківську діяльність»; Положення НБУ «Про кредитування»
Регулювання грошового обігу та форм розрахунків Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами»; Інструкція НБУ «Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті»; Інструкція НБУ «Про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті»
Валютне регулювання Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
Регулювання інвестиційних операцій Закон України «Про інвестиційну діяльність»; Закон України «Про режим іноземного інвестування»
Регулювання ринку цінних паперів Закон України «Про цінні папери і фондову біржу»; Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів»; Закон України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»; Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
Регулювання операцій страхування Закон України «Про страхування»
Регулювання порядку та форм санації, процедур банкрутства і ліквідації підприємств Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

 

Фінансово-майнові відносини підприємств регламентуються нормами цивільного права, зафіксованими у Цивільному кодексі України і Законі України "Про власність". Цей закон визначає об'єктів і суб'єктів права власності, порядок використання власником майна для здійснення підприємницької діяльності, а також визначає право приватної, колективної, державної та інтелектуальної власності.

Фінансові відносини підприємства зі своїми працівниками щодо оплати праці регламентуються Законом України "Про оплату праці". Закон визначає економічні, правові й організаційні засади оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах з підприємством на підставі трудового договору.

Державне регулювання фінансових аспектів зовнішньоекономічної діяльності підприємств здійснюється відповідно до правових норм, закріплених у Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91. Цей закон вводить основні терміни і положення, визначає суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні, встановлює форми зовнішньоекономічних угод і договорів.

У розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку. Особливості та сфера застосування Державного регулювання цін регламентуються Законом України "Про ціни і ціноутворення". Порядок використання іноземної валюти визначається валютним законодавством України.

На підставі Закону України "Про систему оподаткування" від 18.02.97, підприємства мають певне коло юридичних обов'язків. Зокрема, вони зобов'язані:

· вести бухгалтерський і податковий облік;

· складати звітність про фінансово-господарську діяльність;

· сплачувати належні суми податків та обов'язкових платежів у встановлені законодавством терміни;

· допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для отримання прибутку, а також для перевірок щодо питань обчислення та сплати податків.

Порядок складання бухгалтерської звітності та подання статистичної звітності визначається Законом України "Про державну статистику" (в новій редакції від 13.07.2000) та відповідними П(С)БО.

Аудиторська перевірка звітності підприємств регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 зі змінами 1997 р. Обов'язкова аудиторська перевірка річного балансу і звітності підприємств з річним господарським оборотом менш як двісті п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів проводиться один раз на три роки.

Фінансова політика держави у сфері оподаткування конкретизується у спеціальних актах податкового права, серед яких найбільш суттєве значення для підприємств мають Бюджетний кодекс України, Закони України "Про оподаткування прибутку підприємств", "Про податок на додану вартість", "Про плату за землю", "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів", декрети Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", "Про місцеві податки та збори" з наступними змінами та доповненнями та ін.

Кожний з перелічених законодавчих актів конкретизує певні аспекти державної податкової політики. Так, сплата підприємством таких обов'язкових податків, як податок на прибуток та податок на додану вартість, регламентується окремими законодавчими актами.

Закони України "Про оподаткування прибутку підприємств" та "Про податок на додану вартість" визначають платників податку, об'єкти оподаткування, базу та ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету.

В цілому, характеризуючи податкове законодавство в Україні, варто відзначити його недосконалість і нестабільність, значний податковий тиск на підприємців і, у зв'язку з цим, неможливість формування власних фінансових ресурсів підприємств, достатніх для розширеного відтворення їх виробничих фондів. У результаті високого податкового тиску вимиваються власні оборотні кошти, погіршується фінансовий стан підприємств, збільшується обсяг кредиторської та дебіторської заборгованості, що може призвести до їх банкрутства, якщо не вжити антикризових заходів. Ці заходи, а також дії підприємства за неможливості відновлення фінансової стабільності регламентуються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", прийнятим у грудні 1999 р.

Таким чином, реформування податкової системи є однією з нагальних проблем удосконалення правової бази фінансового менеджменту. Особливо актуальним для України є прийняття нового податкового кодексу, який би виправив суттєві недоліки чинного податкового законодавства, зменшив податковий тиск на суб'єктів підприємництва, врегулював кількість податків та спростив порядок їх справляння.

 

Дата добавления: 2016-11-24; просмотров: 205 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.