Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—Ө∆ тақырыбы є1. ѕедагогика тарихының теори€лық нег≥здер≥..
1. “апсырма. Ђѕедагогика тарихы пән≥н≥ң қаз≥рг≥ кезде≥ қарастыратын көкейкест≥ мәселелер≥ї атты реферат жазу.

2. “апсырма. ѕедагогика тарихының тарихи деректер≥ мен нег≥зг≥ және қосымша әдебиеттерд≥ қарастырып танысу.

3. “апсырма. јлғашқы қауымдық құрылыс кез≥ндег≥ отбасы тәрбиес≥не сипаттама бер≥ң≥з.

Әд≥стемел≥к ұсыныстар: студенттер дәр≥с пен семинар сабақтарында алған теори€лық б≥л≥мдер≥н өзбет≥мен жұмыс барысында ≥ске асыруға м≥ндетт≥.  ≥тапханада бар әдебиеттермен дерек материалдарымен т≥збес≥н жасап, танысып, студенттер өздер≥не қажетт≥ әдебиеттерге картатека жасап үйрену қажет.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 14.

 

—Ө∆ тақырыбы є2. ≈желг≥ Ўығыс елдер≥ндег≥ тәрбие және мектеп жүйес≥.

1. “апсырма. ≈желг≥ Ўығыс елдер≥ндег≥ тәрбие және мектеп жүйес≥не салыстырмалы таблица жасау.

2. “апсырма. —партандық және афиналық тәрбие жүйе жасаңыз.

3. “апсырма. “аңдауыңыз бойынша рим ойшылының (—енека, ÷ицерон,  винтилиан) педагогикалық иде€ларына сипаттама бер≥ң≥з

Әд≥стемел≥к ұсыныстар: осы аймақты б≥л≥м≥н кеңейтуге және тереңдетуге студенттерд≥ң өз бет≥мен жұмыс ≥стеу≥ керек.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 12, 13, 19.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 14.

 

—Ө∆ тақырыбы є3. ќрта ғасырдағы тәрбие мен мектеп ≥с≥.

1. “апсырма. ќрта ғасырдағы б≥л≥м беру ≥с≥ генезис≥н≥ң ерекшел≥ктер≥.

2. “апсырма.  онфуцийд≥ң оқу тәрбиеге байланысты еңбег≥н конспект≥леу.

3. “апсырма. Қорқыттың Ђ Қорқыт ата к≥табыї еңбег≥н оқып, танысу және ауызша ба€ндау.

Әд≥стемел≥к ұсыныстар: студенттер қосымша пәндерден мағлұмат ала отырып, талдау жасай алады.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 19.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 14, 16.

 

—Ө∆ тақырыбы є4. XVII ғасырға дей≥нг≥ Ѕатыс ≈уропадағы тәрбие, мектеп және педагогикалық ой.

1.“апсырма. –ыцарлық тәрбиен≥ң жүйес≥ және ерекшел≥ктер≥н ашыңыз.

2. “апсырма.  иевт≥к –усьтег≥ д≥ни мектептер, олардың типологи€сы және оқыту жүйес≥не сипаттама бер≥ң≥з.

3. “апсырма. јқын, жыраулардың педагогикалық иде€лары. (јсан Қайғы, Қазтуған, ƒоспамбет, Ўалки≥з) еңбектер≥ндег≥ тәрбие және оқыту мәселелер≥.

Әд≥стемел≥к ұсыныстар: студенттер қосымша пәндерден мағлұмат ала отырып, талдау жасай алады.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 19.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 14, 16.

 

—Ө∆ тақырыбы є5. ≈уропа мен јҚЎ, –есей мен Қазақстандағы мектеп және педагогика (’’ ғ бас кез≥нде дей≥н)

1. “апсырма. √ермани€дағы гимнази€лар, ‘ранци€дағы коллеждер, јнгли€дағы грамматикалық мектептер араж≥г≥н ажыратып байланысы мен айырмашылығына сипаттама бер≥ң≥з.

2. “апсырма. ∆.∆.–уссоның ЂЁмиль немесе тәрбие туралыї еңбег≥н конспект≥леу.

3. “апсырма. –еформатикалық педагогиканың мән≥н ашыңыз.

Әд≥стемел≥к ұсыныстар: қойылған талаптарға студенттерд≥ң назарын аудару қажет

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 14, 16, 20, 24.

 

—Ө∆ тақырыбы є6. XX ғасырға дей≥нг≥ –есейдег≥ мектеп жүйес≥ және педагогикалық ой. XVIII ғасырдағы мектеп және педагогикалық ой, мектептерд≥ң түрлер≥.

1. “апсырма. Ғылым јкадеми€сы, гимнази€лар және университтеттер.

2. “апсырма. 60-шы жылдардағы мектеп реформалары.

3. “апсырма. XIX ғасырдың соңы ’’ ғасырдың басында –есейде педагогикалық ойдың дамуының нег≥зг≥ бағыттары.

Әд≥стемел≥к ұсыныстар: қойылған талаптарға студенттерд≥ң назарын аудару қажет

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 17, 19.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 14, 16, 20, 24.

 

—Ө∆ тақырыбы є 7. ’’ ғасырдағы шет елдердег≥≥ педагогика мен б≥л≥м беру жүйес≥.

1. “апсырма. ¬альдорф педагогикасының маңызын ашу.

2. “апсырма. –еформатикалық педагогиканың көпш≥л≥кке арналған мектеп тәж≥рибес≥не әсер≥н анықтаныз.

3. “апсырма. Қаз≥рг≥ шет ел мектептер≥дег≥ қалыптасқан тәж≥рибеге сипаттама бер≥ң≥з.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 19.

ќсымша әдебиеттер:3, 5, 6, 8, 14, 16, 20, 24.

 

—Ө∆ тақырыбы є 8. –есей тарихындағы тәрбие, мектеп және педагогикалық ой.

1. “апсырма. Ђ—лав€н-грек латын мектептер≥, академи€сыї атты рефератты талдауға қатысуї

2. “апсырма. Ђ—тоюнинн≥ң педагогикалық көзқарасыї атта рефератт талдауға қатысу

3. “апсырма. 60-70 жылдардағы –есейдег≥ мектеп реформасы бойынша мерз≥мд≥ басылымдардан ақпарат дайындау.

Ќег≥зг≥ әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 17, 19.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1415 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1192 - | 1058 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.