Лекции.Орг


Поиск:
Мета, завдання і структура курсової роботи
Вищий навчальний заклад Укоопспілки

“Полтавський університет економіки і торгівлі”

Кафедра міжнародної економіки

 

“Міжнародна економіка”

 

Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи для студентів напряму підготовки

6.030503 “Міжнародна економіка”

 

полтава

рвв пуЕТ

 

Автор: Безрукова Н. В. – доцент кафедри міжнародної економіки ПУЕТ, к.е.н. Горячов О.В. – доцент кафедри міжнародної економіки ПУЕТ, к.е.н.  
Рецензенти: Артеменко І. А. – доцент кафедри міжнародної економіки ПУЕТ, к.е.н Спориш О. А. – доцент кафедри комерційної діяльності та підприємництва ПУЕТ, к.е.н.

 

 

Методичні рекомендацій обговорені

і схвалені на засіданні кафедри міжнародної економіки

5 жовтня 2010 р. протокол № 4

Зав. кафедри______проф. Шкурупій О. В.

 

 

«УЗГОДЖЕНО»

Декан факультету фінансів і обліку

________________доц. Коросташов О. М.

«___» _____________2010 р.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Начальник НМЦ управління якістю

діяльності

_______________________доц. Огуй Н. І.

«___» _____________2010 р.

 

«УЗГОДЖЕНО»

Директор навчального центру

____________________доц. Герман Н. В.

«___» _____________2010 р.

 

 

ВСТУП

 

У відповідності до навчального плану напряму підготовки 6.030503 „Міжнародна економіка” теоретичне навчання студентів з курсу „Міжнародна економіка” завершується виконанням курсової роботи. В процесі виконання курсової роботи студент не тільки закріплює, але й поглиблює знання, які він отримав під час вивчення дисципліни.

Виконання курсової роботи з дисципліни „Міжнародна економіка” передбачає необхідність самостійно проведеного аналізу та обґрунтування висновків і пропозицій щодо практичної реалізації результатів дослідження.

У процесі підготовки курсової роботи студент повинен виявити вміння використовувати спеціальну літературу, грамотно формулювати та висловлювати власні думки, робити висновки та обґрунтовувати пропозиції.

При захисті курсової роботи студент має довести здатність виконувати наступні завдання:

− застосовувати навички самостійної роботи, отримані в процесі навчання, щодо проведення наукового дослідження;

− уміти узагальнювати і критично оцінювати економічну ситуацію;

− професійно користуватися законодавчими та нормативними актами, інструктивними матеріалами, узагальнювати та критично аналізувати зміст літературних джерел;

− використовувати сучасні методи дослідження ринкового середовища;

− професійно користуватися сучасними автоматизованими інформаційними технологіями для розв’язання завдань теми дослідження.

МЕТА, ЗАВДАННЯ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота з „Міжнародної економіки” є підсумком вивчення названої дисципліни.

Метою роботи є перевірка рівня засвоєння студентами теоретичних, організаційних і практичних питань, з дисципліни “Міжнародна економіка” та визначення готовності студентів до проведення самостійної науково-дослідної роботи.

Основні завдання курсової роботи полягають у такому:

- набуття студентами глибоких теоретичних знань з обраної теми курсової роботи;

- формування у студентів навичок самостійної роботи з інформаційними джерелами;

- здобуття студентами навичок пошуку та обробки статистичної інформації з обраної проблеми;

- формування творчого та системно-дослідного підходу до дослідження проблем міжнародних економічних відносин.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, відображати сучасний рівень та тенденції розвитку міжнародних економічних відносин в умовах постійного розвитку процесів глобалізації та інтернаціоналізації світового господарства.

Тема курсової роботи закріплюється за студентом на основі рішення кафедри міжнародної економіки. Розглянута на засіданні кафедри тематика курсових робіт подається на затвердження декану факультету. Згідно з поданням кафедри за затвердженням деканом факультету за студентами закріплюються наукові керівники.

При виборі теми варто враховувати можливості одержання й опрацювання відповідних літературних джерел, а також відповідних статистичних даних, що кількісно ілюструють сучасний стан розвитку відповідної проблеми.

Обов’язковим у процесі виконання роботи є використання сучас­них інформаційних технологій, математичних методів та ЕОМ, зокрема ППП “ Excel ”, текстових редакторів, ресурсів Internet тощо.

Виконану і належним чином оформлену роботу з відзивом наукового керівника від кафедри (внутрішня рецензія) студент здає на кафедру міжнародної економіки. Термін подання роботи на кафедру визначається згідно з графіком виконання курсових робіт. Захист робіт здійснюється в присутності комісії, сформованої з викладачів кафедри. Час захисту курсового проекту встановлює кафедра.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-24; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наука — это организованные знания, мудрость — это организованная жизнь. © Иммануил Кант
==> читать все изречения...

1189 - | 1071 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.